Lebelela, Theetša O Phele Puku 7

Lebelela, Theetša O Phele Puku 7

ਰੂਪਰੇਖਾ: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੰਬਰ: 424

ਭਾਸ਼ਾ: Northern Sotho

ਥੀਮ: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

ਦਰਸ਼ਕ: General

ਸ਼ੈਲੀ: Monolog

ਸ਼ੈਲੀ: Bible Stories & Teac

ਮਕਸਦ: Teaching

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ: Extensive

ਸਥਿਤੀ: Publishable

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਕਸਟ

Matseno

Matseno

Bagwera, a e kaba Yo a bitšwago Jesu ka kgonthe Morwa Modimo, (Yo a romilwego go tšwa go Modimo) le gona a A ka kgona go re fa bophelo bjo bo sa felego. Matswalo a Jesu, Mehlolo ye a e dirilego, bophelo bja Gagwe, tsogo ya Gagwe bahung le lentšu la gagwe, di šupa gore ke Yena Morwa Modimo.

Ge o theeleditše "cassette" ye, lebelela mo diswantšhong pukung ye "pink". Ge o e kwa se bula letlakala la go latela.

Seswantšho 1: Matswalo a Jesu

Seswantšho 1: Matswalo a Jesu

Johana 1:1-14; Luka 2:1-11

Lebelela seswantšhong. Se bontšha setala, seo ke lešaka leo ba hlahlelago diphoofolo. Se bontšha le ngwana yo a sa tšo go belegwa le mosadi, mmago ngwana, monna wa gagwe le batho ba bangwe ba bararo, bao e lego badiša. Bohle ba lebeletše ngwana. Leina la gagwe ke Jesu. Motho yo mongwe o khunama pele ga ngwana Jesu. Ke ka baka la eng a swanetše go dira seo? Lebaka ke, gore Jesu ke ngwana yo bohlokwa wa lesogana ga go na yo a tsebago go belegwa wa go swana naye.

Pele Jesu a ka belegwa lefaseng. O be ale go no Modimo (mo go bitšwago legodimong) gomme tšohle di dirilwe le Yena Jesu.Modimo ke moya, empa O iponagaditše ka Jesu, Yo a ilego a belegwa mmagwe e sale lekgarebe (a sa tsebe monna). Se se kgonegile ka Moya wa Modimo. Moya wona woo o phetši go Jesu Kriste. Tšohle tše di bontšha gore Jesu ke Modimo.

Jesu O tletše go re lokolla sebeng le go re šupa etsa gore re ka ba bana ba Modimo bjang.

Seswantšho 2: Jesu O Fetoša Meetse E Ba Beine

Seswantšho 2: Jesu O Fetoša Meetse E Ba Beine

Johana 2:1-11

Ge Jesu A godile, O kile a ba moketeng wa lenyalo ka tšatši le lengwe. O be a na le barutiwa ba Gagwe le Maria mmagwe. Maria o be a tseba gore Jesu yo ke morwa Modimo, bjalo ge beine e fedile, a mmotša ka seo. Gomme a botša bašomedi, "Dirana tšohle tše a le botšago." Go be go na le dipitša tše dikgolo tše tshela kgauswi.

Jesu a re go bašomedi, "Tiatšang dipitša ka meetši" Ba dira.

Gomme a re, "E kgang a mangwe le fe yo mogolo wa mokete. Meetse a be a fetogile go ba beine yo bose.

Barutiwa ba Jesu ba thoma go bona gore O na le maatla a magolo go tšwa go Modimo, gomme ba Mo dumela.

Seswantšho 3: Motho Wa Go Lwala Sedibeng

Seswantšho 3: Motho Wa Go Lwala Sedibeng

Johana 3:1-36

Nikodimo e be e le monna yo bohlokwa, moetapele, moruti go Israele. O ile a kwa gore Jesu o dira mehlolo. O tsebile gore Jesu O swanetše go ba a etšwa go Modimo.

