Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 4

Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 4

रुपरेषा: Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

स्क्रिप्ट क्रमांक: 421

इंग्रजी: Yao: Malawi

थीम: Sin and Satan (Sin, disobedience); Christ (Birth of Christ); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Humility); Bible timeline (Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News, People of God)

प्रेक्षक: General

शैली: Monolog

शैली: Bible Stories & Teac

उद्देश: Teaching

बायबल अवतरण: Extensive

स्थिती: Obsolete

स्क्रिप्ट मजकूर

Part A: Yakummanyisya

Part A: Yakummanyisya

Ali uli wosope!

Mlungu akusanonyelwa ni kusamalila jwalijose, chamnope mnope wele Áakumpikanila ni kumtumichila Jwalakwe.

Mpikane yiyatendekwe kalakala mnope mpela muÁalembele Mmalemba ga Mlungu, Bayibulo, ni mloleje yitusitusi yayili m'buku jakalejo.

Naga mkupikana kusona kuti [Ngo], mlole pikichala chakuyichisyacho.

Pikichala 1: Liãasa Lyatisile Sala

Pikichala 1: Liãasa Lyatisile Sala

Lute 1:1-5

Mlungu jwapanganyisye Áandu nambo Áandu Áalesile kumpikanila Mlungujo.

Mlungu Áasagwile Áandu wa Isilayeli kuti ampikanileje ni kumlambila.

Nambo soni mtundu wa Isilayeli Áamjimuchilaga Jwalakwe.

Ãaliji mkulambila yisanamu ni milungu ja wunami mpela Áangosyo sine wiÁasyungulile Áanganyawo.

Mlungu Áatumisye ngondo soni sala kuti Áandu Áa Isilayeli, kulinga kwawuchisya kwa Jwalakwe Msyene.

MundaÁi jasalaji liÁasa line lyaganisisye yakwawula kuchilambo chaMoyabi kuti akapate yakulya.

Ãatemi mchilambo chachilendocho kwa yaka 10.

Ãalume Áawilile kukoko.

Ãanache Áawo wosope ÁaÁili Áalombele achakongwe ÁakuMoyabi peko. Nambo Áanachewo Áawile nombe kukoko.

Mama Áawo Áasigele ni achakwegwawo ÁaÁili Áala mchilambo chachilendocho.

Pikichala 2: Nawomi Ni Lute Ãawujile Ku Isilayeli

Pikichala 2: Nawomi Ni Lute Ãawujile Ku Isilayeli

Lute 1:6-22

Nangolo jwaliÁasa lila Áaliji Nawomi.

Achakwegwegwe Áaliji Lute ni Olipa.

Nawomi Áaganisisye yakuwujila kuchilambo cha Isilayeli.

Lute ni Olipa Áalongene pawulendowo wakuja kuchilambo chaisilayeli.

Nawomi Áawusisye Áanganyawo achitiji: "Ligongo chichi Áanganyamwe mkunguya une? Ana mkuganisya kuti chingole Áanache Áane Áachalume kuti amlombe Áanganyamwe? Jawulagani kumangwenu Áanache Áangu.

Ngalambele mnope kuti mbate Áalume Áane."

"Mlungu andesile une."

Olipa Áamkumbatile Nawomi ni kwalanga nipo Áajile kwachinangolo wakwe kumangwakwe.

Nambo Lute Áamkanilile Nawomi ni jwatite: Mkasimundekasya kulongana. Kulikose kuchimjawule none jwakwe chinjawuleje nipo kulikose kuchimkatame none jwakwe chingatame.

Ãandu Áenu tachiÁa Áandu Áangu nipo Mlungu jwenu, tachiÁ Mlungu jwangu.

Myoyo Lute Áalongene ni Nawomi kuBetelehemu mchilambo chaisilayeli.

Pikichala 3: Lute Alimgowola Mumgunda

Pikichala 3: Lute Alimgowola Mumgunda

Lute 2:1-23

Nawomi ni Lute Áaliji Áakulaga mnope.

