Buukhu 8 Woone, Wiiwe ni okhale

Buukhu 8 Woone, Wiiwe ni okhale

План-конспект: The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Номер текста: 425

Язык: Xirima

Тема: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Aудитория: General

Стиль: Monolog

Жанр: Bible Stories & Teac

Цель: Teaching

Библейская цитата: Extensive

статус: Publishable

Текст программы

Masu Oopacera

Masu Oopacera

Miyo kintthuna wooleelani sa Munepa Wootteela wa Muluku mukumi. Mwiiwaka oruma, mpitikuxe buukhu mwehe soocaambuliwa sikina.

Ethoonyihero 1: Yeesu onghokoleela Wiirimu

Ethoonyihero 1: Yeesu onghokoleela Wiirimu

Yoocaampuliwa ela, mummoona Yeesu akhumaka vathi awelaka wiirimu. Oohuseraawe ereene vavaawo.

Yeesuweene ti yoowo opankeno elapo. Owo aahuupuwela wiitatuxa mutthu ni aayariwa ni mwaamwali eeriwa Maria. Owo aarweela waavuluxa atthu ootheene yaale anroromela. Yeesu okhwiye vamuttaandani eerelaka soottheka sahu. Nihiku nanaararu, aavinyerera mookhwaani. Eriyari yamahiku miloko mixexe, Owo aahaakhumelela atthu ancipale ni aaweerela oohuseraawe: "Nyuwo munimwaakhela ikuru Munepa Wootteela woorweelani, ni munimwaaleela atthu sa Miyo. Yeesu ahimakaru malamulweene yaawo, aaweela wiirimu munihutteni sintoko munoonaanyu yoocambuliwa eyo. Nihiku nimoha, Yeesu onoohokoleela vathi mooteene hiiho eenraawe awelaka.

Ethoonyihero 2: Orwa wa Munepa Wootteela

Ethoonyihero 2: Orwa wa Munepa Wootteela

Nyuwo muupuweleke weera Yeesu oororomeliha waavaha Munepa Wootteela yaale oororomela. Yeesu awelakaru wiirimu, oohuseraawe yaathukumana oYerusalemu. Evinreene mahiku muloko, yaathukumana enapaka mavekelo. Vaavaawo, Munepa Wootteela waahaarweela. Vanaanoru, naahiiwanyeya nsu ntokotoko wiirimu ntoko epheyo etokotoko. Atthu yaahoona etthu ntoko nlumi na mooro. Yoole aari mutthu oororomela, vamuru vawe yaaheemelawo etthu ntoko nlumi na mooro. Awo yaasarihiwa ni Munepa Wootteela wa Muluku ni yaapacera ohima miteko sa Muluku ni muulumo makina.

Yeesu makihu ootheene onnavara yeeyo onroromelihaawe. Nroromeliho na Munepa Wootteela ti naatthu ootheene animuroromela Yeesu. Owo onnanihusiha sa Yeesu, ni onnanikhavihera wiiwexexa Masu a Muluku.

Ethoonyihero 3: Pedru onaalaleera atthu

Ethoonyihero 3: Pedru onaalaleera atthu

Munepa Wootteela waahaarweela oohusera a Yeesu ecidade ya oYerusalemu. Ehuhueene yeeyo, oYerusalemu yaakhala atthu ancipale a ilapo sikina. Awo yaalokolola muulumo oohiyana. Munepa Wootteela waahaakhavihera oohusera a Yeesu olokolola muulumo makina weera atthu ootheene yiiwe mitthenga sa Yeesu. Atthu ancipale yaakhuveenle yaawiiwalaaya oohusera elokololaka muulumo oohusera yahasuwenlaaya, yaahoona weera mitthenga sa Yeesu ti seekhaikhai. Akina yannavaanya yeeraka: "oohusera aroohapaliwa." Pedru, aari mutokweene a oohusera aavinya ni aaheera: "Ala khehapaliwe ntoko munuupuwelaanyu. Iya sinkwaniheriwa itthu aahimme mprofeeti Yoel. Owo eenre: "Ommaleloni, Muluku onimwaamiinela Munepa Wootteela atthuwaawe ni onimoonihera sootikhiniha sitokotoko." Pedru aaheera: "Itthu sootheene maprofeeti yaahimmaaya sookhwaniheriwa mwa Yeesu. Yoororomelihiwa ekina yaari orwa wa Munepa Wootteela. Atthu ancipale yaamuroromela Yeesu ni yaahaakhelatho Munepa Wootteela.

