Livro 8

Livro 8

ਰੂਪਰੇਖਾ: The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੰਬਰ: 425

ਭਾਸ਼ਾ: Takwane

ਥੀਮ: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

ਦਰਸ਼ਕ: General

ਸ਼ੈਲੀ: Monolog

ਸ਼ੈਲੀ: Bible Stories & Teac

ਮਕਸਦ: Teaching

ਸਥਿਤੀ: Publishable

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਕਸਟ

Livro 8 Meerelo a Muneba Woweela ni mutugumano. Nikukuru A Nivuru naneetanu nathaaru

Livro 8 Meerelo a Muneba Woweela ni mutugumano. Nikukuru A Nivuru naneetanu nathaaru

Mavolowelo.
We wahinona wiira Mulugu eebaribari onakala ni athu aaye odheela mwa muneba
woweela? Gihiyeni guwaddeleni ndadha dhereyile addi, ki dhereyile alini.?
Wiire; wavuruwanaga wing’anege dhilebiwe munivuruni mu. Weera eeno, okunuule
ntaba noharela weewa yoruma ela.(*)

1 Yonihelo yowambeela. Ogwelihiwa wa Yesu

1 Yonihelo yowambeela. Ogwelihiwa wa Yesu

Actos 1:1-11

Hiyo nihiiwa miselu dhivirile dha mukalelo wa Yesu ni masuuziho aye. Dhotikiniha
dhijinji dheriliye dhihoniha wi oliye aali muthu owakwaranya athu amohi. Oliye aali
mwana a Mulugu, ni namakalela vaari vamapadduselo dhatedhene. Eerave aharihaga
dhafuna Mulugu baba mwiinya,doovulusiwa wa ororomela ateene. Yesu okwile
vamuraddini mwaha wa dhothega dhihu. Oliye ahivenya nlabo na neetharu ooneyaga
wa athu ajinji vaari va malabo makumi manayi. Mmutugumanoni mmodha
wogomihedha ni anamasuuza aye, ahiwoga madhu ala wiira: Baba miyo ehigivaha
owodha odhulu ni vati. Miyo ginafuna wi nyo mudhowe mwilaboni mwatemwene wi
mwalaleyele muthaka wapama athu ateene; Dheera eeno ginokala ni nyo ofiyedha
omagomelo.- Vevale Yesu wathukula anamasuuza aaye wadhowana omwangoni wa
oruvera nuwi ndo ahawaddela dila biili wiira: kamuvenyemo muzheruzale mu
mwahinakele guupaganyilimini Muneba woweela. Oliye onakale ni nyo wi ovaheni
kopolo yolamulela wi mugikalele omboni wambeela wuno o Zheruzale, oZhudeya.
OSamariya ni dhilabo dhatedhene.- Awogagave Yesu ahithukuleliwa odhulu vano
ahikuneliwa mirabo anamasuuza kiyawelele emoona. Vohuribeliwa angero abiili
yahidha yawaddelaga anamasuuza wi, yesu vidhowiliiye odhulu onowela dila
biili.yoruma (*)

2 Yonihelo ya nabiili. Odha wa Muzimu

2 Yonihelo ya nabiili. Odha wa Muzimu

Meerelo 2:1-12

Odha wa Muneba woweela
Yesu agagwelile odhulu anamasuuza aye yahiwelela o Zheruzalemi, woona
mwawogele Yesu.Vigavirile malabo kumi, anamasuuza yahitugumanaga mba,
mwereyaga dhi: Koonani nipevo nokukuma nokumelela Odhulu nakitele nyuba ele.
Okukuma wa pevo wahithabwa athu ajinji yahifiyaga vamburoni vale.Athu amohi
yahimelela omboni vowi; dhego woona malumi ohidda a munddo yamorelaga
vamuru va anamasuuza a Yesu, wambeela owoga ewogelo yohunoneya.Anamasuuza
yahitikiniheya vowi; yaali ehinoone ni waleva, yeerave ndo egaali odhiveliwa , vowi
yahinona wi si dhimohi dhedhile dhapaganyile Yesu: Odha wa Muneba Woweela
okale ni aliwa ateene weriisu eyegewo ni makalelo mateene a egumi yeewa. Dhimohi
dhereyile nlabo nendde, aliwa kayoovaga apogo a Ayuda alene yampile
Yesu.Nipangano na Muneba Woweela ateene ororomela mudhidhi wateene.Oliye
ahinisuuziha dha Yesu teto oneere onnoniha ndhu na Mulugu, anikamihedhaga onona
yapama ni yotakala.*

3 Yonihelo ya nethaaru. Peduru ni muthakaaye

3 Yonihelo ya nethaaru. Peduru ni muthakaaye

Meerelo 2:14-41

Dhigereyile dhile vahikala athu a dhego dhatedhene dha o Zheruzalemi, mwaha wa
mukutho wa vamuralani.Muneba Woweela ogadheele aliwa ni wawogiha aliwa
dhiwogelo dhohunoneya.Athu yapeelege nyuba elene, yowawiiwaga anamasuuza
ewogaga dhiwogelo dha owaniwa wakumiliisu, eyo yaali yowonihedha wi yiiwege
pama dhawoga anamasuuza a Yesu. Dhereyave athu amohiya mwemule yowateyaga
yiiraga: “Yiire olezela.”
Peduru vowi aali pogo anamasuuza eraga: “Akwaaga alobwana ala kayire olezela,
dhedhi dhinooneye wi dhakwanele dhile dhawogiwile ni namavuhulela Joweli.”
Malabo ogomihedha Mulugu eere orubwiha mwa munebaaye wa athu aye, teto eere
wonihedha dhotikiniha dhijinji.’’ Peduru ahiwoga wi dhawogile anamavuhulela
dhahireya mwa Yesu wi odha wa muneba wakwanela wa nipangano naaye . Mulugu
mwa Yesu Kiristu, onokurumuwela dhotega dhihu odheela wa mukutho aaye va
muraddini muthu waakwela athu otakala. Sowi muthu omurorormelaga Kiristu
onowakela akalaga woona mwana Mulugu. Muneba woweela onakala mmirimani
mwa ateene enaroromela mwa Kiristu. Peduru ahiwoga wi ole omukomelisu
vamuraddini aali namavulusa elabo ya vati, athu vewilisu yahisimwelaga yiraga:
Amudhi ki nneere ddi? Vano peduru ahiwogaga wiira: Muthu oli ateene mwa nyo
arugunuwe murima wa dhothega wi abaddiziwe mu ndina na Yesu mweera ndo
muneere wakela dhapama dhovahiwa ni muneba woweela. Athu ajinji yewile olaleya
wa Peduru yahiroromela, vowi nlabo nendde yahibaddiziwa athu macikwi maraaru. *

4 Yonihelo ya neenayi. Muttugumano wowambeela

4 Yonihelo ya neenayi. Muttugumano wowambeela

Meerelo 2:42-47

Athu ajinji oZheruzalemi yaali athu ohara makalelo yeeriwa dila ayene vasogolo viwa
yethaniwa ni ndina na Akiristu. Ale yamuroromela kiristu odheela mwa aliwa yakala
woona a vade vamohi yogawana vamohi dhooja, yopwathana muthu ni muthu
mukwaaye, yogumanela vamalobelelo mu gerezha elubale ya o Zheruzalemi. Athu
yavira yinjivaga mmutugumanoni ole gerezha vohariha makalelo yeeddisuna.
Makalelo ala nifwanafwaniho, teto wa hiyo vowi ale yahamuroromela Yesu enafuna
enoone hiyo akala nihikanna ntajiho vaari va waara weenyu ozherimelege athu wi
aliwa yoone merelo enyu opama wi emutamale Mulugu.’’ Mats: 16 mweeera eeno
oneere onona wi muli anamasuuza aaga mwafunanaga athu eli ateene ni amohiya
(Jus. 13:34-35) *

5 Yonihelo ya neetanu. Oyilihiwa wa muliba oragala

5 Yonihelo ya neetanu. Oyilihiwa wa muliba oragala

Atos.3:1 - 4:4

Nlabo nimohi apeduru ni Zhuwawu yadhowaga ogerezha mudhidhi wa neeraru wa ciguwo wi yalobele; Koonani wi mulobwana oragala omabaliwelo waye akeratile vamulagoni wa va gerezha alobaga dha mmadani. Emwaddamelaga muliba oragala ole ahiloba wi envahe yego eli yateene. Peduru ni Zhuwawu yahinona wi muthu oragala ole omabaliwelo. Nuwi eeno, yahimwing’anaga vale Peduru ahimwaddela wiira: Hiyo kaninna korowa wi nuvahe, yinihuna ninovaha mu nddina na Yesu Kiristu ovenye weedde! Peduru ahimwihidda ndada omwimeliha; dhino dhino medo dhaye ni manyalo aaye yahikala ni kopolo vale oliye wambeela weeda, ovolowa mu gerezha alupaga, vano amutamalaga Mulugu. Athu ateene yahimona eddaga vowi yahimwiiwa amutamalaga Mulugu, yahimoona okala wihina oliye aali vamulago va Gerezha alobaga, ale dhile dhamwiiirele mulobwana ole. Dhino dhino nikuru na athu nahigumanelaga vamulago wa va gerezha wihina enone dhereyilege dhile. Peduru wawaguvela eeraga: Athu nyo munatikineladdi? Vowoona dhireyile dhi? Kamuning’ anege hiyo, wesege dihiyo wiirilena ni kopolo dhihu. Wi mulobwana ola eedde. Mu nroromelo na ndina na Yesu, ndina nenddo nihimulibiha mulobwana ola onamooninyu teto omunonilinyu. Mulobwana ola wiire ororomela mu ndina na Yesu wi ayilihiwe Yesu ankeene oyene nyo mumpilinyu, Mulugu unvevyiha omakwelo, miyo ni Zhuwaawu nnowimelela omboni! Nyo mwahimpa, nyo kamwanonile wi oliye arumiwe ni Mulugu wi akale namavulusa a Ezarayeli, dhatedhene dhaali dhopima dha Mulugu. Vano hiyani dhothega, mmuroromele Yesu. Oliye onowukurumuwelani ni wuvahani muneba woweela Peduru awogagave, yahifiya anyakoddo ommaga munlamuloni na apogo wowi yahithabwa otakaleliwa wi yasuuziha nlogo wi Yesu ahivenya mwanookwa mbwenye athu yeewile madhu a nroromelo yahikwakwana vowawelenga vakukuuve macikwi matanu. Nlamulo nimohive nanna Peduru ni Zhuwaawu, muthu oli ateene onamuroromela Yesu onokalana. Nikalege owonana ni Mulugu wihina ninone dila yomutamalela odheela mmabasani mwihu. *

6 Yonihelo ya neetanu nammohi. Olagiwa wa woottha

6 Yonihelo ya neetanu nammohi. Olagiwa wa woottha

Meerelo 5:1-11

Vahikala aliba vade yeriwa Ananiya ni Safira ala yahiguliha dhego dhiwa wi yoone
wi korowa dhiwa epeleke Ogerezha wi yahiddena mabasa. Moomuharihedha
mwihiyanaye Ananiya ahilogoha korowa dhimohi, dhohaladhiwa ovelela wa orumiwa
anyengethaga wi apelekile korowa dhatedhene. Peduru omwaddela wiira: Ananiya!
Omwihiyele ddi Sathana wi adhaale mmurimani mwawo wi otate? Wahahiye korowa
dhaatedhene, kadhakala dhaawo? Heeni kumunyengethe muthu, omunyengethile
Mulugu! Egavirile madhu ale Ananiya ahitongwa okwa. Aliba wiiwa yahoova.
Dhigereyile, karikari ofiya Safira, Peduru onfwanya wiira: Nyo mugulihile mudda ole
muthengo wangana? Ee, wangana!’’ Peduru owelela omukoha dila biili wiira:
omuxixele ddi Mulugu mwabure? Agewile dhedhi, otongwa okwa. Vasogolova
okoyiwa ni mamune vamohi.
Athu yewile dhowireya dhi yahoova teto, yahinona wi dhothega dhothabwa, Mulugu
onotakaleliwa okwaranya. Ninvuwihe Mulugu mmabasani, ni dhowoga dhihu. *

7 Yonihelo ya neetanu nabiili. Stevawu mboni yoororomelela

7 Yonihelo ya neetanu nabiili. Stevawu mboni yoororomelela

Meerelo 6:1 - 8:3

Akirisu o Zheruzalemi yokamihedhana, thabwa thabwa orabula ni aredda. Yaali mabasa malubale owapwatha osimwela yahasakula alobwana atanu nabiili wi yakameelege mabasa ayene. Estevawu aali mmohi mwa alobwana ala. Dhatedhene dheriye ni dhawogiye dhaali dhapama. Akamihedhaga orabula. Teto owawogana dha Yesu nuwi eeno teto ajinji yonvuruwana. Mwaha wowi owoga dha Yesu vaari va athu ajinji, a Zhuda yahitakaleliwana, aliwa ommaga omuthukulela omuladduni wewo omwinkedhaga dhego dhijinji, ni omboni woratha dhereyave Estevawu koovile yego dhamwireyele musogolo, eere othabwa omukalela omboni Yesu, vowi ahinona wi Mulugu aali ni oliye. Azhuda ni otakaleliwa wiwa yahimburulela ode wa murudda wewo wanvokiiwa mabwe ofiyedha okwa waye, avokiwagave Estevawu eera eng’ anaga odhulu eeraga: Nabwiya Yesu kamwalage mwaha wa yothega ela .’’ Mpogo asogolela nikuru nanvonya ni mabwe Estevawu aali muzombwe ndina naye aali Saawulo oonela dhateene. Ehikalawove athu enarugunuwela nlogo na Mulugu nivano, vowi Mulugu kadha anihiya naari nigaali vaari vookwa kanidha noova vowi oliye oli nihiyo. *

8 Yonihelo ya neetanu nathaaru. Mittaka Dhapama dhinobalalela

8 Yonihelo ya neetanu nathaaru. Mittaka Dhapama dhinobalalela

Meerelo 8:4-8, 26-10

Sawulo ola aali murudda wo Tarsu aali mmohi mwa dhilobo lobo dha apogo mabasa
yaafunaga waathamagiha anyagerezha omagomihedhowa aliwa yahithawamo
Muzheruzalemu. Wavolowelisu oli wateene yolaleyelave nroromelo niwa Yesu
yahinona yowoova nuwi athu ajinji yeewa omboni yahikala a Kiristu. Mmohi mwa
apogo ala yamwihiyile o Zeruzalemi ndina naye aali Filipi owimelela omboni wa
Yesu. Agakarateyile mmurudda weeriwa Samariya owoga dha nroromelo naaye wa
ateene alene yavahiwa gari ni Mulugu, ni muneba woweela owiira dhoowiira ni
nlamulo odheela omboni wa Filipe wapelekiiye mwa Yesu, yiraga dhotikiniha
dhijinji, owayiliha aredda ni ale yanna mineba dhotakala wi athu ajinji yahimwakela
Yesu mmirimani mwiwa vowi yahikala odhiveliwa wookwaranya mmuruddani mule.
Nlabo nimohi mungero a Mulugu ahidhana muthenga wa Filipi wihina adhowe
murampani wilabo yawiddeddere ya Ogaza. Filipi vafiyiliye wule ahoona mukukutha
odhaaga murampani, agaddamele mukukutha ole ahimwiiwa muthu alimo ole
eelemgaga madhu a Mulugu.
Muliba olenddo ole aali namalaba owooviwa ni otamaliwa mwiilabo ya omwene
omwaddamela ni omukoha akala wi oliye oowiwelelamo dhile dheelengiye.
Mulobwana ororomeliwa ole ahimwaddela kwi omusayela muthu wi amutapulele
muthaka wa munivuruni notikiniha ndde. Vagweliliye mmukukuthani mule Filipi
oonile wi mulobwana ole elenga nivuru na namavuhulela Yesaya, awoga dha
makathamiho a Misiya, orumiwa a Mulugu, ddima ya dholebiwa yeera: Woona
mwana nibila oliye imuthukulela omapeliwelo; woona nibila nahowoga vaari va aliba
ompa, oliye katapule mulomo waaye. Filipi omwaddela wihina malebo ale
yamwagana Yesu teto yahimwaddela dhego dhijinji dha malebo. Muliba volenddoni
ole ahiroromela omboni wa Filipi nuwi ndo ahibaddiziwa vathiyani naali waddamela
murampani, eeriye ndo, ahikwaranya adhowaga ni odhiveliwa. Filipi thi
nifwanafwaniho napama nookwakwanela wiiwelela dhatedhene dhinaniruma Mulugu
wi niirena. *

