Kulola, Kupikana Ni Kola Umi: Buku 6

Kulola, Kupikana Ni Kola Umi: Buku 6

ਰੂਪਰੇਖਾ: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੰਬਰ: 423

ਭਾਸ਼ਾ: Yao: Malawi

ਥੀਮ: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

ਦਰਸ਼ਕ: General

ਸ਼ੈਲੀ: Monolog

ਸ਼ੈਲੀ: Bible Stories & Teac

ਮਕਸਦ: Teaching

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ: Extensive

ਸਥਿਤੀ: Publishable

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਕਸਟ

Part A: Mwalimu Yesu, Yakummanyisya

Part A: Mwalimu Yesu, Yakummanyisya

Ali uli wosope! Myice ni mpocele mwalimu Jwamkulungwa mnope jwa aciŵalimu wosope. Lina lyakwe ni Yesu. Mjigale buku ja buluwujo nipo naga mkupikana kusona kuti [Ngo], mlole citusitusi cakuyicisyaco.

Citusitusi 1: Yesu Ŵajiganyisye Ŵandu

Citusitusi 1: Yesu Ŵajiganyisye Ŵandu

Mateyo 5

Pacitusitusici, Yesu akwajiganya ŵandu ya Mlungu. Yesu ŵatyocele kwa Mlungu nipo ligongo lyakuti ali Mesiya jwamsaguce jwa Mlungu, akusamanyilila yosope ya Mlungu. Ligongo ŵandu akusaganisyaga nganisyo syakusakala ni kutendaga yangalumbana, ŵalekangene ni Mlungu. Mlungu ŵatupanganyisye uwe wosope ni akusiŵanonyela ŵandu wosope. Yesu ŵayice kutyocela kwa Mlungu kuti ŵajiganye ŵandu kuti ammanyilile Mlungu. Mpikanicisye! Nipo cinamsalile ŵanganyamwe yele Yesu yiŵajiganyisye ŵandu. Ayi ciyimkamucisye kuti mmanyilile ya usyesyene ni Mlungu jwacijumi.

Citusitusi 2: Nyumba Siŵili

Citusitusi 2: Nyumba Siŵili

Mateyo 7:24-27

Yesu ŵaŵecete citagu ca ŵandu ŵaŵili ŵali pacitusitusipa. Mundu jumo jwataŵile nyumba jakwe palwala. Aji jaliji pa yilimbilimbi yakulimbangana. Pacayice ciwula nyumba jila nganijigwa. Nambo mundu jwine jula jwataŵile nyumba jakwe pamsanga. Pacayice ciwula, nyumba jila jagwile. Yesu ŵatite mundu jujwataŵile nyumba jakwe palwala jula jwalunda. Tukwenela kutaŵa umi mwakulimbangana mpela palwala. Yesu Msyene ali lwala lwetu lwakulimbangana ni tukwenela kupikanila majiganyo Gakwe. Naga tukumpikanila, Jwalakwe cacitukamucisya uwe kuti tumkane Satana ni nganisyo syetu syakusakala ni yitendo yetu yangalumbana. Yesu taciŵa macili getu nipo cacitulongolela uwe ndaŵi syosope, atamose myakusawusya ya umi wetu naga yitusimene.

Citusitusi 3: Lilanguka Likwenela Kuwoneka

Citusitusi 3: Lilanguka Likwenela Kuwoneka

Mateyo 5:14-16

Mlole, ŵandu ŵali pacitusitusipa akwete nyali. Ana nyali masengoci naga kulikwana cipi? Mundu jumo pacitusitusipo anyakwile nyali jakwe mwinani kuti jipelece lilanguka lyakwe kwa jwalijose jwali mnyumbamo. Mundu jwinejo jwakuloŵela. Ŵajiŵisile nyali jakwe mkati mwaciwiga. Yesu ali lilanguka lya mcilambo nipo akusatulosya uwe litala lyakuja kwa Mlungu. Naga mli kukulupilila mwa jwalakwe, kupikanila Maloŵe gakwe ni kutamaga malinga ni lisosa Lyakwe ŵane mpaka aliwone lilanguka lya Yesu mwetuwe. Yesu ŵatite: "Lilekani lilanguka lyenu liŵalile pa ŵandu, kuti mwine atakuyiwona yitendo yenu yambone ni kwalumba Atati wenu ŵa kwiwunde."