Ethoonyihero 4: Ekerexa yoopacera

Ethoonyihero 4: Ekerexa yoopacera

Atthu ancipale oYerusalemu yaamuroromela Yeesu ni yaathatuwa oohuseraawe. Atthuweene yaawo yaakhenle Munepa Wootteela yaakhala emuseene etokotoko. Hiiho yaapacera ekerexa ya aKristu. Hiiho awo yaannakhaviherana mukina ni mukhwaawe. Yaannathukumana mahiku ootheene mpani ya Muluku oYerusalemu. Mwemmo, yannavekela vamoha enamuttittimiha Muluku. Ni yannathukumanatho mmawaani. Niwooko na mikhalelo saya, yannaacererana nennle nri nihiku.

Ethoonyihero 5: Olamihiwa wa mutthu ohineetta

Ethoonyihero 5: Olamihiwa wa mutthu ohineetta

Nihiku nimoha, Pedru ni Yoohaane yaarowa empa ya Muluku ovekela. Aakhala mutthu aari vamulako aavekela etthu weera ovahiwe. Yoowo kheetta evinyero enamwanaawe. Owo ahaaveka musurukhu Pedru ni Yoohaane. Pedru aaheera: Musurukhu nkinono. Kinimoovaha yeeyo kiraakano. Mu nsina na Yeesu Kristu o Nasare, weetteke! Pedru aavarela matataawe anamukhavihera ovinya. Ehuhuwene yeeyo, mulopwana owo mmakuthanimwawe mwaalipamo. Aavolowa empa ya Muluku atuphaka amuttittimihaka Muluku. Vaanaanoru, yaaphiya atthu ancipale vamulako weera esuwele etthu yeerenye. Pedru aaheera: muntikhina eheeni? Muhiiniweheke hiyo ntoko ikurusahu simweettinghe mulopwana ola. Mwa nroromelo nsina na Yeesu, nsina nene nennlo noomulipiha mulopwana ola mummoonaanyu. Yeesuweene ti yoowo mwaamwiivalaanyu. Vano, muhiye soottheka sanyu ni mmuroromele Yeesu. Owo onimoolevelelani ni onimoovahani Munepa Wootteela.

Ethoonyihero 6: Ottaruxiwa wa namootha

Ethoonyihero 6: Ottaruxiwa wa namootha

Mulopwana mmoha eeriwa Barnaba aathumiha emattaawe inyerera musurukhuweene yoowo ekerexa weera yavaheke atthu oohaawa. Mulopwana mukina ni amwaarawe yaahuupuwela weera hiihotho. Masinaaya yeeriwa Ananias, mukina, Safira. Ananias aahuupuwela wiisunkera musurukhu mukina. Musurukhu mukina aamuronghela Pedro. Owo aangwoka Pedru eeraka: "Musurukhu wootheene nithuminghaahu itthu, ti yoola. Pedru aamweerela: Ananias, heeni omuhinyaawo Satana asaraka vamurimani onootha? Mwaakela wiiyaathi musurukhu wootheene niwooko ti wawinyu. Vano, khamungwoonke mutthu, muwoonke Munepa Wootteela. Vaanaanoru, Ananias aahuuwa ookhweene. Amiravo yaamukuxa enammvitha. Evinre ehuhu vakhaaneene enaphia amwaarawe aSafira. Awo khiyaasuwenle etthu yaaweenre aiyaya. ASafira yaamuwookatho Pedru sa musurukhu. Pedru aamweerela: "Ongwereya hayi nyuwo ooweeli wiiwanana weerera Munepa Wootteela? Mwaawehe yaale yaavinthe aiyinyu aaphia, animooteexanitho nyuwo yoovitheni. Vaanaanoru, yaahuuwa ohoolo wa Pedru enakhwa. Ancipale yiiwale etthuwene yeeyo yaahoova ni yaahoona weera yoottheka yoopaka mwayiineene ennamunanara Muluku vancipale.

Ethoonyihero 7: Estevão, namoona oororomeleya

Ethoonyihero 7: Estevão, namoona oororomeleya

Vocaambuliwa mungwoona atthu emwiivaka mulopwana nsinanawe Estevo. Owo aari mutokweene a Ekerexa annaakhavihera ahaawi oYerusalemu. Owo annahusiha masu a Muluku ahoovaka. Niwooko na yeeyo aahaanyoonyiha asitokweene oYuda. Awo yaamvara enamurowiha wa asitokweene a milattu, emootheraka ni anamoona oowootha. Estevo khoova niwooko Muluku aari ni yoowo. Estevo aaweerela weera nyuwo moomwiiva Yeesu, aarweela waavuluxa atthu. Asitokweene yaanyoonyiwa emukuxa emurowiha vaate va ecidade, enapacera omwiiva ni maluku. Emmanaka hiihaale ni maluku, Estevo aavekela eeraka: "Apwiya Yeesu, mwaakhele munepaaka. Ehuhu aakhwaawe, aakhuwela eeraka: "Apwiya Yeesu, muhaathorihe niwooko na yootthekeene yeela. Yaawo yaamvonya maluku Estevo yaarula ikuwosaya sikina emwinyerera mutokweene aYuda eeriwa Saul. Saul annaakhulela okwa wa Estevo. Mpaka olelo atthu yaale antthuna omuttittimiha Yeesu anoottharatthariwa ni atthu oonanara mirima.

Ethoonyihero 8: Mitthenga sooreera soomwaramwareya

Ethoonyihero 8: Mitthenga sooreera soomwaramwareya

Saulo ni amwiittani akina a Kristu yaapacera waattharatthara aKristu o Yerusalemu. Ancipale yaatthawawo. Mulopwana mmoha eeriwa Filipe, aarowa ecidade yooSamaria. Weiwo, aahima Mitthenga sooreera sa Yeesu, ni ancipale yaaroromela. Muluku aamuruma Mungelo omuleela Filipe weera arowe musewe wavinre otuphini. Filipe aamwiiwelela Muluku.

Yoocaambuliwa, nimmoonawo mulopwana mutokweene a elapo ya otiopia. Owo aamweetta mukaaroni mwawe. Owo aasoma mmasuni a Muluku mutthu oororomeleya eera akhwe wohikhala niwooko, ni khaasuwela entaphulelaaya. Munepa Wootteela wa Muluku waamweerela Filipe orowe wa kaaroni. Owo aatthimaka arowaka aamwiiwa mulopwana owo aasomaka. Aamukoha weera moosuwela entaphulelaaya? Mulopwana aari mukaaroni aaheera: "Mvoloweke muumu mukitaphuleleke. Owo aamutaphulela mulopwana ootiopia sa Yeesu aarummwale ni Muluku. Mulopwana ole ootiopia aatthuna omuttharatho Yeesu. Yaaviraaya va moolokoni, aaheera: "Anooceeliha eheeni miyo obatisiwa? Filipe aambatisa mulopwana owo, anapwaha arowaka elapowaawe. Filipe anahokoleela olaleya mitthenga sooreera mapuro mancipale.

Ethoonyihero 9: Yoowooneya ya Pedro

Ethoonyihero 9: Yoowooneya ya Pedro

Nihiku nimoha, Pedru aarowa vasulu va empa ovekela. Vaavaawo, aavoliwa ettala, aatthuna oca etthu. Aakhalano yoowooneya aahoona etthu yaarumihiwe ni Muluku. Aahoona ekuwo ekhuruwaka wiirimu. Mpuwa, ereenemo axinama moota moota. Pedru aahiiwa nsu neeraka: "Pedru, weemele, wiive okhureke." Pedru aari muyuuda ni nlamulo na aYuuda neeriwa weera axinama akina aawoonnaawe mwemmo yaari oohikhuuriwa. Pedru aaheera: "Veekhaikhai hoye, niwooko nkinakhuure eharamu." Nsu naaheera: "Oheere eharamu etthu Muluku ootteelinghaawe. Yaaheereya hiiho imaara tthaaru, evinyaka ekuweene enahokoleela wiirimu. Pedru uupuwelelaka entaphulelaaya yoowooneya eele, yaaphia atthu araru emwaasaka.

