ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து - Kikuyu

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது

நிரலின் எண்: 85295
நிரலின் கால அளவு: 2:49:34
மொழியின் பெயர்: Kikuyu
உரையை வாசிக்க
பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

Music - பாலம் ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 1. Christ in the Beginning ▪ படங்கள் 2. God Created all Things ▪ படங்கள் 3. Satan Tempts Adam and Eve ▪ படங்கள் 4. Adam and Eve Cast Out ▪ படங்கள் 5. God's Promise to Abraham ▪ படங்கள் 6. சகரியா and the Angel ▪ படங்கள் 7. The Angel Speaks to Mary ▪ படங்கள் 8. The Angel and Joseph ▪ படங்கள் 9. The Birth of Jesus ▪ படங்கள் 10. The Shepherds and the Angels ▪ படங்கள் 11. The Shepherds Visit Baby Jesus ▪ படங்கள் 12. Simeon Prophesies about Jesus ▪ படங்கள் 13. The Visit of the Wise Men ▪ படங்கள் 14. The Boy Jesus at the Temple ▪ படங்கள் 15. The செய்தி of யோவான் the Baptist ▪ படங்கள் 16. The Baptism of Jesus ▪ படங்கள் 17. Jesus Tested by Satan ▪ படங்கள் 18. The Marriage Feast at Cana ▪ படங்கள் 19. Jesus Teaches Nicodemus ▪ படங்கள் 20. Jesus and the Samaritan Woman

26:41

1. Music - பாலம் ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 1. Christ in the Beginning ▪ படங்கள் 2. God Created all Things ▪ படங்கள் 3. Satan Tempts Adam and Eve ▪ படங்கள் 4. Adam and Eve Cast Out ▪ படங்கள் 5. God's Promise to Abraham ▪ படங்கள் 6. சகரியா and the Angel ▪ படங்கள் 7. The Angel Speaks to Mary ▪ படங்கள் 8. The Angel and Joseph ▪ படங்கள் 9. The Birth of Jesus ▪ படங்கள் 10. The Shepherds and the Angels ▪ படங்கள் 11. The Shepherds Visit Baby Jesus ▪ படங்கள் 12. Simeon Prophesies about Jesus ▪ படங்கள் 13. The Visit of the Wise Men ▪ படங்கள் 14. The Boy Jesus at the Temple ▪ படங்கள் 15. The செய்தி of யோவான் the Baptist ▪ படங்கள் 16. The Baptism of Jesus ▪ படங்கள் 17. Jesus Tested by Satan ▪ படங்கள் 18. The Marriage Feast at Cana ▪ படங்கள் 19. Jesus Teaches Nicodemus ▪ படங்கள் 20. Jesus and the Samaritan Woman

Music - பாலம் ▪ படங்கள் 21. Jesus and the Official ▪ படங்கள் 22. Jesus Calls the First Disciples ▪ படங்கள் 23. The Great Catch of Fish ▪ படங்கள் 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit ▪ படங்கள் 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law ▪ படங்கள் 26. Jesus Touches a Man with Leprosy ▪ படங்கள் 27. Jesus Heals a Paralysed Man ▪ படங்கள் 28. Jesus calls மத்தேயு to Follow Him ▪ படங்கள் 29. Jesus at மத்தேயு's Feast ▪ படங்கள் 30. Jesus Heals the Man at the Pool ▪ படங்கள் 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath ▪ படங்கள் 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ படங்கள் 33. Jesus Teaches the People ▪ படங்கள் 34. Teaching about Light in the Darkness ▪ படங்கள் 35. Teaching about Revenge ▪ படங்கள் 36. Teaching about பிரார்த்தனை ▪ படங்கள் 37. The Two Ways of Life ▪ படங்கள் 38. The House on the Rock ▪ படங்கள் 39. Jesus Raises a Widow's Son ▪ படங்கள் 40. யோவான் the Baptist in Prison

