Script Library - Shona

Script Library - Shona

ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6600 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

ਲਿਪੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Scripts in Shona

Baba Chipo

The narrator walks with the funeral procession of Baba Chipo and tells the story of Baba Chipo and the choices he had to make. A conflicting situation between Baba Chipo and his wife, Amai Chipo, shows his bombasm, arrogance and recklessness. The pastor comes to visit Baba Chipo who complains that he is wasting his time. The dramatic end of the story leaves the viewer with a very important choice to make.

Good News

Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tarisa, Teerera & Urarame Bhuku 1: Kutanga Namwari

(Look, Listen & Live 1: Beginning with GOD) - Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tarisa, Teerera & Urarame Bhuku 2: Mhare Dzamwari

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tarisa, Teerera & Urarame Bhuku 3: Kukunda Namwari

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tarisa, Teerera & Urarame Bhuku 4: Varanda Vamwari

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tarisa, Teerera & Urarame Bhuku 5: Kutongerwa Mwari

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tarisa, Teerera & Urarame Bhuku 6: Jesu - Mudzidzisi

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tarisa, Teerera & Urarame Bhuku 7: Jesu - Ishe Nomuponesi

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tarisa, Teerera & Urarame Bhuku 8: Mabasa Omweya Mutsvene

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

Resources for evangelism and Bible teaching - Global Recordings Network produces audio materials in thousands of languages for evangelism and basic Bible teaching, along with picture books and audio players.

Written Resources - Free downloads of scripts and other story-based written materials for ESL, Sunday school and basic Bible teaching.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons