ஹிந்தி மொழி

மொழியின் பெயர்: ஹிந்தி
ISO மொழி குறியீடு: hin
GRN மொழியின் எண்: 26
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Verified

மாதிரியாக ஹிந்தி

Hindi - God Made Us All.mp3

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்ஹிந்தி

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Ujale Ki Or [Towards Light]

கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு

இயேசுவின் உருவப்படம்

மத்தேயு,மாற்கு, லூக்கா,யோவான்,அப்போஸ்தல நடபடிகள் மற்றும் ரோமர் முதலியவற்றிலுள்ள வேதப்பகுதிகளைப் பயன் படுத்தி இயேசுவின் வாழ்க்கை கூறப்பட்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் for Children

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

நற்செய்தி

ஆடியோ காட்சியுடன் பைபிள் பாடங்கள் 40 பிரிவுகளாக படங்களோடு கிடைக்கிறது. படைப்பிலிருந்து கிறிஸ்துவரையிலான பைபிள் கண்ணோட்டமும் மற்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைப் பற்றிய போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது. சுவிசேஷம் மற்றும் தேவாலயம் நாட்டப்படுவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நற்செய்தி & Lord's பிரார்த்தனை

ஆடியோ காட்சியுடன் பைபிள் பாடங்கள் 40 பிரிவுகளாக படங்களோடு கிடைக்கிறது. படைப்பிலிருந்து கிறிஸ்துவரையிலான பைபிள் கண்ணோட்டமும் மற்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைப் பற்றிய போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது. சுவிசேஷம் மற்றும் தேவாலயம் நாட்டப்படுவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 1 தேவனோடு ஆரம்பம்

புத்தகம்-1 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் ஆதாம், நோவா,யோபு, ஆபிரகாம் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்

புத்தகம்- 2 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் யாக்கோபு, யோசேப்பு,மோசே பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்

புத்தகம்-3 ஒலி-ஒளி காட்சி தொடரில் யோசுவா, தபோராள், கிடியோன், சாம்சன் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்

புத்தகம்-4 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் ரூத், சாமுவேல், தாவீது, எலியா, பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக

புத்தகம்-5 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் எலிசா, தானியேல், யோனா, நெகேமியா, எஸ்தர் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்

புத்தகம்-6 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் மத்தேயு, மாற்கு எழுதிய இயேசுவை பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்

புத்தகம்-7 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் லூக்கா, யோவான் எழுதிய இயேசுவை பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்

புத்தகம்-8 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் வளர்ந்து வரும் சபைகளும் அப்போஸ்தலர் பவுல் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

Recordings in related languages

Ek Onmole Prem Ki Katha [Story of Great Love] (in हिन्दी [Hindi: Dehati])

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

Qayamot [உயிருள்ள வார்த்தைகள் - Judgement is Coming Soon] (in Hindustani)

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

Yesu Ne Apanu Bachaya [Jesus Saves You] (in Sapera)

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

Yesune Apunu Naya Janam Diya [நற்செய்தி] (in Sapera)

ஆடியோ காட்சியுடன் பைபிள் பாடங்கள் 40 பிரிவுகளாக படங்களோடு கிடைக்கிறது. படைப்பிலிருந்து கிறிஸ்துவரையிலான பைபிள் கண்ணோட்டமும் மற்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைப் பற்றிய போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது. சுவிசேஷம் மற்றும் தேவாலயம் நாட்டப்படுவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in हिन्दी [Hindi: Dehati])

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Hindustani)

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in हिन्दी [Vajjiga])

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் கொண்டுள்ளது. Same both sides.

பாடல்கள் (in Hindi Urdu)

கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு

மற்ற மொழிகளின் பதிவுகளில் ஹிந்தி இன் சில பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கலாம்

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in ब्रज [Braj Bhasha])
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1 (in گجراتی کچی کوہلی [Koli, Kachi])
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2 (in گجراتی کچی کوہلی [Koli, Kachi])
உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Koli, Wadiyara)
உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in कुमाउनी: मध्य कुमाउनी [Kumauni: Central])
உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in मैथिली [Maithili: Thetiya])
Classic Nepali Hymns (in नेपाली [Nepali: Darjeeling])
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3 (in Parkari)
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ SINDHI: Hindu & HINDI (in Sindhi Bhil)
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2 (H) (in سندھی [Sindhi: Dukslinu])
உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Teressa)

பதிவிறக்கம் செய்க ஹிந்தி

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

A Pilgrimage - Hindi (film) - (Create International)
God's Powerful Saviour - Hindi - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
God's Story Video and Audio - Hindi - (God's Story)
Holy Bible, Hindi Contemporary Version ™ - (Faith Comes By Hearing)
Hymns - Hindi - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Hindi - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Hindi, Caribbean - (The Jesus Film Project)
Renewal of All Things - Hindi - (WGS Ministries)
Scripture resources - Hindustani, Caribbean - (Scripture Earth)
Study the Bible - (ThirdMill)
Ten Virgins Parable - Hindi (film) (aka Hindi Language Film) - (Create International)
The Bible - Hindi - ऑडियो बाइबल परियोजना - (Wordproject)
The Gospel - Hindi - (Global Gospel, The)
The Gospels - New Hindi Version - (The Lumo Project)
The Hope Video - Hindi - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Hindi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Hindi - (Audio Treasure)
The New Testament - Hindi - Bible Society of India - (Talking Bibles)
The New Testament - Hindii - audio of 2007 Easy-to-Read Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Hindii - Sab Ki Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Sarnami Hindi - (Faith Comes By Hearing)
Thru the Bible Hindi Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Hindi - (Who Is God?)
महिमा का राजा • Hindi - (Rock International)

ஹிந்தி க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

힌디어
ภาษาฮินดี
Bahasa Hindi
Dakhini
Hindi (ISO மொழியின் பெயர்)
Hindi
Hindi
Hindi
Hindi
Hindi
Hindi;
Hindi-Urdu
Hindustani
Khadi Boli
Khari Boli
Modern Standard Hindi
Tiếng Hindu
الهندية
زبان هندی
Хинди
हिनदी
हिन्दी (உள்ளூர் மொழியின் பெயர்)
印地語
印地语
印度語

ஹிந்தி எங்கே பேசப்படுகின்றது

Bangladesh
Belize
Bhutan
Botswana
Germany
India
Kenya
Nepal
New Zealand
Pakistan
Philippines
Singapore
South Africa
Uganda
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Yemen
Zambia

ஹிந்தி க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் ஹிந்தி

Aghori; Ahar; Aheria; Ajna; Amat; Anantpanthi; Aoghar; Apapanthi; Arain, Hindu; Arakh; Arora, Hindu; Audhelia; Babar; Bachhada; Badhai, Hindu; Badhi, Hindu; Badhik; Bagdi, Wagdi; Baghban, Hindu; Bagwan, Hindu; Baha'i; Bahelia, Hindu; Bahna, Hindu; Baiga; Bairwa; Baiswar; Bajgar; Balahar, Hindu; Balai, Hindu; Banchada; Bandhamati, Hindu; Bangali, Hindu; Bania; Bania, Adrakhi; Bania, Agarwal; Bania, Agrahari; Bania, Ajudhyabansi; Bania, Bais; Bania, Barahseni; Bania, Baranwal; Bania, Barnawar; Bania, Bhatia; Bania, Chauseni; Bania, Dhusar; Bania, Gahoi; Bania, Golapurab; Bania, Hardoi; Bania, Jaiswal; Bania, Kasar; Bania, Kasarwani; Bania, Kasaundhan; Bania, Khandelwal; Bania, Mahajan; Bania, Mahesri; Bania, Mahur; Bania, Nima; Bania, Oswal; Bania, Porwal; Bania, Rastaogi; Bania, Rauniar; Bania, Saitwal; Bania, Saraogi; Bania, Ummad; Bania, Unai; Banmanus; Bansphor, Hindu; Bantar; Baori; Barad, Hindu; Barahar; Baraua; Bardai; Bargi; Bargunda; Bari, Hindu; Barwala, Hindu; Basith, Sikh; Basor; Bawaria, Hindu; Bedia, Hindu; Bhabra, Hindu; Bhand, Hindu; Bhangi, Hindu; Bhantu; Bhanumati; Bharbhunja, Hindu; Bharewa; Bharia Bhumia; Bhat, Hindu; Bhatia, Hindu; Bhil; Bhogta; Bhoi, Hindu; Bhoyar; Bhuinhar; Bhuiya; Bhurtia; Bhuyiar; Biar, Hindu; Bidakia; Bilaspuri; Billedar; Binjhia; Birjia; Bishnoi, Hindu; Bola; Boria; Bot; Brahman; Brahman, Acharaj; Brahman, Bagda; Brahman, Bhagor; Brahman, Bhatt; Brahman, Bhojak; Brahman, Bhumihar; Brahman, Bohra; Brahman, Chaturvedi; Brahman, Daima; Brahman, Dakaut; Brahman, Dakshini; Brahman, Dhiman; Brahman, Gaur; Brahman, Gujar Gaur; Brahman, Haryana; Brahman, Jijhotia; Brahman, Joshi; Brahman, Kanaujia; Brahman, Khandelwal; Brahman, Maha; Brahman, Maithili; Brahman, Ojha; Brahman, Palliwal; Brahman, Parikh; Brahman, Rikhisur; Brahman, Sakaldwipi; Brahman, Sanadhya; Brahman, Sankliwal; Brahman, Saraswat; Brahman, Sawaria; Brahman, Sikhwal; Brahman, Srigaud; Brahman, Srimali; Brahman, Trivedi Mewada; Chadar; Chamar, Hindu; Chamta; Charandasis; Chaupal; Chero; Chhimba, Hindu; Chhipa, Hindu; Chidar; Chik Baraik; Chitara; Chunpach; Dadupanthi; Dagi, Hindu; Dahait; Dangi; Daroga, Hindu; Daryadasi; Darzi, Hindu; Deha; Deshwali, Hindu; Devhar; Dhakad; Dhangri; Dhanuk; Dharhi, Hindu; Dharkar; Dhimar; Dhobi, Hindu; Dholi, Hindu; Dohor; Domar; Dosadh, Hindu; East Indian; Gadaria, Hindu; Gandhi, Hindu; Gandia, Rajasthan; Garpaguri; Gawaria; Gharami; Ghasi, Hindu; Ghosi, Hindu; Ghusuria; Gidhiya, Hindu; Godhi; Golak; Goley; Gond; Gonrhi; Gorait; Goriya, Hindu; Gosain, Hindu; Gual; Gujar, Hindu; Habura; Halalkhor, Hindu; Halwai, Hindu; Hela; Hijda; Hindi; Hurkiya; Jangam, Hindu; Jat, Ahlawat, Hindu; Jat, Bajwa, Hindu; Jat, Baliyan; Jat, Barh, Hindu; Jat, Bhainwal; Jat, Chahil, Hindu; Jat, Chima, Hindu; Jat, Dagar, Hindu; Jat, Dalal, Hindu; Jat, Dehia, Hindu; Jat, Deswal; Jat, Dhankar; Jat, Dhillon, Hindu; Jat, Gahlot, Hindu; Jat, Ganthwara; Jat, Ghatwal, Hindu; Jat, Ghumman, Hindu; Jat, Golla; Jat, Gujar; Jat, Hela, Hindu; Jat, Hindu; Jat, Hoda; Jat, Jakhar, Hindu; Jat, Kadian; Jat, Kharral, Hindu; Jat, Khutel; Jat, Mann, Hindu; Jat, Nain; Jat, Pachhade, Hindu; Jat, Parihar, Hindu; Jat, Pawania; Jat, Rathi, Hindu; Jat, Sahrawat, Hindu; Jat, Sangwan, Hindu; Jat, Sheoran; Jat, Sidhu, Hindu; Jat, Sindhu; Jat, Sirohi; Jat, Thakurela, Hindu; Jat, Thenwan; Jat, Tokai; Jat, Tomar; Jat, Tur; Jat, Turk; Jat, Uriya; Jat, Varaich, Hindu; Jat, Virk, Hindu; Javeri; Jhamral; Jhinwar, Hindu; Jhojha, Hindu; Julaha; Kabadi; Kachhi, Hindu; Kadar; Kadera; Kahar, Hindu; Kakaigar; Kalabaz; Kalbelia; Kalota; Kalwar, Hindu; Kamad; Kamboh, Hindu; Kanchan, Hindu; Kandera; Kandu; Kanjar, Hindu; Kaparia; Karal, Hindu; Karaoli; Karku; Karmali; Karwal; Katia; Kawar; Khangar, Hindu; Kharadi; Kharol; Kharot; Kharsola; Kharwar; Khati, Hindu; Khatik, Hindu; Khatri, Hindu; Khatwa; Khowa; Khumra, Hindu; Kir; Kirar; Kisan; Koiri, Hindu; Kol; Koria; Kotwal; Kuchbandia; Kumhar, Hindu; Kurariar; Kurmi, Hindu; Kurpalta; Kutana; Labana, Hindu; Ladia; Lahangar; Laheri, Hindu; Lakhera; Leper; Lodha; Lohara; Lohar, Hindu; Lora; Lunia; Lunia, Hindu; Maghaiya; Maika; Majhi; Majhwar; Mal, Hindu; Mali, Hindu; Mallah, Hindu; Mallik, Hindu; Markande; Mawasi; Megh, Hindu; Mehar; Meo, Hindu; Merat, Hindu; Mina; Mirdas, Hindu; Moghia; Mukeri, Hindu; Murao, Hindu; Musahar, Hindu; Muskhan; Nagarchi, Hindu; Nai, Hindu; Nanakshahi; Naribut; Naroda; Nat, Hindu; Pakhimara; Panika; Panka; Pao; Parhaiya; Pasi, Hindu; Patari; Patlia; Patwa, Hindu; Perna, Hindu; Prannathi; Raigar; Rajbhar; Rajput; Rajput, Agnivansi; Rajput, Bachgoti; Rajput, Bachhal; Rajput, Baghel; Rajput, Bais, Hindu; Rajput, Bandhalgoti; Rajput, Bargujar; Rajput, Barwar; Rajput, Bhadauria; Rajput, Bhale Sultan, Hindu; Rajput, Bhatti, Hindu; Rajput, Bisen; Rajput, Bundela; Rajput, Chandel; Rajput, Chandrabansi; Rajput, Chauhan, Hindu; Rajput, Dangi; Rajput, Dhakaru; Rajput, Dikhit; Rajput, Gahlot; Rajput, Garewal, Hindu; Rajput, Gaur; Rajput, Gautam; Rajput, Jadon; Rajput, Jadu; Rajput, Janghara; Rajput, Janjua, Hindu; Rajput, Janwar; Rajput, Jhala; Rajput, Joia, Hindu; Rajput, Kachhwaha; Rajput, Kalhan; Rajput, Kanhpuriya; Rajput, Katheriya; Rajput, Kausik; Rajput, Manihas; Rajput, Mar; Rajput, Nagbansi; Rajput, Nikumbh; Rajput, Paik; Rajput, Palwar; Rajput, Parihar; Rajput, Parmar; Rajput, Ponwar, Hindu; Rajput, Pundir, Hindu; Rajput, Raikwar; Rajput, Rajbansi; Rajput, Rajkumar; Rajput, Rathi; Rajput, Rathor; Rajput, Rawa; Rajput, Rawat; Rajput, Saithwar; Rajput, Sakarwar; Rajput, Salehria; Rajput, Sengar; Rajput, Sikarwar; Rajput, Sikh; Rajput, Sirnet; Rajput, Sisodia; Rajput, Solanki; Rajput, Sombansi; Rajput, Surajbansi; Rajput, Tonwar; Rajput, Yadav; Rajwar; Ramdasia, Hindu; Rana; Rathia, Hindu; Rawal, Hindu; Rawat; Rehar; Saharia; Saini, Hindu; Salvi; Sanauriya; Sangtarash; Sansi, Hindu; Santia, Hindu; Saonta; Saur; Sekera; Shikari Rajput; Sikligar, Hindu; Silawat, Hindu; Singiwala; Soiri; Sonar, Hindu; Sondhia; Sonr; Soria; South Asian, general; Taga, Hindu; Tamboli, Hindu; Tarkhan, Hindu; Tatka; Tawaif, Hindu; Teli, Hindu; Thathera, Hindu; Thori, Hindu; Turi; Vasudev; Yadav, Hindu; Zamral, Hindu;

