Buukhu 2 Woone, Wiiwe ni okhale

Buukhu 2 Woone, Wiiwe ni okhale

План-конспект: Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Номер текста: 419

Язык: Xirima

Тема: Sin and Satan (Deliverance, Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Law of God, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Aудитория: General

Стиль: Monolog

Жанр: Bible Stories & Teac

Цель: Teaching

Библейская цитата: Paraphrase

статус: Publishable

Текст программы

Masu oopacera

Masu oopacera

Salaama asinthamwene. Nyuwo moomusuwela Muluku eekhaikhai? Mukileele mikhalelo sa atthu amusuwenle Muluku eekhaikhai. Mwehe ebuukhu yakottokhwa yeeyo munoonaanyu. Moone vakhiviru sookhumeleela ithoonyihero sikina eyo mwiiwalaanyu oruma.

Ethoonyihero 1: Axunna eelí

Ethoonyihero 1: Axunna eelí

Maphattuwelo 25:21-34, 27:1-29

Axunna eeli veecaambuloni va, anoovaanela weera ethumihérani. Mmoha iitthaniwa Esawu, aari namatotha ooweera. Munnawe Yakobu aamukhaani aahaapeya yooca yooreera. Esawu ahokolowaka wootothani aavoliwa etalá ni aamveka Yakobu yooca. Yakobu waakhula eenre, "Opacereke okithumihera ikuru sookhala mwaana amutokweene." Esawu khuupuwelenle ikuru iyo sookhala mwaana mutokweene. Uupuwela etala paahi. Hiiho, aathumiha ikurusawe ni yooca. Nsina na Yakobu nintaphulela namanyenga, ni mikhalelo sawe saari sóonyengká.

Ethoonyihero 2: Oloha wa Yakobu

Ethoonyihero 2: Oloha wa Yakobu

Maphattuwelo 28:10-22

Esawu aamwiitta Yakobu ni aatthuna omwiiva. Tivawo Yakobu aatthawa owanyawe. Aakona mphironi, analoha. Aamoona Muluku wiirimu ni aahoona makhwelelo ni angelo a Muluku akina ewelaka, akina ekhuruwaka. Muluku aamweerela Yakobu, "kihoovaha ni anamwanaawo elapoeene yeeyo ongkonaawo. Nlokonawo nnimwaatta. Niwooko na weyo ni nloko nawo anooreelihiwa atthu ootheene a mulaponi. Miyo kiri ni weyo ni kinimookhapelela. Kinimoohokoloxera elapo eene yeela. Miyo nkinoohiya mpaka kikwanihere seiyo koororomelihalaaka." Muluku aasuwela weera Yakobu toonanara murima, ni aasuwelatho weera kinoongwera omurukunuxa. Tivawo aamuroromelihalaawe.

Ethoonyihero 3: Yakobu ni Labanu

Ethoonyihero 3: Yakobu ni Labanu

Maphattuwelo 29:1 - 31:55

Yakobu annahokoleela waalokottha atthu, ni mahiku makina owo aanalokotthiwa. Yakobu aarowa waavarela muteko atatawe Labanu. Owo aatthuna omuthela mwaana muthiana a Labanu amukhaani, iitthaniwa Rakele. Owo aavara muteko mpaka iyaakha ithanu ni piili alivaka omuthela Rakele. Nihiku noothela, Labanu aamwinyerenre mwanawe amutokweene iitthaniwa Liya. Labanu aamuleela weera eneeriwaaya mmutheleketoko mutokweenaawe. Mwaatthunaka omuthela amukhaani, wohala ovara muteko iyaakha ithanu ni piilitho. Hiiho, Yakobu aamulokotthatho Labanu. Owo aakuxa mihuwo sooreeraxa sa Labanu sinakhala sa wawe. Amalihakaru oliva axaara eeli, Muluku aalokololano. Aamweerela, "Ohokoleele elapo yaatithawo, ni Miyo kinaakhale ni weyo."