Citusitusi 4: Mloma Amputile Myuda

Citusitusi 4: Mloma Amputile Myuda

Mateyo 5:38-42, Aloma 12:19

Yesu pa ŵaliji mkutama mcilambo ca Ayuda, Aloma ŵacilendo ŵaliji mkwalamulila ŵanganyawo. Ndaŵi sine Aloma ŵaliji mkwatamika Ayuda mwakwakalalisya mpela yamkuti pa kuyiwona pa citusitusipo. Msilikali asumwile cakuwala camsyene. Ana msyenejo atende cici? Yesu ŵasalile ŵandu kuti: "Mkasimum'wucisya jwakumtendela yangalumbanajo. Naga jwine akumputa pejeje, mkundeni ampute lijeje linelyo. Naga jwine akumsumula malaja genu, mkundeni ajigale soni mkanjo wenu. Tukaliwucisyaga kwa ŵele ŵakutuwulasya, pakuŵa Mlungu ŵatite: „Cinjim'wucisya; Tinjimlipilila." Mlungu tacapa cilango wosope ŵakupitilisya kutenda yangalumbana. Cilango cakwe cakupocela mwine muwumi awuno kapena panyuma paciwa. Nambo akutusalila kuti tum'wucisye jwangalumbanajo pakumtendela yambone. Mlungu tacisangalala nayo yeleyo.

Citusitusi 5: Kupopela Kwa Mlungu

Citusitusi 5: Kupopela Kwa Mlungu

Mateyo 6:5-15

Pa citusitusici ŵandu ŵaŵili akupopela kwa Mlungu. Jwine aji mumsewo, akuŵilisya ŵilisya mapopelo gamalewu. Jwalakweju akusaka kuti jwalijose am'wone ni amlapilileje. Mlungu ngakusajangaga lipopelo lyamtundu welewu ligongo lya kulikwesya kwakwe. Nambo tukwenela kuŵa mpela mundu jwinejo jwakuwoneka pa citusitusiju jwakupopela kwa Mlungu mkati mwanyumba jakwe. Mwelemo jwalijose ngakum'wona nambo Mlungu jikape. Jwalakweju jwalitulwisye ni kusongonaga paŵaliji mkuŵecetana ni Mlungu. Mlungu akusapikanilaga ni kwanga lipopelo lyamtundu welewu. Yesu ŵatite: „Naga mlikupopela, mjinjileje kulusasa kwenu, m'wugale litanga ni mpopele kwa Mlungu. Pelepo atati wele ŵakusalola yele yayikutendekwa mwa asili, tacimpa mbote mwakulolecela." Yesu ŵaŵecete soni kuti Mlungu akusamanyililaga yayikutusoŵa mkanituŵe mkumŵenda Jwalakwe. Ngatukwenela kuŵilisyaŵilisya maloŵe gampepe lisiku lililyosye. Yesu ŵatite: "Mkwenela kupopela myi: Atati wetu ŵa kwiwunde, Lina Lyawo licimbicikwe. Ni twaŵende kuti atutalicisye uwe kutyoka kwa Satana ni matala gawo gakusakala."

Citusitusi 6: Jwakusakala Jula Akusamisa Makonde

Citusitusi 6: Jwakusakala Jula Akusamisa Makonde

Mateyo 13:24-30, 36-43

Ŵandu ŵangalumbana akumisa makonde mumgunda wepande mwasampano. Ŵanganyawo ali amagongo ŵamsyene mgundawo. Makondego galiji mkulandana ni mbeju sisyapandidwesyo. Msyene mgunda nganatyosya makondego pakuŵa naga atyosye makondego tajonanjile kumo mbeju syambone sila. Ŵajembeceye mpaka ndaŵi jagowola. Papopo ŵatupulenye makonde gala ni kugawunjika kuti agajoce moto nipo panyuma pakwe ŵagowele mbeju jambone jila. Acimjangu, Mlungu ali mpela msyene mgunda jula nipo Satana ali jwangalumbana jula. Mcilambo Satana apandile ŵandu ŵangalumbana sikati ja ŵandu ŵa Mlungu. Naga ndaŵi jili jikwanile, Yesu taciyika soni. Tacalekanganya ŵangalumbana ŵala ni ŵele ŵakumkulupilila ni kumpikanila Mlungu. Yesu tacajigala ŵandu ŵakwe kuti aŵe ni Jwalakwe mpaka kalakala. Nambo ŵangalumbana ŵala pampepe ni Satana tacatopolela ku moto, kumalo gayipwetesi yangamala ni gakwatalikanganya ŵanyawo ni Mlungu.

Citusitusi 7: Yesu Ni Kamwanace

Citusitusi 7: Yesu Ni Kamwanace

Mateyo 18:1-6, 19:13-15

Mlole! Lisiku line ŵandu ŵane ŵayice ni ŵanace ŵawo kwa Yesu. Ŵasakaga kuti Yesu ŵajaliwasye ŵanacewo ni kwapopelela kwa Mlungu. Ŵakulijiganya ŵa Yesu ŵalinjile kwatopola ŵanacewo. Nambo Yesu ngasangalala nayo yiŵatesile ŵakulijiganya Wakwe ni ŵatite: "Mwalekani ŵanace ayice kwangune mkasimŵalekasya, pakuŵa Ucimwene wa Mlungu uli wa ŵele ŵali mpela ŵanace." Yesu ŵasalile ŵakulijiganya ŵakwe kuti: "Naga ngamkugalawuka ni kuŵa mpela mwanace jwamwana, ngasimjinjila mu Ucimwene wa Kwinani. " Ŵandu ŵali acakulungwa mu Ucimwene wa Mlungu ali ŵakulitulusya mpela mwanace. Acimjangu, ŵandu ŵakulinonyela ni ŵakuliganicisya kuti ali ŵakwapunda ŵane, nginaŵa ŵakumkuya Yesu mu usyesyene.

Citusitusi 8: Jwakucinga Ni Ngondolo Syakwe

Citusitusi 8: Jwakucinga Ni Ngondolo Syakwe

Mateyo 18:12-14

Lisiku line Yesu ŵajiganyisye ŵakulijiganya ŵakwe ni ŵatite: Naga mundu akwete ngondolo 100 nipo jimo jikusokonecela, ana ngaleka ngondolo 99 ni kwawula kumatumbi kukujisosa jimpepe jisokonecele jila? Nipo naga akujipata, jwalakwe akusasangalala mnope ligongo lya ngondolo jimope kulekangana ni ngondolo 99 sikinisisokonecela sila. Yalumope ni Atati wenu ŵa kwiwunde ngakusasaka kuti ŵandu asokonecele kutyoka kwa Jwalakwe. Mlungu ŵapanganyisye ŵandu wosope ŵa pacilambo. Nipo ali ŵakwe. Naga jwine akumkuya Satana, jwelejo ali mpela ngondolo jijasokonecele jila. Yesu akumkolanga kuti Jwakucinga Jwambone ligongo ŵayice "kukusosasosa ni kulupusya" wele ŵali ŵakusokonecela kwa Mlungu. Yesu ali ciŵela kusosasosa ni kukulupusya ŵakusokonecela.

Citusitusi 9: Jwamasengo Jwangakululucila

Citusitusi 9: Jwamasengo Jwangakululucila

Mateyo 18:21-35

Jwakutumicila jwine ŵamkongwele mwenye mbiya syejinji ni ŵalepele kuwucisya ngongolejo. Myoyo mwenyejo ŵalamwile kuti jwamasengojo ni liŵasa lyakwe ŵasumisye mpela acikapolo. Jwamasengojo jwam'ŵendile mwenyejo kuti ampe ndaŵi jakuti awucisye mbiyasyo. Mwenyewo ŵamtendele canasa jwamasengojo. Ŵamkululucile ni ŵamlesile kuti ajawuleje. Jwamasengojo jula ŵasimene ni jwamasengo jwine jwele juŵamkongwele mbiya syamnono siŵalepelaga nombe kuti am'wucisye. Ŵamkwenyile ni kum'wulasya kuti am'wucisye. Nambo jwamasengo jwinejo jwalepele kuti ajiwusye ngongolejo ndaŵi jijojo, ŵam'ŵisile mundujo muwukayidi mpaka lisiku liŵawucisye ngongolejo. Jwamasengojo ŵamlondecesye mwenye jula yiyatendekwe. Mwenye yamsakalisye ni jwatite kwa jwamasengo jwangalumbana jula kuti: Mkwenela kumtendela canasa jwamasengo mjenuju, mpela munamtendele une canasa mmwejo. Mwenyejo ŵam'ŵisile jwamasengo jwangalumbana jula mu ukayidi mpaka pa ŵalipile ngongole jakwe. Acimjangu, tukwenela kumkululucila jwalijose jwakututendela uwe yangalumbana. Pelepo Mlungu cacitukululucila yakusakala yosope yitwaliji mkutenda naga tukum'ŵenda Jwalakwe, pakwiticisya ulemwa wetu kwa Jwalakwe.

Citusitusi 10: Ŵamasengo Ŵapocele Malipilo Gawo

Citusitusi 10: Ŵamasengo Ŵapocele Malipilo Gawo

Mateyo 20:1-16

Mundu jwine jwakusicila jwasakaga ŵaganyo kuti akatende masengo mumgunda mwakwe. Ŵakamulene yakwalipila mbiya syakwanila pamasengo ga lisiku lyamtundu. Pakwaswele wosope ŵayice kuti apocele malipilo gawo. Jwandanda kupocela mbiyasyo ni juŵamlembile cakwigulo. Jweleju jwatesile masengo panandipe. Nambo mundu jwakusicilajo jwaliji jwambone mtima. Ŵampele mundujo malipilo gagaliji galisiku lya mtundu. Mundu jwaŵili jwatesile masengo kutyocela musi, jwine jwatesile masengo lisiku lyamtundu. Nambo wosope ŵana ŵatatu ŵapocele malipilo gakulandana. Mundu jujwatesile masengo lisiku lyamtundu jula jwatandite kudandawula. Jwasakaga kuti amjonjecesye mbiya sine. Nambo jwakusicilajo ŵatite: „Acimjangu nganinamlemwecesya ŵanganyamwe. Mwajiticisye kuti cimtende masengo ni malipilogelega. Ngwete ulamusi ŵakutenda yingusaka ni mbiya syangu. Ana mkudandawula ligongo lyakumtendela yeleyi?" Acimjangu, Mlungu ali mpela mundu jwakusicila. Mlungu ndaŵi syosope ali jwagolosya. Nambo soni ali jwakusalala mtima. Akusapeleka umi wangamala kwa wosope ŵandu wele ŵakumkulupilila Yesu. Welewu uli MTUKA WALULELE, nipo wangalipila ligongo lya masengo gambone gakusatenda ŵandu pacilambo.

Citusitusi 11: Acakongwe Msano Kusa Kwamlango

Citusitusi 11: Acakongwe Msano Kusa Kwamlango

Mateyo 20:1-16

Yesu ŵaŵecete citagu ca ŵali likumi. Wanganyaŵa ŵaliji mkwembeceya kuti msyene ndowa ayice ni citande cisangalalo candowajo. Ŵali msano ŵaliji ŵalunda, nambo msano ŵaliji ŵakuloŵela. Paŵayice msyene ndowa cilo mwakusisimucila, ŵali msano ŵalunda ŵala ŵaliji ŵakosece kuti amcingamile msyene ndowa jula. Ŵatasile mawuta munyali syawo ni ŵajinjile mcindimba mula. Nambo ŵali msano ŵakuloŵela ŵala nganapata mawuta ga nyali syawo, myoyo ŵapite kuti akasume. Nambo paŵatyosile, litanga lyawugalidwe. Pa ŵawusile ŵagumisile acitiji: "Awugule litanga tujinjile!" Msyene ndowajo ŵajanjile acitiji: "Ngumsalila yisyene ngangummanyilila ŵanganyamwe." Acimjangu, Yesu sambano ali kwiwunde. Nambo lisiku line taciyika soni mwacisisimucila pa cilambo pano. Ngatukumanyilila lisiku yakwe. Nambo mm'ŵe tuŵe ŵakoseka kuti tumcingamile. Pakuŵa Yesu tacajigala wosope ŵakumnonyela ni kumpikanila Jwalakwe kuti akaŵe nawo kumbepo nambo ŵajinji, mpela ŵali msano ŵakuloŵela, tacaleka kusa.

Citusitusi 12: Bwana Ni Ŵamasengo Ŵakwe

Citusitusi 12: Bwana Ni Ŵamasengo Ŵakwe

Mateyo 25:14-30

Ana mpaka mkosece camti uli kuti m'wujile kwa Yesu? Apikane, Mwenye jwele jukum'wonajo agambile kuwuja kwene kutyocela kuwulendo wakwakutalicila. Mkinaŵe kutyoka ulendo wakwewo ŵayipelece yine mwa yindu yawo kwa ŵamasengo ŵakwe. Kwa jwamasengo jumpepe ŵampele mbiya syakwana lupiya lyamsano. Jwamasengojo ŵasitendele malonda ni ŵapatile mbiya sine msano. Jwamasengo jwine ŵampele lupiya lyaŵili. Jwapatile sine siŵili sya mmbujegwe. Pijwawusile mwenyejo, jwandanda jula ŵamtesile kuŵa sulutani jwa misi 10 jwaŵili jwakwe kuŵa mwenye jwa misi 5. Nambo jwamasengo jwatatu ŵapocele lupiya lumo ni ŵajisunjile pamalo gambone. Pangali yijwatesile nasyo nganaŵika atamose ku benki. Najo yamnyaleye ligongo jwamasengo jweleju jwaliji jwawulesi. Ŵamŵilasisye mbiyasyo ni ŵamtopwele mnyumba mwakwe. Acimjangu, Yesu ali Bwana jwa ŵandu ŵali mwa Mesiya. Ŵapite kwiwunde nambo taciwuja soni pacilambo. Akusiŵakulupilila ŵakutumicila ŵakwe kuti atameje ni Jwalakwejo ni kwasalila ŵane yakwamba Jwalakwe. Yesu awupelece soni msimu Wakwe Ŵaswela kuti ŵakamucisye kutenda yeleyi.

Part B: Yesu Jwakuposya, Yakummanyisya

Part B: Yesu Jwakuposya, Yakummanyisya

Yesu ŵajiganyisye ŵandu yakwamba Mlungu, nambo ŵalosisye soni ŵanganyawo kuti Jwalakwe ŵakwete macili gamakulungwa mnope gakutyocela kwa Mlungu. Mloleje pacitusitusipo ni m'wunukule citusitusi cakuyicisya naga mkupikana kusona kuti.

Citusitusi 13: Yesu Ŵabatisidwe

Citusitusi 13: Yesu Ŵabatisidwe

Maliko 1:4-11

Pa citusitusi celeci tukum'wona Yesu mkinaŵe kutanda kwiganya. Mundu jwali najo mlusulojo ni Yohane M'batisi. Yohane jwaliji mkumanyilila kuti lisiku line Yesu Kilisitu taciyika kutyocela kwa Mlungu. Yohane ŵa ŵele alimkwatetela Ayuda kuti akwenela kuleka yitendo yawo ya ulemwa ni kumpikanila Mlungu. Wosope ŵele ŵaŵakulupilile utenga wa Yohane wa Mlungu, ŵabatisidwe ni mesi mlusulo lwa Yolodani. Ubatiso wa Yohane caliji cimanyisyo cakuti ŵanganyawo akusaka kuleka yitendo yawo yangalumbana ni kutamaga mwakwilana ni Mlungu. Yohane ŵatite "Panyuma pangu akwisa Jwine jwamacili mnope kumbunda une.... Une ngum'batisya ni mesi nambo Jwalakwe tacimbatisya ni Msimu Ŵaswela nambo soni moto. " Yesu ŵayice kwa Yohane. Yesu ŵaliji ŵangali ulemwa kapena kumtumbilisya Mlungu nambope ŵasacile kuti abatiswe. Pa ŵaliji mkucuwuka Yesu mmesi, yatendekwe yakusimonjesya. Kwinani kwawugwice nipo Msimu Ŵaswela wa Mlungu wakuwoneka mpela ngunda wamyicilile Yesu. Liloŵe lya Mlungu lyapikanice kutyocela kwiwunde licitiji: "Mwejo ni Mwanangu jwangunonyelwa Najo, mwa Mmwejo ngusangalala mnope ."

Citusitusi 14: Yesu Ŵaŵilasile Ŵakulijiganya

Citusitusi 14: Yesu Ŵaŵilasile Ŵakulijiganya

Maliko 1:12-20

Lisiku line Yesu ali mkwenda mungulugulu nyasa ja Galileya, ŵam'weni mundu jwine lina lyakwe Simoni ni mpwakwe Andileya alimkuponya likoka, pakuŵa ŵaliji pa nyasa. Yesu ŵatite kwa ŵanganyawo kuti: "Jemanja myice akuno, munguye une, nipo tinimjiganye kuŵa ŵakuyika nawo ŵandu kwa une mpela yimkuti pakutanjisya somba." Ndaŵi jijojo ŵalesile likokalyo ni ŵajawulaga ni Yesu. Yesu ŵambweni soni mundu jwine ni mpwakwe Yakobo ni Yohane. Ŵaliji mkulinganya makoka gawo. Pi ŵagambile kwaŵilanga ŵamkuyiye Yesu ndaŵi jijojo. Yesu ŵasagwileso ni ŵakwana 8. Ŵele ŵandu 12 ŵa ni wuŵaŵele ŵakulijiganya Ŵakwe, kuti aŵeje ni Jwalakwe ndaŵi syosope nipo kuti alijiganye kutocela kwa Jwalakwe. Ŵele 12 ŵa panyuma pakwe ŵaliji ŵandumetume Ŵakwe, ŵele Jwalakwe ŵaŵatumaga. Ŵanganyawo ŵaliji mkulalicila Utenga Wambone wa Mesiya ni kuposya mawulwele Mlina lya Yesu. Panyuma pakwe Yesu ŵapele macili ŵanganyawo kupitila mu Msimu Ŵaswela, kuti ajikoposye misimu jangalumbana. Nipo Yesu mkinaŵe kuwujila kwinani, ŵapelece lilamusi ali kwa ŵandumetume Ŵakwe acitiji: "Jawulagani mkapanganye ŵakulijiganya wa ngosyo syosope nipo mkajiganye ŵanganyawo kuti akapikanileje yosope yinamlamwile ŵanganyamwe." Yeleyi yigopolela kuti jwalijose jwakusaka kuŵa jwakulijiganya jwa Yesu lelo jwamlume, jwamkongwe, acanda ni wali aŵeje ŵakwembeceya kugapikanila malamusi ga Ambuje Yesu. Akwenela kŵasalila ŵane utenga wambone wa Yesu ni kutenda yeleyi mmacili ga Msimu Ŵaswela.

Citusitusi 15: Mundu Jwamatana

Citusitusi 15: Mundu Jwamatana

Maliko 1:40-45

Lisiku line mundu jwine jwamatana jwayice kwa Yesu. Jwatindiŵele pawujo pa Yesu ni ŵam'ŵendile kuti: "Naga akusaka, Walakwe mpaka aswejesye." Ŵandu ŵane ŵaliji mkogopa kuti aŵandikane najo ligongo lya matanago, nambo Yesu ŵamtendele canasa. Ŵamkamwile ni ŵatite: "Ngusaka, swejelani." Ndaŵi jijojo matanago gaposile. Jwalakwejo jwaliji jwakusangalala nipo jwagambaga kumsalila mundu jwalijose. Acimjangu, ulemwa uli mpela matana. Wukusatulekanganya ni Mlungu nambo soni ni ŵandu. Nambo naga tukwisa kwa Yesu, Jwalakwe cacituswejesya uwe kutyocela ku ulemwa wetu.

Citusitusi 16: Mundu Jwajinjilile Pamsakasa

Citusitusi 16: Mundu Jwajinjilile Pamsakasa

Maliko 2:1-12

Lisiku line ŵaliji mnyumba ali mkwajiganya ŵandu ya Mlungu. Jele ndaŵijo ŵandu 4 ŵasakaga kumjigalila mundu jwamlemale jwangajenda kwa Yesu, nambo ligongo lya winji wa ŵandu ŵalepele kwinjila mkati. Myoyo ŵatyosisye mapale pamsakasa ni ŵamtulwisye mundu jula ni ngonji. Yesu ŵaciweni cikulupi cawo mwa jwajwalakwe. Nipo ŵatite kwa mundujo jwakulwala jula: "M'canda, ulemwa wenu ukululucikwe." Ŵakulongolela ŵa dini yasakalisye paŵapikene yeleyi. Ŵatite: "Ŵani ŵampaka akululucile ulemwa, ngati Mlungu jika?" Nganakulupililaga kuti Yesu ŵatyocele kwa Mlungu. Papopo Yesu ŵansalile jwangajenda jula kuti: "Mjime, nyakulani ugono wenu, jawulagani kumangwenu!" Mundu jwaposile mwa litala lyeleli, Yesu ŵalosisye ŵanganyawo kuti ŵaliji jwakutyocela kwa Mlungu. Ŵakwete macili gakukululucila ulemwa, yimpepepeyo ŵakwete macili gakuposya mawulwele. Wosope tukusasosaga kuti tuŵe cenene naga tulimkulwala, nambo yili yakusosedwa mnope kum'ŵenda Yesu kuti atukululucile ulemwa wetu, ni kupocela mtuka wa Wumi wangamala kutyocela kwa Jwalakwe.

Citusitusi 17: Yesu Ŵaposisye Mkono Wa Mundu

Citusitusi 17: Yesu Ŵaposisye Mkono Wa Mundu

Maliko 3:1-5

Apa tukum'wona Yesu mnyumba ja Mlungu, nyumba ja mapopelo. Ŵakulongolela ŵa dini nombe ŵaliji mwelemo. Lyaliji lisiku lyakusosekwa mnope lyele Ayuda liŵaliji mkulambila Mlungu. Lilamusi lyawo lyaliji lyakuti pangali jwakutenda masengo pa lyele lisikuli. Mundu jwine jwamkono welemale jwaliji mmomo. Yesu ŵaliji mkusamala ya ŵandu nipo ali ciŵela kusamala. Nambo ŵakulongolela ŵa diniwo nganayitendaga. Ŵasakaga kuti Yesu akase lilamusi lyawo nipo kuti am'wulaje. Yesu ŵawusisye ŵakulongolelawo acitiji: "Ana lilamusi lyetu likusatulamulaga kuti tutendeje cici palisiku lyalelo, kutenda yambone kapena yangalumbana, kukulupusya wumi kapena kuwulaga? Ayuda nganaŵeceta cilicose pakuŵa mitima jawo jaliji jakulimba. Myoyo Yesu ŵatite kwa mundujo: "Mtambasukule mkono wenu!" Mundujo jwatambasukwile mkonowo nipo wosope wam'weni ali alimbangene cenene. Acimjangu, tukwenela kumlambila ni kumpikanila Mlungu, nambo tukwenela kwasamalila ŵandu ŵane nombe; ligongo mwine mwakwe kulambila kwetu cikuŵe kwangakwanila nipo soni kwangagopolela cilicose.

Citusitusi 18: Yesu Ŵacilamwile Cimbungo

Citusitusi 18: Yesu Ŵacilamwile Cimbungo

Maliko 4:35-41

Pacitusitusici tukum'wona Yesu ni ŵakulijiganya ŵakwe ali mwiboti. Ŵaliji mkomboka nyasa jekulungwa mnope. Ndaŵi jijojo cimbungo cakogoya mnope catandite kupuga. Mesi gagumbele mwiboti mpaka lyatandite kumilwa. Yesu ŵaliji mlugono cakunyuma kwebotilyo. Ŵakulijiganyanya ŵakwe ŵamjimwisye acitiji: "Mwalimu, ana ngamkusamala yakuti citumilwe?" Yesu ŵajimwice ni ŵatite kumbungojo ni matumbela: "Yigwe bata!" Ndaŵi jijojo cimbungoco calesile. Yesu ŵatite kwa ŵakulijiganya ŵakwe: "Ligongo cici mkogopa? Ana nganimkola cikulupi?" Ŵakulijignya ŵala ŵasimongwile ni ŵatite: "Ana nduni jweleju? Atamose mbungo jose ni matumbela yikumpikanila!" Acijangu, tukumanyilila kuti Yesu ali Mesiya nipo kuti akwete macili pa ŵandu wosope, misimu ni yindu yine yosope ya ŵayipanganyisye. Myoyo mpaka tumkulupilile Yesu kuti atucinjilicisye ni kutupa mtendele mmasawusyo getu.

Citusitusi 19: Jwamkongwe Sikati Ja Gulu Ja Ŵandu

Citusitusi 19: Jwamkongwe Sikati Ja Gulu Ja Ŵandu

Maliko 5:25-34

Ana mkum'wona jwamkongwe jwali sikati ja ŵandujo? Jwelejo jwaliji mkulwala kumwesi kwayaka 12, ni yaliji mkupitilila mnope. Jwapikene kuti Yesu mpaka amposye. Jwamkongwejo jwatite camumtima: "Naga ngwamba kukwaya yakuwala Yakwe, cindame." Myoyo jwamkongwe jula jwayice panyuma pa Yesu sikati ja ŵandu ni jwakwayiye yakuwala ya Yesu. Ndaŵi jijojo kulwala kula kwalesile ni jwalimanyilile mcilu mwakwe kuti alamile. Yesu ŵamanyilile kuti macili Gakwe gakopwece mwa Jwalakwe. Ŵajimi ni ŵatite: "Ana wani ŵakwayiye yakuwala yangu?" Ŵapali ŵandu ŵajinji ŵa ŵamsyungulile Yesu, nambo jwamkongwe jula jwayimanyilile yiyam'wonecele. Jwayice mwawoga ni jwatindiŵele pasajo sya Yesu ni ŵamlondecesye yosope yijwatite pakulama. Yesu ŵatite: "Mwali, cikulupi cenu mwa Une cimposisye. Jawulagani mumtendele nipo cim'ŵe ŵangali soni ulwelewo." Pana ŵandu ŵajinji mcilambo muno, nambo Yesu akummanyilila jwalijose jwetuwe nipo akusatusamalaga. Akusamsamalila mmwejo. Jwalakwe akumsaka mmwejo kuti myice kwa jwalakwejo ni kukulupililaga mwa Jwalakwejo. Malemba ga Mlungu gakutujiganya kuti Yesu ali ciŵela kwaposya ŵele ŵakuŵika cikulupi cawo mwa Jwalakwe.

Citusitusi 20: Yesu Ni Mwanace Jwam'We

Citusitusi 20: Yesu Ni Mwanace Jwam'We

Maliko 5:22-24, 35-43

Yesu ŵaliji pawulendo wakuja kwamundu jwine lina lyakwe Yayilu. Yayilu waliji mundu jwakusosekwa mnope mumsikiti wa Ayuda. Mwanace jwakwe jwaliji mkulwala mnope. Ŵam'ŵilasile Yesu kuti ajawule akamposye, nambo Yesu mkinayice ku maloko mwanace jula jwawile. Yesu ŵamsalile Yayilu kuti: "Mkasimjogopa, mgambe kulupilila." Kunyumba ja Yayilu ŵandu ŵaliji mkulila mwakudandawula nambo ŵasalile kuti ajawuleje. Yesu ŵamjigele Yayilu ni ŵamkwakwe pampepe ni ŵakulijiganya ŵakwe ŵatatu kuja mnyumba ji ŵamgonece mwanace jwam'we jula. Yesu ŵamkamwile pa mkono ni ŵatite: "Mwali, nguti kwammwejo, jimukani!" Ndaŵi jijojo jwajimwice ni kutanda kwendajenda ni ŵampele yakulya kuti alye. Elo, Yesu ŵakwete macili atamose paciwa. Kwa ŵele ŵakumkulupilila ni kumkuya Yesu ngakwenela kogopa ciwa.

Citusitusi 21: Yesu Ni Jwamkongwe Jwacilendo

Citusitusi 21: Yesu Ni Jwamkongwe Jwacilendo

Maliko 7:24-30

Lisiku line jwamkongwe jwine jwacilendo jwayice kwa Yesu. Kamwanace kakwe kakakongwe kaliji kana masoka gangalumbana. Jwalimbicile kum'ŵenda Yesu kuti agakoposye masokago. Yesu ŵamsalile kuti ŵayice kukwakamucisya ŵandu ŵaciYuda kaje. Yesu ŵatite: "Candanda mwalece kaje ŵanace alye yakuti pakusosa, pakuŵa nganiyiŵa cenene kujigala cakulya ca ŵanace ni kusipa mmbwa." Ŵakongweŵo ŵajanjile acitiji: "Elo, nambotu atamose mmbwa sikusalokota mbakatika sya ŵanace." Papopo Yesu ŵatite kwa jwamkongwejo kuti: "Ligongo lyakwanga myoyo, komboleka kwawulaga, lisokalyo likopwece mwa mwanacejo." Jwamkongwe jula jwapite kumangwakwe ni ŵalisimene lisoka lila lililikopwece mwa mwanace jula. Yesu akusiŵanonyela ni kwakamucisya ŵandu ŵamitundu josope ni ŵa yilambo yosope. Yesu ali jwakulimbangana kuti atutyosye uwe mu ulemwa ni macili ga Satana.

Citusitusi 22: Yesu Ni Mundu Jwangaŵeceta Ni Jwangapikana

Citusitusi 22: Yesu Ni Mundu Jwangaŵeceta Ni Jwangapikana

Maliko 7:31-37

Ŵandu ŵane ŵayice ni mundu kwa Yesu. Jwaliji jwangaŵeceta soni jwangapikana cipagwile. Ŵam'ŵendile Yesu kuti amsajice ligasa mundujo. Yesu ŵajinjisye yala Yakwe mmawiwi mwa mundujo, ŵamkamwile pa lulimi lwakwe. Yesu ŵalolite kwinani kwa Mlungu ni ŵatite "M'wuguce!" Mwa ndaŵi jijojo mundu ŵapikene ni ŵaŵecete mwakupikanika. Ŵandu ŵaliji ŵakusimongwa kuti: „Yesu akutenda yosope mwakupikanika ni mwa umbone!" Mpela Yesu muŵampocesye mundu jula mawiwi kuti apikaneje maloŵe, ni lulimi kuti aŵecetaneje ni ŵandu. Myoyo Yesu mpaka atutendekasye kuti tuŵe ŵakusaka kugapikanila maloŵe ga Mlungu, kuti tumanyilile yakusaka Mlungu mu wumi wetu.

Citusitusi 23: Yesu Ŵamtendekasisye Mundu Jwangalola Kuti Alole

Citusitusi 23: Yesu Ŵamtendekasisye Mundu Jwangalola Kuti Alole

Maliko 8:22-26

Lisiku line ŵandu ŵane ŵayice ni mundu jwangalola kwa Yesu kuti amposye. Yesu ŵamkamwile mundujo pamkono ni ŵamkopwesye kusa kwa musiwo. Ŵamsunile mundu jula mmeso ni ŵamkamwile mmesomo ŵam'wusisye kuti "Ana pana cindu cimkuciwona?" Mundujo jwajanjile kuti:"Ngwawona ŵandu. Akuwoneka mpela yitela, akwendajenda." Yesu ŵamkamwile soni kaŵili mmeso mula. Papopo mesogo gawugwice, ni jwatandite kulola yosope cenenepe. Acimjangu, Satana ngakusasakaga kuti uwe mpaka tummanyilile Yesu kapena kuti tugapikanicisye Maloŵe Gakwe. Naga tukukulupilila mwa Yesu, catutendekasye kuti tulole ni kupikanicsya Usyesyene Wakwe cenene, kupitila mmasengo ga Msimu Wakwe Ŵaswela. Tukusosedwa kuti tupopeleje lisiku lililyose kum'ŵenda Jwalakwe kuti atendeje myoyo.

Citusitusi 24: Yesu Ŵamposisye Mnyamata Jwana Lisoka Lyangalumbana

Citusitusi 24: Yesu Ŵamposisye Mnyamata Jwana Lisoka Lyangalumbana

Maliko 9:14-29

Lisiku line mundu jwine jwayice ni mwanace jwakwe kwa ŵakulijiganya ŵa Yesu. Ŵaŵendile kuti alikoposye lisokalyo mwa mwanacejo nambo ŵalepele. Panyuma pakwe ŵayice najo mwanacejo kwa Yesu. Lisokalyo pa lyam'weni Yesu, lyamtetemelesye mwanacejo ngongolo. Mwanacejo jwagwile pasi ni galagata, kukamwa kuli kwana ciwulo. Atatigwe ŵakwete kacikulupi panandipe kuti Yesu mpaka ŵakamucisye ŵanganyawo, ni ŵatite kwa Yesu: "Nambo mpaka mtutendele kanekakwe, mtutendele uwe canasa ni mtukamucisye." Yesu ŵajanjile acitiji: " Yindu yosope yikusakomboleka kwa mundu jwakwete cikulupi." Babagwe mnyamata jula ŵajanjile acitiji: "Ngukulupilila; angamucisye andyocesye ungakulupilila ŵangu." Ŵandu ŵajinji pa ŵaliji mkuwutucila kuti akalole, Yesu ŵalisalile lisoka lyakusakala lila acitiji: "Mmwe lisoka lyangapikana ni lyangalola, ngumlamula mmwe, kopokani mwa jwelejo, nipo mkasimjinjila soni mwa jwalakwejo." Lisokalyo lyagumisile mnope ni lyakopwece mwa mnyamatajo. Mnyamatajo jwagambile gona mwangawulukuta nipo ŵandu ŵajinji ŵatiga: "Awile jwelejo" Nambo Yesu ŵamkamwile pa mkono ni ŵamnyakwile kuti ajime nipo jwajimi. Panyuma pakwe ŵakulijiganya ŵakwe wam'wusisye Yesu kwajikape acitiji: "Ana ligongo cici uwe tulepele kulikoposya?" Yesu ŵajanjile acitiji: "Yeleyi mpaka yikopoce pakupopela basi." Kali kapite kandaŵi kamnono yilitendekwe yeleyi, ŵakulongolela ŵa dini ŵaciYuda ŵam'wuleje Yesu. Nambo pelepo Yesu ni piŵatesile yakusimonjesya kupunda yosope. Ŵajimwice ku ŵawe. Ŵamgonjesye Satana ni ciwa mpaka kalakala. Yesu ali jwamkulungwa mnope kupunda misimu ni milungu ja mcilambo muno nipo akwete macili payindu yosope yene. Pakuŵa Yesu ali Mesiya Msyesyene jwa Mlungu.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?