9 Yonihelo ya neetanu nenayi. Yooroha agaali meento ya Peduru

9 Yonihelo ya neetanu nenayi. Yooroha agaali meento ya Peduru

Meerelo 10:9-18

Muthaka wapama wa Yesu weera obalaleyaga moowaguva vaari va athu a Zhuda bahi. Mulugu afuna wi dhilabo dhimohi dheeriwa aliba wahiroromela dha Yesu, teto dhunnuwe munroromelo na Yesu, bu mwaha wamwirihile wi arumihe muthaka waayeve wa murumiwi Peduru. Dhowooneya dhereyile eeni: Nlabo nimohi Peduru ahigwela onantopi wa nyuba wi alobele vaari va malobelo ale oliye ahoona wihina eere oroha agaali mento, wakumela wa Mulugu. Eeya oonile odhulu ogafuguwile ni ekitagawo yego emohi woona mukumi wa muuli ogahiddeliwe mapiyo mateene manayi. Mugaali gari ya anenyama ateene yanoniwile wihina otakalihiwa wi malamulo a Azhuda. Karikari wiiwile ndhu nimwaddelaga niiraga: Venya Peduru: Ope ni oje.’’ Peduru ahirumeedha wiira: Kagineerave Nabwiya, kagineregena oja yotakalihiwa!.Vasogoloviwa mukumi woweela ole wahiddimeelaga odhulu. *

10 Yonihelo ya neekumi. Peduru ni akaddha Roma

10 Yonihelo ya neekumi. Peduru ni akaddha Roma

Meerelo 10:1-48

Agalive osimwela ni dhoniligiye woona murohani, koonani wi yahifiya vade vafiyele
Peduru vale aleddo araaru, emusayelaga muthu eeriwa Peduru. Muneba wa Mulugu
wahimwaddela wi wawoove mwaha wowi athu ale yarumiwe ni Mulugu. Athu ale
yakumele murudda mmohi yarumiwe ni mulobwana mmohi eeriwa Korneliyo, aali
pogo musogoleli anyakoddo o Roma omoova Mulugu. Korneliyo aharedheliwa ni
mungero mmohi a Mulugu amwaddele wi amusayele Peduru. Azhuda yeera a Roma
botakalihiwa, pivo Mulugu ahimooniha Peduru woona mooroha agaali mento. Yegi
kaniivo nlogo nootakalihiwa. Peduru ahidhowa ni athu ale vade va mu Roma ole.
Vafiyiliye vade va Koroneliyo, mwana murala ole aali omujedhiha ni amudhi aaye
vamohi ni akwaaye avamurimani, vifiyiliye koroneliyo ahimukokorela Peduru wi
Peduru oliye omwaddela wiira: Venya vowihina hiyo nili athu mmwebedhege
Mulugu baahi.
Agamukohile mwaha wa ddi wamwiithaneliiye, Sinturiyawu ole ahiwoga dha
mungero ole. Vale Peduru wambeela walaleyela muthaka wa Yesu. Eera awogagave
muneba woweela wahadheela woona mwadheeliye Azhuda. Ni dhahireya yowi athu a
vade va Korneliyo yahiroromela vano yahibaddiziwa ni yahoniha odhiveliwa
wulubale. *

11 Yonihelo ya neekumi nammohi. Peduru mukambura

11 Yonihelo ya neekumi nammohi. Peduru mukambura

Meerelo 12:1-11

Nuwi ndo mwene Eroddi ahoona muladdu wowathamagihela anya gerezha
Ogeruzalemi agampile namasuuza mmohi a Yesu ndina naye eeriwa Tiyago, agoonile
wi dhahariyela Azhuda yahimmaga Peduru enfunagana magomihedho ankeene. Nlabo
nimohi vaari va mahiyu agali omagiweene ni onyoolo mungero ahimudheela
motikiniha odheela wa Mulugu, waara waaye wahifiya vatevene vale wi anameng’
anela kayoona yego. Mungero ononvenyiha Peduru, makurenti mateene omora
mmoononi, vivenyiliiye onoowara dhoowara dhaye ni onomuhara mungero
ahooniwaga naari ni anameng’anela arurumuwile agali murampani ahimagiwile!
Mungero ole omuddimela. Dila dhijinji ninotikina ni ozuzuma, nimuroromele Mulugu
ononilogolela makukuru mateene eneerihu niyelewo. *

12 Yonihelo ya nekumi nabiili. Ovuluwa ni Malobelo

12 Yonihelo ya nekumi nabiili. Ovuluwa ni Malobelo

Meerelo 12:12-19

Peduru agali mukambura akiristu ajinji yahitugumana wi emulobelele, wi Nabwiya
Yesu amwing’anele; Vowi yoonona wi kopolo dha Mulugu dhinokwaranya dha athu.
Akule ni okumamo mukambura Peduru agele vade va Mariya mmaye a Zhuwaawu
mwana Maruku, namasuuza a Yesu. Vade vale vahikala nikuru nilubale na akiristu
yagumanile wi elobelele wa dhotikiniha dhazuzumana mutugumano malabo alene
nuuthamagihiwa. Peduru agagogoddile musiwo namwali mmohi ndina naye eeriwa Roda ahidhowa wi anfugulele. Vewiliiye ndhu na Peduru adhinoneyihaga, ahiwelela
mba wi awaddele akwaaye ahinafugulewo omusiwoni, ni odhiveliwa waaye eeraga:
Peduru oli vade va.’’
Athu yaali mba mule kayaroromela yesaga wi eera masika. Peduru eera
agogoddagave musiwo vale yahinfugulela. Athu ateene vewilisu mavolowelo a
Peduru odhiveliweene yomutamalaga Mulugu. Dhi dhinonikamihedha onona wi
Mulugu onorumedha malobelo vowi oliye onowoga mmadhuni mwaaye: Gilobege
miyo ginowakula wi-to ginowaddelani dhego dhilubale ni dhahonona we. (Efs.3:20)
Oliye onosasanya dhatedhene, okwaranya mwalobeliihu ni mobuwelihu wa mudhidhi
ni mudhidhi mwa kopolo dhaaye dhinalamulela mwa hiyo. *

Nikukuru B Makalelo a murumiwi Paulo "Muliba Mithaka wa aliba ohilobela"

Nikukuru B Makalelo a murumiwi Paulo

Mavolowelo Eeyaa nihimala wiiwa dha midhidhi dhoorusa dhazuzumihiwa mutugumano wa anyagerezha o Zheruzalemi odheela waaguva wookwaranya wanna mu Zhuda mmohi eeriwa Sawulo athamagihesa mutugumano wa akiristu mmurimani mwaaye esaga wi eera dhafuna Mulugu. Ni wopopiha waaye ahikanna makarata olebiwa ni apogo wi athamagihegena anyagerezha athu yawesiliiye anamapudha mwa akingi amohiya wi adheegena Ozheruzalemi ola bu muselu wa Sawulo. Ovuruwane ni woone yonihelo mu nivuruni dhilebiwemo dhimareliwa wu ovuruwanaga. *

13 Yonihelo ya neekumi nathaaru. Muselu wa mulobwana ottaduwa

13 Yonihelo ya neekumi nathaaru. Muselu wa mulobwana ottaduwa

Meerelo 9:1-10

Sawulo aali muzombwe, mulubale wa anamakutha wa a Zhuda athamagihesa
mutugumano wa Yesu. Nlabo natwiwaga Estevawu oliye ahikalagavo. Oliye aaligi
vaari va nikuru namutwaga ni mabwe Estevawu pogo anyagerezha wambeela vevale
wathuusa waapa akiristu. Nlabo nimohi anamakutha yahimuruma wi aamage
anyagerezha o Damasku. Adhowaga mundila ni akwaaye, egahalile vang’oono ofiya
omuruddani yahimoneyiwa okumela odhulu. Waaligi mudhidhi nduwa nigali vamuru
agatongwile ahiiwa madhu emwaddelaga wiira: Sawulo Sawulo onagithamagihela
ddi? Sawulo ahakulaga wiira: Oli aani Nabwiya? Omwaakula wa yeerile: Miyo gili
Yesu oyene onamuthamagihiiwe, oneerave uhiira venya ovolowe mmuruddani mo,
enouwaddela dhofuna wiira: ‘’ Akwaaye yanniyena yakulege wiimela ovuruwanaga
ndhu naari yahimoonaga muthu.
Vavenyiliye Sawulo koona akwaaye yahimmezaga ni ndada onfiyana omuruddani. *

14 Yonihelo ya neekumi nenayi. Ananiya ni ocila wa Saulo

14 Yonihelo ya neekumi nenayi. Ananiya ni ocila wa Saulo

Meerelo 9:10-20

Yahakwana malabo maraaru Sawulo ahoonaga, naari oja naari ong’wa. Mmuruddani
mule mwahikala amuroromela Yesu ndina naye eeriwa Ananiya oliye ahakela
muthenga wa Nabwiya wi adhowe amulobelele Sawulo.Ananiya ahinona wi Sawulo aali muliba wathamagiha anyagerezha kawoovile ohariha madhu a Mulugu Ananiya
ahidhowa wa Sawulo oliye omutadelela mada aaye wooliye wi awelele woona wi
amwaddele madhu a Mulugu, wihina wambeela nlabo ddende oya osogolo, Mulugu
ahimusakula Sawulo wi alaleye mithaka dha pama dha Yesu. Vevale Sawulo ahicila
dhino dhino vano adhowilege agadhaleliwe muneba woweela wa Mulugu, obaddiziwa
mmahinjeni wi athu yoone wi wambeela vevale aali omuhara Yesu. Ohiya wi
athamagihege anyagerezha ahirugunuwa wambeela omulaleya Yesu ofiya vorugunusa
ndina naye okala Pawulo. *

15 Yonihelo ya neekumi natanu. Pawulo oorumiwa

15 Yonihelo ya neekumi natanu. Pawulo oorumiwa

Atos 9:1-19

Vamutugumanoni wa akiristu oZheruzalemi athu ajinji yodhowesa mmuruddani
dhimohiya dhowaddamana thabwathabwa omudda wa Atiyokeya. Vowi omboni wa
Yesu yogawanana ni nlogo nenddi athu ajinji yahiroromela. Mutugumano
wahimuruma Bernabe wi awoone athu o Antiyokeya enakela havi mutheenga
wapama wa Yesu. Bernabe aali odhiveliwa vowoona dhotikiniha dhijinji dheerana
Mulugu mmuruddani mule, athu ajinji etaduwaga ekalaga akiristu. Sowi mabasa ala
yahithabwa omwinjivela muthu mmohive noona ahimwithana Pawulo amukamihedhe
wasuuziha anyagerezha axa ale. Nlabo nimohi apogo a mutugumano wo Zheruzalemi
elobelaga muneba woweela wawaddela wiira: Miyo gihikanna nibasa ni Pawulo ni
Bernabe, wi yiire emwimelele omboni Yesu mu dhilaboni dhimohi. Teto agalobelele
aharuma mburo wi yalaleye muthenga wa pama wihina Mulugu ononikurumuwela
vowi ononandaniha ni oliye. Akwaaga mabasa mankeene yanna muneba woweela
owambeela ehikalawove ni peeno veva macikwi a athu kineewe dha Yesu, evulusiwe.
Nabwiya Yesu erile: Dhowani mwilaboni yateene ya vati mwalaleye mutheenga.*

16 Yonihelo ya neekumi natanu nammohi. Muthenga mmohi wa malabo mateene

16 Yonihelo ya neekumi natanu nammohi. Muthenga mmohi wa malabo mateene

Atos 13:4-52

Pawulo ni Bernabe yahedda mumburoni mohiyana-hiyana egawanaga wandana ni
Mulugu vodheela mwa Yesu Kiristu vowambeela vodheela ni nlogo na Azhuda
asuuzihaga mundila ela: Nlogo na Ezarayeli, Mulugu ebaribari a makolo ehu ohiira wi
elabo yunnuwe odheela mwa nlogo nenddi. Oliye univaha onihoolela ni alobwana
onona mabasa. Oliye ahinipaganya wi nlabo nimohi onodha anirumihedhe muthu wi
anivuluse wa dhothega dhihu. Oorumiwa a Mulugu oyo di Yesu. Sowi nlogo neehu
kanamwakele vadhiliye, mwaha wowihina kanasuuzile mowakwanela. Yesu kanna
yothega eli yateene mbwenye yahimpa egampile, Mulugu Baba ahinvenyiha
mwanookwa muthu oli ateene onamuroromela Yesu onokala owithaniwa mwana a
Mulugu mororomela ndina naye vowi oliye onokurumuwela dhothega dhehu, teto
ononiweleliha wandana ni Mulugu.
Aliba ode ni Azhuda ateene yahiroromela madhu a Pawulo ni Bernabe ni murima
wateene, amohiya yahumiha mirima dhiwa vano yahitakaleliwa ni Pawulo ni
Bernabe, aliwa watuzhaga athu wi yawigare wilaboni wambeela vevale Pawulo ni
Bernabe, yahalaleyela aliba ode muthengiiwa emagaga magerezha mumburoni
mwatemwene mwavirisu.*

17 Yonihelo ya neekumi natanu nabiili. Nikamihedho na elabo ya yolapa

17 Yonihelo ya neekumi natanu nabiili. Nikamihedho na elabo ya yolapa

Atos 16:6-10

Egavirile mudhidhi dhijinji woolapela Pawulo ahoona wi avire mumburoni moniliiye
wi athu enororomelamo. Dhowoona wi ahikala ni aliwa malabo majinji ahalibiha
nroromelo neewa vowi alogolelihe dhijinji dha Yesu, olenddo ola Pawulo adhowile ni
namasuuziha mmohi eeriwa Sila. Pawulo ni mukwaaye ole yahivira mmohi
mwahiviriliisu ni wale, wi muneba wa Mulugu wowaasogolela mumburoni mwaali
mowakwanela wi yiiwe muthenga wa Nabwiya. Nlabo nimohi ejedhihaga wi muneba
wa Mulugu wawaddele weerisu evolowelewo oliye ahinona. Mooroha mule
mulobwana mmohi ahimooniha ni mulobwana o Masedoniya elabo yolapela eeraga:
Vira odhowe o Masedoniya, wanikamihedhe. Nlogo no Masedoniya naali nohiyana
ni nlogo na Pawulo vowi mawogelo kayaali mamohive makalelo yaali mamoheene.
Pawulo ahinona wi nibasa nowalaleyela athu ale yahinonile naari vang’onong’onove
dha Mulugu eebaribari, naali noorusa. Eerela mohariha oroha waye yawogile Yigi:
vira, wanikamihedhe, Pawulo ahinona wi di Mulugu afuna wi mutheenga wafiye
dhilabo dhile wolapa vowi akala di Mulugu amuruma wi adhowe eere omukamihedha
wi akale ni thotho dholabana mabasa aaye a Mulugu. Onaasogolela ale enamuhara
Yesu, malabo mamohi onowanoniha dhofuna wiira: Ononisogolelesa odheela
mmadhuni mwa, Bibliya.*

18 Yonihelo ya neekumi natanu nathaaru. Aliba mirima dhorusa

18 Yonihelo ya neekumi natanu nathaaru. Aliba mirima dhorusa

Atos 16:16-35

Egalabuwile bara voodhowa o Masedoniya. Pawulo ni Sila murudda weeriwa Filipu
wasuuzihiye nlogo dha Yesu, ajinji yahiroromela. Vamburoni vale vahikala mudhaari
a namwali anna muneba wotakala, ohara makanga. Pawulo moosogoleliwa ni muneba
wa Mulugu ahivaha nlamulo nowi muneba wotakala ole okumemo mwa muthu ole.
Anya a mudhaari ole vowi yamwiirela nagooso ni makanga ale yahitakaleliwa vajinji
aliwa wamaga, Pawulo ni Sila wadhowana omuladduni vano wawinkedha dhijinji.
Apogo a malamulo yahithonga wi Pawulo ni Sila ekale mukambura egawaxulile.
Pawulo ni Sila kayanna yothega yonona wi Mulugu owawing’anela aliwa. Nlabo ndde
mahiyu waharusa ogona mwaha wa makwadda yannisuna, aliwa yakalelege wiiba ni
omutamalela Mulugu.
Dhedhi dhahayiliha teto yahalaleyela athu amohi yaali mukambura mule. Mudhidhi
mung’onong’onoove yahiiweya elabo othikimyeya okakarulaga misiwo dhatedhene
dha mukambura etapulaga onyoolo wamagiwilisuna. Nameng’anela esaga wi
anyaperezu ateene yahithawa, ahirugunusa supadda naye wi eepe yeeka awovaga
apogo aaye. Vevale Pawulo ahimwihihaga vowi yahakwanelamo. Nameng’anela
ahivolowa ni tama amulobaga Pawulo wiira: Alobwana giire ddi wihina givuluwe?
Pawulo ahimwaddelaga wiira: Ohele nroromelo naawo mwa Yesu onovuluwa.
Nameng’anela ole ahathukulela owaniwa wi ahele murombwe mmakwaddani mule
vade vaye ateene yahiroromela ndina na Yesu, yahibaddiziwa.*