Ethoonyihero 4: Yakobu ookumana ni Muluku

Ethoonyihero 4: Yakobu ookumana ni Muluku

Maphattuwelo 32:24-28

Yakobu annatthuna ohokoleela owaani waatithawe, vano aamoova munnawe Esawu. Yoole owaalokottha akhwaawe, mahiku ootheene ti oowoova. Owo aattimula arowaka owaani. Mphironi aahiiwa yeeriwaka, munnawo onimoothikilela ni alopwana ancipale. Weera amuriirihe murima munnawo, ahaaruma anamitthenga ohoolo wawe ni soovaha sincipale. Ohiyueene yoole, Yakobu aakonne meekhaawe. Aamukhumelela mulopwana anawanano. Yakobu aasuwela weera mulopwana ola, ngeelu a Muluku. Vaavaawo, Yakobu aattiwala sowuupuwela sawe sootheene aatthuna mareeliho a Muluku. Oyaaka ni oxa, mulopwaneene yoola aamvulaliha Yakobu muyuununi. Yakobu oonnaawe weera nkiningwera, aamweerela, "Nkinoohiya orowaka ohikireelihale." Mulopwaneene aaheera, nsinanawo, khaningkhalatho Yakobu, nnaakhale Israyel, niwooko woowana ni Muluku. Israyel ontaphulela mutokweene wa Muluku. Muluku aamulosowiha Yakobu weera athatúwe oolipa mwa Muluku. Israyel aakumana ni munnawe ahoovaka etthu, owo khaaroromela miruku sawe, aamuroromela Muluku. Yakobu aahokoleela elapo yoororomelihiwa ni murettele. Owo aathatuwa atiithi anloko ntokotoko naamulapa Muluku. Asinthamwene, hiyo ootheene ninnawana ni ephiro ya Muluku naalokotthaka akwiihu. Vano Muluku aamuruma mulopwana ongwera onipitikuxatho. Nsinanawe ti Yeesu.

Ethoonyihero 5: Oloha wa Yosefe

Ethoonyihero 5: Oloha wa Yosefe

Maphattuwelo 37:1-11

Yakobu, yoole aahiihiwe nsinanawe anakhala Israel, aakhalano anamwane muloko neeli asilopwana. Mwaana aamusivelaawexa eeriwa Yosefe. Aamusivelaxa yoowo niwooko aari mwaana amwarawe Rakele aasivelaawexa. Yakobu aamvaha Yosefe ekuwo yooreeraxa, mpaka waatanyera nrima axunna a Yosefe ootheene. Nihiku nimoha Yosefe aaloha. Owo aaweerela axunnawe, "mukiiwe etthu kilonghaaka. Naarongwe omatta ohepha ntthukaka irece sene, erecaaka yeemenleene, irece sanyu suramenleene erecaaka." Axunnawe yaanyoonyiwa ni munnaya amukhaani. Hiiho waathapulela weera awo anoomukokhorela munnaya amukhaani? Awo yaamunyoonyeriwa Yosefe yaasa miruku soomvulaliha.

Ethoonyihero 6: Yosefe aathumihiwa weera akhale epottha

Ethoonyihero 6: Yosefe aathumihiwa weera akhale epottha

Maphattuwelo 37:12-36

Axunnawe Yosefe yaari otuphini yaacihaayawo inama saatithaya. Israyel aamweerela mwanawe, Orowe wawoone axunnawo yaareene nnene, ni inama saareene nnene. Axunnawe Yosefe emoonakaru, yaahiiwanana omwiiva. Yaamwaakha ekuw'aawe yooreera emvonyera muhiméni moohikhala maahi. Mmoha aaheera, "nnaawine heeni namwiiva munnihu? Nrowe nimuthumihe akhale epottha." Ohilekenle, yaawoona anamathuma yaathumihera msurukhu miloko miili. Yaatthikitthela ekuwaawe ephome ya mwaamunama ni yahaarowihela atithaya. Israyel uupuwela weera Yosefe iiviwe ni mwaamunama. Israyel aamuthananela mwanawe mahiku mancipale.

