Kulola, Kupikana Ni Kola Umi: Buku 8

Kulola, Kupikana Ni Kola Umi: Buku 8

ਰੂਪਰੇਖਾ: The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੰਬਰ: 425

ਭਾਸ਼ਾ: Yao: Malawi

ਥੀਮ: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

ਦਰਸ਼ਕ: General

ਸ਼ੈਲੀ: Monolog

ਸ਼ੈਲੀ: Bible Stories & Teac

ਮਕਸਦ: Teaching

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ: Extensive

ਸਥਿਤੀ: Publishable

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਕਸਟ

Yakummanyisya

Yakummanyisya

Salamu acimijangu! Ngusaka namsalile ya Msimu Ŵaswela ŵa Mlungu Jwacijumi. Pimkupikanila kasetijo, mloleje m'buku jayitusitusi jakumalisyajo. Naga mkupikana kusona kuti [Ngo], mlole cakusyeto kwakwe.

Citusitusi 1: Yesu Ŵawujile Kwiwunde

Citusitusi 1: Yesu Ŵawujile Kwiwunde

Masengo 1:1-11

Mlole pacitusitusipo. Ambuje Yesu ŵanyakulidwe kutyocela pacilambo kuja kwinani mwiwunde. Ŵakulijiganya ŵakwe ŵaliji mkulolecesya.

Yesu kusyene ali Mesiya jwa Mlungu, jwalakweju jwayice pa cilambo pano ciŵandika yaka 2000 yipite. Yesu ŵapali mwa mwalimwalipe lina lyakwe Maliya, mmusi wakuŵilanjikwa Betelehemu. Yesu ŵaŵele mundu kuti atumanyisye uwe mwa ŵelele Mlungu. Ni yitendo ya ŵandu yangalumbana yamtumbilisye Mlungu. Ŵalemwisye. Nipo cilango ca ulemwa ni ciwa, ni kulekangana ni Mlungu. Nambo Mlungu akusiŵanonyela ŵandu wosope. Ngakusasakaga kuti akajawule kumoto. Yesu ŵayice kukujigala cilango ca ulemwa wetu. Cilango cakwe caliji ciwa. Ŵandu ŵa ulemwa ŵamlambucisye Yesu kuti awulajidwe, pakumkomela Jwalakwe pamsalaba wacitela. Ŵandu ŵajinji ŵam'weni ali awile pamsalabapo.

Nambo ŵajinji ŵa ŵakulijiganya ŵakwe ŵam'weni panyuma pakwimuka Kwakwe kutyocela mwikabuli nipo Yesu ŵasalile ŵanganyawo kuti: Cimpocele macili naga Msimu Ŵaswela ciwumyicilile ŵanganyamwe ni cimcasalila ŵandu yakwamba Une. Ayi yigopolela kuti ŵakumkuya ŵakwe akwenela kupita mcasalila ŵandu mcilambo cosope capasi yakwamba Jwalakwe. Ali ŵapele lyele lilamusili, Yesu ŵapite kwinani mwiwunde, mpela yimkuti pa kuyiwona pa citusitusici. Lisiku line jwalakwe taciwujila soni pacilambo pano yiyoyopeyo mpela yiŵatite pakuja kwinani. Sambano ŵandu wosope ŵakukulupilila mwa Ambuje Yesu ni kwapikanilaga akwete mtuka wa umi wangamala wa Mlungu.

Citusitusi 2: Msimu Ŵaswela Ŵayice Ni Moto

Citusitusi 2: Msimu Ŵaswela Ŵayice Ni Moto

Masengo 2:1-12

Mkumbucile kuti Yesu ŵasimicisye kutumisya Msimu Wakwe Ŵaswela kwa ŵakulijiganya Ŵakwe. Mwacitemape Yesu ali apite kwiwunde, ŵakulijiganya ŵakwe ŵasongene mnyumba kukupopela.

Papopo Msimu Ŵaswela ŵa Mlungu ŵayice kwa ŵanganyawo. Mwacisisimucila lyapali lisegwe lyakutyocela kwiwunde, mpela cimbungo cakogoya. Nipo ŵanduwo ŵayiweni yine yakwe yamti mpela malamba gamoto. Malambago gagaŵanyice kuŵa gamajinji ni gatulile pa jwalijose jwakulupilila.

Ŵagumbalilwe ni Msimu Ŵaswela ŵa Mlungu ni ŵatandite kuŵeceta myiŵeceto yine kwambaga ya masengo gambone ga Mlungu.

Yesu akusatenda yosope mpela yatite pakuŵeceta, pakuŵa Yesu ŵatumisye Msimu Wakwe Ŵaswela kwa wosope ŵakumpikanila ni kumkulupilila.

Citusitusi 3: Petulo Ŵalalicile Kwa Ŵandu

Citusitusi 3: Petulo Ŵalalicile Kwa Ŵandu

Masengo 2:14-41

Msimu Ŵaswela ŵayicilile ŵakulijiganya ŵa Yesu mu msinda wa Yelusalemu cilambo ca Ayuda.

Pakele katemako ŵapali Ayuda ŵajinji mu Yelusalemu, ŵakutyocela yilambo yakulekangana lekangana mpela yimkuti pakuyiwona pacitusitusipa.

Ŵaŵecetaga yiŵeceto yejinji yakulekangana lekangana. Msimu Ŵaswela ŵakamucisye ŵakulijiganya ŵa Yesu kuti aŵeceteje yiŵeceto yayijinjiyi kuti ŵandu apikanicisye Utenga wa Ambuje Yesu. Nambo ŵandu ŵane ŵaganisyaga kuti ŵanganyawo akolelwe mfinyo, myoyo jumo jwa ŵandumetume lina lyakwe Petulo, jwajimi ni ŵandumetume ŵane wala . Ŵaŵecete ni ŵanduwo acitiji: „Iyayi, ŵanduŵa ngaŵa kuti akolelwe." Ŵandu ŵane ŵakulupilile yiŵasalaga Petulo.

Ŵabatisidwe mpela cimanyisyo cakucapidwa kutyocela mu ulemwa. Nombe nawo ŵapocele Msimu Ŵaswela ni ŵatandite kugakuya matala ga Yesu.

Citusitusi 4: Mipingo Jandanda

Citusitusi 4: Mipingo Jandanda

Masengo 2:42-47; Mlole 1; Akolinto 11

Ŵandu ŵajinji mu Yelusalemu ŵatandite kumkuya Yesu. Ŵandu ŵele wuŵapocele Msimu Ŵaswela ŵa Mlungu ŵakangalaga kusimana pampepe mpela liŵasa lyekulungwa.

Panyuma pakwe ŵaŵilanjidwe ŵakumkuya Yesu. Ŵaliji mgaŵana yipanje yawo ni jwalijose, nipo ŵaliji mkusamalana jwine ni mjakwe. Lisiku lililyose ŵaliji mkwawula ku nyumba jekulungwa, ja Mlungu, mu Yelusalemu. Kweleko ŵaliji mkupopela pampepe ni kumlumbaga Mlungu mu nyimbo. Ŵandumetume ŵaliji mkwajiganya ŵanganyawo kutyocela Mmalemba ga Mlungu. Ŵakumkuya Yesuwo ŵaliji mkusongana mmajumba mwawo, mwele mu ŵaliji mkulya pampepe. Mwakuŵandikana ŵandikana ŵaliji mkugaŵanya mkate ni kumwaga kutyocela mu mgawo mesi gacisogosi ndaŵi jakulya cakulya capacindimba, cakuŵilangwa mgonelo wa Ambuje. Yesu ŵalamulile ŵakulijiganya ŵakwe kuti atendeje yeleyi. Pakuŵa, cilo cine Yesu mkinaŵe kumkomela, ŵalile yakulya ni ŵakulijiganya ŵakwe nipo piŵatogolele ni kujigala mkate, ni kuwugaŵanya ni kuyipeleka yiŵagaŵenyeyo kwa ŵakulijiganya ŵakwe. Mkatewo waliji cimanyisyo cakumbusya kuti Cilu ca Yesu cagaŵanyidwe pamsalaba ligongo lya ŵanganyawo. Iyoyopeyo Yesu ŵajigele soni mgawo wa mfinyo ni ŵawupelece kwa ŵakulijiganya ŵakwe kuti amwe.

Yakumwayo yaliji yakuti ciyakumbusyeje ya miyasi Jakwe jiŵaliji mkwembeceya kuti cijisulule pamsalaba. Yesu ŵalamulile kuti atendeje yeleyi kuti amkumbucileje Jwalakwe. Myoyo jwalijose jwakukulupilila ni kwapikanila Ambuje Yesu nombe nawo tacisunga Mgonelo wa Ambuje pakuŵa Maloŵe ga Mlungu gakuti: "Naga mlimkulya mkate welewu ni kumwa mgawo welewu mkulalicila ciwa ca ambuje mpaka pataciyika soni." 1 Akolinto 11:26

Citusitusi 5: Jwakuŵenda Jwamlemale Jwalamile

Citusitusi 5: Jwakuŵenda Jwamlemale Jwalamile

Masengo 3:1, 4:4

Lisiku line Petulo ni Yohane ŵapite ku nyumba ja Mlungu, kukupopela. Jwakuŵenda jwatemi pamlango pa nyumba ja Mlungujo. Jwaliji jwamlemale cipagwile nipo nganajendaga. Jwaŵendile Petulo ni Yohane mbiya.

Nambo Petulo ŵatite kwa jwelejo: "Mbiya nganingola, nambo yingwete cinampe mmwejo. Mlina lya Yesu jwa ku Nasaleti, mjende!"

Nipo Petulo ŵamkamwile mundu jula mkono wakwe wamlyo ni kumkamucisya kuti ajime. Ndaŵi jijojo ngongolo ni malungo gamundu jula galimbangene. Jwajinjile mnyumba ja Mlungu pampepe ni Petulo ni Yohane. Jwaliji mkwenda ni kumlumbaga Mlungu.

Nginaŵa Petulo juŵamposisye mundu jula. Cikulupi mwa Yesu ni macili ga Msimu Ŵaswela ŵa Mlungu ni yiyamposisye mundujo. Jwalakweju jwapocele mtuka wambone mnope kupundana ni mbiya.

Citusitusi 6: Jwamlume Ni Jwamkongwe Wuŵalambwisye Mlungu

Citusitusi 6: Jwamlume Ni Jwamkongwe Wuŵalambwisye Mlungu

Masengo 4:32-36, 5:1-11

Mundu jwine lina lyakwe Banabasi jwasumisye mgunda wakwe , ŵasipelece mbiya syakwe kumpingo kuti sikamucisye ŵakulaga.

Jwamlume ni jwamkongwe jwine, mena gawo Ananiya ni Safila, ŵaganisisye kuti nombe atende myoyo.

Nambo Ananiya ŵasisile mbiya sine ni ŵamkwakwe. Ŵayice ni mbiya sinesyo kwa Petulo. Ŵamlambisye Petulo, kuti ni mu ŵasumicisye.

Petulo ŵamanyilile kuti jwaliji mkumlambusya, myoyo ŵatite kwa Ananiya: "Ananiya, ligongo cici Satana amgumbele mumtima, ni kuwulambusya Msimu Ŵaswela? Nganimumlambusya mundu, nambo Mlungu!"

Ndaŵi jijojo Ananiya ŵagwile pasi ni ŵawile.

Anyamata ŵane ŵamnyakwile ni ŵajile ku kumsika. Mwangakaŵa Safila ŵajinjile.

Nganamanyilila yiyatendekwe kwa Ananiya. Safila nombe ŵamlambwisye Petulo yambiyape sila. Myoyo Petulo ŵatite jwalakwe: "Ligongo cici mjitikene kuti m'wulinje Msimu wa Ambuje? Mlole, ngongolo sya ŵandu ŵayicile ŵamkwenu sili pamlango, nombe camtwicile mmwejo sambano."

Acimjangu, tukakunda kuti cinonyelo capa mbiya citulekasye uwe ni tukasitumlambusyaga Mlungu kapena jwalijose.

Citusitusi 7: Sitefano Ŵawulajidwe

Citusitusi 7: Sitefano Ŵawulajidwe

Masengo 6:1, 8:3

Mlole! Ŵandu ŵangalumbana akumponya maganga mundu lina lyakwe Sitefano. Jwalakweju jwaliji mkutumicila mpela Jwakulongolela Mnyumba ja Mlungu, ni kwa kamucisya ŵandu ŵakulaga mu Yelusalemu.

Jwaliji mkwiganya Maloŵe ga Mlungu mwakulimba mtima ni jwatendaga masengo gakusimonjesya ni macili ga Msimu Ŵaswela.

Ayuda ŵane ŵamtanganile jwalakwe. Ŵamjigele Sitefano ku nganya ni ŵamlambucisye mwakumconjela ya kumyosya Mlungu ni kulalicila mwakusisyana ni Maloŵe Gakwe.

Nambo Sitefano nginajogopaga, ligongo Mlungu ŵampele Sitefano macili kupitila mu Msimu Wakwe Ŵaswela nipo Sitefano ŵasalile Ayuda welewo kuti ni wiŵam'wuleje Yesu jujwayice kukwapa ŵandu umi wangamala.

Ayudawo yanyaleye mnope mwakuti mpaka ŵam'wutile Sitefano kusa kwa msindawo. Kweleko ŵatandite kumponya maganga.

Pi ŵamsomaga maganga jwalakwe ŵapopesile acitiji: "Ambuje Yesu, m'wupocele msimu wangu." Piŵawaga Sitefano ŵagumisile acitiji: "Ambuje mkisimwasunjila ŵanganyaŵa ulemwa welewu!" Ŵandu wuŵam'wuleje Sitefano yakuwala yawo ŵamsunjisye mcanda jwakulongolela jwine jwaciYuda lina lyakwe Saulo. Jwalakweju jwaliji mboni jakuwa kwa Sitefano.

Lelo jino, wele ŵakusaka kwacimbicisya Ambuje Yesu canyosedweje ni ŵandu ŵangalumbanaŵa, nambo Mlungu ni Msimu Wakwe Ŵaswela ngasiŵaleka kose ŵanganyawo, atamose mundu naga akwawulaga.

Citusitusi 8: Mlendo Jwakuitiopiya

Citusitusi 8: Mlendo Jwakuitiopiya

Masengo 8:4-8, 26-40

Saulo ni amagongo ŵane ŵatandite kujilagasya mipingo ja ŵandu ŵakumkuya Yesu mu Yelusalemu. Ŵajinji ŵa ŵanduwo ŵatisile mu msindamo.

Mundu jwine lina lyakwe Filipo jwapite ku msinda wa Samaliya. Kweleko jwasalile ŵandu Utenga Wambone wa Yesu nipo ŵajinji ŵakulupilile.

Panyuma pakwe Mlungu, kupitila mwilayika, ŵamsalile Filipo kuti ajende mlitala lya mcipululu lilyatyocelaga ku Yelusalemu pakuja kuGasa. Filipo ŵampikanile Mlungu.

Pa citusitusici tukum'wona mundu jwakucimbicika jwakutyocela ku cilambo caItiopiya. Jwaliji mkwenda mcigeleta cakwe. Jwaliji mkuŵalanga Maloŵe ga Mlungu gakwamba mundu jwine jutacilagasidwa mnope, nambo mundujo nganapikanicisyaga ngopolelo syakwe sya maloŵego. Msimu wa Mlungu ŵamsalile Filipo kuti aciŵandicile cigeletaco nipo Filipo jwaciwutucile ni ŵapikene yiŵaŵalangaga mundu jula. Papopo Filipo ŵatandite kumgopolela mundujo ya Ambuje Yesu wele Mlungu wuŵatumisye.

Mundujo jwasacile kuti amkuye Yesu. Paŵaliji mkwenda wosope mundujo jwatite kwa Filipo: "Mlole, apa pana mesi. Ligongo cici ngamkumbatisya?"

Nipo Filipo ŵam'batisye mundujo ni jwapite ku mangwakwe ali kusangalala mnope. Nambo Filipo ŵapite kukulacila Utenga Wambone mmisi jejinji. Mpela Filipo tukwenela kupikanila ni kwasalila ŵane yakwamba Yesu, kuti nombe nawo aŵice cikulupi cawo mwa Jwalakwe ni kola umi wangamala.

Citusitusi 9: Yinyama Mu Sagamisi Sya Petulo

Citusitusi 9: Yinyama Mu Sagamisi Sya Petulo

Masengo 10:9-18

Lisiku line Petulo ŵakwesile mnyumba japenani kukupopela. Kweleko jamkwete sala mwakuti jwasacile yakulya. Pa jele ndaŵi ŵayiweni ya cilendo mti sagamisi, sisyetyocele kwa Mlungu. Ŵajiweni nguwo jajikulungwa jili mkutyocela kwinani mkati mwakwe muli mwana yinyama ya mtundu uliwose. Gapikanice maloŵe gacitiji kwa Petulo: "Jimukani Petulo, myiwulaje ni mlye." Petulo jwaliji Myuda nipo lilamusi lyaciYuda lyatiga yinyama yosope yiŵayiweni yaliji halamu kuyilya. Myoyo Petulo ŵatite: "Iyayi, Ambuje, une nganindyeje wamba cindu cangaswejela kapena cangalumbana." Liloŵelyo lyatite kwa Petulo: "Yindu yele Mlungu yayiswejesye, m'mwejo kasimyitenda kuti yangalumbana." Yeleyi yatendekwe kakwana katatu kaneko nguwo jila jajigalidwe soni kwinani.

Petulo piŵaliji mkusimongwa kuti yeleyi yikwamba cici, ŵandu ŵatatu ŵayice kunyumba jakwe kukumsosa jwalakwe. Mlole pacitusitusi cakuyicisya nipo cimanyilile yiŵayicile.

Citusitusi 10: Utenga Wambone Uli Wa Ŵandu Ŵangosyo Syosope

Citusitusi 10: Utenga Wambone Uli Wa Ŵandu Ŵangosyo Syosope

Masengo 10:1-48

Petulo piŵagambile kumala kupopela, ŵandu ŵatatu ŵayice kukumsosa jwalakwe. Ŵanganyawo ŵatyocelaga ku msinda wine, ŵatumidwe ni mundu jwine lina lyakwe Koneliyo. Koneliyo jwaliji jwakulongolela ŵangondo ŵaciLoma jujwasakaga kumcimbicisya Mlungu. Lilayika lya Mlungu lyamsalile kuti akamsose Petulo. Ayuda ŵatendaga. Mlungu ŵamlosisye Petulo mu sagamisi kuti pangali lukosyo lwaluli lwangalumbana. Petulo ŵapite ni ŵanduwo kunyumba ja Koneliyo. Koneliyo ŵaligwisisye pasi pawujo pa Petulo ni kumlambilaga, nambo Petulo ŵatite kwa jwalakwejo: "Jimukani, une ngambile kuŵa mundupe. Ligongo cici mumbilasile akuno?" Koneliyo ŵamsalile ya lilayika lila. Papopo Petulo ŵamsalile Koneliyo ya Yesu, juŵamlosisye mwaŵelele Mlungu kwa ŵandu. Koneliyo ni ŵa mwiŵasa mwakwe ŵakulupilile mwa Yesu, ŵapocele Msimu wa Mlungu ni ŵaŵele ŵakutumicila ŵa Yesu. Mlungu akusiŵanonyela ŵandu wosope, yangali kandu yaciŵeceto, mtundu kapena yili kuti pakoneka lipende. Yesu nganayika kukwakulupusya ŵandu ŵaciYudape. Jwalakwe akusaka kupeleka umi wangamala kwa ŵandu wosope. Akusaka kuti ngosyo syosope sikulupilileje mwa Jwalakwe ni kumtumicila Jwalakwe.

Citusitusi 11: Petulo Muwukayidi

Citusitusi 11: Petulo Muwukayidi

Masengo 12:1-11

Mwenye Helodi ŵatandite kwalagasya ŵandu ŵa kumkuya Yesu. Ŵam'wuleje jwakutumicila lina lyakwe Yakobo, ni ŵam'ŵisile Petulo ni ŵandumetume ŵane, mu ukayidi. Cilo cine Petulo ŵagonile. Ali jwamtaŵe sikati ja ŵakumlondela ŵaŵili. Mwacisisimucila lilayika lya Ambuje lyawonecele nipo mnyumba ja akayidi mula mwaŵasile. Lilayikalyo lyamjimwisye Petulo licitiji: "Citema, jimukani!" Ndaŵi jijojo unyolo wuŵamtaŵile wagwile mmakono mwa Petulo. Ŵalikuyiye lilayika lila pakopoka mnyumba ja akayidi jila. Litanga lyacisyano lyawugwice lisyenepe nipo pangali juŵajimice

Citusitusi 12: Petulo Ni Acimjakwe Ŵakupopela

Citusitusi 12: Petulo Ni Acimjakwe Ŵakupopela

Masengo 12:12-19

Piŵagambile kopoka Petulo mnyumba ja akayidi jila, ŵapite ku nyumba ja Maliya, mamagwe jumo jwa ŵandumetume. Ŵajinji mwa ŵakulupilila ŵaliji kweleko cilo. Ŵanganyawo ŵaliji mkumpopelela Petulo. Petulo ŵawodisisye pa mlango nipo jwamasengo jwamkongwe, lina lyakwe Loda, jwapite kukuwugula.

Pijwapikene liloŵe lya Petulo, jwalakwe nganawugula pamlangopo nambo jwawutwice kukwasalila Ŵane acitiji: "Petulo ali pa mlango!"

Ŵanganyawo nganamkulupilila ni ŵatite kwa mwalijo: "Nganaŵa kose munganisyo syetu."

Nambo Petulo ŵalimbicile kuwodisya pa mlangopo. Ŵanganyawo ŵawugwile ni ŵam'weni jwalakwe. Ŵasimonjile mnope. Petulo ŵalondecesye yatesile Mlungu nipo ŵajanjile mapopelogawo pakumgopola jwalakwe mnyumba ja akayidi mula.

Ŵakulupilila akusosegwaga kuti asonganeje kaŵili kaŵili ku mapopelo. Mlungu akusapikana ni kwajanga mapopelo ga ŵele ŵakukulupilila mwa Yesu.

Yesu ŵatite: "Ngumsalila kuti, naga ŵaŵili ŵaŵanganyamwe mkwitikana pa cindu cine cimkuŵenda, tiyicitendedwa ni Atati ŵa Kwinani. Pakuŵa pakusimana ŵandu ŵaŵili kapena ŵatatu Mlina Lyangu, None jwakwe ndili nawo papopo." (Mateyo 18:20)

Yakummanyisya

Yakummanyisya

Ayi yitusitusiyi ciyimsalile ya mundu jwine lina lyakwe Saulo. Jwalakweju piŵawaga Sitefano jwapali. Saulo jwaganisisye kuti ajawule kumsinda wa Damasiko Jwasakaga kuti ŵajigalile ku ukayidi ŵakulupilila ŵakweleko. Pawulendo wakwe cakutojimisya catendekwe. Mlole pacitusitusipo.

Citusitusi 13: Kuŵala Ni Liloŵe Lyakutyocela Kwinani

Citusitusi 13: Kuŵala Ni Liloŵe Lyakutyocela Kwinani

Masengo 9:1-19

Kuŵala kwakogoya kwa ŵasile kutyocela kwinani nipo Saulo jwagwile pasi. Liloŵe lyaŵecete ni jwalakwe licitiji: "Saulo, Saulo ligongo cici mkunagasya Une?" Saulo ŵawusisye acitiji: "Ana Mmwejo ŵani Ambuje?" Liloŵelyo lyatite: "Une Yesu, jwele jumkunagasya." Ŵandu ŵiŵaliji ni Saulo nombe ŵalipikene liloŵelyo nambo ngam'wona kose mundu jwalijose. Saulo ŵajimwice nambo ŵaliji ŵangalola. Ŵandu ŵala ŵamkamwile pamkono ni ŵamlongwele mu msinda wa Damasiko. Kwa moŵa gatatu Saulo ŵaliji ŵangalola. Nginalyaga, kapena kumwa. Saulo jwaliji jwakwakalalicisya ŵakumkuya Yesu. Mlungu akusakomboleka kumpitikusya jwalijose. Apikane yiyatendekwe soni panyuma pakwe.

Citusitusi 14: Saulo Jwangalola Ni Ananiyasi

Citusitusi 14: Saulo Jwangalola Ni Ananiyasi

Masengo 9:10-20

Apa tukum'wona Saulo jwangalola jula mnyumba ku Damasiko.

Mlungu ŵamtumisye mundu jwine lina lyakwe Ananiyasi kwa jwalakwe. Ananiyasi jwaliji jwakulupilila nipo jwaliji jwakumkuya Yesu. Jwamanyililaga kuti jwatesile yindu yakogoya mnope kwa ŵakulupilila ŵa muYelusalemu.

Ananiyasi, mwacisyoŵele, ŵaliji mkumpikanila Mlungu ni ŵapite kwa Saulo. Ananiyasi ŵatite kwa Saulo: "Mlongo mjangu Saulo, Ambuje Yesu, ŵam'wonecele mmwejo petala, pimwaliji mkwika akuno - andumile kwa mmwejo kuti mtande kulola soni nipo mgumbalilwe ni Msimu Ŵaswela."

Ananiyasi ŵasajice magasa gakwe pa Saulo. Ungalola wa Saulo wamasile ndaŵi jijojo. Jwawupocele Msimu Ŵaswela ŵakutyocela kwa Mlungu nipo ŵabatisidwe kulosya kwa ŵandu kuti sambano ali jwakumkuya Yesu. Papopo Saulo ŵapite kwa Ayuda ni ŵasalile yakwamba Yesu. Mpela Ananiyasi tukwenela kumpikanila Mlungu nipo tukamjogopaga mundu iyayi. Pelepo Mlungu cacituseŵecesya uwe kuti tukasalileje ŵane yicajile kuti akulupuce.

Citusitusi 15: Mipingo Japopelele Paulo Ni Banabasi

Citusitusi 15: Mipingo Japopelele Paulo Ni Banabasi

Masengo 11:25-26, 13:1-3

Mu msinda wa Antiyokeya, gulu ja ŵandu ŵakulupilila jaliji mkusongana pampepe kukumlambila Mlungu.

Gulu ja ŵandu ŵeleŵa jaliji ja mpingo ŵa ku Antiyokeya. Ŵanganyawo ŵaliji mkuŵilanjikwa kuti Akilisito. Saulo ni Banabasi ŵapite kukwajiganya ŵandu ŵa kweleko. Lisiku line acakulungwa ŵa mpingo kweleko ŵataŵile namasani ni ŵapopesile pampepe nipo Msimu ŵasalile ŵanganyawo kuti: "Mwasapulile Banabasi ni Saulo kuti atende masengo ginaŵilanjile ŵanganyawo."

Mlungu jwasakaga Saulo ni Banabasi kuti ajawule kwa ŵandu ŵele ŵinginapikaneje ya Yesu. Mkum'wona Saulo ni Banabasi ali atindiŵele pa citusitusici. Acakulungwa ŵa mipingo ŵasajice magasa ni kwapopelela. Ŵatumisye Saulo ni Banabasi ku kwajiganya ŵandu Utenga Wambone wa Yesu ku malo gakutalikangana ni ku Antiyokeya.

Yesu ŵatite: "Mjawule Mcilambo cosope ni mkalalicile Utenga Wambone kwa ŵangosyo syosope. Mlungu ali ciŵela kwaŵilanga ŵandu mmipingo kuti ajawule kukulalicila Utenga Wakwe Wambone kwa jwalijose. Mipingo jakulupilila jikwenela kwapopelela ŵanganyawo, kwakamucisya ni kwatumisya kusa.

Citusitusi 16: Paulo Ŵallicile Yakwamba Yesu

Citusitusi 16: Paulo Ŵallicile Yakwamba Yesu

Masengo 13:4-52

Saulo ni Banabasi ŵapite mmisinda ni mmisi jakutalikangana. Yaliji pa jele ndaŵiji kuti Saulo ŵatandite kum'ŵilanjila lina lyasambano lyakuti Paulo. Ŵasimene ni ŵandu mnyumba jakupopelela ja ŵandu ŵa ciYuda, mpela yimkuti pakuyiwona pa citusitusipa, ni ŵajiganyisye ŵanganyawo acitiji: „Mlungu jwa Ayuda jwasagwile acatati ŵetu ni kwatendekasya kuŵa mtundu wawukulungwa mnope. Ŵapele jwakulocesya jwamkulungwa mnope, ŵakulongolela ni aciŵalimu. Ŵaŵece ya Jwine jwakwe jwele jutaciyika ni kwakulupusya kutyocela ku ulemwa wawo. Jwalakwejo ni Ambuje Yesu. Yesu paŵayice, Ayuda ŵajinji nganakulupilila mwa Jwalakwe. Nganammanyilila kuti jwaliji nduni nganamlambilaga Jwalakwe, jwele Mlungu juŵamtumisye."

Paulo ni Banabasi ŵajiganyisye soni ŵanduwo kuti: "Atamose Yesu nganalemwa cilicose, nambope ŵam'wuleje. Mlungu ŵamjimwisye Jwalakwe kutyocela ku ciwa. Yesu ngisaŵa soni. Sambano jwalijose jwakuŵika cikulupi cakwe mwa Yesu akusapoceledwaga ni Mlungu nipo tacijilana ni Mlungu. Nambo kwa ŵele ŵakutalicila ni kusekaga Usyesyene ŵa Mlungu, tacipocela cilango cakutyocela kwa Mlungu. "

Ayuda ŵane ni ŵandu ŵane ŵajinji ŵangosyo sine ŵakulupilile utenga welewu, nipo mipingo jejinji japanganyikwe; nambo ŵane nganakulupilila. Ngaŵaga kuti ŵandu cakulupilileje ndaŵi syosope yitukuŵeceta yakwamba Yesu. Nambo cakusaka Mlungu ni cakuti jwalijose apikane ni akulupilile Utenga Wambone wa Yesu, ni kukulupuka.

Citusitusi 17: Mlungu Ŵamlongolele Soni Paulo

Citusitusi 17: Mlungu Ŵamlongolele Soni Paulo

Masengo 16:6-10

Pali papite yaka Paulo ŵajijendele mipingo jeleji soni. Ŵalongene ni ŵandu ŵane ŵamnono, pampepe ni mundu jwine lina lyakwe Sila. Ŵasakaga kuti ajawule ku cilambo ca kuBitiniya, nambo Msimu wa Yesu nganiŵakunda kuti ajawule kweleko. Nipo cilo celeci Paulo ŵayiweni mu sagamisi. Mu sagamisi syelesi ŵam'weni mundu jwa ku cilambo ca kuMasedoniya jujwatite kwa jwalakwe: "Myice ku Masedoniya mtukamucisye." Ndaŵi jijojo Paulo ŵamanyilile kuti Mlungu am'ŵilasile jwalakwe kuti ajawule ku Masedoniya. Mlungu ciŵalongolele ŵele ŵakusaka kuti Amkuyeje Yesu. Ndaŵi sine akusiŵalongolela mu sagamisi, nambo kaŵili ka ŵili Mlungu akasatulongolela kupitila M'buku Jakwe, Bayibulo. Ŵakulupilila akwenela kum'ŵenda Mlungu mu yosope yakutenda. Akwenela kukulupilila mwa Jwalakwe kuti ŵalosye yicajile pakumpikanila Jwalakwe pakatema kakwalongolela ni Msimu Wakwe Ŵaswela.

Citusitusi 18: Paulo Ni Sila Mcisukunya

Citusitusi 18: Paulo Ni Sila Mcisukunya

Masengo 16:16-35

Paulo ni Sila ŵampikanile Mlungu ni ŵapite kwa Filipi ku Masedoniya. Kweleko ŵajiganyisye ŵandu ya Yesu. Mlina lya Ambuje Yesu ŵalikopwesye lisoka lyangalumbana mwa mwali jwine. Ayi yatendekasisye ŵandu ŵane kuti yanyalaye. Ŵamputile Paulo ni Sila ni ŵaponyisye mu ukayidi. Pakati cilo ŵaliji kupopela ni kwimbaga nyimbo syakumlumba Mlungu mnyumba ja akayidijo. Ndaŵi jijojo catandite cisikinya. Matanga gawugwice nipo yosope yiŵataŵile akayidi wosope yagopwece. Jwakulondela jwaganisyaga kuti akayidi ŵosope atisile. Ŵamkamwile woga mwakuti jwaganisisye yakuliwulaga msyene.

Papopo Paulo ŵam'ŵilasile jwalakwejo acitiji: "Mkasimlipweteka mwasyene, wosope tuli munomuno." Jwakulondela jula jwakopwesye ni jwawusisye kuti: "Acibwana ana ndende cici kuti ngulupuce?" Ŵamjanjile acitiji: "Mkulupilile mwa Ambuje Yesu nipo timcikulupuka - mmwejo ni ŵa mwiŵasa mwenu." Jwakulondela jula ni ŵa mwiŵasa mwakwe ŵaŵisile cikulupi cawo mwa Ambuje Yesu nipo ŵasangalele mnope. Jwakulondelajo jwasamele Paulo ni Sila nipo kundaŵi kwakwe ŵagopoledwe.

Citusitusi 19: Paulo Pa Malo Gakutajila Mbopesi Kwa Mlungu Jwangamanyika

Citusitusi 19: Paulo Pa Malo Gakutajila Mbopesi Kwa Mlungu Jwangamanyika

Masengo 17:16-34

Msinda wa Atene waliji wegumbale ni mitembe. Ŵandu ŵa kweleko ŵaliji mkulambila milungu jalulekangana lekangana. Pa citusitusici Paulo ŵaliji mkulola pakutajila mbopesi. Yiyalembedwe pelepo yigopolela kuti: "Kwa mlungu jwangamanyika." Ŵandu ŵa ku Atene ŵasakaga kuti amanyilile yiŵajiganyaga Paulo, myoyo jwalakwe jwatite kwa ŵanganyawo: "Ŵandu ŵa ku Atene nam'weni kuti mli ŵandu ŵa dini mnope. Pi naliji mkwendajenda mu msinda mwenu muno, napasimene pakutajila mbopesi pa palembedwe maloŵe gakuti: "KWA MLUNGU JANGAMANYIKA." Une ngusaka namsalile ya Mlungu Jweleju, jwakakummanyilila ŵanganyamwe." Paulo ŵasalile ya Mlungu msyesyene juŵapanganyisye yindu yosope. Jwalakwejo ali Ambuje jwa kwinani ni cilambo capasi cino. Jwalakweju jwangatama mnyumba sisyapanganyidwe ni makono ga ŵandu. Paulo ŵasalicisye kuti mpaka alijiganye ya Mlungu Msyesyene Jumpepe mwa Ambuje Yesu Wele Mlungu ŵiŵajimwisye ku ŵawe. Ŵane ŵagambaga kumseka Paulo nambo ŵane ŵasacile kuti amanyilile yejinji yakwamba Yesu, ŵane ŵayice ni kukulupilila mwa Yesu. Yesu akwisa soni kukumlamula jwalijose. Jwalakwe jikape ni Mkulupusyo. Pangali mlungu jwine kapena dini jine jampaka kwakulupusya ŵandu kutyocela ku ulemwa.

Citusitusi 20: Paulo Ŵamjigalile Ku Nganya

Citusitusi 20: Paulo Ŵamjigalile Ku Nganya

Masengo 18:1-17

Mpela yimkuti pakuyiwona pa citusitusipa, Paulo ali mmalagasyo soni. Pelepa ali mumsinda wa kwa Kolinto.

Msinda welewu waliji wana ŵandu ŵangalumbana ŵajinji. Ayuda ŵa ku Akolinto nombe ŵamconjele Paulo ligongo lyakuti jwasalilaga Ayudawo kuti Yesu ali Mesiya. Cilo cine Ambuje Yesu ŵaŵecete ni Paulo ŵatite: "Mkasimjogopa; mpitilisye kuŵecetako; mkasimtama jii. Pakuŵa Une ndili nomwe pangali jutamswambe ni kum'wulasya mmwejo ligongo mwana ŵandu Ŵangu mu msinda welewu." Myoyo Paulo ŵatemi mumsinda wa Akolinto mwele muŵajiganyisye ŵandu, nipo ŵajinji ŵakulupilile utengawo. Nambo Ayuda wuŵamconjelaga ŵala yanyaleye mumitima jawo.

Lisiku line ŵamkamwile Paulo ni ŵamjigalile ku nganya. Ŵamlambucisye kuti jwaliji mkutenda yicindu yangalumbana yakulemwa. Nambope, bwanamkubwa nganiŵapikanila kose ni ŵatopwele mu nganyajo. Kusa kwanganyajo Ayudawo ŵamputile jwakulongolela jwaciYuda nombe jujwakulupilile mwa Yesu. Nambo Paulo ŵatisile ali ŵangawulala kose. Ngatukwenela kuleka kuŵeceta ya Yesu, atamose ŵandu ŵangalumbana ali mkutunyosa. Pakuŵa Mlungu ŵatite taciŵa ni ŵakutumicila Ŵakwe ndaŵi syosope.

Citusitusi 21: Asilikali Ŵamkulupwisye Paulo Kwa Amagongo Ŵakwe

Citusitusi 21: Asilikali Ŵamkulupwisye Paulo Kwa Amagongo Ŵakwe

Masengo 21:1; 22:24

Paulo ŵawujile kukujijendela mipingo jijapandidwe mwasampano. Ŵalimbikasisye ŵakulupililawo kuti apitilisye kumkuya Yesu. Ŵane ŵakulupilila ŵam'ŵendile Paulo kuti akisajawula ku Yelusalemu. Ŵamanyilile kuti amagongo ŵakwe ŵaliji pelepo nipo kuti ŵasakaga kuti am'wulaje. Nambo Paulo ŵatite: "Une ndili jwamkosece kwinjila mu ukayidi, atamose kuwa kwene mu Yelusalemu ligongo lya Lina lya Ambuje Yesu."

Pakatema kele Paulo ŵawujile ku Yelusalemu, Ayuda ŵalolecesye ŵandu ŵiŵaliji mkumjimila jwalakwe.

Ŵamjuŵilile kuti am'wulaje pamsewo.

Asilikali ŵa ciLoma ŵamtyosisye sikati ja ŵandu ŵa ukaliwo. Paulo ŵajimi pamakwelelo kusa kwa nyumba ja asilikaliwo ni ŵaŵecete kwa ŵandu ŵala.

Ŵanganyawo ŵatandite kugumila acitiji: "Am'wulaje! Ngakwenela kuŵa ni umi."

Paulo nginajogopaga kuwa. Ŵamanyilile kuti mbote jajikulungwa jili kwinani kwembeceya wosope ŵakulaga ligongo lisosa lya Yesu.

Citusitusi 22: Paulo Alalicile Kwa Acayimwene

Citusitusi 22: Paulo Alalicile Kwa Acayimwene

Masengo 23:11, 25 - 26

Ayuda ŵane ŵaliji ciŵela kusaka kum'wulaga Paulo. Nambo Ambuje Yesu ŵam'wonecele Petulo ni ŵatite: "Mlimbicile! Mpela yimtite pakundendela umboni ku Yelusalemu, mkatendele soni umboni ya Une ku Loma." Acakulungwa ŵa ciYuda ŵamconjele Paulo pameso pa mwenye jwa ku Loma ni ŵamjigalile kwa Agilipa mwenye jwa Ayuda. Mpaka mwawone wosopewo pacitusitusipa. Paulo nganamjogopaga jwalijose. Ŵamsalile bwanamkubwa, mwenyejo ni ŵamkwakwe ya Yesu. Ŵasalile kuti Yesu ŵam'wonecele jwalakwe petala lyaku Damasiko ni yiŵatite Yesu pakumtumisya kukwasalila ŵandu kulikose Utenga Wambone. Mwenye Agilipa ŵasigele panandipe kuti akulupilile mwa Yesu. Ŵamanyilile kuti pangali kakulemwa kalikose kiŵatesile Paulo. Paulo ŵaŵendile kuti magambo gakwe akalamule mwenye jwa ku Loma. Agilipa ŵamkundile Paulo kuti ajawuleje. Loma waliji msinda wawukulungwa mnope cilambo cosope capasi mu jele ndaŵijo jwakulamulila jwaliji jwakucimbicika. Tukucisimana cilinganyo ca mlungu mu wumi wetu mu Maloŵe Gakwe. Tukwenela kumpikanila Jwalakwe.

Citusitusi 23: Paulo Pangosi

Citusitusi 23: Paulo Pangosi

Masengo 27:13-44

Asilikali ŵamjigele Paulo kuja najo ku Loma pampepe ni akayidi ŵane. Ŵajesile pa liboti pakomboka nyasa jekulungwa. Kwamasiku 40 libotilyo lyasimene ni cimbungo cakogoya. Ŵandu wuŵaliji mlibotilyo ŵaganisyaga kuti cawe. Lilayika lya Mlungu lyaŵecete ni Paulo licitiji: „Mkasimjogopa Paulo, mkwenela kwima pameso pa mcimwene jwa ku Loma. Mlungu cakulupusye umi wa ŵandu wosope pampepe ni mmwejo." Ndaŵi jijojo liboti lila lyatandite kukwama lyakwangasokoka. Ŵandu ŵaliponyisye mmesi nipo ŵakombwele kusuga, ŵane ŵalikamulile mtumatabwa tutwakasice mliboti. Ŵosope ŵayice kumkuli cenenepe. Kutyocela panganiji tukulijiganya kuti Mlungu jwana masengo gakuti atutendele uwe pakututyosya myakogoya.

Citusitusi 24: Paulo Mpela Kapolo Ku Loma

Citusitusi 24: Paulo Mpela Kapolo Ku Loma

Masengo 28:16-31

Apa mkum'wona Paulo ku Loma. Kweleko kwayaka yiŵili ŵatemi mu ukayidi. Ŵamkundile kuti atameje mnyumba jajikape ni msilikali jwakuti amlondeleje. Ŵaliji mkwapocela wosope wuŵaliji mkwisa kukumlola jwalakwe. Ŵajiganyisye ya Ucimwene wa Mlungu ni Ambuje Yesu. Paulo ŵalembile yikalata yakujijiganya mipingo jele jiŵajijendele kalakala mkinaŵe kutaŵidwa. Yikalata yeleyi yili mu Bayibulo kuti ŵandu wosope alijiganye matala ga Mlungu. Paulo ŵalasile mnope ligongo lya lisosa lya Yesu. Kaŵili kaŵili ŵaliji mkuputidwa ni kusomedwa maganga. Jwalakwe jwaliji jwasala ni jwangali nyumba. Pakumalisya ŵawulajidwe ni Aloma. Nambo Paulo pana cikalata ciŵalembele Aloma wiŵakulupilile acitiji: "Ngusimicisya kuti atamose ciwa, kapena cine cilicose myicindu yakupanganyidwa, ngaŵa mkukomboleka kutulekanganya uwe ku cinonyelo ca Mlungu, cacili mwa Yesu , Ambuje wetu." Mlungu akusapeleka macili kwa wosope ŵakukulupilila mwa Jwalakwe, ni kwatumicila Ambuje ni Mkulupusyo Yesu. Kwende tupelece umi wetu kwa Ambuje Yesu. Kwende twatumicileje ni kwenesya Utenga Wawo kuti cilambo capasi cimanyilile kuti Yesu akusapeleka umi wangamala ni Mlungu.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?