Ali awujile kubetelehemu, Lute Áatite kwa Nawomi:

"Ngwawula ngawululeje mmigunda ja Áandu, naga akangundisye."

Jwalakwe jwapite mumgunda muÁaliji mkugowola Áamasengo.

Msyene mgundawo lina lyakwe jwaliji Bowasi.

Ãawusisye Áamasengo Áakwe yajwamkongwe jwachilendojo jujwaliji mumgunda mwakwe.

Jumo jwaÁamasengowo jwatite: "Jwalakweju jwakuMowabu jwayiche akuno ni Nawomi."

Bowasi Áapikene yambone wujwaliji mkwatendela akwegwegwe.

Ãam'weni kuti ali jwamasengo jwambone. Myoyo Áamsalile Lute kuti: "Mtameje akuno ni Ãamasengo Áanguwa Áachikongwe, mloleleje mgunda Áakugowola ÁanduÁa, ni mkuyeje panyuma paÁaliÁa."

Ãasalile Áandu ÁaÁamtendelaga masengo Áala kuti akamtendaga chipongwe, nambo amlecheleje yine yakuti alokotanyeje.

Kulikuswele Lute Áamsalile Nawomi kusalala mtima kwa Bowasi.

Nawomi Áatite: Mlungu amjaliwasye jwalakwejo! Ali mlongo mjetu jwakuÁandichila.

Pikichala 4: Lute Ni Bowasi Paluãala Lwakuputila Tiligu

Pikichala 4: Lute Ni Bowasi Paluãala Lwakuputila Tiligu

Lute 3:1-18

Muisilayeli naga jwamlume kuwa, ni kuti jwakutama pakuÁandikana najo jwamkongwejo akwenela kumlomba.

Lisiku line Nawomi Áam'wusisye Lute kuti: "Ana ngaÁa namsosele malo gakuti akamleleje?"

Bowasi niwo alongo ajetu. Ligulo lino taÁeje alimkuputa yagowola yawo .

Myoyo mjoje ni m'wale yakuwala yenu yambone.

Ni mjawule paluÁala pakuputilapo. Mkamlolelechesye pakugona, ali agonile lugono mkamgonele pamakongolo pakwe.

Lute Áatesile mpela muÁaÁechetele Nawomi.

PaÁajimwiche Bowasi ni kumsimana Lute pamakongolo pakwe Áamanyilile kuti akusaka kuti amlombe.

Myoyo Bowasi Áatite..... mkasimjogopa. Chinamtendele yosope yamumbendile.

Wosope Áammusi muno akumanyilila kuti mli jwamkongwe jwambone.

Pikichala 5: Bowasi Ni Achakulungwakulungwa Wa Mubetelehemu

Pikichala 5: Bowasi Ni Achakulungwakulungwa Wa Mubetelehemu

Lute 4:1-22

Bowasi ÁaÁilasile achakulungwakulungwa wosope pachipata chaBetelehemu.

Mundu jwine jwapakuÁandikana ni jwakamlombile Lute nambo wosope Áajitikene kuti Bowasi amlombe.

Pakwitichisya chilanga, jwakuÁandikana najo jula Áampele Bowasi ngwaÁila.

Welewu waliji msyungu wa muisilayeli. Myoyo Bowasi Áamjigele Lute ni kumlomba.

Ãakwete mwanache jwamlume lina lyakwe Obedi. Jwamkongwejo jwammusimo jwatite kwa Nawomi: Achimbichikwe Ambuje wikinamleka mliÁangali chisukulu chakuti chimleleje.

Jwalakweju awe jwakumanyika mnope muisilayeli kuwusalalisya wumi wenu ni kumsamala mundaÁi jawukalamba wenu.

"PakuÁa mkwegwenuju, jwakusamnonyela mnopeju alichenene, Kulekangana ni kola Áanache Áachilume 7, am'welechele jwalakweju."

Achimijangu, Lute Áachisimene chisangalalo paÁaliji mkumtumichila Mlungu ni Áandu Áakwe.

Obedi ÁaÁele sambano angangagwe Daudi, mchimwene jwamkulungwa jwa Isilayeli, ni kwayisukulu yakwe.

Waliji mchimwene jwakwapunda wosope.

Chitulijiganye ya jwalakweju papikichala chakuyichisyacho.

Pikichala 6: Maliyamu Ni Lilayika Lya Mlungu

Pikichala 6: Maliyamu Ni Lilayika Lya Mlungu

Luka 1:26-36

Yipagwo yejinji panyuma pa Lute, Mlungu Áasagwile jwamkongwe jwine kuti amtumichileje Jwalakwejo.

Lina lyakwe Maliyamu. Jweleju jwaliji mu lukosyo lwa Lute.

Maliyamu waliji mwalimwalipe. Jwaliji jwamtomeledwe kuti alombedwe ni Yusufu.

Nambo mkinalombane, lilayika lya Mlungu lyam'wonechele Maliyamu ni lyatite: "Mkasimjogapa Maliyamu. Mlungu amsalalile mtima. Timkole mwanache jwamlume nipo tichimpa lina Isa Mesiya.

TachiÁa Mwanache jwa Mlungu Jwamachili Gosepe.

Uchimwene Wakwe pa chilambo ni kwinani ngasiwumala kose.

Maliyamu Áalijanjile lilayikalyo achitiji: "Une ndili jwakutumichila jwa Ambuje. Yitendekwe kwangune mpela yatite pakuÁecheta Áalakwe."

Maliyamu Áakwete chitumbo kupitila mmachili ga Msimu Weswela nipo ÁaÁeleche Mwanache Jwamlume Áamtele lina Isa Mesiya.

Myoyo Maliyamu mamagwe Isa Mesiya mtendele wuÁe ni Jwalakwejo.

Ligongo lyakuti Maliyamu Áampikanilaga Mlungu, Isa Mesiya, jwali Mkulupusyo jwachilambo chosope, jwapali mwa jwalakwejo.

Naga tulikumpikanila Mlungu Jwalakwe akusatenda yekulungwa yambone kupitila mwetuwe.

Pikichala 7: Hana Ãapopesile Kwa Mlungu

Pikichala 7: Hana Ãapopesile Kwa Mlungu

1 Samuyeli 1:1-20

Napundape ndaÁi ja Lute mchilambo chaIsilayeli mwapali jwamkongwe jwine lina lyakwe Hana.

Nombe jweleju jwaliji jwakumtumichila Mlungu.

Ãamkwakwe Áaliji mkumnonyela Hana mnope, nambo jwalakwe nganasangalalaga ligongo nganam'Áelechela jwamlumejo mwanache jwalijose.

Chaka chilichose Áaliji mkwinjila Mnyumba ja Mlungu mwele muÁaliji mkulambila Mlungu ku Shiloyi. Ãaliji mkujigala yakupeleka ni kuyitenda mbopesi kwa Mlungu.

Hana Áajinjile mnyumba ja Mlungu ni Áapopesile.

"Ambuje Mlungu, naga mkungumbuchila une ni kumba mwanache jwamlume, papopo chinjimpeleka Kwenumwe pawumi wakwe wosope."

Jwalakwe Áaliji mkutenganya ngomo paÁaliji mkuÁechetana ni Mlungu, nambo maloÁe nganigapikanikaga.

Eli, jwamkulungwa jwaÁambopesi, Áam'weni. Nipo jwaganisyaga kuti akolelwe ukana.

Nambo Mlungu Áalipikene lipopelo lya Hana, nipo palipapite kandaÁi Hana Áakwete mwanache jwamlume.

Ãampele lina lyakuti Samuyeli.

Pikichala 8: Kamwanache Samuyeli Mnyumba Ja Mlungu

Pikichala 8: Kamwanache Samuyeli Mnyumba Ja Mlungu

1 Samuyeli 1:24-28, 2:12-27, 3:1-21

Samuyeli pajwaliji chiÁela mwanache jwamwana, Hana Áampeleche kwa Mlungu.

Ãamjigele kuti akatameje ni Eli mnyumba jakupopelela ja kuShiloyi

Eli Áamjiganyisye Samuyeli yichajileje pakumtumichila Mlungu.

Eli Áakwete Áanache ÁaÁili wachilume. Ãaliji Áambopesi nambo waliji Áa ulemwa mnope.

Myoyo Mlungu Áalesile kuÁechetana ni Áandu kupitila mwa Áambopesi ÁeleÁa.

Lisiku line Samuyeli Áagonile lugono mnyumba ja Mlungu.

Papopo Mlungu ÁamÁilasile Samuyeli.

Samuyeli Áawutuchile kwa Eli ni watite: "Mbiche, ana mumbilasile?"

Nambo Eli Áatite: "Nganinam'Áilanga; jawulagani mkagone."

Yeleyi yatendekwe kakwana katatu.

Papopo Eli Áamanyilile kuti jwaliji Mlungu juÁam'wilangaga Samuyeli.

Myoyo Áamsalile Samuyeli kuti akamjanje Mlungu nipo ajile: "AÁechete, Ambuje, pakuÁa jwakutumichila jwenu akupikana."

Mlungu ÁaÁechete kakajinji ni Samuyeli nipo sambano jwaliji jwa mbopesi jwamkulungwa, jwakulochesya ni soni jwakulongolela muIsilayeli.

Pikichala 9: Samuyeli Ãajipopelele Isilayeli

Pikichala 9: Samuyeli Ãajipopelele Isilayeli

1 Samuyeli 7:2-14; Ekisodo 20:25

Eli Áakwete Áanache ÁaÁili wu Áaliji Áambopesi. Ãaliji Áa ulemwa.

Myoyo Mlungu Áapelechilango.

Ãawulajidwe pangondo nipo Ayisilayeli Áagonjile kwa Afilisitina.

Kwayaka yakupunda 20 Afilisitina Áaliji mkulamulila Isilayeli.

Panyuma pakwe Samuyeli Áatite kwa Áandu: "Naga Áanganyamwe mkuwujila kwa Mlungu ni mtima wosope, ni kulilekasya mwachimsyene kulambila Isa Mesiya ni kulipeleka mwachimsyene kwa Ambuje, ni kwatumichila Áelewo jikape, chamtosye Áanganyamwe mmyala mwa Afilisitina."

Ayisilayeli Áampikanile Samuyeli. Ãasongene wosope pampepe. Papopo Samuyeli Áapeleche mbopesi kwa Mlungu ni Áapopelele Isilayeli.

Afilisitina Áasongene pampepe kuti Áajonanje Isilayeli.

Nambo Mlungu Áatumisye kulindima kwakwajogoya Áanganyawo.

Afilisitina Áatisile ligongo lya woga, nipo Ayisilayeli Áapakombwele kwagonjesya Afilisitina wosopewo. Mlungu alamulile lukosyo lulilose achitiji: "Une ndili Ambuje Mlungu jwenu. Mkakola milungu jine nipo mkajitumichilaga.

Pikichala 10: Samuyeli Ãamsagwile Sawulo Pakumjitila Mawuta

Pikichala 10: Samuyeli Ãamsagwile Sawulo Pakumjitila Mawuta

1 Samuyeli 8:1 - 10:1

Mlungu waliji mchimwene msyesyene jwa Isilayeli nipo Samuyeli, mkulamulidwa ni Mlungu, Áalongolele Áandu wosope.

Ligongo lyakuti Áamitundu jine Áakwete achayimwene Áawo wawope, Ayisilayeli nombe Áasakaga mundu jutaÁe mwenye jwawo.

Samuyeli nganasangalala paÁapikene yeleyi.

Nombe Mlungu Áamsalile jwalakwejo kuti: "Mpikane kwa yosope yele Áandu yam'salile mmwejo; ngakumkana mmwejo mpela mchimwene jwawo iyayi, nambo akungana Une." Jwapali mchanda jwine lina lyakwe Sawulo. Jwaliji jwamlewu ni jwakuwoneka chenene.

Lisiku line Sawulo Áapite kukumjendela Samuyeli.

Samuyeli paÁaweni alimkwika Mlungu Áatite kwa Samuyeli: Aju ni junamsagwile.

ChiÁalamulileje Áandu Áangu.

Myoyo Samuyeli Áajigele mgawo wamawuta.

Ãamjitile Sawulo mawutago mumtwe.

Achi chaliji chimanyisyo chakulosya kuti asagulidwe kuÁa mchimwene.

Kwayaka 40 Sawulo Áaliji mkwalamulila Ayisilayeli.

Pikichala 11: Sawulo Ãapapulenye Mkanjo Wa Samuyeli

Pikichala 11: Sawulo Ãapapulenye Mkanjo Wa Samuyeli

1 Samuyeli 15:1-29

Amaleki Áaliji Áandu Áa ulemwa ÁanganyaÁa Áalagasyaga Ayisilayeli.

Myoyo Samuyeli Áatite kwa mwenye Sawulo: Mpikane utenga Áakutyochela kwa Mlungu.

Mkatimbe Amaleki ni kajonanje kwene ni yosope yayili yawo. Mkasimwalechelela Áanganyawo.

Mlungu Áamkamuchisye Sawulo ni Áangondo Áakwe kuti Áagonjesye Amaleki.

Nambope nganampikanila Mlungu. Áaliji mkutumichila yinyama yakunonyelesya mnope ya Amaleki yiyaliji yambopesi ja Mlungu nipo nganam'wulaga mchimwene jwa Amaleki.

Papopo Samuyeli Áatite kwa Sawulo: "Ligongo lyakuti mgakanile maloÁe ga Ambuje, ni kuti Ambujewo amkanile mmwejo kuti mm'Áe mchimwene."

Samuyeli Áagalawiche kuti atyoche nambo Sawulo Áakamwile mkanjo wa Samuyeli.

Wapapuchile mmyala. Myoyo Samuyeli Áatite:

Mlungu awupapulenye uchimwene wa Isilayeli kutyochelaga lelojino nipo awupeleche kwa Áandu Áangalandana ni mmwejo.

Achimjangu, Sawulo Áapeleche mbopesi kwa Mlungu, nambo nganampikanila ni kumtumichila Mlungujo.

Samuyeli Áampikanilaga ni kumtumichila Mlungu moÁa gosope ga wumi wakwe.

Kupikanila kusamsangalasya Mlungu kupunda ni mbopesi.

Mlungu Áatite soni kuti tachimpa uchimbichimbi jwalijose jwakumchimbichisya Jwalakwe.

Pikichala 12: Isa Mesiya Mnyumba Ja Mlungu

Pikichala 12: Isa Mesiya Mnyumba Ja Mlungu

Luka 2:41-50, 1:35

Palipapite yaka yejinji panyuma pa Samuyeli, jwapali mwanache mchilambo cha Isilayeli lina lyakwe Yesu.

Maliyamu Áaliji mamagwe, nambo nganakola atatigwe pachilambo pano, pakuÁa mamagwe Áakwete chitumbo kupitila mmachili ga Msimu Weswela.

Yesu paÁaliji ni yaka 12, Maliyamu mamagwe ni Yusufu Áapite ku Yelusalemu nipo Yesu nombe Áalongene. PaÁawujilaga kumangwawo, Yesu Áasigele, myoyo Áaliji mkumsosasosa.

Galigamasile moÁa gatatu, Áamsimene Yesu mnyumba ja Mlungu.

Waliji mkuÁechetana ni achiÁalimu wa Chiyuda yakwambaga Mlungu.

Maliyamu mamagwe watite kwa Jwalakwe: "Mwanache ligongo chichi mtusawisye chamtiyiyi?

Twaliji mkudandawula pakulinga kumsosasosa Mmwejo."

Nambo Yesu Áatite: "Ana nganamanyililepe kuti ngwenela kuÁa mnyumba ja Atati Áangu?"

Yesu piwaliji mnyamata mpela Samuyeli Áamanyilile kuti ayiche kukumtumichila Mlungu.

