Lebelela, Theetša O Phele Puku 5

Lebelela, Theetša O Phele Puku 5

ਰੂਪਰੇਖਾ: Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੰਬਰ: 422

ਭਾਸ਼ਾ: Northern Sotho

ਥੀਮ: Sin and Satan (Deliverance, Sin, disobedience); Christ (Life of Christ, Authority); Character of God (Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News, People of God); Problems (Problems, troubles, worries)

ਦਰਸ਼ਕ: General

ਸ਼ੈਲੀ: Monolog

ਸ਼ੈਲੀ: Bible Stories & Teac

ਮਕਸਦ: Teaching

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ: Extensive

ਸਥਿਤੀ: Publishable

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਕਸਟ

Matseno

Matseno

Madume (Ditumediso go bagwera). Puku ye tala e re botša ka monna yo mogolo wa Biblele yo a tshepilego go thušwa ke Modimo nakong tša meleko. Ge o theetša cassette, retolla seswantšho seo se latelago.

Seswantšho 1: NAAMANE O ETELA NTLONG YA ELISA

Seswantšho 1: NAAMANE O ETELA NTLONG YA ELISA

2 Dikgoši 5:1-12

Elisa e be e le moruti yo mogolo gape e le moporofeta wa Modimo go Israele. Tšatši le lengwe o ile a etelwa ke Naamane. Naamane e be e le molaodi wa madira a Siria. BaAseriya e be e le manaba a Ba Israele. Naamane o be a tiile a le maatla, empa o be a na le lephera (bolwetši bja letlalo). Yena o ile a tla go Israele ka ge a kwele gore Elisa a ka mo fodiša. Elisa ga a ka a tšwela ntle go mo dumediša, empa o ile a roma modiredi wa gagwe, a mmotša gore a yo hlapa nokeng ya Jorodane ga šupa. Naamane o ile a befelwa, are: ke be ke nagana gore o tla tla gonna a bitša leina la Modimo wa gagwe, a mphodiša. Naamane o ile a sepela a befetšwa kudu.

Seswantšho 2: NAAMANE NOKENG

Seswantšho 2: NAAMANE NOKENG

2 Dikgoši 5:13-19

Modiredi wa Naamane o ile a mo kgopela gore a tšwe go befelweng, le boikgogomošong. Ba mo rapeletša. Ba mo eletša go hlompha taelo ya Elisa ye bonolo. Gomme o ile a ya Nokeng ya Jorodane, a hlapa ga šupa. Lebelela seswantšhong. Naamane o thabile kudu. Lephera le tlogile ka moka. Elisa o be a sa boife motho ka ge a be a tshepile Modimo. O tsebile gore Modimo a ka dira tšohle. O be a tseba gore yo mongwe le yo mongwe o swanetše go hlompha lentšu la Modimo (Bibele). Re swanetše go kgopela Modimo go re thuša go dira tše di lokilego, le go mo tshepa ka nako tšohle.

Seswantšho 3: ELISA LE DIKOLOI TŠA MOLLO

Seswantšho 3: ELISA LE DIKOLOI TŠA MOLLO

2 Dikgoši 6:8-17

Nakong ye, BaAseriya ba be ba le ntweng le Ba Israele. Modimo a botša mohlanka wa gagwe, Elisa, gore BaAseriya ba tlile go hlasela Ba Israele gomme Elisa a eletša kgoši ka seo. Kgoši ya Aseriya ya laela masole a yona go nyakišiša mo Elisa a be go a le gona, gore a tle a kgone go roma banna, go o mo thopa. Tšatši le lengwe, e sale ka meso Elisa le bolata ba gagwe ba tšwela ntle, gomme ba bona BaAseriya ba dikaneditše mošate wa bona. Ba goeletša bare: "Morena re swanetše go dirang?" Elisa are: "Le se ke la tšhoga (gobane) ba ba nago le rena ba feta ba ba nago le bona."

Elisa a kgopela Modimo gore a bule mahlo a molato wa gagwe. Mohlanka o ile a lebelela, a bona thaba e tletše ka dipere le dikoloi tša mollo tšohle, go dikologa Elisa. Modimo o rometše tše, go ba šireletša. Ba Mogwera, ge bahlanka ba Modimo ba hlompha melao ya Gagwe Yena o kgona go ba šupa tsela le go ba šireletša. Ka go, ga ba swanela go tšhoga selo goba motho.