Tšatši le lengwe a ya go Jesu bošego go bolela ka ga Modimo le mehlolo yeo Morena Jesu a bego a e dira. Jesu a re go yena, "Ke go botša nnete, ga go yo a tlo go bona mmušo wa Modimo ge a sa tswalwa leswa." Nikodimo a botšiša, "Motho a ka tswalwa bjang leswa a tšofetše?" Jesu a fetola, "Ge ngwana a belegwa ke mmagwe, ke bophelo bja nama. Ka go motho o swanetše go tswala ke Moya wa Modimo gore a be le bophelo bja moya. Seo se ra gore yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago a boloka melao ya Morena Jesu Kriste, o tšwetšwe leswa Badumedi ba ba phela ka go sa felego, ka gobane Moya wa Modimo o phela go bona. Empa yo mongwe le yo mongwe yo a sa dumelego go Jesu, o tla ba kgole le bogote Modimo ka go sa felego gomme a ka se tsene legodimong.

Seswantšho 4: Muši O Khunama Pele Ga Jesu

Seswantšho 4: Muši O Khunama Pele Ga Jesu

Johana 4:46-54

O be o tla dira eng ge morwa gago a be a lwala kudu? Monna mo setšhwantšhong o sepetše leeto le letelele go hwetša Jesu. E be e le muši yo bohlokwa empa o kgopetše Jesu a re, "Morena e tla pele ngwana waka a ka hwa."

Jesu a fetola, "O ka sepela. Morwa gago o tla phela."

Monna a dumela Jesu gomme a ya gae.

Ge a sale leetong, bahlanka ba gagwe ba mo gahlanetša. Ba mmotša gore morwa wa gagwe o phedile (fodile).

Tate a lemoga gore nako yona yela ge Jesu a re, "Morwa wa gago o tla phela," sehuba se tlogetše ngwana. Ka, go monna le ba ntlo ya gagwe ba dumela go Jesu.

Seswantšho 5: Monna Wa Molwetši Sedibeng

Seswantšho 5: Monna Wa Molwetši Sedibeng

Johana 5:1-47

Mo motseng ya Jerusalema go be go na le sediba. Batho ba go lwala ba dumela gore ka dinako tše dingwe, ge ba tsena sedibeng meetse a sa tšo hudugwa, motho wa mathoma go tsena sedibeng o tla folawa.

Monna o mongwe, o be a lwadile mengwaga ye masome tharo seswa; Jesu a mmona ka thoko ga sediba are, "A o rata go fola?"

Empa monna a fetola, "Ga ke na motho wa go mpholosetša sedibeng ge meetse a sa tšo hudugwa."

Gomme Jesu a re, "Tsoga! rwala malao a gago o sepele! Ka bjako monna a ba a phedile. Batho ba bangwe ba be ba befeditšwe ke Jesu gobane. A fodišitše molwetši ka tšatši le bohlokwa, le lekgethwa la Modimo la go bitswa Sabatha.

Le ke letšatši leo baJuda ba khutšago medirong ya bona ya tšatši ka tšatši, go tumisa Modimo. Monna a sepela a botša baJuda gore ke Jesu yo a mo fodišitšego, empa ga ba ka ba rata go dumela go Jesu.

Mošome wo wa go fodiša o bontšhitše gore Jesu O na le ditokela le maatla a Modimo a go fodiša tšatši lefe kapa lefe, le ge e le ka Sabatha.

Seswantšho 6: Jesu O Fepa (Huriša) Batho Ba Go Feta 5000

Seswantšho 6: Jesu O Fepa (Huriša) Batho Ba Go Feta 5000

Johana 6:1-15, 25-28, 35; Mareka 6:41; Mateo 14:19

Batho ba bantši ba kwa gore Jesu o kgona go fodiša malwetši, gomme ka tšatši le lengwe lešaba la mo latela go yo nageng a fase. Mosegare Jesu a botšiša barutiwa ba Gagwe "Re tla rekela batho ba dijo kae?" Yo mongwe a fetola, "Go na le mošimane yo a nago le dinkgwa tše hlano le hlapi tše pedi tše di nnyane, empa a di ka kgona go fepa lešaba le?"

Jesu a dira gore batho ba dule ka dihlopha. A tšea dinkgwa le dihlapi a leboga (rapela) go Modimo. Morago a ngwathaganya dinkgwa le dihlapi. A fa batho diripa, ka mo ba ratago.

Letšatši le le latelago lešabala boela la latela Jesu. Gomme a re go bona, Ke le botša nnete, ga le nnyake ka gobane le bone mehlolo le dika, empa gobane le jele dinkgwa la kgore." A re go bona, "Le se ke la šomela dijo tšeo di senyegago, empa e tšeo di sa senyegego go ya bophelong bjo bo sa felego, bjoo Morwa wa Motho a tla go le fa."

Jesu o be a bolela ka Yena mong. A bolela are Modimo Ntate O kgahlwa ke Yena. Ka baka leo Jesu a bolela gape a re, "Ke Nna borotho bjo bophelo, Yo a tlago go Nna a ka se swarwe ke tlala.

Seswantšho 7: Jesu O Sepela Godimo Ga Meetse

Seswantšho 7: Jesu O Sepela Godimo Ga Meetse

Johana 6:16-21; Mateo 14:22-32

Ka pejana ka morago ga ge Jesu a fepile lešaba, A ba laela gore ba sepele. Gomme Jesu a sepela a nnoši a ya thabeng, go rapela Modimo.

Barutiwa ba tsena leselawatleng go tshela lewatle le legolo. Bjale e be ele leswiswi gomme moya wo maatla wa tsoga lewatleng. Gomme Jesu a tla go bona, a sepela godimo ga meetse. Bona ba nagana gore Jesu ke seriti (sepoko) gomme ba tšhoga gagolo.

Jesu are go bona, "Ke Nna. Le seke la tšhoga." A tsena sekepeng le bona, le bona ka pela, moya wa Kgauša. Bagwera, se gape se supeditše barutiwa le rena gore maatla a Modimo a šoma ka Jesu.

Seswantšho 8: Jesu O Fodiša Sefofu

Seswantšho 8: Jesu O Fodiša Sefofu

Johana 9:1-41, 8:12

Go kile gwa ba le motho yo a belegwego a le sefofu. Barutiwa ba Jesu ba be ba gopola gore o belegwe a le sefofu ka baka la gore o dirile sebe goba batswadi ba gagwe. Empa Jesu a ba botša gore monna yo o belegwe a le sefofu, gore ba kgone go bona mošomo wa Modimo bophelong bja gagwe. Jesu a tshwela mare fase a dira leraga. A tšhela (mmu) lerago mahlong a monna yoo wa sefofu. Gomme Jesu are go Yena, "Sepela, o hlape sedibeng sa Siloam." Siloam ke gore boromelo.

Motho a dira seo Jesu a mo laetšego. A sepela a hlapa a boyela gae a bona.

Bagwera, bontši bja rena re difofu go kwešišeng megopolong ya rena ditsela tša Modimo. Jesu o rile, "Ke Nna seetša sa lefase. Mang le mang yo a ntatelago, a ka se ke a sepela leswiswing, empa o tla ba le seetša sa bophelo.

Seswantšho 9: Jesu O Bitša Lazarus Go Tsoga Bahung

Seswantšho 9: Jesu O Bitša Lazarus Go Tsoga Bahung

Johana 11:1-46

Monna wa go bitšwa Lazarus o be a lwala. Dikagaetše tše pedi tša gagwe, di bitšwago Maria le Martha, tša romela molaetša go Jesu, tša re, "Morena, yo o mo ratago o a lwala." Ge Jesu a e kwa molaetša, A re, bolwetši bjo ga se bja go iša lehung, Aowa, ke bja letago la Modimo gore Morwa Modimo a retwe ka bjona."

Jesu o be a rata Lazarus le dikgaetšedi tša gagwe tše pedi. Empa Jesu ga a ka a ya go yena ka pela. Ka morago ga matšatši a mabedi Jesu a re go barutiwa ba Gagwe, "Lazarus o hlokofetše (hwile) gomme ka baka la lena ke thabile gobane ke be ke se ona, gore le kgone go dumela go Nna. Empa a re ye go yena gona bjale."

Ge Jesu a fihla, Lazarus o be a setše a le lebitleng matšatši a mane. Dikgaetšedi tša gagwe di be di kwele bohloko gobane Jesu a sa ka a tla a mo fodiša. Empa Jesu a re, "Kgaetšedi ya lena e tla tsoga gape."

A laela batho go bula lebitla. Gomme a bitša, "Lazarus etšwa!" Gomme Lazarus a tšwa, a sa tatilwe ka diaparo tša mabitleng. Pele Jesu a ka tšoša Lazarus bahung, Jesu o rile go Martha, "Ke Nna tsogo gomme ke fa bophelo. Mang le mang a dumelago go Nna, o tla phela ka go safelego (le ge a ka hwa).

Seswantšho 10: Jesu O Hwa Sefapanong

Seswantšho 10: Jesu O Hwa Sefapanong

Johana 18:1-19:42

Jesu O bonagaditswe, ke mehlolo ye a dirilego, gore ke Yena Morwa Modimo. Empa baetapele ba baJuda ba be ba na le lehufa. Ba nyaka go mmolaya. Jesu a botša barutiwa ba Gagwe gore O swanetše go hwela dibe tša batho bohle.

Yeo e be e le tsela ye tee, gore A tliše (batho) bannab, asadi le bana go Modimo.

Judas, yo mongwe wa barutiwa ba Jesu, o mo ekile go baJuda ka baka la tšhelete (masome a mararo a silibere) Ba tla ba swara Jesu.

Petro le barutiwa ba bangwe (balatedi) ba tšhaba ka go boifa. Baetapele ba baJuda ba be ba iša Jesu kgolegong, empa ba paletšwe go hwetša se ba bego ba ka mmega molato ka sona.

Empa ba tšwela pele go goeletša le ge go le bjalo, "Mmapoleng, Mmapolana."

Ka morago Jesu a tlišwa pele ga batho. Le bona ba goeletša bare "Sepelang le Yena! Sepelang le Yena! Mmapoleng! Ka go banna ba mmolaya morwa Modimo wa go hloka bosodi. Bahlakodi ba ba bedi ba hwa le Yena. Ba be ba otlwa ka baka la masenyi a bona, empa Jesu Yo a sa tsebego go dira sebe, O hwile bjalo ka sehlabelo ka baka la dibe tša batho bohle, le tša gago le tšaka, Jesu e be e le sehlabelo se tee seo Modimo a be a tla se amogela bakeng sa dibe tša rena.

Seswantšho 11: Maria Le Jesu Lebiteng

Seswantšho 11: Maria Le Jesu Lebiteng

Johana 19:38 - 20:18; Mateo 27:60

Yo mongwe wa balatedi ba Jesu wa go bitšwa Josefa, a kgopela mmele wa Jesu. O ile a fiwa gomme Josefa a o bea (mmele wa Jesu) lebitleng le leswa leo Josefa a bego a itiretše. Josefa a tswalela mojako ka leswika le legolo. Ka letšatši la boraro Maria Magdalene a ya lebitleng. Leswika le be le pšhikološitšwe. Maria a thoma go lla. A khunama a lebelela ka lebitleng. Mmele o be o se gona.

Barongwa ba ba bedi ba be ba dutšimo mmele wa Jesu o bego o beilwe. Maria a retologa a bona motho a emile, empa ga a ka a hlokomela gore ke Jesu. Jesu a botšiša Maria, "Mosadi, o llelang? O nyakang?"

Maria a nagana gore ke mong serapa gomme a (kgopela) botšiša gore mmele wa Jesu o kae. Gomme Jesu are go yena, "Maria A hlokomela gore ke Jesu. O be a phela.

A re go Yena, "Sepela go banabešo o ba botše gore ke boela go Tate le wa (gago) lena, go Modimo waka le Modimo wa lena." Banabešo Jesu o be a e ra barutiwa ba Gagwe. Lebitla le paletšwe go swara Morwa Modimo yo a phelago.

Seswantšho 12: Jesu O Bonagala (Tswelela) Go Barutiwa Ba Gagwe

Seswantšho 12: Jesu O Bonagala (Tswelela) Go Barutiwa Ba Gagwe

Johana 21:1-19

Pele Jesu a ka rotogela legodimong, O dirile mohlolo wo mongwe gape. Bošegong bjo bongwe barutiwa ba Gagwe ba ya go rea dihlapi, empa ba se sware selo. Ge bo e sa, motho a tšwelelela lebopong la lewatle. A ba botša go lahlela malokwa a bona ka go la go ja ga leselawatle gomme ba tla hwetša dihlapi. Ba obamela gomme ba swara dihlapi tše dintši.

Gomme barutiwa ba hlokomela gore motho yo a bolelago le bona ke Jesu.

Ba tliša hlapi tšome lebopong. Ge ba feditše go ja, a bolela le bona, Petrose le yena be a le gona. Petrose o be a ile a tšhoba pelenyona, lumogo le borutiwa ba bongwe. Nakong ya go sworwa ga Jesu, mme morago ga fe o a mo latola. Morena Jesu a re go Petrose. Ntatele. A botša Petrose gore a rute batho a be a ba hlokomele. Metswake, Modimo nyaka gore batho komoka ba tsebe ka ga Jesu, le ka ga Mehlolo ya gagwe, gore ba tle ba dumele go Modimo, le go Morwa wa gagwe. Molatele, o tleo a mogele bophelo bjo bo sa feleng.

Matseno

Matseno

Bagwera, Jesu ke Mophološi (Yo a re phološago). O re phološa sebeng le diphošong, gomme O re phološetša bophela bjo bo sa pelego.

Theetša dithuto ka botlalo ka Jesu gomme o lebelele mo seswantšhong se se latelago ge o ekwa modumo wo.

Seswantšho 13: Jesu O Ruta Barutiwa (Balatedi)

Seswantšho 13: Jesu O Ruta Barutiwa (Balatedi)

Luke 24:13-35

Bontši bja baJuda bja tshepa gore Jesu o tla ba phološa manabenga bona,babuši ba baRoma. Empa seo e be e se seo Jesu A bego ase tletše lefaseng.Ka go ka morago baJuda ba ba kgopela baRoma go bolaya (bapola) Jesu.

Babusi ba bolaya Jesu ka go mo kokotela sefapanong mo a ilego a hwela gona.

Ka tšatši le lengwe, morago ga lehu la Jesu le go tsoga bahnung, barutiwa ba Gagwe ba babedi ba be ba eya gae.

Ka bjako Jesu a fihla go bona. Ba ile ba nagana gore ke motho o šele, ka go ba mo botša seo se direlego. Bjalo Jesu a ba ruta seo Moshe le baporofeta bohle (baruti) ba Modimo ba boletšago ka Yena (Yesu) mangwalong (Bibeleng) mengwageng ye mentši ya go feta.

Ba porofeta ba rile O (Jesu) tla hlarišwa a hwa. Ba boletše le gose O tla tsoga bahung go dula letsogong le letona la Tatagwe mo a tla bušago mmušong wa Modimo ka go sa felego.

Bošegong bjoo a dula go ja le barutiwa bao ba ba bedi. Se a ngwathaganya senkgwa a ba nea, mahlo a bona a bulega gomme ba bona gore ke Jesu. Bjalo a nyanalala mahlong a bona. Ba ya Jerusalema go yo botša barutiwa ba bangwe gore ba bone Jesu le gore O aphela. A nke re kwe gore Jesu ka sebele o re ruta eng go tšwa mangwalong.

Seswantšho 14: Morwa Gare Ga Dikolobe

Seswantšho 14: Morwa Gare Ga Dikolobe

Luka 15:11-19

Jesu a aba botša seswantšho ka monna yo a bego a na le barwa ba ba bedi. Yo monnyane a re go tatgwe "Mphe karolo yaka (lefa)". Gomme ntate a aroganya lehumo baneng ba gagwe ba babedi. Yo monnyane a ya nageng ya kgole. A fetša tšhelete ya gagwe ka bophelo bja bo phoofolo.Gomme tlala ye kgolo ya fihla nageng yeo. Mošimane o be a se na le se se šetšego. Ka go a ya go šoma mo mong a ilego a mo romela tšhemong go yo fepa dikolobe. Mošimane o be a swerwe ke tlala a nyaka go ja dijo tša dikolobe. A thoma go nagana. Bahlanka ba tate ba hwetša dijo tše dintši, gomme mo ke a hwa ka tlala. A ipotša "ke tla boela go tale ka re! Tate ke senyeditše legodimo le pele ga gago. Ga ke sa swanelwa go bitšwa morwa wa gago. Ntire bjalo ka bahlanka ba gago. Bjalo a tsoga a ya go tatagwe.

Seswantšho 15: Morwamotimedi O Boya Gae

Seswantšho 15: Morwamotimedi O Boya Gae

Luka 15:20-32

Ge morwa a sa le kgole, tatagwe a mmona. A mo kitimela. A mo gokara a mo a tla. A botša bahlanka ba gagwe go tliša diaparo tše bohlokwa le go lokiša dijo tše dibose.

A boela are "A re ketekeng: Gobane morwa yo waka o be a hwile, gomme o boetše o a phela, o be a timetše, o humanwe." Go ile gwa thabja kudu. Bagwera, Jesu o re boditše gore Modimo yo a re bopilego, O swana le Tatagwe. Batho bohle ba swana le morwa yo a bego a dirile dibe. Empa Modimo o sa re rata. O hlologetše gore retle go Yena.

O rata go re phološa (go re lebalela). Ka go o rometše Jesu go tla go nyaka lego phološa bao ba aroganego le Modimo. Batho ba ba aroganego le Modimo, ba timetše gomme Jesu ke tsela ka e tee ya batho bao ba timetšego go boyela go Modimo, Ntate.

Seswantšho 16: Lehumo La Monna Wa Mohumi

Seswantšho 16: Lehumo La Monna Wa Mohumi

Luke 12:13-21

Jesu a botša lešaba seswantšho se sengwe ka monna wa mohumi ya a bego a na le mabele. A nagana go aga moago go boloka mabele gomme a ipotša, "O na le tšohle tše o di hlokago, mengwaga ye mentši. Phela gabonolo, eja onwe o iketle."

Empa Modimo a re, "Wena setlaela! Bošegong bjona bjo o tla hwa. Ke mana yo a tlo go tšea mahumo a o a kgobokeditšego?"

Bagwera, Jesu a re, "Se ke ka go swanetšego go ba ka gona go yo mongwe le yo mongwe yo aipolokalago empa a sa huma pele ga Modimo." Se ke segwera sa gagwe le Modimo le go mo tshepa.

Seswantšho 17: Mokgopedi Le Monna Wa Mohumi

Seswantšho 17: Mokgopedi Le Monna Wa Mohumi

Luke 16:19-31

Jesu a boela a ba botša ka ga monna yo mongwe wa mohumi yo a bego a na le tšohle. Ga a ka a iša felo ka mokgopedi kgorong ya gagwe. Modi idi a hwa a ya legodimong. Gona a dula ka lehlakoreng la Aborahama (tata mo golo wa baJuda). Ge monna wa mohumi a ehwa, a ya lefelong la bohloko la mollo le dihlorišo, la go bitšwa hele. A bitsa go Aboraharna, go romela mokgopedi go mo fa meetse, empa Aborahama are: Magareng ga rena gogona le legaga. Bao ba ratago tloga mo go tla go wena, ba ka se kgone, le bao ba ratago go tšwa go tla go rena.

Bagwera, diheleng ga go na go iketha le tsela ya go tšhaba. Ba ba yago gona, na tla hlokofatšwa go ya go ile. E ka ba re bahumi goba badidi, re swanetše go latela tsela ya Modimo, ge re rata go ya legodimong ka morago ka lehu. Ka go dumela go Morena Jesu Kriste bjale gomme o tla phološwa go ya diheleng lebaleng le le tlago.

Seswantšho 18: Mogwera Mojakong

Seswantšho 18: Mogwera Mojakong

Luka 11:5-13

Monna o kile a ya go mogwera wa gagwe bošego gare are: "Mogwera, nkadime dinkgwa tša borotho tše tharo, gobane mogwera wa ka go tšwa kgole o nketetše gomme ga ke na dijo gomo nea.

Mogwera ka ntlong o be a šetše a robetše le bana ba gagwe. Ga a ka a rata go tsoga, empa motho mojakong ga a ka a ba le dihlong go tšwela pele go kgopela, mogwera a tsoga a mo fa seo a bego a se kgopela.Jesu are: "Kgopela gomme o tla fiwa, nyaka o tla hwetša, kokota o tla bwelwa mojako. Gobane mang le mang yo a kgopelago o a amogela, yo a nyakago o a hwetša kokofa, yo a opagoo a bulelwa. Jesu a boela a re ye swanela go kgopela go Modimo. Ke Ntate wa rena wa go loka.

O rata go re fa Moya wa Gagwe o Mokgethwa le go re abela dihloko tšohle tša rena.

Seo re swanetšego go se dira ke go tšwela pele thapelong re kgopelo a re thuše go mo obamela lentšu la Gagwe le go Mo tshepa.

Seswantšho 19: Banna Ba Babedi Ntlong Ya Modimo

Seswantšho 19: Banna Ba Babedi Ntlong Ya Modimo

Luka 18:9-14

A e ka ba Modimo O theetša bohle bao ba tlago go Yena ka thapelo? Mo seswantšhong re bona banna ba babedi ba rapela ntlong ya Modimo. Yo mongwe ke modumedi kudu. O bile o ikgogo moša kudu. A rapela a re; Modimo, ke a go leboga gobane ga ke swane le batho ba bangwe-bahlakodi, badiradibe, diotswa-goba go swana le yena yo molekgetho "Modimo ga a ka a thabela thapelo ya monna yo.

Monna yo mongwe yo e be ele molekgetho wa go se tshe pagale. O be a utswaditšhelete tša batho. O tsebile gore ga a thabiša Modimo. A ipetha sehuba a khunaniša hlogo ya gagwe ka go nyama. A rapela go Modimo a re, "Modimo nkgaugele nna, Modiradibe!" Jesu a re Modimo a kwa tha pelo Yeo. A mo lebalela sebe.

Bagwera, Modimo o hloile baikgogomoši, empa O annogela bao ba ikokobetšago pelong.

Seswantšho 20: Monna O Bjala Peu Ya Gagwe

Seswantšho 20: Monna O Bjala Peu Ya Gagwe

Luka 8:4-9

Tšatši le lengwe Jesu a ruta batho ba bantši. A re, Molemi o ile a ya go bjalo peu. Ye nngwe ya wela tseleng, dinonyana tša a ja.

Tše dingwe tša wela leswikena ge mela, mehlare ya pona gobane go be go se na le (meetse) monola. Ye nngwe ya wela meetlweng, ye e ilego ya gola gotee le yona gomme ya ibipa.

Ye nngwe ya wela mmung wo Mobotse. Tsa gola tša ba le punoye botse, lekgolo go feta ga yeo e bego e bjetšwe. "Jesu A re go batho, "Yo o nago le tsebe ya go kwa, a a kwe (akwešiše) Ka morago ga se, Jesu, barutiwa, ba mmotšiša gore seswantšho se ra go reng.

Seswantšho 21: Peu E a Mela

Seswantšho 21: Peu E a Mela

Luka 8:9-15

Jesu A hlaloša seswantšho ka mokgwa wo, "Peu ke lentšu la Modimo. Yeo tseleng ke batho bao ba kwago. Gomme Yo mobe a tla a le tšea Lentšu, gobane ga a rate go ba dumela le go Morena Jesu go ba phološa dibeng tša bona.

Yeo leswikeng ke bao ba amogelago Lentšu, ba dumela sebakanyana, empa ka nako ya meleko ba wa.

Peu gare ga meetiwa e a hlabja ke dipelaelo tša bophelo le mahumo.

Peu Ye botse e amogela lentšu gomme ya ba le puno ye botše.

Bagwera, o tla kwa le go amogela lentšu la Modimo bjang? A o tla le nyatša gomme wa lahlega? Goba o tla dumela lentšung la Modimo, wa le hlompha gomme wa thabiša Modimo? Ka go o tla ba bjalo ka peu ye botse mmung wo mobotse.

Seswantšho 22: Thušo Monneng Wa Go Gobala

Seswantšho 22: Thušo Monneng Wa Go Gobala

Luka 10:25-37

Re ka tshepa bjana gore re thabiša Modimo matšatšing ohle a go phela ga rena? Bibele e re ruta gore re swanetse go rata Modimo le batho bohle. Empa ke bafe batho bao re swanetšego go ba rata.

Jesu a bolela seswantšho ka motho yo a bego a sepela tseleng ya go se tlwaelege. Bahlakodi ba ba mo hlakola. Ba utswa tÜohle tše a bego a na le tšona ba mo tlogela a le makgatheng.

Batho ba badumedi kudu ba babedi ba tla. Bo bona monna wa go gobala, empa ba se mo thuše. Gomme mošebe a fihla gona tseleng. A mo kwela bohloko.

A mo bofa dintho. A mo nametša lekaba la gagwe a mo iša ngwakong wa baeti gore athušwe. Jesu a re ge re rata Modimo, re swanetše go bontšha lerato le, ka go thuša yo mongwe le yo mongwe yo a nago le hloko.

Seswantšho 23: Mong Ntlo Otla Gae

Seswantšho 23: Mong Ntlo Otla Gae

Luka 12:35-48

A o a gopola, gore ka morago ga go hwa ga Jesu. O ile tsoga le bitleng? Barutiwa ba Gagwe ba ile ba mmona pele a ka boela legodimong. Jesu a ba botša gore O tla boya gape. A re bohle bao ba dumelago go Yena, ba swanetše go ba bjalo ka bahlanka bao ba letetsago mongwa bona go boya go tšwa moketeng wa lenyalo.

Jesy are, "Go tla ba botse go bahlanka bao, mong wa bona a tla ba hwetša ba lokile..."

Bagwera, ga re tsebe gore Jesu o boya neng? Re swanetše go mo šomela le go Mo letela go amogediswa le go mo amogela ka pela ge a fihla. O tla dira nako yeo ya lethabo le legolo le hlalalo. Empa go ba ba sa dumelego go tla ba e le nako ya bothata kudu.

Jesu a buela are bao ba bego ba na le mošomo ka bahlanka ba Gagwe ba swanetše go ema go loka, go emela go buya ga Gagwe. Ge ba sepetša tša Ngwako wa gagwe ka bothakga le go hlokomela badiredi ba Gagwe ba hla amogela moputso wo mogolo. Empa ge ba betha bahlanka, ba tagwa, kotlo ya bona e tla ba ye kgolo.

Seswantšho 24: Monna Sehlareng

Seswantšho 24: Monna Sehlareng

Luke 19:1-10

Jesu o kgona go phološa yo mongwele yo mongwe sebeng. Theetša se: Zachaeus e be e le molekgetho wa mohumi. O be a sa tshepegi ga utswa le ditšhelete tša batho. O ile a rata go bona Jesu, empa e be e le yo mokopana gomme Jesu a dianeditšwe ke lešaba le legolo. Ka go Saeo a namela mohlare.

Ge Jesu a fela, A lebelela godimo are, "Sakeo fologa, ka pela. Ke swanetše go ya ngwakong wa gago lehono." Batho ba ile ba makala. Sakeo e be e le monna wa go se loke.

O ile a fologa a amogela Jesu ka lethabo. A botša Jesu gore o tla fetoga mekgweng ya gagwe ya go se loke. O tla busetša tšeo a di ntswitšego.

Gomme Jesu are, "Lehono phološo e tlile mo ngwakong wo."

Bagwera, Jesu o tlile go nyaka le go phološa yo mongwe le yo mongwe yo a lahlegilego. Gopola, go o rata go arogana le go fetoga ditseleng tša gago tše dimpe, bjalo ka Sakeo seo a se dirilego, o ka kgona go ema go loka le Modimo ka go dumela le go obamela Jesu Kriste.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?