Ethoonyihero 10: Mitthenga sooreera sineereliwa maloko ootheene

Ethoonyihero 10: Mitthenga sooreera sineereliwa maloko ootheene

Pedru amalihaka ovekela, yaaphia atthu araru emwaasaka. Awo yaakhuma ecidade ekina yaarummwale ni mulopwana iitthaniwa Korneliyu. Korneliyu aari mutokweene aanakhotto oRooma aatthuna omunnuwiha Muluku. Ngelo a Muluku aamuleela weera amwaase Pedru. AYuda yoona weera atthu oRoma eharamu. Vano Muluku aamoonihera Pedru niwooko na yoowooneya eele weera ahikhale mutthu oneeraawe amweereke eharamu. Muluku onnawaakhulela atthu a maloko ootheene ammoova Muluku. Pedru aatthaanana ni atthu yaale mpaka owanyawe Korneliyu. Pedru aphiyakaru, Korneliyu aakokhora vakhiviru va Pedru anamulapa, vano Pedru aamweerela: "Ovinye, miyotho mutthu paahi. Omulapeke Muluku! Heeni munkiitthanaanyu?" Korneliyu aamuleela Pedru sa Ngelo. Pedru aahaaleela Mitthenga sooreera sa Yeesu, atthu yaari vaavaawo. Pedru ahimaka hiihaale, waahaakhuruwela Munepa Wootteela mooteene hiiho waakhuruwenlaaya aYuda. Ni waakhumelenle weera Korneliyu ni ntthoko nawe ni asinthamwen'aawe ootheene yaari vaavaawo yaamuroromela Muluku ebatisiwa. Ni ootheene yaahoonihera ohakalala.

Ethoonyihero 11: Pedru okaliposo

Ethoonyihero 11: Pedru okaliposo

Mwene mutokweene Herodi aapacera waattharatthara anamatthara a Yeesu. Owo aamwiiva murummwa Yakobu, ni aangwalela murummwa Pedru mukaliposo. Pedru eera akonaka ohiyu atthukiweene ni alipa yaamweherera eeli. Vaanaanoru, ngelo aamuttinkinya Pedru anamweerela: "Ovinye!" Onyooro aatthukiwaaweno mmoononi Pedru waapaseya omora muneenaayaru. Aamutthara ngelo mpaka vaate. Nsele na yuuma naawaliweno ekalipooso naahuleya muneen'aaya ni khaawo aawenre owala. Pedru uupuwela weera kinooloha, mpaka ophiya mphironi, ngelo aalakaseya.

Ethoonyihero 12: Otaphuwa ni mavekelo

Ethoonyihero 12: Otaphuwa ni mavekelo

Pedru akhumakaru okaliposo, aarongwe owanyawe Maria, aari amayawe murummwa mukina. Akristu ancipale yaari weiwo ohiyuweene yoole. Awo yeera emvekelelaka Pedru. Pedru aamana nsele ni namuteko eeriwa Rooda aarowa ohula. Iiwalaawe nsu na Pedru, khahunle nsele aarootthimaka waaleela akina weera Pedru ori vamulako. Atthu akina khiyaakhulenle yaamweerela, weyo ompanka iperwa . Pedru aahokoleela omana nsele. Awo yaahula nsele ni yaamoona. Awo yaatikiniheya. Pedru aahaaleela moota Muluku aakhunlaawe mavekelowaya aamutaphula okaliposo.

Onnatthuneya aKristu othukumana opaka mavekelo. Muluku onniiwa ni onnawaakhula yaale animuroromela Yeesu. Yeesu eenre: "Miyo kinimooleelani weera nyuwo mwaakhulelihana atthu eeli etthu mumvekaanyu, munoovahiwa ni aTiithi a Wiirimu. Niwooko vaavo athukumannaayavo atthu eeli, araru, mwa nsinanaka, miyotho kiri vaavaawo."

Mpittikuxe ekasete weera mwiiwe etthu enkhumelela hiyo naakhulela weera Yeesu mvuluxa.

Masu Oopacera

Masu Oopacera

Veecaambuloni ela, nnooleeleni sa mulopwana eeriwa Saul. Owo aakhalawo aakhwaawewo Estevo. Saulweene yoowo aahuupuwela orowa oDamasku. Owo aatthuna waavara waatthuka aKristu aweiwo. Mphironi, yaamukhumelela etthu yootikiniha. Mweheke voocambuliwa.

Ethoonyihero 13: Omwaleela ni nsu na wiirimu

Ethoonyihero 13: Omwaleela ni nsu na wiirimu

Arowaka hiihaale ocidade, waara waamwaleela wiirimu, ni Saulo aahuuwa. Nsu naamweerela weera Saulo, Saulo, onkittharattharela heeni? Saulo aakoha:" Taani nyuwo, apwiya?" Ni nsu naaheera: "Miyo Yeesu yoowo onimuttharattharaawo. Atthu yaatthaanana ni Saulo yaahiiwa nsu nenne vano khiyaamoonne mutthu. Saulo aavinya ahoonaka, waatthuneya omvarela mpaka ocidade. Yaamala mahiku mararu Saulo ahoonaka. Khaaca naari khaawura.

Ethoonyihero 14: Orukunxa murima wa Saulo

Ethoonyihero 14: Orukunxa murima wa Saulo

Ecidadeene yeeyo, aakhala mulopwana aamuroromenle Yeesu. Nsinanawe eeriwa Ananiyas. Muluku aamuruma weera amvekelele Saul. Ananias aasuwela weera Saulo ohaapaka itthu soonanara aKristu ooYerusalemu. Ananias naari asuwenleene hiiho, aamwiiwelela Muluku arowa omvekelela Saulo. Ananias aamweerela Saulo: "Munnaka, Apwiya Yeesu aakiruma weera woone veeli ni waakhele Munepa Wootteela. Ananias aakuha matataawe vasulu va Saulo ni Saulo aahoona. Saulo aavinya ni aabatisiwa. Ovinyero vaavaawo, nsinanawe naapittikuxiwa nneeriwa Paulo. Ni aapacera olaleya mitthenga sa Yeesu.

Ethoonyihero 15: Ekerexa ennaaruma anamalaleya

Ethoonyihero 15: Ekerexa ennaaruma anamalaleya

Ecidade ya wAntiokia atthu yaaroromenle yannathukumana omulapa Muluku. Atthuweene yaawo yaari ekerexa ya Antiokia. Awo yeeriwa aKristu. Paulo aamutthara Baranaba weera yaahusiheke atthu weiwo. Nihiku nimoha asitokweene a ekerexeene yeele yaahiya oca enavekela. Munepa Wootteela waaweerela: "mwaahiyere miteko sikina Barnaba ni Paulo weera evare miyo kaawiitthanenlaaka." Muluku aatthuna weera Barnaba ni Paulo erowe waatthu yaale yahiiwale sa Yeesu. Nyuwo munnamoona veecaabuloni va Paulo ni Barnaba ekokhonreene. Asitokweene yaakuha matata vasuluvaya ni yaahaavekelela. Ni yaamuruma Paulo ni Barnaba weera yaahusiheke atthu sa Yeesu mpaka ottayi wa Antiokia.

Yeesu eenre: "Murowe, mwaahusiheke mitthenga sooreera atthu ootheene.

Mpaka olelo Muluku onnawiitthana aathu mukerexa weera elaleyeke mitthenga sooreera wa atthu akina. Onnatthuneya weera aKristu yaavekeleke yaawo, yaarumeke yaawo ni yaakhavihereke yaawo.

Ethoonyihero 16: Mitthenga sa maloko ootheene

Ethoonyihero 16: Mitthenga sa maloko ootheene

Paulo ni Barnaba yaaphiya mapuro mancipale elaleyaka wiiwananiwa atthu ni Muluku niwooko na Yeesu. Yaakhovelela opacera waalaleera aYuda mwaathukumaniwa ovekeliwaka. Ayuda waahusiha yeera ha: Atthu oIsrael, Muluku a makholwaahu oonipaka nloko ntokotoko. Owo oonivaha asitokweene atokotoko ni amuhusiha. Owo oonroromeliha weera mwa hiyo, onooyariwa Mvuluxa anaavuluxe atthu mwa soottheka saya. Murummweene yoowo ti Yeesu, vano nloko nahu khanimwaakhenle orwiiyaawe. Yeesu khaarino niwooko naari nimohi, vano asitokweenaahu yaamwiiva, vano Muluku aamvenxa mookhwaani. Yoole ori mutthu onimuroromela Yeesu onookhala mwaana aMuluku niwooko na nroromelo mwa nsinanawe. Owo onnalevelela soottheka sahu ni onnareherera wiiwanana wahu ni Muluku. Atthu ancipale aYuda ni akina yaaroromela masu a Paulo ni Barnaba ni otthunawaya otokotoko. Atthu akina yaalipiha mirima saya, emunyoonyeriwaka Paulo ni Barnaba, enawoomola. Paulo ni Barnaba yahokoleela olaleya mitthenga sooreera, imaara sincipale yaalaleera oohikhala aYuda. Yaapakiha ikerexa sincipale mwemmo saatthuneyaayamo okhalamo.

Ethoonyihero 17: Muluku onnaneettiha

Ethoonyihero 17: Muluku onnaneettiha

Mwa iyaakha vakhaaneene, Paulo annaxekura ikerexa sene seyo yaapakihaaya. Aahaakuxa atthu akina ni Silatho. Emaara yaamwiiwelelaaya Muluku weera esuwele nipuro yeeraaya ekelelewo, Paulo aaloha. Moolohani aamoonne mulopwana oMacedonia eeraka: "Murwe oMacedonia nno, munikhavihere." Paulo ahaakhulela weera Muluku onnanihoola omacedonia.

Muluku onooweettiha atthu ootheene yaale antthuna onimutthara Yeesu. Mahiku makina, Muluku onnaneettiha niwooko na oloha ni yoowooneya. Onaattelaawe onneettiha ni masu ambuukhuni mwawe. Munepa Wootteelatho onnuupuxera seyo silempwale. Akristu emvekeke weera aweettiheke ni itthu sootheene amvaraaya.

Ethoonyihero 18: Olipa murima moothananani

Ethoonyihero 18: Olipa murima moothananani

Paulo ni Sila yaamwiiwelela Muluku ni yaarowa ecidade yeeriwa Filipi oMacedonia. Yaahusiha atthu sa Yeesu, ni ancipale yaaroromela. Aakhala weiwo mwaamwali epottha aarino munepa wa ihako. Munepeene yoowowammuxupa Paulo, tivawo Paulo aahoomola mwa nsina na Yeesu. Weera asineene epottha yannawina musurukhu mwincipale niwooko na ihako, yaamunyoonyeeriwa Paulo. Paulo ni Sila yaakuxiwa emaniwa ni ewaleliwa mukaliposo. Ohiyu eriyari, awo yannavekela ni yanniipa nttittimiho na Muluku. Vaananoru, waakhala othukumela etthaya. Masele ootheene yaahuleya ni onyooro waatthu yaatthukiwe ootheene waapaseya. Muneene ekaliposo uupuwela weera atthu ootheene aatthawamo. Aahoova vancipale annatthuna wiixiiva. Paulo aakhuwela amuleelaka: "Ohiixiive, hiyo ootheene nri muumu. Muneene aakuxa muthuko anamwaleela mpuwa, aamukuxa Paulo ni Silas anaakhumihera vaate, anaakoha: "Weera kivuluwe keere hayi?" Awo waakhula yeenre: "onaaroromele Apwiya Yeesu, onoovuluwa ni ntthokonawo. Ole ni ntthokonawe yaamuroromela Yeesu ni yaahakalala vancipale. Yoowo ni ntthokonawe yaabatisiwa.