Ethoonyihero 7: Yosefe ni muthiana mulavilavi

Ethoonyihero 7: Yosefe ni muthiana mulavilavi

Maphattuwelo 39:1-20

Anamathuma yaamuthumiha Yosefe o Egipitu omulopwana thaciri iitthaniwa Potifari. Muluku aanamureeliha Yosefe ni itthu sootheene aavaraawe. Muneene aamuhela Yosefe mutthu oowehaweha ntthokonawe nootheene. Yosefe aari oophwaneliwa mpaka amwaaraya aneene yannamutthuna. Nihiku nimoha yaamweereera Yosefe weera ekoneno. Vano Yosefe aaheera, kihipakeke etthu hiiha yoomunanara Muluku, aakhootta. Owo aatthawa mpaani anaahiyera ekuwo mmatatani mwaya. Yaanyoonyiwaaya, yaamoothera wa aiyaya weera Yosefe aatthuna okona ni miyo. Aneene yaangwalela Yosefe mukaliposo.

Ethoonyihero 8: Yosefe mukaliposo

Ethoonyihero 8: Yosefe mukaliposo

Maphattuwelo 40:1-23

Mpaka okaliposo Muluku aari ni Yosefe. Ohilikenle, Yosefe aakhalihiwa mutokweene anamatthukiwa ootheene. Namuteko aamwene aavaha soowura aaritho okaliposo, nitho ole aavaha yooca. Ohiyu omoha yaaloha ooweeli. Yuupuwela weera khaawo anaawere waataphulela yooloheene yeele. Vano Yosefe aaheera, "yootaphulela khenrweela wa Muluku? Mukileele mulonghaanyu." Mmoha aaheera, "Miyo kilonghe koonaka sowiima mphandini tthaaru. Kaakuxa, kinaama. Yoowureene kinawinyerera amwene." Yosefe aamuthapulela eeraka, "Yaviraru mahiku mararu, amwene enimookuxa yohokolexere muteko waavaraawo." Mulopwana aavaha yooca aahimatho yoolohaawe, eyo yaataphulela weera, evirakaru mahiku mararu, amwene enoorwa emwiive. Namuteko mmoha aataphuliwa ni mukina aahiiviwa sintoko Muluku aamoonihenraawe Yosefe. Vano Yosefe aahanlaawe okaliposo saavira iyaakha piili.

Ethoonyihero 9: Oloha wa amwene

Ethoonyihero 9: Oloha wa amwene

Maphattuwelo 41:1-45

Amwene a Egipitu yaaloha. Yaahoona imombe ithanu ni piili sooneneva muxerexere mwa mooloko. Sannakhuma moolokoni imombe sikina ithanu ni piili soowoontta sinamiriwa iye sooneneva sootheene. Khaawo aawera otaphulela yooloha ya amwene. Vano, namuteko ole aataphuliwe okaliposo aahaaleela amwene sa Yosefe. Amwene yaamwiitthana Yosefe okaliposo. Yosefe ahaataphulela amwene yoolohaaya eeraka, "Muluku aamoonihera wa amwene etthu onkelaawe opaka. Sinookhala iyaakha ithanu ni piili sooruweriwa wiigipitu. Sivirakaru seyo, sinookhala iyaakha sikina ithanu ni piili sootepa etala. Mmwaase mulopwana musuweli akhale mutokweene o Egipitu. Owo aneera othokorore sooca sa iyaakha ithanu ni piili soopacera weera siciweke saphiya iyaakha sa etala." Amwene yaahoona weera Yosefe orino munepa wa Muluku, tivawo yaamukhalinghe yoowo mutokweene oothokorora sooca.