19 Yonihelo ya neekumi natanu neenayi. Mulugu ohunoneya

19 Yonihelo ya neekumi natanu neenayi. Mulugu ohunoneya

Atos 17:16-34

Egaali vaari volenddo wo Masidoniya Pawulo ahifiya murudda oneeriwa Atena.
Mmuruddani mule nlogo nalobelesa Milugu dhohiyana hiyana dha mabwe a mukuwa
ofiyedha a siliva, ayene bi mabwe orabuleleya ooguliwa ni korowa dhijinji.
Yamururumusile Pawulo yaali winjiva wa dhingamuthu dhile. Pawulo asuuziha vaari
ni vaari va murudda, dha Yesu. Nlabo nimohi aliba ononesesa yahimwithana Pawulo
wi awoge mitugumano dha nikukuru nuwi eeno oliye ahawaddelaga wiira: Nyo akadda Atena guhuwoonani wi nyo muli aliba olobela, givirilimi mmuruddani
gahifiya vamburoni vinakutheliinyu mukutho vili engamuthu ya Mulugu ohunoneya
vano gini guwaddeleni wihina, Mulugu oyo munamwebedhinyu mwahimunonile
duyene ginolaleyelimini. Odheela wa oliyene ninowakela egumi ni dhateene, vowi
mwa oliye hiyo ninoweeddamo teto ninokalamo. Mwa dhateene oliye kahi Mulugu
owi ninfwanafwanihe ni dhingamuthu dhosema ni mabwe a mukuwa naari siliva
ofwanafwaniha dhinafuna athu, Mulugu ebaribari kaneelenga midhidhi dhile
dhahamunonilihu ofiyedha peeno. Sowihina onawaddela ofiyedha athu ateene oliisu
puliisu erugunuwe mwa dhothega. Nihikalawo nlabo nimohi nneriye adhe athonge
muladdu athu ateene vati vano odheela ole amurumiliye anvenyiha omakwelo. Muthu
oyo di Yesu Kiristu. Athu ajinji yahitakaleliwa ni Pawulo amohi yahiroromela
efwanyaga dila ya wigumini yahomala odheela mwa Yesu Kiristu nineerihu
nimunone Mulugu. *

20 Yonihelo ya makumi menddi.Makathamiho okoritiyo

20 Yonihelo ya makumi menddi.Makathamiho okoritiyo

Atos 18:1-7

Agalive volenddoni o Masedoniya, Pawulo onofiya oKorintiyo murudda wovuruvuru.
Yahikalawo akadda Ezarayeli murudda ole ayene yamuthukulihe miladdu dhijinji
Pawulo, vowi kayafuna wiiwa madhu aaye. Nlabo nimohi vaari va mahiyu Nabwiya
Yesu ahimwaddela Pawulo wiira: Kawoove, kawe woga teto kumaale.’’ Vowi
gihikalana athu ajinji murudda ola, Miyo gili ni we teto kaavo onowiirele yotakala.
Vano Pawulo ahikala oKorintiyo mudhidhi mujinji teto athu ajinji yahiiwa madhu
aaye musogoleli mmohi a Zhuda ahimaga Pawulo omuthukulela wa kingi mulubale
amwinkedhaga wi oliye asuuziha dhooratha. Okala wi yamwinkedha dha makalelo a
nikuru na athu, kingi kafunile wawiiwa, wawigara wi ekumemo mmuladduni mule.
Pawulo vevale kasimwelile.*

21 Yonihelo ya makumi menddi ni emohi. Nroromelo nofiyedhana omakwelo

21 Yonihelo ya makumi menddi ni emohi. Nroromelo nofiyedhana omakwelo

Atos 21:27 - 22:24

Ageddile mburo dhijinji eeddaga ni mutheenga wa Yesu Kiristu, Pawulo ahoona wi Mulugu amwing’aniha oZheruzalemi. Eerave emwaddelaga wi dhorusa dhijinji dhoomujedhihedha, wi Pawulo ahiliba murima wihina amwiwelele Mulugu naari anonaga wi dhaali dhorusa. Agafiyile oZheruzalemi ahiiwa yowi Azhuda yahilaleya dhooratha dhijinji dha masuuziho aaye. Moosuuzihiwa ni addibila amohi mwa Kiristu Pawulo ahinonelamo mikalelo mwa aZhuda wowi awoonihe wi oliye aali omuroromela Mulugu. Nlabo nimohi oGerezha, ahooniwa ni muthu mmohi ambeele masoso oMasedoniya. Azhuda anamuralaya yookuwa yiiraga: Mulobwana oyo onapeela elabo asuuzihaga athu dhomutakalela Mulugu, ufiya wwuno teto aholosaga athu oode mugerezha atakalihaga gerezhihu! Dhino dhino waali mugibiddi teto yahimwihidda omburulela ode wa gerezha efunaga ompa. Pogo anyakoddo owing’anela o Roma, ahihiha mbigiddi ole, omudwadha wule omaala. Pawulo yahimuthukulela okambura kambura ya cinga. Yahinanvolosihe yahimwihiya wi awogena nlogo. Mwaha osadduweliiye amuharaga Yesu, athu yonvuruwana omaleene. Vasogoloviwa aliwa okuwa elaleyaga yiiraga: ompe, ompe! Vowi mbigiddi mulubale weere owelela, yahinvolosiha mukambura wi akohiwe. Pawulo owonihiwa goyiwa nroromelo naaye, vowi Nabwiya
Yesu eerile:
Muli oorelihiwa, yoruwanani mwaha wa miyo, erathaga yuwinkedhagani dhootakala dhateene wa nyo,…Dhiveliwani, vowi munowakela valubale odhulu.’’ (Mts.5:11-12)

22 Yonihelo ya neekumi nabiili. Madhu orumihedheliwa amwene

22 Yonihelo ya neekumi nabiili. Madhu orumihedheliwa amwene

Atos 25 e 26

Pawulo ahikala mukambura yaaka bili, Vowi azhuda yonfunave wi empe. Sowi
Nabwiya Yesu ahimwaddela Pawulo wiira: Kawoove vowi mugikaleliiwe omboni
Ozheruzalemi, onafuneya wi wagimelele oRoma.’’ Pawulo ahithukuliwa vamentoni
va mwene Agiripa, koovile. Nimukalelo wotikiniha ahimelela omboni vamentoni va
kingi ni musano Azhuda ni mukalelo Yesu wamwithaniliyena wi akale orumiwana
muthenga wa aliba ode yahinonile dha Yesu. Mwene Agiripa ahalile
vang’onong’onove omuroromela Yesu. Yoonona wihina Pawulo kanna yotakala vaari
va dhile dhamwikedhiisu, oofuna wi emutapule, teto oliye kanna nlamulo vowi eeno
Pawulo agamalile otata muladdu ole, eerile: Wamale wa Seezari Vale to
vahilamuliwa wi Pawulo adhowe oRoma ayonihedhe wa anamathonga. Malabo
mamohi Mulugu afunaga wiira yofunaaye onahariha dila yotakala, mwa dhateene
ninonege wihina oliye kadha anihiya, naari oniddiwaala.*

23 Yonihelo ya neekumi ménddi nathaaru. Ni Mulugu Mwadhowoopiha

23 Yonihelo ya neekumi ménddi nathaaru. Ni Mulugu Mwadhowoopiha

Atos 27:13-44

Anamalamulela elabo yahimurumiha Pawulo omagiweene odhowa oRoma ni mwanddeya mbara olenddo woomala sumana dhijinji eganna weedda mbara. Omambeelelo olenddo wali woomaleene, wihina enone wi Mulugu dinna onona wowavuhulela athu, dhahowoona dha musogolo Pawulo ahimwaddela pogo olenddo wihina yabihe wiimela mwaha wowi osogolo wule mwanddeya ole weere oddadda. Vale pogo amukwaha ole kamwiwile Pawulo yahihiya mwanddeya weedda oyaga osogolo. Mungero mmohi ahidhana madhu wa Pawulo wiira: Pawulo kukukumuwe kawoove Pawulo onofuneya wi wafiye wa anamathonga elabo ele, kaavo onaddimeele volenddoni va. Ode wule mbe aliwa yahifiyaga waddamela okobela mwaha wa nipevo mwanddeya wahigujuwaga wambeela oddadda, vowi athu yerilege ohabelela wi yafiye okobela anamurala aveelaboni ya mwinko ele kayanyozile aliba odha ale, yahawakela ni wiyeviha. Mulugu ahikala ni yowubuwela ni madhu aaye ni yowabuwela vevale, vowi ahiira dhotikiniha odheela mwa Pawulo vowayiliha aredda, Mudhidhi oyene Pawulo alaleyelaga dha Yesu.*

24 Yonihelo ya makumi ménddi nenayi. Pawulo oRoma

24 Yonihelo ya makumi ménddi nenayi. Pawulo oRoma

Atos 28:16-31

Vigavirile meeri mwanddeya mmohi wahiseya oMalta, Pawulo nakwaaye
avolenddoni yahigwelamo odhowaga oRoma. Muwani mwa elabo yothongi wa
oRoma, Pawulo yahimwihiya wi akalege nyuba yayeene. Eng’aneliwege ni
anameng’anela oRoma. Anyagerezha yohiyiwa wi emweddelege numukamihedha,
Pawulo asuuzihaga dha Yesu Nabwiya. Pawulo ahikala mukambura yaaka moofuna
Mulugu wihina alebe makarata majinji alebelaga anyagerezha aaye, teto
ononikamihedha peeno, mwaha woowi makarata alena ikalamo mbibiliyani. Odheela
wayeene oliye ohakamihedha akiristu ajinji, teto enonikamihedha peeno, mwaha
wowi bi madhu a Mulugu orumihedhiwa athu. Omagomihedhowa Pawulo ahilamuliwa wi apiwe. Koonani madhu mamohi awogiliye eeraga: Miyo gihinona
wihina, naari okwa, naari egumi, naari yego emoheene enanimwalanihe odhiveliwa ni
Mulugu, woneyihile mwa Yesu Kiristu Nabwiya .’’ Hiyo nihikanna oreela
onivahilisu ni kopolo ya muneba woweela wa Mulugu, ononikamihedha ogawana
woowandana ni Kiristu mwiilaboni mwatemwene ofiyedha oliye odha.*

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?