26:38

2. Music - பாலம் ▪ படங்கள் 21. Jesus and the Official ▪ படங்கள் 22. Jesus Calls the First Disciples ▪ படங்கள் 23. The Great Catch of Fish ▪ படங்கள் 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit ▪ படங்கள் 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law ▪ படங்கள் 26. Jesus Touches a Man with Leprosy ▪ படங்கள் 27. Jesus Heals a Paralysed Man ▪ படங்கள் 28. Jesus calls மத்தேயு to Follow Him ▪ படங்கள் 29. Jesus at மத்தேயு's Feast ▪ படங்கள் 30. Jesus Heals the Man at the Pool ▪ படங்கள் 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath ▪ படங்கள் 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ படங்கள் 33. Jesus Teaches the People ▪ படங்கள் 34. Teaching about Light in the Darkness ▪ படங்கள் 35. Teaching about Revenge ▪ படங்கள் 36. Teaching about பிரார்த்தனை ▪ படங்கள் 37. The Two Ways of Life ▪ படங்கள் 38. The House on the Rock ▪ படங்கள் 39. Jesus Raises a Widow's Son ▪ படங்கள் 40. யோவான் the Baptist in Prison

Music - பாலம் ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 41. A Woman Washes Jesus' Feet ▪ படங்கள் 42. The Parable of the Sower ▪ படங்கள் 43. The Parable of the Seed ▪ படங்கள் 44. The Parable of the Weeds ▪ படங்கள் 45. The Parable of the Hidden Treasure ▪ படங்கள் 46. Jesus Calms the Storm ▪ படங்கள் 47. Jesus Heals a Man with Many Demons ▪ படங்கள் 48. The Healing of a Woman in the Crowd ▪ படங்கள் 49. A Dead Girl is Raised to Life ▪ படங்கள் 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples ▪ படங்கள் 51. Jesus Feeds Five Thousand People ▪ படங்கள் 52. Jesus Walks on the Water ▪ படங்கள் 53. The Bread of Life ▪ படங்கள் 54. The Faith of a Foreign Woman ▪ படங்கள் 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man ▪ படங்கள் 56. Jesus Heals a Blind Man ▪ படங்கள் 57. Peter's Confession of the Christ ▪ படங்கள் 58. The Transfiguration of Jesus Christ ▪ படங்கள் 59. Jesus Heals a Boy with a Demon ▪ படங்கள் 60. Peter Pays the Temple Tax

28:41

3. Music - பாலம் ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 41. A Woman Washes Jesus' Feet ▪ படங்கள் 42. The Parable of the Sower ▪ படங்கள் 43. The Parable of the Seed ▪ படங்கள் 44. The Parable of the Weeds ▪ படங்கள் 45. The Parable of the Hidden Treasure ▪ படங்கள் 46. Jesus Calms the Storm ▪ படங்கள் 47. Jesus Heals a Man with Many Demons ▪ படங்கள் 48. The Healing of a Woman in the Crowd ▪ படங்கள் 49. A Dead Girl is Raised to Life ▪ படங்கள் 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples ▪ படங்கள் 51. Jesus Feeds Five Thousand People ▪ படங்கள் 52. Jesus Walks on the Water ▪ படங்கள் 53. The Bread of Life ▪ படங்கள் 54. The Faith of a Foreign Woman ▪ படங்கள் 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man ▪ படங்கள் 56. Jesus Heals a Blind Man ▪ படங்கள் 57. Peter's Confession of the Christ ▪ படங்கள் 58. The Transfiguration of Jesus Christ ▪ படங்கள் 59. Jesus Heals a Boy with a Demon ▪ படங்கள் 60. Peter Pays the Temple Tax

Music - Brige ▪ படங்கள் 61. Who is the Greatest in God's Kingdom? ▪ படங்கள் 62. Parable of the Lost Sheep ▪ படங்கள் 63. Parable of the Unforgiving Servant ▪ படங்கள் 64. The Woman Caught in Adultery ▪ படங்கள் 65. Jesus Heals a Man Born Blind ▪ படங்கள் 66. Parable of the Good Shepherd ▪ படங்கள் 67. Parable of the Good Samaritan ▪ படங்கள் 68. Jesus at the Home of Mary and Martha ▪ படங்கள் 69. Parable of the Friend at Midnight ▪ படங்கள் 70. Parable of the Rich Fool ▪ படங்கள் 71. Servants Ready for their Master's Return ▪ படங்கள் 72. Jesus Heals a Crippled Woman ▪ படங்கள் 73. Parable of the Great Feast ▪ படங்கள் 74. Parable of the Lost Coin ▪ படங்கள் 75. Parable of இழந்துபோன மகன் ▪ படங்கள் 76. இழந்துபோன மகன் Among the Pigs ▪ படங்கள் 77. இழந்துபோன மகன் Returns Home ▪ படங்கள் 78. The Rich Man and the Beggar ▪ படங்கள் 79. Jesus Raises Lazarus from Death ▪ படங்கள் 80. Jesus Heals Ten Lepers ▪ Music - பாலம்

28:41

4. Music - Brige ▪ படங்கள் 61. Who is the Greatest in God's Kingdom? ▪ படங்கள் 62. Parable of the Lost Sheep ▪ படங்கள் 63. Parable of the Unforgiving Servant ▪ படங்கள் 64. The Woman Caught in Adultery ▪ படங்கள் 65. Jesus Heals a Man Born Blind ▪ படங்கள் 66. Parable of the Good Shepherd ▪ படங்கள் 67. Parable of the Good Samaritan ▪ படங்கள் 68. Jesus at the Home of Mary and Martha ▪ படங்கள் 69. Parable of the Friend at Midnight ▪ படங்கள் 70. Parable of the Rich Fool ▪ படங்கள் 71. Servants Ready for their Master's Return ▪ படங்கள் 72. Jesus Heals a Crippled Woman ▪ படங்கள் 73. Parable of the Great Feast ▪ படங்கள் 74. Parable of the Lost Coin ▪ படங்கள் 75. Parable of இழந்துபோன மகன் ▪ படங்கள் 76. இழந்துபோன மகன் Among the Pigs ▪ படங்கள் 77. இழந்துபோன மகன் Returns Home ▪ படங்கள் 78. The Rich Man and the Beggar ▪ படங்கள் 79. Jesus Raises Lazarus from Death ▪ படங்கள் 80. Jesus Heals Ten Lepers ▪ Music - பாலம்

Music - பாலம் ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 81. Parable of the Persistent Widow ▪ படங்கள் 82. The Pharisee and the Tax Collector ▪ படங்கள் 83. Jesus Blesses the Children ▪ படங்கள் 84. Jesus and the Rich Young Man ▪ படங்கள் 85. Parable of Workers in the Vineyard ▪ படங்கள் 86. A Blind Beggar Healed at Jericho ▪ படங்கள் 87. Jesus and Zacchaeus ▪ படங்கள் 88. Jesus Enters Jerusalem ▪ படங்கள் 89. Jesus Clears the Temple ▪ படங்கள் 90. Parable of the Wicked Tenants ▪ படங்கள் 91. Paying Taxes to Caesar ▪ படங்கள் 92. The Poor Widow's Offering ▪ படங்கள் 93. Jesus Teaches about the End Times ▪ படங்கள் 94. Parable of the Ten Virgins ▪ படங்கள் 95. Parable of the Talents ▪ படங்கள் 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ படங்கள் 97. Jesus Anointed at Bethany ▪ படங்கள் 98. Judas Iscariot Betrays Jesus ▪ படங்கள் 99. Jesus Washes the Disciples' Feet ▪ படங்கள் 100. Teaching at the Last Supper

29:26

5. Music - பாலம் ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 81. Parable of the Persistent Widow ▪ படங்கள் 82. The Pharisee and the Tax Collector ▪ படங்கள் 83. Jesus Blesses the Children ▪ படங்கள் 84. Jesus and the Rich Young Man ▪ படங்கள் 85. Parable of Workers in the Vineyard ▪ படங்கள் 86. A Blind Beggar Healed at Jericho ▪ படங்கள் 87. Jesus and Zacchaeus ▪ படங்கள் 88. Jesus Enters Jerusalem ▪ படங்கள் 89. Jesus Clears the Temple ▪ படங்கள் 90. Parable of the Wicked Tenants ▪ படங்கள் 91. Paying Taxes to Caesar ▪ படங்கள் 92. The Poor Widow's Offering ▪ படங்கள் 93. Jesus Teaches about the End Times ▪ படங்கள் 94. Parable of the Ten Virgins ▪ படங்கள் 95. Parable of the Talents ▪ படங்கள் 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ படங்கள் 97. Jesus Anointed at Bethany ▪ படங்கள் 98. Judas Iscariot Betrays Jesus ▪ படங்கள் 99. Jesus Washes the Disciples' Feet ▪ படங்கள் 100. Teaching at the Last Supper

Music - பாலம் ▪ படங்கள் 101. Teaching about the True Vine ▪ படங்கள் 102. Jesus Prays in Gethsemane ▪ படங்கள் 103. Jesus Arrested ▪ படங்கள் 104. Jesus Tried Before the High Priest ▪ படங்கள் 105. Peter Denies Jesus ▪ படங்கள் 106. Jesus Tried Before Pilate ▪ படங்கள் 107. Jesus Led Out to be Crucified ▪ படங்கள் 108. The Crucifixion ▪ படங்கள் 109. The Burial of Jesus ▪ படங்கள் 110. The Women at the Tomb ▪ படங்கள் 111. Peter and யோவான் at the Empty Tomb ▪ படங்கள் 112. Jesus Appears to Mary Magdalene ▪ படங்கள் 113. Jesus on the Road to Emmaus ▪ படங்கள் 114. Jesus Appears to His Disciples ▪ படங்கள் 115. Jesus Appears to Thomas ▪ படங்கள் 116. Jesus Appears in Galilee ▪ படங்கள் 117. Jesus Commissions His Disciples ▪ படங்கள் 118. Jesus Ascends into Heaven ▪ படங்கள் 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven ▪ படங்கள் 120. Jesus Will Return ▪ Ending

29:25

6. Music - பாலம் ▪ படங்கள் 101. Teaching about the True Vine ▪ படங்கள் 102. Jesus Prays in Gethsemane ▪ படங்கள் 103. Jesus Arrested ▪ படங்கள் 104. Jesus Tried Before the High Priest ▪ படங்கள் 105. Peter Denies Jesus ▪ படங்கள் 106. Jesus Tried Before Pilate ▪ படங்கள் 107. Jesus Led Out to be Crucified ▪ படங்கள் 108. The Crucifixion ▪ படங்கள் 109. The Burial of Jesus ▪ படங்கள் 110. The Women at the Tomb ▪ படங்கள் 111. Peter and யோவான் at the Empty Tomb ▪ படங்கள் 112. Jesus Appears to Mary Magdalene ▪ படங்கள் 113. Jesus on the Road to Emmaus ▪ படங்கள் 114. Jesus Appears to His Disciples ▪ படங்கள் 115. Jesus Appears to Thomas ▪ படங்கள் 116. Jesus Appears in Galilee ▪ படங்கள் 117. Jesus Commissions His Disciples ▪ படங்கள் 118. Jesus Ascends into Heaven ▪ படங்கள் 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven ▪ படங்கள் 120. Jesus Will Return ▪ Ending

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2001 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

பதிவுகளை உருவாக்குவது செலவு அதிகம். இந்த அமைச்சகத்தைத் தொடர GRNக்கு நன்கொடை வழங்குவதை கருத்தில் கொள்ளவும்.

இப்பதிவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றியும், அதன் சாதகப்பலன்களைப் பற்றியும் உங்கள் கருத்துக்களை நங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம். கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து" ஆடியோ- காட்சி - இந்த விரிவான திறனுள்ள ஆடியோ காட்சி 120 படங்களின் மூலம் இயேசுவின் வாழ்க்கைப் பற்றியும் அவரது ஊழியங்களை பற்றியும் இன்னும் அதிகமான ஆழமான காட்சியை கொடுக்கிறது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?