Ethoonyihero 10: Yosefe onlamula elapo wa Egipito

Ethoonyihero 10: Yosefe onlamula elapo wa Egipito

Maphattuwelo 41:47 - 42:28

Saaviraaya iyaakha ithanu ni piili sa sooca, Yosefe aathokorora sooca sincipale. Saaphinyaaya iyaakha sa etalá, annathumihera sooca sene atthu o Egipitu. Etalá yaaphiya oKaanatho. Hiiho yaavinya axunna a Yosefe mulokó erowaka othuma sooca oEgipitu. Awo khiyaasuwela weera ola onlamula, Yosefe, vano Yosefe ahaasuwela. Yosefe aawoothera weera anamalupattha ni ahaawalela mukaliposo. Evinreene mahiku mararu, Yosefe aaweerela, "Osuwelawaka weera khamuhiyono anamalupattha, mukiruuhele munninyu amukhaani. Akina ahaahiya mukaliposo, akina awinyerera yooca weera yaavahe amusaaya.

Ethoonyihero 11: Josefe oniixoonihera wa axunnawe

Ethoonyihero 11: Josefe oniixoonihera wa axunnawe

Maphattuwelo 43:1 - 45:27

Axunna a Yosefe yaamoova ohokoleela oEgipitu, vano yannatthuna sooca. Hiiho yaamukuxa munna amukhaane eeriwa Benyamin emurowihelaka Yosefe. Yosefe nlelo khaatthuna wiixoonihera. Owo aahaathumihera sooca ni aamweerela namutekwawe, musurukhwaaya, ohokoloxere mmirupani mwaya ni aamweerelatho weera asunke ekaneka yooreera mmurupani mwa munnaya amukhaane. Epwahaká, ereene mphironi, ahaaruma anamitekwawe weera mwaatthimakele mwawoothere wiiya. Axunnawe Yosefe ootheene yaarwa omukokhorela omvekela ikharari, hiihaale Yosefe alonghaawe khalayene. Vano Yosefe aapacera winla khaawera ohiixoonihera. Owo aahaaleela eeraka, Miyo munninyu Yosefe yoole mwamuthumihaanyu khalayeene. Owo aamukhupaara Benyamin, aavarakaru axunnawe akina aahinla. Yosefe ahaavaha itthu sincipale ni apapawetho. Yosefe aaweerela, mwaakuxe apaapa ni amusi akina murweekeno wenno. Axunnawe yahokoleela owanyaya yaahaaleela apapaya weera Yosefe nlelo mukumi, onlamula wa Egipitu wootheene.

Ethoonyihero 12: Israyel ni Yosefe aathukumana

Ethoonyihero 12: Israyel ni Yosefe aathukumana

Maphattuwelo 45:28 - 50:26

Mutokweene Israyel aakuxa itthu sootheene aaraaweno vamoha ni amusaawe othaamela oEgipitu. Israyel amoonakaru mwanawe Yosefe, aahakalala vancipale. Israyel aahookhwa oEgipitu areene oowuluvala. Akhwaakaru, axunnawe Yosefe yaammoova niwooko na yoonanara yaampankaaya khalayeene. Vano Yosefe aaweerela, muhoove. Nyuwo mwaaheerera okipanka etthu yoonanara, vano Muluku oopitikuxa yeeyo akhaliha yooreera. Owo aatthuna waavuluxa atthu ancipale mutalani.

Asinthamwene, wiirimu ookhala mutokweenexa ompwaha Yosefe. Nsinanawe oneeriwa Yeesu Kristu. Atthu oonanara murima yaatthuna ompaka yoonanara emwiiva. Owo aahiya weera yeereiye hiiho eerelaka onivuluxa. Yeesu mookhwani mwawe, ookuxa soottheka sahu. Owo oowina soonanara avinyereraka mookhwaani. Tivawo, wookhala oleveleliwa mwa yaale animuroromela Yeesu.

Masu oopacera

Masu oopacera

Aakhala mulopwana mutokweene nsinanawe eeriwa Moises. Owo aari oolipa mwa Muluku. Owo ahaavuluxa atthu a Muluku mpootthani oEgipitu. Owo onnanuupuxera sa Yeesu Kristu onaavuluxa ootheene ari mootthukiwani mwa mwiittani, Satana

Ethoonyihero 13: Mwaana Moises

Ethoonyihero 13: Mwaana Moises

Okhuma 2:1-10

Yakobu, iitthaniwatho Israyel, nlokonawe aayariwa mwaana iitthaniwa Moises. Okhuma okwa wa Yosefe, saavira iyaakha macira mararu mpaka oyariwa wa Moises. Vaavaawo, aIsrayel yaahaacererana mpaka amwene oEgipitu owoova. Tivawo yannaahasula weera ehaaceererane. Awo yahaapaka ipottha. Ni yaavaha nlamulo owiiva anamwane ootheene alopwana oIsrayel. Tivawo, Moises ayariwakaru, amayawe yaamusunka. Ehuhu aarikaawe omusunka, yaamukuha mutheloni emuhiya omoolokoni. Murokorawe eeriwa Miriyam aari omokoni anangweha. Mwaana muthiana amwene aarowa orapa omoolokoni. Owo aattotta ethelo aaheliwe Moises. Aamoriwa ikharari, aamukuxa mwaana weera akhale awawe. Hiiho Moises unnuwale waamwene. Moises aahusera mikhalelo sootheene sa oEgipitu ni aathatuwa mulopwana mutokweene.

Ethoonyihero 14: Moises ni niphuwa nzaaka

Ethoonyihero 14: Moises ni niphuwa nzaaka

Okhuma 2:11-17

Nihiku nimoha Moises aamoona mulopwana oEgipitu amanaka epottha yoIsrael. Aatthuna omukhavihera muIsrael, amwiiva ole oEgipitu amuuheela vamuhaavani. Moises uupuwela apaale atthu anaasuwele weera kintthuna okhavihera, vano nlokonawe khinaatthuna. Amwene yaahoona etthu aapankaawe Moises ni yaatthuna omwiiva. Waatthuneya Moises otthawa orowa elapo ekina. Owo aakhala elapo yoowuuma iyaakha miloko mixexe. Elapoeene yeeriwa Sinayi. Weiwo, mutekwaawe waari okukhula. Nihiku nimoha, aahoona etthu yootikiniha. Oonne niphuwa nzaaka nihilalaka. Mpua mwa niphuwa nene Muluku aalokolola ni Moises eeraka, "Miyo koohoona ohaawihiwa aneeriwaaya atthwaaka. Orowe oEgipitu waavuluxe waakuxe waaruuhe elapo kaamuroromelihalaaka Abrahamu."

Ethoonyihero 15: Moises onghokoleela wEgipito

Ethoonyihero 15: Moises onghokoleela wEgipito

Okhuma 3:11 - 10:29

Moises aamoova, nlelo aamuroromela Muluku aahokoleela oEgipitu. Mphironi aakumanana munnawe yaatthuka nloko erowaka olokolola ni amwene. Awo yahaaleela malamulo a Muluku yeenre, "muhiye nlokonaka niphwaheke." Amwene waakhula yeenre, "Miyo nkaasuwenle Apwiya ni nkinaahiya aIsrael epwahaka." Muluku aamweerela Moises, atthu oEgipitu anookisuwela Miyo kaattaruxa. Muluku aaheera, omuleele munnawo Aaroni, aatalele ekop'waawe vathayani weera amwene yoone ikurusaka. Aaroni aatalelakaru ekopwaawe, yaathatuwa enowa. Amwene yaahoona ikuru sa Muluku, ni khiyaahinye atthu opwaha. Ni Muluku ahaapakela sootikiniha sincipale atthu oEgipitu. Owo aatatuxa ephome maahi ootheene oEgipitu, atthu oEgipitu yaathipa ihime muxerexere mooloko weera ephwanye maahi oowura.

Muluku aapaka itthu soonanara sikina sincipale oEgipitu. Nihiku ni moha ahaasariha anaphulu elapo yootheene. Aapaka hiihotho ni iphepele, ni misoope, ni maralala, ni itthu sikinatho. Nlelo amwene yaakhootta omwiiwelela Muluku. Khiyaahinye aIsrayel epwahaka.

Ethoonyihero 16: Ekhondolo yooveleeliwa mukuttho

Ethoonyihero 16: Ekhondolo yooveleeliwa mukuttho

Okhuma 12:1-36

Muluku aalokolola veeli ni Moises, eeraka, "Nenne nri ntthoko, nikuxe ekhondolo yooreerela epanke mukuttho, ni yiive. Ekuxe ephomeene ettikitthele muxerexere mwa mulako. Ngel'waaka onooviravira oEgipitu wootheene, ni onoowiiva anamwane alopwana oopacera oyariwa. Vano Miyo koonaru empa erino ephome vamulako, kinooviravo nkinamwiiva mwaana avaavaawo." Muluku aapaka hiiho aahimenraawe. Yaahookhwa anamwane oopacera oyariwa ootheene oEgipitu. Vano mwa atthu a Muluku khaawo aakhwiiye. Amwene yaamwiitthana Moises emweerela, "mpwahemo mulaponi mwaka, muroweke mwamulapeke Mulukwaanyu."

Ethoonyihero 17: Israyel anlapuwa ephareya Yooxeera

Ethoonyihero 17: Israyel anlapuwa ephareya Yooxeera

Okhuma 13:17 - 14:31

Moises ahaakuxa atthu oIsrayel anaakhumiha oEgipitu. Othana, Muluku aakhala ohoolo antoko nihutte, ni ohiyu aakhala ohoolo antoko mooro. Vano atthu oEgipitu yaanyoonyiwa niwooko yaayeleela ipottha saya. Amwene ni anakhottowaaya ootheene yahaatthimakela Israyel weera yaavare yaahokoloxe. Aisrayel yaaphiya ephareya etokotoko yahaaweraaya olapuwa. Atthu oEgipitu yaari ottuliwaya. Aisrayel khiyaarino wootthawelawo. Moises aaweerela Israyel, "muhoove! Nyuwo munimoona ovuluxa wa Muluku." Muluku aahula ephiro mphareya, aIsrayel yaalapuwa vathi wohinaana. Atthu oEgipitu yaheerera waatthara, vano maahi yaakumana ni yaamireya ootheene. Hiiho Muluku ahaavuluxa aIsrayel yaaraaya mpotthani.

Ethoonyihero 18: Yooca ni maahi mutuphini moowuuma

Ethoonyihero 18: Yooca ni maahi mutuphini moowuuma

Okhuma 16:1 - 17:7

Atthu yaavolowa mutuphini moowuuma. Khiyaariwo maahi oowura naari yooca, tivawo yannamukhupanya Moises, Aaroni ni Muluku. Mahiku ootheene, ohinaxe, Muluku annamoriha etthu ntoko ephepa emorelaka omikothani. Atthu yannathukumanya enakhupa weera eceeke. Ephepeene nsina naya yeeriwa "maná". Waaxekuwaka, Muluku aarumiha apalame asikhaanene weera yaakhureke. Yaharaaya maahi, aIsrayel yannaakhulana ni Moises. Muluku aamweerela Moises, mmane vanlukuni, anookhuma maahi weera atthu ewureke. Muluku ahaakhapelela atthu mutuphini moowuuma mpaka iyaakha miloko mixexe.