Ethoonyihero 19: Muluku ohisuweliwa

Ethoonyihero 19: Muluku ohisuweliwa

Paulo arowaka ohoolo wa mukwahaawe, aaphiya ecidade yeeriwa Atena. Ecidade eene yeeyo, atthu yaalapa miluku sincipale. Yoole ori muluku aakhalano nipuro nawe atthu yaamulapaayawo. Yoocambuliwa ela, Paulo ongweha nipuro nimoha na mapuroweene yaawo. Vasuluvaya woolempwawo ohimaka weera, Muluku ohisuweliwe. Atthu a ecidadeene yeele yaatthuna osuwela mahusihero a Paulo. Paulo aaweerela: Nyuwo atthu a waAtena, miyo kinnawoonani weera nyuwo anadiini. Miyo keetteettaka vacidade vanyu, kohoona nipuro ninlampwa nilempwaleene vasulu: "Muluku oohisuweliwa". Miyo kintthuna wooleelani sa Mulukuweene yoowo muhimusuwenlaanyu. Mulukuweene ti yoowo opanke itthu sootheene ni khontthuneya okhapeleliwa ni atthu. Owo ohaapaka atthu eerelaka weera emwaaseke. Khakhanle ottayi ni hiyo. Mwa yoowo, nohaakhela okumi ni itthu sootheene sikina. Mwa yoowo, hiyo nookhala ninneetta. Muluku eene yoowo khanlikana ni miluku soowootha sikhumme ni muupuwelo waatthu. Muluku oolevelela ehuhu yeele ahaasuweliwaawe. Vano, onoowiitthana atthu ootheene weera erukunxe mirima saya. Niwooko oothanlatho nihiku nimoha onkelaawe waathoriha atthu ootheene. Owo anaathorihe atthu ni yoole omurummaawe aavinyerera mookhwaani. Yoowo ti Yeesu. Atthu akina annivaanya ni akinatho annaakhulela ovuluxiwa ni Yeesu. Nimusuwenle Muluku niwooko na Yeesu.

Ethoonyihero 20: Paulo onrowihiwa omilattuni

Ethoonyihero 20: Paulo onrowihiwa omilattuni

Sintoko munoonaanyu voocaambuliwa, Paulo okhalanotho milattu. Owo ori ocidade yooKorintiyu. Ecidadeene yeeyo, yaakhala atthu ancipale oonanara mirima. Ni aYudatho yaamukhootta Paulo niwooko aahima weera Yeesu Muluku aamuroromelihalaawe. Ohiyu mmoha, Yeesu aalokolola ni Paulo amweerela: "Ohoove, olokololeke ohimaale. Miyo kiri ni weyo. Khaawo eneera yoowere niwooko ecidadeene yeela, kookhalano atthu ancipale. Paulo aakhala oKorintiyu mahiku mancipale, aahusihaka atthu, ni ancipale yaaroromela. Nihiku nimoha, yaamukuxa Paulo, emurowiha sinuulummwa milattu. Awo yaamoothera weera onghusiha itthu soonanara. Vano mutokweeneene yoowo khaatthuna owiiwa ni aawoomola. Vaate, aYuda yaammana mutokweenaaya aamuroromenletho Yeesu. Vano Paulo aapwaha ahimaniwe.

Ethoonyihero 21: Nroromelo noolipa mpaka okhwano

Ethoonyihero 21: Nroromelo noolipa mpaka okhwano

Paulo axekurakaru ikerexa sinyowani, aahoona weera onooleeliwa ni Muluku weera ahokoleeleke oYerusalemu. Akristu akina yaamucoondelela Paulo weera ahirowe oYerusalemu, niwooko yaasuwela weera aakhalawo amwiittani antthuna omwiiva. Paulo aaheera: "Miyo kohiirehera ovolowa mukaliposo mpaka okhwa niwooko na nsina na Yeesu." Paulo aahokoleenlaawe oYerusalemu, asitokweene adiini aYuda yahaanyesereriha atthu weera emunyoonyeriwe Paulo. Atthu yaaheerera omwiiva Paulo mmuseweni mwemmo. Anakhotto akina ooRooma yaamukuxa Paulo emvuluxa. Paulo aari vaate va empa ya anakhotto ni aalokolola ni atthu. Awo yaakhuwela yeeraka: "Mwiive! Ahikhale mukumi!" Anakhotto yaamukuxa Paulo emurowiha mukaliposo yaasempihaka atthu weera ehimwiive. Paulo khoova okhwa, niwooko aasuwela weera wiirimu, yookhala etthu etokotoko yooreera ya yaale enkhwa niwooko na nsina na Yeesu.