Seswantšho 4: ELISA LE MADIRA A DIFOFU

Seswantšho 4: ELISA LE MADIRA A DIFOFU

2 Dikgoši 6:17-23; Bathleberu 10:30; Diema 25:21

Ge BaAseriya ba fihla go tlo tšea Elisa, yena a rapela are: "Ba o tle ka bofofu." Ka bjako ba fonfaku. Elisa a batamela go bona are: "Ntshšalena morago, ke tla le supetša monna yo le mo nyakago." Elisa a ba iša Samaria, motseng mogolo wa ya Israele, ka moka. Elisa o ile a rapela gape ore "Morena, bula mahlo a banna ba, gore ba bone." Ba ile ba lemoga gore ba motseng ya manaba a bona. Kgoši ya Israele e be a nyaka go ba bolaya, empa Elisa a re. Ba fe dijo le dino, o ba lese ba sepele. Kgoši ya dira seo Elisa a se bolelago. Bagwera, Modimo wa Elisa ke yo mogolo go feta madira ohle. Modimo o re laetše lentšung la Gagwe gore re se ke ra lefetša maneba a rena. O rile: "Tefetšo ke Yaka, ke tla lefetša." Modimo a bolela gape a re: Ge lenaba la gago le swerwe ke tlala, le fe dijo: ge le nyorilwe le fe sa go nwa.....

Seswantšho 5: GO HLASELWAGA SAMARIA

Seswantšho 5: GO HLASELWAGA SAMARIA

2 Dikgoši 6:24 - 7:3

Madira a Aseriya a tla go lwa le BaIsraele. Ba dikanetša motse wa Samaria nako ye telele. Ba Israele ba ile ba felelwa ke dijo. Lebelela setshwantšho! Kgoši ya Israele e be e sepela lebotong la motse. Basadi ba babedi ba tla go yena. Ba kgopela gore a ba thuše. Ba be ba bolawa ke tlala go fihlela ba e ja bana ba bona kgoši ya se tsebe se a ka se dirago.. O be a befetšwe ka ge Modimo a sa ba lwela go baAseriya. Gomme o ile a eleletša go bolaya Elisa, mohlankedi wa kgoši. Se ke se Morena Modimo a se bolelago: Nako yona ye ka moswana flour le barley (dithoro) di tla be di rekešwa menyakong ya Samaria.

Seswantšho 6: BATHO BA BANE BA LEPHERA

Seswantšho 6: BATHO BA BANE BA LEPHERA

2 Dikgoši 7:3-20

Nakong ye go o be go na le banna ba ba bedi mejakong ya Samaria. Bohle ba bja ba be ba na le lephera. Ba boledišana bare: "Ke ka baka la eng re swanetše go dula mo ra hwela gona?" Are ye ngomadira a Aseriya." Nakong yeo, BaAseriya ba kwa lešata le legolo bjalo ka la Madira, le etla. Ba tšho ga, gomme ba tšhaba ba šia dilo tšabona. Ge banna ba lephera ba fihla kampeng ya BaAseriya, bahwetša go se motho! Ba tšea dijo, le tšohle tše ba bego ba di nyaka. Ba boledišana ba re: "Ga re dire gabotse. Tšatši le ke la ditaba tše di botse, gomme re le boloketše rena beng." Ka bjako ba boela Samaria, ba yo botša bahlokomedi ba mejako bao ba boditšego ba lapa la kgoši. Ka bjako, ke ge batho ba rekiša dijo mejakong ya Smaria bjalo ka ge Modimo a boletše ka Elisa. Modimo a phološa baIsraele, mmogo le Elisa mangbeng a bona. Bagwera, Modimo o romile Jesu Kriste go re lokolla maatleng a sebe, (bobe) le Sathane. Modimo ga a rate gore go be le yoo a tla go ya lefelong la kotlo e sa feleng. Tše ke ditaba tše dibotse go tšwa go Modimo, ire swanetše go boledišana le yo mongwe le yo mongwe ka tšona.

Seswantšho 7: JONA O TŠHABA PELE GA MODIMO

Seswantšho 7: JONA O TŠHABA PELE GA MODIMO

Jona 1:1-7

Ka morago ga lehu la Elisa go ile gwa ba le moporofeta Israeleng. Yena ke Jona. Modimo a re go Jona; sepela motseng mogolo wa Niniva, o rere kgahlanonang le yona: "Ke tseba bokgopo bja batho ba Niniva." Batho ba Niniva le bona e be e le manaba a BaIsraele. Jona ga a ka a rata go ya go bona, a leka go tšhabela Modimo. O ile a hwetša sekepe, (ieselawatle) se se bego se e ya nagena ya kgole. A lefa, sa sepela. Moya wo mogolo wa tsoga lewatleng ka bjako. Batho leselawatleng ba tšhoga. Ba re: A re lahleng matengwa, go hwetša yo a re baketšego tše." Ba lahla gwa hwetša bothata e le Jona.

Seswantšho 8: JONA LEHLAPA YE KSOLO

Seswantšho 8: JONA LEHLAPA YE KSOLO

Jona 1:1-8

Banamedi ba botšiša Jona ba re: "O dirileng?" A ba botša gore o tšhabela Modimo. Ba re go yena: "Re swanetše go dirang gore lewatle le okobale?" Jona a fetola: "Ntahleleng lewatleng" ke a tseba gore ke ka baka la ka ge moya o le ka mokgwa wo." Banamedi ba be ba sa rate go bolaya Jona, empa wa befa go ya pele; gomme ba lahlela Jona lewatleng. Jona ga a ka a hwela meetseng. Lebelela seswantšhong! Hlapi ye kgolo e meditše Jona. Oile a ba dula mpeng ya hlapi matšatši a mararo. Hlapi ya mo tshwela ka ntle mo go omilego (hlatša).

Seswantšho 9: JONA NINIVA

Seswantšho 9: JONA NINIVA

Jona 3:1-10

Modimo a bolela le Jona gape! "Sepela Niniva o rere melaetša ye ke go botšago." Jona a hlompha Modimo a ya a sola batho a re: "Ka matšatši a masome nne Niniva e tla Fedišwa. Kgoši le stšhaba bohle ba llela Modimo gore a ba phološe. Ba fularela ditsela tša bona tša tše dimpe, gomme a e kemišetša go ba phološa. Bagwera, rena ka moka re bjalo ka Jona le batho ba Niniva. Ga re theetša Modimo, mme re dirile tše mpe. Re swanetšwe ke kotlo, empa Modimo o a re rata. O romile Jesu go re sola, le go re phološa, gore re arogane le bobe. Jesu o hwile bakeng sa dibe tša rena. O bile lebitleng matšatši a mararo; bjalo ka Jona ka mpeng (maleng) a hlapi. Jesu o tsogile bahnung. Gomme o tla nea bao ba aroganago le dibe le ditsela tše dimpe bophelo bjo bo sa felego. Bao ba lahlago tsela tše dimpe gomme ba latela Jesu.

Seswantšho 10: ESITHERE LE KGOŠI

Seswantšho 10: ESITHERE LE KGOŠI

Esther 1:1 - 2:18

Esithere e be e le mosetsana wa mo Juda, go tšwa nageng ya Israele. Batswadi ba gagwe ba be ba hlokofetsi. Modecai, malome wa gagwe, e be a le mohlokomedi wa gagwe. Ka morago ga ntwa, Esithere le Modecai ba ile ba thopja le setšhaba sa Israele, ba išwa nageng ya Peresia. Kgoši ya Peresia e be e le monna yo maatla. Yo mongwe le yo mongwe o be a mo tšhaba. Mosadi wa gagwe o ile go mo nyamiša, a nagana go tšea yo mongwe legatong la gagwe. Gomme o ile a dira kgoeletšo ya gore go tlišwe dikagarebe tše botše mošate (ntlong ye kgolo). O ile a kgetha Esithere, go ba kgošigadi yo moswa. Empa Esithere ga se nke a bolele gore ke yena mo-Juda.

Seswantšho 11: MORDECAI O GANA GO KHUNAMA

Seswantšho 11: MORDECAI O GANA GO KHUNAMA

Esther 3:1 - 4:17, 5:14; John 3:16

Hamani e be e le motho yo bohlokwa Peresia. Batho ka moka babe ba swanetše go mo hlompha le go khunama ge a feta. Mordecai ga a ka a dira seo. Mordecai o ile a rapela Modimo o tee wa nnete. Hamani o ile a befedišwa ke seo. A ikemišetša go itefeletša go Mordecai.

Tšatši le lengwe a botša kgoši: "Go na le setšha ba se se phatlaletšego gare ga batho se o se bušago mo tikolong mmušong wa gago; seosesa lote melao ya gago." O be a bolela ka BaJuda. Hamani a boeletša are: A go be le molao (molao a obewe) go re ba Fedišwe. Hamani a nea kgoši tšhelete. Kgoši ya dumela kgopelo ya gagwe, empa a gona tšhelete. Tsatsi lelengwe, Molao o wa bewa mmušong wa Peresia, wa go re go bolawe baJuda ka moka le go re ba tšeelwe mahumo a bona.

Hamani a tsema kota ye telele mo a bego a rata go fega Mordecai. Mordecai a botša Esther gore o swane tše go ya go kgoši a rapelele batho ba gabo. Esther a re: Ge motho a ka ya go kgoši a sa bitšwa, o swanetše go hwa. A kgopela baJuda go ikona dijo le dino matšatši a mararo go mo rapelela. Gomme le yena, le balata ba gagwe ba dira bjalo. A bolelo gape a re: "Ka morago ga moo ke tla ya go kgoši, le ge seo se le kgahlanong le molao. Ge ke ehwa, ke tla hwa." Lentšu la Modimo le re ruta (Bakriste) go re baKriste ba swanetše go ikgafa ka baka la bana babo bona, moreneng.

Seswantšho 12: MOKETE WA ESTHER

Seswantšho 12: MOKETE WA ESTHER

Esther 5:1 - 7:10

Modimo a araba dithapelo tša baJuda. Kgoši a dumelela Esther go bolela le yena. A mo meme meketeng ye bohlokwa ye mebedi, le Hamani a mengwa. Mo moketeng, kgoši a botšiša Esther go re o nyaka eng?"

Esther a fetola: "Ke nyaka gore nna le batho ba gešu re phele, gobane re setše re rekišitšwe (go bolawa)." Kgoši a re: "Ke mang motho yoo e bile o kae yo a nyakago go dira seo?"

Esther a re: "Lenaba la rena ke motho yo mobe yo Hamani." Kgoši e ile ya befelwa ge e e kwa lenaneo le lebe la Hamani, gomme a bega gore a fegiwe gona koteng moo Hamani a be a lokišeditše go fega Mordekai. BaJuda bohle ba ile ba phologa.

Bagwera, Esther o be a ikemišeditše go hwa, go phološa batho ba gabo lehung. Empa, gopola ka Jesu. O re ratile gakaakaa a ba a hwa go re phološa, gore re se ke ra tsena lefelong la kotlo ka go sa felego, seo re elego se swanetšego, ka baka la dibe tša rena.

Matseno

Matseno

Banna ba babedi Daniele le Nehemia ba ile ba gapeletšwa go dula nageng ya manaba a bona. Empa ba ile ba rapela (direla) Modimo o tee wa nnete, ba ba banna ba ba golo ba Modimo. Lebelela letlakaleng (setshwantšhong) pukung, ge o ekwa modumo wo.

Seswantšho 13: DANIELE LE BAGWERA BA GAGWE

Seswantšho 13: DANIELE LE BAGWERA BA GAGWE

Daniele 1:1-21

Setswantšho se, se šupetša Daniele le bagwera ba bohlokwa ba bararo. E be e le baJuda. Ba be ba thopilwe ke manaba a bona go ya Babyloni. Kgoši ya Babyloni e be a rata gore ba medirele. Ba be ba swanetše go ithuta polelo le ditlwaelo tša Babyloni. Daniele le bagwera ba gagwe, ba gana go ja dijo tša phepo ya kgoši.

Se se be se le kgahlanona le setlwaelo se seJuda. Ba tsebile gore ba swanetše go boloka melao ya Modimo, le go mo hlompha. Ka go ba kgopetše merogo, go la-le lela, le meetse fela go nwa.

Monna yo a bego a ba hlokometše, o be a tšhogile a re mohlomongwe ba tlo ota ba lwala (go fela maatla (boima) ba thoma go lwala). Empa Modimo o ile a ba hlokomela, ya ba ba phedilego le ba bohlale go feta banna bao ba bego ba direla kgoši, Babylona.

Seswantšho 14: DANIELE LE KGOSI YA BABYLON

Seswantšho 14: DANIELE LE KGOSI YA BABYLON

Daniele 2:1-49

Kgoši ya Babyloni e ile ya lora. A kgopela banna ba gagwe le didupe go mo hlathollella yona. Empa ba ile ba palelwa bohle, gomme a ikemišetša go ba bolaya. Daniele le bagwera ba gagwe ba rapela Modimo, gomme Modimo a utulla toro ya kgoši go Daniele. Daniele o ile a ya go kgoši are: "Go na le Modimo legodimong yo a utullago diphiri.
"Modimo yo o utullela (botša) kgoši seo se tlilego go direga nakong yeo e tlago:
Daniela a botša kgoši gore torong ya gagwe, o bone mebušo ya lefase, le mmušo o mogolo wo ilego wa fenya ye mengwe ka moka.
Wo ke mmušo wa Modimo wo o tla bago gona ka go sa felego. Kgoši o ile a thabela mantšu A Daniele. Babohlale le didupe ba ile ba dumelelwa go phela gomme Daniele a bewa go ba molaodi ka tlase ga kgoši ya Babylon.
Tšohle tšea di diregago mo lefaseng di ka tlase ga taolo (maatla) ya Modimo yo mogolo yo a bolelwago ke Daniele. Ka go, ga raswanela go ya go didupe le dingaka, empa re swanetši go ya go Modimo yo mogolo wa rena, re tshepe Yena go dira seo se lokilego.

Seswantšho 15: SETSWANTSHO SA MODIMO

Seswantšho 15: SETSWANTSHO SA MODIMO

Daniele 3:1-12

Kgoši ya Babyloni ya bea setswantšho se segolo sa gauta. A bitša bohle bahlomphegi ba gagwe go tla go se bona. Balata ba kgoši ba laela batho bare: "Ge le e kwa modumo wa mmino (kopela), le swanetše go wela fase le rapele seswantšho sa gauta. Mang le mang yo a sa se khunamego te o swanetše go lahlelwa leobeng la mollo." Bagwera ba Daniel, Shadrack, Meshach le Abednego, ba gana go khunamela setswantšho. Ba rapela Modimo fela. Batho ba bangwe ba ya go kgoši ba re: "Go na le baJuda ba bangwe pušong ya gago bao ba tshelago molao o wo beilego. Ga ba direle medimo ya gago le ge e le go rapela setshwantšho sa gauta.

Seswantšho 16: LEOBA LA MOLLO

Seswantšho 16: LEOBA LA MOLLO

Daniele 3:13-28; Exodus 20:3-5

Kgoši ya bitša bagwera ba bararo ba Daniele. A re go bona: Ge le sa rapele setshwantšho sa gauta, le tla lahlelwa leobeng la Mollo. Ke Modimo ofe yo a tla go kgona go le lokolla seatleng saka?"

Bona ba fetola! Modimo yo re o direlago, o a kgona go re lokolla, (Phološa) le ge a ka se re lokolle, re ka se rapele setshwantšho sa gauta."

Ka go o, Shadrack, Meshack le Abednego ba ile ba lahlelwa leobeng la mollo. Kgoši ya lla (Goeletša) "Bona! Ke bona banna ba bane ba sepela go dikologa mollo, wa bone o lebelelega bjalo ka Morwa Modimo." Ge banna ba bararo ba e tšwa mollong ba be ba sa swa.

Kgoši are: A go retwe (tumišwe) Modimo wa Shadrach, Meshach le Abednego, Yo a rometšego morongwa wa Gagwe go hlakodiša (pholosa) bahlankadi ba gagwe, gobane ga go na modimo yo mongwe yo a ka phološago ka mokgwa wo."

Bagwera, Modimo yena yo o laetše ditšhaba tšohle are: Gag o a swanela go ba le medimo e šele pele ga ka, gape ga o a swanelwa go itirela modimo wa go betlwa, le go di khunamela le go di direla.

Seswantšho 17: DANIELE O RAPELA MODIMO

Seswantšho 17: DANIELE O RAPELA MODIMO

Daniele 6:1-13

Daniele o ile a ba le maatla a magolo (taolo) nageng ya Babylon. Ba bangwe ba hlomphegi ba ba le lehufa ka seo.

Ba patelwa go hwetša seo ba ka mmegang ka sona, Gobane Daniele o be a hlompha kgoši. Ka go o manaba a Daniele a ya go kgoši a re: "Kgosi e swanetše go ntšha taelo (molao) ye o rego mongwe le mongwe yo a rapelago Modimo yo goba motho, matsatsing masome tharo, ntle le wena kgoši, o swanetšwe go lahlelwa moleteng wa ditau... Kgoši ya dumelelana le molao wo; wa dirwa.

Daniele a kwa molao wo moswa wa kgoši, empa a tšwe la pele go rapela Modimo gararo ka letšatši bjalo ka pele. Ge manaba a gagwe a mmona a rapela, o ya go kgoši ba re: Daniele ga a hlomphe molao wo o dirilego.

Seswantšho 18: DANIELE MOLETENG WA DITAU

Seswantšho 18: DANIELE MOLETENG WA DITAU

Daniele 6:14-24

Kgoši o be a sa rate gore Daniele a hwele moleteng wa ditau, empa o be a ka se kgone go fetoša molao. Daniele a lahlelwa moleteng wa ditau. Mesong letšatši le le latelago kgoši a kitimela moleteng wa ditau a bitša: "Daniele, Mohlanka wa Modimo yo a phelago, a Modimo wa gago o kgonne go o pholosa ditaung?

Gomme Daniele a arabi are: "Modimo waka o rometše morongwa wa Gagwe, a tswalela melomo ya ditau." Kgoši ya a thaba kudu. Daniele a ntšhwa moleteng wa ditau. Go ya ka taelo ya kgoši, manaba a Daniele a ile a lahlelwa moleteng wa ditau, ka penšana ba gagolwa (jewa) ke ditau tša ba rathontšha. Bagwera, ge re a swanela go tšhoga seo batho ba ka re dirago sona, ge re tshepa Modimo yo a phelago. Yo a thušitšego Daniele le bagwera ba gagwe. Le ge batho ba ka re bolaya, re sa na le tshepo (kholofeto) gobane Jesu o tšwile go Modimo go re fa bophelo bjo bo sa felego, go bohle ba ba mo ratago le ba ba mo direlago.

Seswantšho 19: NEHEMIA PELE GA KGOŠI Y KGOLO

Seswantšho 19: NEHEMIA PELE GA KGOŠI Y KGOLO

Nehemia 1:1 - 2:7

Nehemia o phe tše Babylon ka morago ga Daniele, le yena e be e le MoJuda, a tshepile Modimo. E be a le modiredi wa kgoši ye kgolo. Tšatši le lengwe ge a iša bjalwa pele ga kgoši, kgoši ya re go yena; "ke ka baka lang o bonala o sa thaba...?"

Nehemia o be a sa thaba gobane Jerusalema, motse wa borakgolokgokgo ba gagwe, o be o thubilwe gomme ba Juda bao ba bego ba phela moo, ba be ba le bothateng bjo bogolo. Ka go o Nehemia a botša kgoši ka ga Jerusalema le batho ba gagwe, ba Juda. Kgoši yare: "E ka ba se gona se o ratago go se kgopela go nna?"

Nehemiah a rapela ka setu (peto) go Modimo, a botša kgoši: Ge go thabiša kgoši, nthomele motseng ya botatawešu, go re ke yo e aga leswa. Modimo a araba Nehemia. Kgoši a dumela kgopelo ya gagwe.

Modimo a buša godimo ga dikgoši ka moka le ba buši ba lefase, ge setšhaba sa Modimo se mo rapela, se dira tšeo mo thabišago, Modimo o araba dikgopelo tšohle tšeo di dumelelana go (ya ka) le thato ya gagwe.

Seswantšho 20: NEHEMIA O LEKOLA TOROPO YE E PJATLEGILEGO

Seswantšho 20: NEHEMIA O LEKOLA TOROPO YE E PJATLEGILEGO

Nehemia 2:8-20

Kgoši e ile yafa Nehemia dilo tša go aga le banna ba go mo thuša. Nehemia le bathuši ba gagwe, ba sepela, ba ya Jerusalema. Manaba a gagwe a kwa ka Nehemia le maekemišetšo a gagwe. A befelwa. Ba be ba sa rate go re go be le yoo a ka thuša go ba Juda. Nehemia o be a sa tšhošwe ke bona. O be a nyaka go lekola Jerusalema, gomme o ile a dikologo maboto (merako) a a pšhatlegilego a motse.

O ile a ya bošego gore go se be le yoo a tlogo tseba seo a bego a se dira. Ka le le latelago, Nehemia a bitša ba-Juda are: "Etlang re age leswa merako ya Jerusalema gomme re ka se hlwe re sa nyatšega (go tshwenyega ka mokgwa wo)."

A ba botša gore Modimo ona le bona, gomme re o hweditše tumelelo go kgoši Babylon. BaJuda ba fetola: Are ageng leswa.

Seswantšho 21: GO AGWA GA MABOTO

Seswantšho 21: GO AGWA GA MABOTO

Nehemia 3:1 - 6:19

Lebelela setšhwantšhong. BaJuda ba thoma go šoma. Ba bangwe ba tloša ditšhila mola ba bangwe ba aga maboto, le go aga mejako. Manaba a bona a thoma go be felwa kudu. Gomme Nehemia a rapela go Modimo gape. A kgopela Modimo gore a mo hlahle gorseo a swanetše go se dira? Gomme a bea banna ba ba ihlamilego mabotong go diša bašomi. O mongwe le o mongwe a tšea dibetša (diagale), a itoišetša ntwa. Manaba a ile a palelwa go bolaya Nehemia, le ge e le yo mongwe wa ba Juda. Gomme mošomo o ile wa tšwela pele (ka matšatši 52), maboto a be a agilwe leswa. Re hloka bohlale go tseba seo e lego toka (sa maleba). Bohle re hloka maatla go dira toka. Modimo o na le bohlale bjo le maatla. Bjalo ke Nehemia, re swanetše go rapela Modimo, re mo tshepe re obamele lentšu la Gagwe gomme re tla tseba gore Modimo wa rena o tla re lwela.

Seswantšho 22: EZRA O BALA MOLAO

Seswantšho 22: EZRA O BALA MOLAO

Nehemia 8:1 - 13:31

Ge merako e fedile, baJuda ba kopana Jerusalema. Ezra, Moprista wa Modimo, a ba balela molao wa Modimo. Lentšung la Modimo, Bibele. Ba bangwe ba thoma go lla. Ba tsebile gore ba tshetše melao ya Modimo. Ke seo se dirilego gore Modimo a dumelele manaba a bona go pšhatšla, motse wa bona. Ba ile ba nyaka go fularela mesepelo ya bona ye mebe gomme ba latela tsela ya Modimo gape. Nehemia a re go bona: "Le se ke la hlokofala, gobane lethabo la Morena ke maatla a lena. Bagwera, le na le lethabo? Modimo o re fa lethabo le (semoya) maatla ge re Mo tseba re boloka (lota) lentšu la Gagwe le lekgethwa (Bibele). E re ke go botše ka mo le wena o ka tsebago Modimo wa Nehemia. Ke Yena a nnoši Modimo a le tee wa therešo.

Seswantšho 23: JESU SEFAPANONG

Seswantšho 23: JESU SEFAPANONG

Johana 19:17-30

Go na le tsela e tee fela ya go tseba (Mohlodi) Modimo. Modimo o rometši morwa wa Gagwe, Jesu, go re šupa tsela. Jesu o phetši lefaseng mengwageng ye mentši yeo e fetilego. O dirile dilo tše di botse tše intši, go thuša batho O re šupile ditso ka moo re swanetšego go phela, gore re kgahle Modimo. Empa ga se ra latela tsela ya gagwe. Re dirile dibe bohle, kgahlanona le Modimo. Modimo o otla badiradibe bao ba sa latelego ditsela tša Gagwe, gomme ka morago ga lehu, o tla ba romela lefelong la kotlo ye e sa feleng, mo go tukago mollo (diheleng).

Lentšu la Modimo le re ruta gore Modimo o dirile motho wa mathomo ka lerole la lefase gape ge re ehwa, mebele e boela gape leroleng. Ge e le mmele wa moya, e lego seripa sa rena, se tla boela go Modimo ya a re filego gomme moo re tla otiwa goba ra Fiwa moputso.

Theetša, Modimo o phološitše Elisa le Daniele go bolaweng ke batho. Empa Modimo o ile a dumelela batho ba kgopo go bolaya Jesu. Ba ile ba mo mapola, (kokotela) koteng (sefapanong). Jesu o tlošitše kotlo go badiradibe bohle, ka gobane a rata batho ka moka. Bjale ge re sokologa (re itshola). Modimo o tla re lebalela dibe ge re ka go mo tseba, ra latela ditsela tša gagwe gape. Go balatedi ba Jesu ba nnete, go ka se be le kotlo ka morago ga lehu, empa ba tla mo rata le go Mo hlankela ka go sa felego. (legodimong)

Seswantšho 24: JESU O ŠUPA TSELA GO YA BOPHELONG BJO, BO SA FELEGO

Seswantšho 24: JESU O ŠUPA TSELA GO YA BOPHELONG BJO, BO SA FELEGO

Mateo 7:13-14; Johana 14:6

Bagwera, ge batho ba tšwela pele go se hlomphe Modimo, ba sepela tseleng ye kgolo, ya bophara mo Sathane e lego morena wa bobe bjohle. Tsela ye e iša felong la kotlo ye e sa felego. Mang le mang yo a tswetšego mo lefaseng o tsena tseleng ye ya petleke. (se ke nnete le gonna le wena). Gobane lentšu la Modimo lere, "Ba dirile dibe bohle...."

Ka gobane batho bohle ke badiradiba, bohle ba swanelwa ke kotlo ya Modimo. Empa Modimo o romile Morwa wa Gagwe Jesu go rwala kotlo bakeng sa rena. Modimo o tsositše Jesu bahung gomme bjalo o a phela go re šupa etsa tsela ya go boela go Modimo. Jesu o itše: "Ke nna tsela le nnete le bophelo, ga go yo a tlago go Tate ge e se ka Nna."

Ba ba latelago tsela ya Jesu, ba ka se tsene lefelong la kotlo ye e sa felego, empa Sathane le bao ba mo latelago, ba tla ya gona. Re swanetše go latea tsela ya Jesu gona bjalo. Ke ye thata, ye tshesone. Ka baka la bobe mo lefaseng, batho ba tla tlaišwa.

Empa Jesu o dula a na le bao ba mo latelago, go ba fa maatla. Go balatedi ba Jesu go na le tshepo gobane tsela ya Jesu e iša bophelong bjo bo sa felego (legodimong). Legodimong ga go na mathatha (matshwenyego) empa lethabo le le sa felego le khutšo, gobane bohle ba ba yago legodimong, ba tla direla, le go rata Modimo, le go ba go Yena ka go sa felego.

Ge o rata go arogana le tsela ya Sathane gomme o rata go sepela tseleng ya Jesu yeo e išago go Modimo, o ka rapela ka mokgwa wo: Modimo Ntate, ya legodimong, ke sepetše tseleng ya sathane ke latela kganyoga tšaka, menagano ye mebe le mesepelo ye mebe yaka. Hle ntebalele, nna modiradibe.

Ke a lebogo Morena Jesu gobane o hwile sefapanong, wa rwala kotlo ka baka la dibe tšaka.

Ke a leboga gobane madi a Gago a nhlatswi tše sebeng. Morena Jesu ke go amogela bjalo ka Morena le Mophološi waka.

Ke a go leboga gobane ka Moya wa Gago, o mpha maatla a go ba ngwana wa Modimo le go hlompha lentšu la Modimo (Bibele). Amen.

Ka leina la Jesu ke a kgopela.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?