Ngani Syambone

Ngani Syambone

ਰੂਪਰੇਖਾ: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੰਬਰ: 395

ਭਾਸ਼ਾ: Yao: Malawi

ਥੀਮ: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

ਦਰਸ਼ਕ: General

ਸ਼ੈਲੀ: Monolog

ਸ਼ੈਲੀ: Bible Stories & Teac

ਮਕਸਦ: Evangelism

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ: Extensive

ਸਥਿਤੀ: Publishable

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਕਸਟ

Ngani Syambone

Ngani Syambone

Acalongo acimjangu. Lelo tukusaka kulola ya cinonyelo ca Mlungu kwa ŵandu wosope ŵapacilambo capasi pano. Pikanicisyani cenene ngani syambonesi. Ŵanyamwe, ana mkwete buku ya yitusitusi pameso penu? Naga mkosece kwende tutande kulola, nambo kumbucilani kuti naga kupikana liloŵe ali.......unukulani pa lisambe linelyo buku jenu ca yitusitusijo. Sambano pikanicisyani cenene katema kamkulola pa itusitusiyo.

Citusitusi 1 Mkanikuŵe kupanganyikwa cilicose

Citusitusi 1 Mkanikuŵe kupanganyikwa cilicose

Pandanda kwaliji kwangali ŵandu, inyama, nyasa, itela, lyuŵa pane yindu ine. Kwaliji cipipe pa cilambo nipo kwaliji kwangali cili cose. Kele katemako kwaliji Mlungupe. Mlungu ŵaŵecete ni yosope yili pa cilambo yapanganyikwe ni Jwalakwejo. Kwa yele yiŵapanganyisye nayi: - lyuŵa, mwesi, liwunde ni cilambo capasi.

Citusitusi 2 Mlungu akuŵeceta

Citusitusi 2 Mlungu akuŵeceta

Buku jijili mcitusitusi aci ni Buku Jeswela, Bayibulo. Mlungu akusaŵeceta nowe kupitila mBuku Jeswela. Bayibulo jikusatusalila yakwambaga Mlungu mwaŵelele. Mlungu akwanonyela ŵandu wosope. Bayibulo jikusatulosya litala lyakuti uwe tupatile lukondwa ni mtunjelele. Kwati yosope yatinimsalile yikuuma Mbayibulo, Maloŵe ga Mlungu.

Citusitusi 3 Kupanganyikwa

Citusitusi 3 Kupanganyikwa

Mlungu ŵapanganyisye yitela yakulekangana lekangana ni yinyama yosope. Ni kwa yosope yiŵapanganyisye jwalakwe yaliji yambone kusyene. Mlungu soni ŵapanganyisye mundu kuti aŵe jwakulolela ni kulamulila yindu yosope yi ŵapanganyisyeyo.

Citusitusi 4 Adamu na Ahawa

Citusitusi 4 Adamu na Ahawa

Ŵalume ŵandanda ŵaliji Adamu ni ŵakongwe ŵandanda ŵaliji Ahawa. Adamu na Ahawa ŵaliji mkutama cenene mu mgunda wakuŵilanjikwa Edeni. Mu mgundamo mwaliji mwana yitela yejinji. Mlungu ŵatite mlyeje yisogosi ya yitela yosope nambo wapasikati pa mgunda mkasilya. Mlungu ŵasalile ŵanganyawo kuti tacisimana yakupweteka naga kulyamo citela capasikati pa mgunda. Adamu na Ahawa ŵalile cisogosi cakulekasidwaco ungapikanila malamusi ga Mlungu. Ŵanganyawo ŵalemwisye. Ŵanganyawo nganagapikanicisya malamusi ga Mlungu. Mkulola Adamu na Ahawa ali mkwakoposya kusa kwa mgunda wa Edeni. Ŵalemŵisye ni ligongo lyakwe Mlungu ŵapele yakupweteka. Kutyocela kele katemako ŵandu wosope akusapikana kupweteka, ulwele ni ciwa. Nambo Mlungu ŵapitilile kwanonyela ŵanganyawo. Mlungu ŵasalile ŵanganyawo kuti tacitumisya Mkulupusyo jwele jutacityosya kulemwa kwawo.

Citusitusi 5 Kaini na Abele

Citusitusi 5 Kaini na Abele

Adamu ni Ahawa ŵalemwisye ni ŵanace ŵawo nombe ŵalemwisye. Mundu jwakamulile simbojo ni Kaini. Kaini na Abele ŵaliji ŵanace ŵacalume ŵa Adamu na Ahawa. Kaini ŵamŵenjile Abele mpwakwe. Kaini ŵalemwisye. Jwalakwe ŵawuleje Abele mpwakwe pakumputa ni simbo. Ni yoyo mbeju josope ja Adamu jili jakulemwa. M’mwejo ni une tuli ŵakulemwa. Wosope tukusosegwa kusimana ni yakupweteka.

Citusitusi 6 Combo ca Nowa

Citusitusi 6 Combo ca Nowa

Mu mbeju ja Adamu ŵandu ŵapitilile kutenda yakusakala. Mlungu ŵasacile kwawonesya yakupweteka ŵanganyawo, ni cikumba cekulungwa. Nambo kwapali mundu jumo jwele juŵakulupilile ni kumpikanila Mlungu. Lina lyakwe ŵaliji Nowa. Mlungu ŵamsalile Nowa kuti apanganye combo pakuti une ngusaka mkulupuce mwejo pampepe ni liŵasa lyenu kutyocela ku cikumba. Nowa ŵampikanile Mlungu ni ŵapanganyisye combo ni ndaŵi jijojo ŵalalicile maloŵe ga Mlungu. Cili cimasile kupanganyikwa, Nowa ni liŵasa lyakwe ŵajinjile mcombomo. Nowa ŵaŵilasile ŵandu ŵane kuti ajinjile mcombomo, nambo nganasaka kutenda yeleyo, ligongo nganasaka kulupilila mwa Mlungu.

Citusitusi 7 Cikumba

Citusitusi 7 Cikumba

Mlungu ŵatumisye yinyama yamtundu uliwose, yayilume ni yayikongwe. Yinyama yajinjile mcomboco yiŵili yiŵili. Nowa ni liŵasa lyakwe ali ajinjile mcombo mula. Ula jejinji jatandite kugwa, ni jatendesye cikumba cekulungwa. Matumbi gosope gamisilwe ni mesi. Ŵandu ŵajinji ŵasakaga kuti ajinjile nawo mcombo mwele mu ŵaliji Nowa. Nambo nganapakombola ligongo Mlungu ŵaugele pa mlango wa combo. Jwalijose juŵaliji kusa kwa comboco ŵamisilwe ni mesi ligongo ngamkulupilila ni kumpikanila Mlungu. Nowa ni liŵasa lyakwe ŵakulupwice ligongo Nowa ŵamkulupilile ni kumpikanila Mlungu.

Citusitusi 8 Abalahamu, Sala ni Isaki

Citusitusi 8 Abalahamu, Sala ni Isaki

Abalahamu ŵaliji mbeju jakutyocela mu liŵasa lya Nowa. Abalahamu nombe najo ŵamkulupilile ni kumpikanila Mlungu. Mlungu ŵamsalile Abalahamu ni ŵamkwakwe Sala kuti tacikola mwanace. Ali acekulwipe mnope, Abalahamu na Sala ŵakwete mwanace jwamlume. Ni ŵampele mwanacejo lina lyakwe Isaki. Mlungu soni ŵamsalile kuti kupitila mu mbeju ja Isaki taciika Mkulupusyo jwele jutacitosya yakulemwa ya ŵandu wosope.

Citusitusi 9 Mose ni Malamusi ga Mlungu

Citusitusi 9 Mose ni Malamusi ga Mlungu

Mose ŵatyocele mu liŵasa lya Abalahamu ni Isaki. Mose ŵamkulupilile Mlungu. Mlungu ŵamsalile Mose kuti akwele kwitumbi. Kweleko Mlungu ŵapelece malamusi gakwe kwa Mose. Pacitusitusi aci tukulola Mose ali mkutuluka kutyocela kwitumbi ni malamusi ga Mlungu. Mlungu akusosa kuti jwalijose agapikanile malamusi gakwe.