Ethoonyihero 22: Paulo onaalaleera asitokweene

Ethoonyihero 22: Paulo onaalaleera asitokweene

Asitokweene adiini ayuda nlelo yaatthuna omwiiva Paulo. Vano Apwiya Yeesu yaamukhumelela Paulo ni yaamweerela: "Olipe murima! Sintoko okikhalenlaawo onamoona oYerusalemu, okikhaleletho oRooma. Asitokweene aYuda yaamoothera Paulo wa mutokweene ooRooma. Owo aamukuxa Paulo amurowiha wa mwene mutokweene aYuda. Paulo khaamoova mutthu. Owo aalokolola sa Yeesu asitokweene ootheene ereene vaavaawo. Owo aahaaleela moota Yeesu aamukhumelenlaawe ephiro yoDamasku, ni moota aarummwalaawe waalaleera atthu ootheene sa mitthenga sooreera. Mwene mutokweene aaheera: "Miyo kihanle vakhaaneene owiniwa othatuwa muKristu. Owo aasuwela weera Paulo kheewo opankaawe yoonanara.

Paulo aavekela orowa wuulumwa mulattuwaawe oRooma weera aatthawe aYuda. Amwene yaamutthunihera orowa. Ehuhuwene yeeyo, oRooma yaari ecidade etokotoko opwaha sikina elapo yootheene. Hiiho, Paulo aawera olokolola ni asitokweene oopwaha mulaponi mootheene.

Ethoonyihero 23: Ngwoopihani ni Muluku

Ethoonyihero 23: Ngwoopihani ni Muluku

Anakhotto yaamurowiha Paulo oRooma ni atthu akina yaatthukiwe. Waatthuneya olapuwa ephareya ni nikula nikhaaneene. Nikula naaphwanyiwa epheyo etokotoko mpaka mahiku muloko ni maxexe. Atthu yaari munikulani yuupuwela weera hiyo va, nnimookhwa. Ngelo a Muluku aalokolola ni Paulo. Aamweerela: "Ohoove, Paulo. Weyo onimwaaphwanya amwene ooRooma. Muluku onimwaavuluxa ootheene ari munikulani mu. Nikula naamana ecirumpa ninaphweeya. Atthu yaakhumbwela mphareya. Akina yaarapela, akina yaavarela miri. Atthu ootheene yaavuluwa. Ekhaikhai, Muluku toolipa onoonikhapelela moowoopiha mootheene.

Ethoonyihero 24: Paulo, ootthukiwa oRooma

Ethoonyihero 24: Paulo, ootthukiwa oRooma

Va, nyuwo mummoona Paulo oRooma. Owo aakhala wuuwu iyaakha piili. Owo aakela okhala empa yoowooliha ni nakhotto oongweherera. Owo aawaakhela ootheene yaarwa omuxekura. Owo aahaahusiha sa omwene wa Muluku ni sa Yeesu. Paulo aalepa ipaphelo arumihelaka ikerexa aaxekunraawe ahinaaye otthukiwa. Ipaphelo iyo siri mBibliyani weera atthu ootheene esuwele ephiro ya Muluku. Paulo oohaawa vancipale aweerelaka Apwiya Yeesu. Mahiku mancipale annamaniwa ni annavonyiwa maluku. Mahiku mancipale annavoliwa etala ni khaakhalano empa. Ommaleloni, aahiiviwa ni aRooma. Pauloweene yoowo mpapheloni mwawe aalepamo: "Kookhalano ekhaikhai weera naari okhwa, naari okumi, naari yakhalaru etthu epakiwe khennimwalamwaliha moosivelani mwa Muluku ori mwa Yeesu Apwiyaahu.

Osivela wene weiwo ori mwa ootheene yaale ori mwa Yeesu. Yoole onimuroromela Yeesu onoolipa ntoko Paulo.

Схожая информация

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

Аудиотека GRN - Евангелистские и базовые Библейские учебные материалы , присущие людским нуждам и культуре в различных стилях и форматах

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons