Script Library - Umbundu

Script Library - Umbundu

ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6400 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

ਲਿਪੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Scripts in Umbundu

Good News

Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Vanja, Yevelela Kuenda Kala Elivulu Li 6 Yesu - Ulongisi

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Vanja, Yevelela Kuenda Kala Elivulu Li 7 Yesu - Ñala Haeye Onjovoli

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Vanja, Yevelela Kuenda Kala Elivulu Li 8 Ovilinga Vi Espilitu Li Kola

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Vanja, Yevelela Kuenda Kala Elivulu Lia 1 Tete Efetikilo La Suku

(Look, Listen & Live 1: Beginning with GOD) - Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Vanja, Yevelela Kuenda Kala Elivulu Lia 2 Alume Va Mia Va Suku

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Vanja, Yevelela Kuenda Kala Elivulu Lia 3 Eyulo La Suku

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Vanja, Yevelela Kuenda Kala Elivulu Lia 4 Akuenje Va Suku

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Vanja, Yevelela Kuenda Kala Elivulu Lia 5 Oku Talela Ohali Suku

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

Resources for evangelism and Bible teaching - Global Recordings Network produces audio materials in thousands of languages for evangelism and basic Bible teaching, along with picture books and audio players.

Written Resources - Free downloads of scripts and other story-based written materials for ESL, Sunday school and basic Bible teaching.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons