ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Region: ਏਸ਼ੀਆ
Capital: Victoria
Population: 7,492,000
Area (sq km): 1,092
FIPS Country Code: HK
ISO Country Code: HK
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

Map of ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • Other Language Options
    ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
    ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ
    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

2 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

English: Asian [Hong Kong] [eng]

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ

British ▪ Chinese, general ▪ Deaf ▪ Filipino, Tagalog ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Indonesian ▪ Japanese ▪ Nepalese ▪ South Asian, general ▪ Thai, Central