ஹிந்தி பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Understand English Urdu; semi-literate; Muslims & Christians; spoken as mother tongue by the Saharia in Madhya Pradesh.

மக்கள் தொகை: 258,000,000

இந்த மொழியில் GRN உடன் இணைந்து பணிபுரியுங்கள்

நீங்கள் இயேசுவைப் பற்றிய வாஞ்சை உள்ளவராக இந்த கிறிஸ்தவ சுவிசேஷத்தை இதுவரை வேதாகம செய்திகளை தங்கள் இருதய மொழியில் கேட்டிராதவர்களுக்கு தெரிவிப்பீர்களா?நீங்கள் இந்த மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிருப்பவரா அல்லது அப்படிப்பட்ட யாரையாவது அறிவீர்களா?எங்கள் ஆராய்ச்சிக்கோ அல்லது இந்த மொழி பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் எங்களுக்கு உதவி செய்யவோ அல்லது மொழிபெயர்ப்பிலும் பதிவுகள் எடுப்பதிலும் உதவக் கூடியர்வர்களை கண்டு பிடிப்பதில் எங்களுக்கு உதவி செய்வீர்களா?இந்த மொழியில் அல்லது வேறு மொழியில் இந்த பதிவுகளுக்கு ஆதரவளிக்க விரும்புகிறீர்களா?அப்படியானால் தயவு செய்து தொடர்புக்கு GRN இன் மொழி துரித எண்ணை தொடர்பு கொள்க.

கவனிக்க GRN ஒரு இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனம், மொழி பெயர்ப்பாளர்களுக்கோ அல்லது மொழி உதவியாளர்களுக்கோ ஊதியம் வழங்காது.அனைத்து விதமான உதவிகளும் தன்னார்வ தொண்டாக செய்யப்படுவதுதான்