Citusitusi 10 Malamusi likumi ga Mlungu

Citusitusi 10 Malamusi likumi ga Mlungu

Aga ni malamusi likumi ga Mlungu gigapelecekwe kwa Mose.
Mkasiitindiŵalila yinyago pane yisanamu ya yinyama ni yindu yine.
Mkole lisiku limo pa mlungu, ni kuleka masengo genu gosope kuti mumtindiŵalile Mlungu.
ŵanace akusosegwa kwapikanila acinangolo ŵawo. Akaŵaga ŵakuŵeceta unami.
Mkasiwulaga mundu.
Mkasimkumbila ŵakongwe ŵasyene kuleka ŵamkwenu.
Mkasijiŵa, mkasimkumbila yindu yasyene.

Citusitusi 11 Mbopesi ja ulemwa

Citusitusi 11 Mbopesi ja ulemwa

Mmoŵa ga Abalahamu ni Mose, mundu naga kulemwa ŵaliji mkupeleka mbopesi ja nyama ligongo lya woga ni ulemwa wawo. Lelo jino ngakukusosekwa kuwulaga ngondolo, ligongo Mlungu ŵamtumisye mwanagwao Yesu Kilisitu kuti atutyocesye ulemwa ŵetu. Yesu ŵawilile pa mgomba kupocela yakupweteka ya ulemwa wetu. Pali papite moŵa gatatu ciwile Yesu kwa ulemwa wetu, ŵasyucile kutyocela kuwawe. Naga mkulimanyilila kuti mli ŵakulemwa, mkulupilile Ambuje Yesu ni kwiticisya yakulemwa yosope nipo Mlungu tacimkululucila, m’mwe.

Citusitusi 12 Lilayika ni Maliamu

Citusitusi 12 Lilayika ni Maliamu

Yipite yaka yejinji. Mlungu kalakala ŵatesile cilanga kwa ŵandu kuti cacitumisya Mkulupusyo kutyocela mu lukosyo lwa Abulahamu. Sambano tinamsalile ya upagwe ŵakwe ŵa Yesu Kilisitu. Jwalakwe ŵayice ku cilambo capasi kukumalisya cilangano ca Mlungu kwa Adamu ni Ahawa kukutyosya ulemwa. Lisiku line Lilayika lya Mlungu lyayice kwa mwalimwalipe, lina lyakwe Maliya. Lilayika lyatite “Msimu Ŵaswela ŵa Mlungu tacimtenda mwejo kuti timkole mwanace jwamlume. Mwanacejo taciŵa Mkulupusyo jwele juŵaliji pacilangano ni Mlungu, ni tacikolanjigwa lina lyakwe Yesu. Yesu ni jumo jwele jutacityosya ulemwa wa ŵandu wosope pa cilambo pano. Soni Lilayika lila lyaŵonecele kwa Yusufu jwele juŵatomele Maliya kuti taŵe ŵamkwawo, nombe ŵamsalile yakwambaga mwanace jwele Maliya jutacikola. Maliya ŵaliji mwalimwalipe jwangamanya ŵalume mpaka pa ŵaŵelece mwanace.

Citusitusi 13 Kupagwa kwa Yesu

Citusitusi 13 Kupagwa kwa Yesu

Lolani pa citusitusi candandaco: Maliya aŵelece mwanace jwamlume.
Lolani pa citusituse caŵilico: Cilo cicoco malayika ga Mlungu gawonecele kwa likuga lya ŵakucinga ngondolo. Malayika gatite, “Cilo cino, Mkulupusyo jwamalangano ni Mlungu jula apali. Lina lyakwe ni Yesu. Ni Yesupe jwele jutacityosya ulemwa wenu wosope.” Sano ŵakucinga ŵala ŵayice, ŵamsimene Yesu nipo ŵantindiŵalile jwalakwe.

Citusitusi 14 Yesu mpela Mwalimu

Citusitusi 14 Yesu mpela Mwalimu

Mcitusitusi candandaci, tukulola Yesu katema kaŵaliji jwamcanda. Ali ni yaka likumi kwisa yiŵili. Jwalakwe ŵakombolekaga kuŵeceta ya Mlungu kwa acakulungwa kulungwa wa dini. Yesu ŵatendaga yeleyi ligongo ŵaliji Mwanace jwa Mlungu.
Mcitusitusi caŵilici: Pali papite yaka yejinji ali amasile kula msingu jwalakwe ŵajiganyisye ŵandu ŵajinji. Ni kwapali ŵandu ŵaŵasacile kukulupilila soni kwapali ŵandu ŵane ŵanganasaka kulupilila Ambuje Yesu.

Citusitusi 15 Masengo gakusimonjeka ga Yesu

Citusitusi 15 Masengo gakusimonjeka ga Yesu

Yesu ali ni macili ga Mlungu.Yesu ali ni macili gakupunda misimu jakusakala josope ni wa yisango. Lolani pacitusitusi candandaci: Yesu akumposya mundu jwangalola.
Lolani pacitusitusi caŵilici: Yesu akwimusya mwali jwa m’we ni kuŵa umi.
Lolani pacitusitusi catatuci: Yesu akwenda pa nyasa.
Yesu ŵakombolece kutenda kalikose ligongo jwalekwe ŵaliji Mwanace jwa Mlungu.

Citusitusi 16 Yeso akulagasika

Citusitusi 16 Yeso akulagasika

Yesu ndaŵi syosope ŵatesile yambone. Yesu nganalemwa kose. Yesu ŵaŵecete ya Mlungu nipo ŵajiganyisye ŵandu kuti aŵe ŵakumpikanila Mlungu. Ambuje Yesu ŵajiganyisye kuti ŵandu wosope ali ŵakulemwa. Ŵandu ŵajinji nganasaka kwiticisya kuti ali ŵa ulemwa. Nipo ŵatumbile, ni mpaka ŵamkamwile Yesu. Ambuje ŵaputidwe, ŵasunilwe mata ni kutendekwa canace. Nambo Ambuje Yesu nganaucisya kose. Ligongo cici? Yesu ŵakundile jika kutendekwa canace ni kupocela yakupweteka ligongo lya yakulemwa yetu.

Citusitusi 17 Yesu akuulajidwa

Citusitusi 17 Yesu akuulajidwa

Ambuje Yesu nganatendekwape canace, nambo soni ŵamkomele pa mgomba wa citela. Moŵa gelego waliji msyungu wawo kwa ŵandu ŵaciswamba cisawu myiyi. Mlungu Atati ŵatite ciwa ca Ambuje Yesu caliji mbopesi ja yakulemwa yetu. Ambuje Yesu ŵapocele mcilu cawo asyene yakupweteka ya yakulemwa yenu ni yakulemwa yangu soni, katema kaŵawile. Naga tukwiticisya kuti tuli ŵakulemwa ni kuleka yakulemwa yetu, pelepo ulemwa wetu tukululucikwe. Ana mlemwisye? Ana mkusaka ulemwa wenu ukululucikwe? Kulupililani Ambuje Yesu.

Citusitusi 18 Kusyuka ku wawe

Citusitusi 18 Kusyuka ku wawe

Ali awile Ambuje Yesu pa mgomba, acalongo acimjawo Ambuje Yesu, ŵaŵisile cilu ca Yesu mwilembe. Nipo mlango wakwe wa mwilembewo waugalidwe ni liganga lyekulungwa. Pali papite masiku gatatu, Maliya ni acalongo acimjawo ŵayice ku malembe. Nambo Ambuje Yesu nganaŵa mwilembemo, mwaliji malayikape jika. Malayika gatite, “Yesu ali jwamjumi. Nganaŵa amuno.” Nipo malayika gatyosile. Pakusyuka ku ŵawe, Yesu atulosisye kuti ali Mlungu, akwete macili gakupunda ciwa ni Satana.

Citusitusi 19 Tomasi

Citusitusi 19 Tomasi

Ali asyucile Yesu, ŵandu ŵajinji ŵaweni ni kuŵecetana najo. Tomasi jumo jwakumkuya Yesu ŵatite: “Akaŵe ndili nagaweni maŵanga ga misomali mmagasa mwao ngasingulupilila kuti ali ni umi soni.” Lolani pa citusitusici: Mkulola kuti Ambuje Yesu ŵayice kwa Tomasi ni ŵamlosisye maŵasi gakwe. Tomasi ŵakulupilile kuti Yesu kusyene ŵaliji jwamjumi. Nambo Ambuje Yesu akusaka uwe kumkulupilila jwalakwe atamuno nganitum'wona. Ana mkumkulupilila jwalakwe?

Citusitusi 20 Kukwela Kwiunde

Citusitusi 20 Kukwela Kwiunde

Pali papite moŵa makumi mcece, Ambuje Yesu ŵa ŵele ni umi soni ni ŵapitilisye kwasalila Maloŵe ga Mlungu kwa ŵakulupilila ŵa Yesu. Ŵajigalile ŵakulijiganya ŵakwe kwitumbi. Nipo pelepo ŵaweni Yesu acikwelaga kwiunde. Ŵakulijiganya ŵala paŵaliji mkulolecesya kwinani, Yesu ali mkwawula, mwacisisimucisya malayika gaŵili gewale yeswela ŵajimi pambali pawo  ni ŵatite, “Jemanja ŵandu ŵa ku Galileya, ana ligongo cici mgambile kwima ni kulolecesyaga kwinani? Yesuju jwajigalidwe kwawula kwinani kutyocela pasikati penu, taciyika soni mpela yimkuti pakumwonamu pakwawula kwinani.”

Citusitusi 21 Mgomba

Citusitusi 21 Mgomba

Mgomba ukusatukumbusya umwe yakwambaga ciwa ca Ambuje Yesu. Ambuje Yesu nganalemwa kose, nambo ŵakundile kujigala yipwetesi ya yakulemwa yetu. Jwalakwe ŵatesile yeleyi, katema kaŵamnyosisye ni kuwa pa mgomba pala. Ali amasile kuwa, ŵakwete umi soni. Sambano jwalakwe ali jwakoseka kwakamucisya kwene ŵandu ŵakumpikanila jwalakwe. Katema katukwiticisya yakulemwa yetu ni kumkulupilila Yesu yakupweteka yetu yisimasice.

Citusitusi 22 Matala gawili

Citusitusi 22 Matala gawili

Yesu ŵatite pana matala gaŵili; Lyekulungwa ni lyakanganika. Mundu jwalijose ali pa ali litala lyekulungwali cipagwile. Litala lyekulungwali likutujigalila um’we kuja ku yipwetesi ya kumoto wangasimika. Naga mundu akukulupilila Yesu ni kugapikanila malamusi gakwe akusakopoka pa litala lyekulungwali ni kuŵa pa litala lyakanganika. Litala lyakanganikali likusatulongolela uwe kuja ku umi ni kwa Mlungu kwiunde. Ana mkusaka kumkulupilila Yesu?
Naga mkusaka, ŵecetani ni Yesu kwati yiyi: “Yesu ngwiticisya kuti ndili jwakulemwa, ni ngukulupilila kuti Ambuje Yesu ŵawilile pa mgomba kutyosya yipwetesi ya ulemwa wangu. Angululucile une ni aswejesye kuti une njinjile mu liŵasa lya ŵakulupililawo. Sikomo Yesu, Amen.’”
Naga mkuŵeceta ni mtima wamtundu kwati yiyi ni Yesu timŵe mwanace jwa Mlungu nipo Mlungu taŵe Atati ŵenu.

Citusitusi 23 Ŵanace ŵa Mlungu

Citusitusi 23 Ŵanace ŵa Mlungu

Yesu ali mkwapocela ŵandu wosope, ku mtundu uliwose, ŵakumkulupilila jwalakwejo. Ŵakulupilila wosope ŵakuŵilanjidwa ŵanache ŵa Mlungu. Ŵakulupilila ali liŵasa, lyetaŵidwe ni Ambuje Yesu.

Citusitusi 24 Msimu Ŵaswela akusatutenda kuŵa wasambano

Citusitusi 24 Msimu Ŵaswela akusatutenda kuŵa wasambano

Pacitusitusi aci tukulola Ambuje Yesu ali mkuŵeceta ni mwalimu jwa dini, lina lyakwe Nikodemo. Ambuje Yesu akumsalila kuti: “Naga kuti tukajinjile kwiunde tukusosegwa kupitikuka. Nipo Msimu Ŵaswelape ŵampaka ututende uwe kuŵa wasambano.” Naga tukwiticisya kuti tuli ŵakulemwa ni kukulupilila kuti Yesu mpaka apakombole kusimasya ulemwa wetu, Msimu Ŵaswela ŵucitutenda uwe kuŵa wasambano.

Citusitusi 25 Kwisa kwa Msimu Ŵaswela

Citusitusi 25 Kwisa kwa Msimu Ŵaswela

Ŵandu ŵala ali acimijyawo ŵa Yesu. Yesu ŵajimwice ku wawe ni nkinajaule kumangwakwe kwiunde, ŵatesile cilanga kuti Msimu Ŵaswela taciyika kukutama ni ŵandu ŵakukulupilila mwa Jwalakwejo.
Cisimuco Msimu Ŵaswela ŵatulwice kuuma kwiunde, ni ŵatusile pa jwalijose jwa ŵanyawo, ni kwapa macili gakwakamucisya kuti ŵasalile ŵandu ŵane yakwambaga Yesu. Msimu Ŵaswela ni jwakwakamucisya wanyawo. Msimu Ŵaswela ŵakusiŵakamucisya kumanyilila maloŵe ga Mlungu ni kutenda yayikumnonyelesya Mlungu. Akilistu cangasowa cikamucisyo kutyocela ku misimu jine. Naga mumpocele Yesu Kilisto kuŵa Mkulupusyo jwenu, sano Mlungu tampe ŵanyamwe Msimu Ŵaswela kuti amkamucisyeje.

Citusitusi 26 Kwenda mwilanguka

Citusitusi 26 Kwenda mwilanguka

Mkanitumkulupilile Ambuje Yesu tuli mpela mundu jwakwenda mcipi mwangali kuŵala. Ndaŵi syejinji tukusalemwa ligongo pangali jwine jwakwe jwakuti mpaka atukamucisye uwe nipo ngatukusamanyilila yakuti mpaka tutende. Katema katumkulupilile Ambuje Yesu tuli mpela ŵandu ŵakwenda mwakuŵala musi. Yesu ŵatite: “Une ndili lilanguka lya ŵandu ŵa cilambo capasi. Jwalijose jutaŵe jwakulijiganya jwangu tacikola lilanguka lyakupeleka umi ni ngasajenda soni mcipi.” Msimu Ŵaswela ni Msimu wa Yesu uli ŵakoseka kutukamucisya uwe ni kutulosya litala lya Mlungu ni maloŵe ga Mlungu.

Citusitusi 27 Kupikanila Maloŵe ga Mlungu

Citusitusi 27 Kupikanila Maloŵe ga Mlungu

Mkilistu akusapikanila maloŵe ga Mlungu ligongo ali mkutogolela kuti Mlungu ŵamkululucile ulemwa wakwe. Maloŵe ga Mlungu gakusati kuti Mkilistu akasatenda cikululu, akasatenda ndeu, akasatenda wiyi pane kwitindiŵalila inyago pane misimu ja ŵandu uŵawile kala.

Citusitusi 28 Liŵasa lya Cikilistu

Citusitusi 28 Liŵasa lya Cikilistu

kwanonyela ŵamkwawo. Ŵakongwe ŵacikilisitu akusosegwa kwacimbicisya ŵamkwao. Ŵalume ni ŵakongwe akusosegwa kukamucisyana jwine ni mjakwe. Ŵanyawo akusosegwa kwiganya wanace wao ni kwajiganya yakwambaga Yesu.

Citusitusi 29 Nonyelani amagongo wenu

Citusitusi 29 Nonyelani amagongo wenu

Yesu akulamulila ni kwakamucisya akilisitu kuti ŵanonyela ŵandu wosope pampepe ni amagongo ŵawo. Apa tukulola mundu jwele jwakumkamucisya mmagongo jwakuma ku mtundu wine. Akilisitu akuŵajilwa kwatendela ŵandu wosope yambone atamuno wele ŵakusiŵalemwecesyaga.

Citusitusi 30 Yesu ni Ambuje ŵa macili gose

Citusitusi 30 Yesu ni Ambuje ŵa macili gose

Pa citusitusi aci tukulola ŵandu ŵaŵila ali mkoca yisanamu ni yisasi yakwe. Mkilisitu jukundidwa kumtindiŵalila ni kuŵenda cikamucisyo kutuocela kwa Mlungu, mu lina lya Yesu. Yesu ni ŵamacili kupunda jwa masenga jwalijose, yisanamu pane misimu ja ŵandu ŵaŵawile kala.

Citusitusi 31 Kutyosya misimu jakusakala

Citusitusi 31 Kutyosya misimu jakusakala

Pacitusitusi aci tukulola mundu jwele juŵakamwilwe ni misimu jakusakala. Jwalakwe mpaka akombolece kukutula ngonji syosope ni maunyolo ligongo misimu jili mwa jwalakweju jili ja macili gakupunda mnope. Jwalakweju ŵaposile ni Yesu. Misimu jakusakala jalamulidwe kutyoka mwa jwele munduju ligongo Yesu akwete macili gakupunda msimu uliwose wakusakala. Misimu jakusakala ni atamuno Satana akumsajogopa Yesu. Mkasimpopelela misimu jakusakala. Naga mkulaga ni misimu jakusakala, ŵendani kwa Yesu kuti ajityose.

Citusitusi 32 Kumkuya Yesupe

Citusitusi 32 Kumkuya Yesupe

Satana akusaka kuti ŵandu ndaŵi syosope aŵeje ŵakuganisya ya mbiya syejinji, yakuwala yejinji ni yindu yine. Jwalakwe akusaka akilisitu kuti aliŵalile Mlungu. ‘Munkaneje Satana nipo tacimtila. Mum’ŵandicile Mlungu, nipo Jwalakwe tacimŵandicila jemanja.’ “Yesu ŵaŵecete:Nambotu Atati ŵenu ŵa kwinani akusamanyilila kuti mkulajila yindu yeleyi.  M'malo mwa yeleyi mtande kusosasosa yindu yayili yakusosekwa mnope mu Ucimwene wa Mlungu, ni tacimpa yine yosope yimkulajila.’

Citusitusi 33 Naga tukulemwa

Citusitusi 33 Naga tukulemwa

Yesu ŵaŵecete cilandanyo cakwambaga mcanda jwele juŵalemwisye mnope. Jwalakwe ŵajonasile cipanje cakwe cosope ciŵampele atatigwe. Jwalakwe ŵatesile cikululu ni kulisangalasya umi wakwe, mpela muŵasosele. Ali amasile konanga cipanje cakwe ni acalongo acimjakwe soni ali amtisile ni ŵakamwilwe ni canasa ni ŵawusile kwa atatigwe. Jwalakwe ŵaŵendile cikululuko. Ligongo lyakuti atatigweo ŵamnonyele mwanacejo, ni ulemwa wakwe ŵamkululucile nipo ŵampocele soni. Naga tukulemwa tukuŵajilwa kuŵa ŵacanasa, tulece yakusakala yetu, ni kwiticisya ulemwa wetu kwa Yesu. Yesu akusatunonyela m’we nipo ŵatuwilile kutyosya yakulemwa yetu yosope.

Citusitusi 34 Ulwele

Citusitusi 34 Ulwele

Ŵandu wosope komboleka kulwala. Naga mkulwala m’ŵende kwa Yesu, m’ŵendeni Yesu kuti amkamucisye. Mkasiŵenda cikamucisyo kutyocela kwa ŵamasenga pane ku misimu ja ŵandu ŵaŵawile. Yesu akwete macili gapunda cindu cilicose.

Citusitusi 35 Ciwa

Citusitusi 35 Ciwa

Naga mundu jwamkulupilile Ambuje Yesu, kuwamo cilu cakwe cikusasililidwa, nambo umi wakwe tucija kwinani ligongo ulemwa ŵakwe ŵakululucilwe kala ni Ambuje Yesu. Kuwamo, cilu cakwe cikusasililidwa. Nambo naga ŵandu akukana kukulupilila mwa Mkulupusyo, Yesu, umi wakwe taciŵuŵika pa moto ligongo ali ciŵela ni ulemwa. Ana tincijala kwapi mli wile?

Citusitusi 36 Yiŵalo ya cilu

Citusitusi 36 Yiŵalo ya cilu

Ciŵalo cili cose cikwete masengo gakwe. Liso likusalola, pakamwa pakusaŵeceta, ni kulya, liwiwi likusapikana. Naga ciŵalo cimo cilwasile cilu cosope cikusalwala.
Mlungu akuti mkilisitu jwalijose ali mpela ciwalo cimo ca cilu, mundu jwalijose akwete masengo gakwe, mpela ayi: kulalicila, kwimba, kuteleka, nambo jwalijose atende mpelega mwa Ambuje Yesu. Akilisitu wosope akuŵajilwa kunonyelana jwine ni m’jakwe ni kukamucisyana jwine ni m’jakwe.

Citusitusi 37 Kusongana pamo

Citusitusi 37 Kusongana pamo

Mlungu akusajiganya kuti kuli kwambone akilisitu wosope asongane pamo, kutogolela, kupopela, ni kwimba. Yili yakusosegwa kulijiganya Maloŵe ga Mlungu kutyocela mu Bayibulo. Pa citucitusici tu kwawona ŵandu ali mkugaŵana mkate.
Ayi yikugopolela kuti ndaŵi syosope pitimlyeje mkatewu, ni kumwela mgawowu, mkulalicila ya ciwa ca Ambuje, mpaka ndaŵi jitaciyika soni.

Citusitusi 38 Yesu taciika soni

Citusitusi 38 Yesu taciika soni

Yesu ŵapite kala kwiunde nambo lisiku line taciika soni. Katema kataciika, jwalijose jwele juŵamkulupilile tacijigalidwa kuja kwiunde. Nambo ŵandu ŵele ŵanganamkulupilila Yesu tacilecedwa ni kulaga mmoto. Ana m'mwe mkosece kuja kwiunde, naga Ambuje Yesu akwisa sambano?

Citusitusi 39 Kusogola yisogosi

Citusitusi 39 Kusogola yisogosi

M’we tukusajembeceya yisogosi kutyocela ku yitela ya yisogosi. Buku jeswela jikuti lunyambi lulilose lwangasogola yisigosi lukusakatidwa ni kuwocedwa pa moto. Yesu akusajembeceya yisogosi kutyocela mwa mkilisitu. Msimu Ŵaswela ukusatenda masengo gakusogosya: Cinonyelo, lukondwa, mtendele, kuwusimana mtima, umbone mtima, kwatendela ŵane yambone, kulupicika, kulisinga, nambo soni kuligosa. Mundu jwele jwakumkulupilila Yesu taŵe cenene kulekangana ni mkanaŵe mkilisitu.

Citusitusi 40 Kwasalila ŵandu wane

Citusitusi 40 Kwasalila ŵandu wane

Yesu ŵalamulile akilisitu kuti ŵasalileje ŵandu wane yakwambaga msyene jika. Jwalijose jwakusaka kwiticisya ulemwa wakwe ni kukulupilila Ambuje Yesu, ulemwa wakwe wosope ukululucilwe ni msimu wakwe tiwucilinganyikwa soni. Pacitusitusi aci tukulola mkilisitu ali mkupikanila lilamusi lya Yesu. Nambi uli m'mwe, ana timcasalila ŵandu ŵane yakwambaga Ambuje Yesu? Sambano timpakombole kwasalila ŵandu yimlijiganyisye kala.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Good News" audio-visual - This audio visual set has 40 pictures to present an overview of the Bible from Creation to Christ. It covers the salvation message and basic teaching on the Christian life. It is available in more than 1300 languages.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?