Ethoonyihero 19: Moises omwaako wa Muluku

Ethoonyihero 19: Moises omwaako wa Muluku

Okhuma 19:1 - 20:17

Aisrayel yaaphiya nipuro neeriwa "Sinayi." Muluku aakhuruwela va mwaako ni ineneero sincipale, etari, okukutteya , mooro ni mahutte, ni onyakula otokotoko. Moises aawela va mwaako, ni Muluku aalokololano. Muluku aamweerela, "Miyo ti Apwiya Mulukwaanyu. Ala malamulo muneeraanyu mutthariheke.
1 Muhikhaleno miluku sikina kihikhanle miyo.
2 Muhicaambule etthu munakokhorela yeeyo hoye-hoye munalapa.
3 Muhiromole nsinanaka mahaleene.
4 Muupuwele nihiku nooveruka weera ti noreelihiwa.
5 Mwaattittimihe atithinyu ni amayinyu.
6 Muhiive
7 Muhiraruwe
8 Muhiiye
9 Muhimoothere mukhwiinyu.
10 Muhilupe itthu sa mwaneene.
Avinyaka, Muluku aalepa malamulo wawe mmalukuni. Moises anaaleela atthu. Malamulweene yaawo, olelo nimphwanya mBibliani. Yeesu aaheera: Mwakisivela Miyo, munootthariha malamulwaaka.

Ethoonyihero 20: Enowa va nttoroni

Ethoonyihero 20: Enowa va nttoroni

Numeros 21:4-9

Israyel yaaroromeliha otthariha malamulo a Muluku, vano khiyaatthariha. Atthu yaapacera okhupanya niwooko na yooca yooreera. Muluku ahaarumihela inowa weera aattaruxe. Niwooko na inowa sene seiyo, yaahookhwa atthu ancipale. Atthu yaamwinlela Moises weera aakhavihere, ni Moises aamvekela Muluku. Muluku aaheera, "Opake enowa ya eyuma, othomeye vasulu va nttoro. Mutthu alummwa, avinyaka aweha enoweene yeeyo, onoovuluwa. Moises aapaka enowa ya eyuma ni aathomeya vasulu va nttoro. Yoole aalummwa, anaweha enowa eyo, aakhalano okumi.

Moises aari mprofeeti mutokweene aalokolola ni Muluku muneene. Muluku aamweerela Moises ahaakhuvale okhwa, "Miyo kinoomurumiha mprofeeti mukina onlikana ni nyuwo mpuwa mwa Israyel. Owo onoohima sootheene Miyo kinkelaaka waaleela atthu."

Ethoonyihero 21: Yeesu onaavaha yooca atthu

Ethoonyihero 21: Yeesu onaavaha yooca atthu

Yohane 6:1-58

Saavira iyaakha sincipale, atthu oIsrayel emwehereraka mprofeeti mukina onlikana ni Moises. Ommaleloni, aayariwa Yeesu Kristu elapo yo Israyel. Owo ahaahusiha atthu sa Muluku ntoko Moises. Nihiku nimoha, atthu yaarowa nipuro na ottayi weera yamwiiwe Yeesu. Yeesu aahusihakaru, aahoona weera awo khiyaarino yooca. Aari mmiravo mmoha paahi aaruhale ihopa ithanu ni ipawu piili. Yeesu aakuxa ihopa ni ipawu ni aamvaha asante Muluku. Aapacera omeyanya yooceene ni anaakawela atthu. Yaakhala atthu ikonto ithanu, waahiya athiyana ni anamwane! Atthu ootheene yahaakhela yooceene yeeyo mpaka ovona. Ni yaahala yoophiyera mittaanga muloko ni miili. Atthu yoonnaaya yootikiniha eyo yoowaacereriwa yooca, yaaheera, "Ola mprofeeti!" Yeesu eenre, "Miyo ti yoomi yooca ya okumi. Yoowo onrwa wa Miyo, kharwa avoliwa etalá, ni yoole onkiroromela, kharwa avoliwa ntthona." Nrowe ni mwaattamele Yeesu ni muroromele.

Ethoonyihero 22: Yeesu onlokolola ni Moises

Ethoonyihero 22: Yeesu onlokolola ni Moises

Luka 9:28-36

Moises ni Eliya ooweeli yaari maprofeeti a Muluku. Saavira iyaakha sincipale ovinyera mwa yaawo, Yeesu ahiphinye mulaponi. Nihiku nimoha, Yeesu ahaakuxa oohuseraawe araru erowaka omwaako weera yaavekele meekhaaya. Yeesu avekelaka, ekhowaawe yaarukunuwa enaara vancipale. Ikuwosawe saathatuwa sootteela ntoko etari. Yaakhumelelatho Moises ni Eliya yaarakatho vamoha ni Yeesu. Yeesu aasuwela weera ohanle okhwa, ni Moises ni Eliya yaalokololano sa okhwawawe. Oohusera araru yaahiiwa elokololaka vamoha. Naakhuruwa nihutte naakhuneela ootheene. Nsu na Muluku naalokolola munihutteni, neeraka, "Owo mwanaka kinimusivelaaka. Koomuhakalalela vancipale. Mmwiiweke yoowo." Nimaalakaru nsu olokolola, oohusera yaamoonne Yeesu areene meekhaawe.

