ਮੰਗੋਲੀਆ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Region: ਏਸ਼ੀਆ
Capital: Ulaanbaatar
Population: 3,447,000
Area (sq km): 1,565,000
FIPS Country Code: MG
ISO Country Code: MN
GRN Office:

Fascinating Facts about Mongolia

Half of Mongolia's population of 2.5 million live in the capital city, Ulaanbaatar.

The "Three Manly Games" of the Naadam summer festival are archery, wrestling and horse racing.

Children retire from being horse race jockeys when they are 12 years old.

Christianity first came to Mongolia during the reign of the great Mongol Khans.

The Old and New Testaments are available in the modern Mongolian script.

The Great Wall of China was built to keep out the Mongols, not the rabbits!

The temperature ranges from +50 to -50 deg C in some parts.

Ancient Mongolian script looks like Arabic, but runs vertically left to right on the page.

Map of ਮੰਗੋਲੀਆ

Map of ਮੰਗੋਲੀਆ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • Other Language Options
    ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
    ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ
    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

4 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ

Kalmyk-Oirat [Mongolia] - ISO Language [xal]

Mongolian - Macrolanguage [mon]

Mongolian: Elute [xal]

Mongolian, Halh - ISO Language [khk]

ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ

Americans, U.S. ▪ Bayad ▪ Buriat, Mongolia ▪ Chinese, general ▪ Dariganga ▪ Darkhad ▪ Deaf ▪ Dungan, Hui-Zu ▪ Durbet, Dorwoten ▪ Dzakhchin, Zahchin ▪ Ewenki, Solon ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Kalmyk-Oirat ▪ Kazakh ▪ Khotogoid ▪ Khoton ▪ Korean ▪ Mongolian, Peripheral ▪ Mongol, Khalka ▪ Russian ▪ Torguud ▪ Tsaatan ▪ Turk ▪ Tuvinian ▪ Ukrainian ▪ Uriankhai, Altai ▪ Uuld ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Northern ▪ Uzemchin