Ethoonyihero 23: Yeesu okhwiye niwooko na hiyo

Ethoonyihero 23: Yeesu okhwiye niwooko na hiyo

Yohane 3:14-16

Atthu yaamukhootta Yeesu ni yaamwiiva. Anakhotto yaamukhomela vamuttandani wa mwiri. Awo yaawiiva atthu akina eeli. Awo eeli yaari anamwiiya ni anamwiiva, vano Yeesu khanaariwo nihiku ahiyaninghaawe malamulo a Muluku. Vano nyuwo ni miyo, noohiyaniha malamulo a Muluku. Noophwanela ottaruxa wa Muluku, ovonyeriwa ottayi wa Muluku mahiku ootheene. Vano Muluku onnaasivela atthu ootheene. Owo khantthuna hiyo nivonyeriweene ottayi wawe ni orowa nipuro noohaaweya nneeriwa omooroni. Tivawo Muluku omurummaawe mwanawe Yeesu Kristu weera akuxe ottaruxiwa wahu. Ehuhu ya Moises yaari ephome ya khondolo yaarihiwa weera yaakhapelele atthu oIsrayel ottaruxa wa Muluku elapo ya oEgipitu. Yeesu, ekhondolo ya Muluku, ohookhwa nipuro nahu. Ephomaawe ti yoolivela soottheka sahu. Hiiho Moises aathomeiyaawe enowa va nttoroni, wannatthuneyatho Yeesu othomeiwa vamuttandani weera atthu ootheene eniimuroromele evuluwe mpaka okumi woohimala. "Niwooko Muluku oosivela elapo ya vathi moota wooweera aamvahalaawe mwanawe mmoharu weera yaawo enimuroromele yoowo, ehiriheiye, mene ekhaleno okumi woohimala."

Ethoonyihero 24: Yeesu wiirimu

Ethoonyihero 24: Yeesu wiirimu

Yohane 19:38

Erutthu yookhweene ya Yeesu vamuttandani yaakuxiwa osunkiwa mukhukuni. Nihiku nanaararu, Yeesu aavinyerera mookhwaani. Eriyari ya mahiku miloko mixexe, avinyerenreene, Yeesu aalokolola ni atthu ancipale. Evirakaru mahiku miloko mixexe, atthu ancipale yaamoona Yeesu aawelaka wiirimu ntoko munoonaanyu veecaambuloni va. Yeesu mukumi mpaka olelo. Moises ni akina akhwiiye emuroromenleene Muluku, ari ni Muluku wiirimu. Moises aari muhooleeli mutokotoko ni mprofeeti a Muluku, vano Yeesu mwaana a Muluku. Owo mutokweenexa ompwaha Moises. Moises ahaakuxa aIsrayel mpaka olapuwa mphareyani, awo yaavuluwa wiiGipitu. Vano Yeesu aarweela waavuluxa atthu ootheene anamutthara. Nihiku nimoha Yeesu oohokolowa mooteene hiiho eenraawe awelaka wiirimu. Owo onimaakuxa ootheene yaale enamuroromela akhalekeno wiirimu.

Nthamwene, nyuwo mohiirehera weera murowe vamoha ni Yeesu? Apaale onrwa olelo! Mmuroromele Yeesu Kristu munoovuluwa.

Схожая информация

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

Аудиотека GRN - Евангелистские и базовые Библейские учебные материалы , присущие людским нуждам и культуре в различных стилях и форматах

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?