Yilichenene kutanda kumtumichila Mlungu tulichiÁela Áanache.

Yesu Áayiche kukwalongola Áandu wosope kuti awujile kwa Mlungu.

Mlungu ali mchimwene ni Jwakulongola jwa jwalijose. (NYIMBO)

Part B: Yakummanyisya

Part B: Yakummanyisya

Ãane mwa Áandu wuÁapali kalakala Áaliji Áakutumichila Áa Mlungu. Aji kasetiji chijimsalile mmwejo mwele Mlungu Áatesile kuÁa Áakulongolela wa Áandu.

M'wunukule ni kulola chiwulili chakuyichisyacho naga mkupikana kusona kuti.

Pikichala 13: Daudi, Jwakuchinga Jwangali Woga

Pikichala 13: Daudi, Jwakuchinga Jwangali Woga

1 Samuyeli 16:1-13, 17:34, 15:23

Sawulo waliji mchimwene jwandanda jwa Isilayeli, nambo nganampikanilaga Mlungu.

Mlungu Áamlesile Sawulo ni nganamkamuchisya soni.

Jwapali mnyamata jwine lina lyakwe Daudi.

Jwaliji mkuchinga ngondolo sya babagwe.

Jwaliji mkukulupilila mwa Mlungu jwachijumi ni nganajogopaga yakogoya yiliyose.

Lisiku line lisimba lyayiche ni lyakamwile ngondolo jimo.

Daudi Áaliwuleje lisimbalyo ni Áajikulupwisye ngondolojo.

Jwaliji mkwimba nyimbo syakusangalasya ni pangwe achilumbaga Mlungu.

Syelesi ni Nyimbo sya Malumbo ndaÁi sine tukusatiga Masalimo nipo ndaÁi sine Sabuli. Jele bukuji jikusimanikwa MmaloÁe ga Mlungu. Bayibulo.

Daudi Áaliji mkutama mpela muÁasoselaga Mlungu kuti Áandu wosope atameje kele katameko.

Sawulo Áaliji chiÁela mchimwene mu Isilayeli, nambo Mlungu Áaliji ali amsagwile kalape Daudi kuti aÁe mchimwene mmalo mwa Sawulo.

Pikichala 14: Daudi Ni Chimundu Chakogoya

Pikichala 14: Daudi Ni Chimundu Chakogoya

1 Samuyeli 17:1-54, 2:30

Japali ngondo sikati ja Falisitina ni Ayisilayeli.

Afilisitina Áakwete chimundu chakogoya lina lyakwe Goliyati.

Chaliji mkwagumila Ayisilayeli chichitiji: "Msagule mundu...... naga akombole kumenyana ni une ni kumbulaga, tuÁe achikapolo wenu nambo naga ngam'wulaga, Áanganyamwe chim'we achikapolo wetu."Ãandu Áa Isilayeli Áaliji mkumjogopa Goliyati.

Paliji pangali jwampaka kumenyana ni jwalakwe. Mchanda jula Daudi jwapite kukwalola achakulugwe kuluÁala lwakumenyanila kula. Jwalakwe Áatite: "Ana jwele mFalisitinaju nduni jwangakumjogopa Mlungu?

Ngakwenela kwajogoya Áangondo Áa Mlungu jwachijumi!"

Daudi nganamjogopaga Goliyati. Ãamanyilile kuti Mlungu tamkamuchisye kuti achiwulaje chimunducho ligongo jaliji ngondo ja Mlungu.

Myoyo Daudi Áajigele legeni nipo Áaliponyisye liganga kuchaliji chimunducho lyachiputile pawusyo sikati ja meso gachimunducho. Goliyati Áagwile pasi nipo Áam'wutuchile.

Jwajigele wupanga wa Goliyati ni Áamsinjile palukosi.

Pikichala 15: Sawulo Ãalinjile Kuti Am'Wulaje Daudi

Pikichala 15: Sawulo Ãalinjile Kuti Am'Wulaje Daudi

1 Samuyeli 18:1 - 19:10

Pandanda Sawulo Áaliji Áakunonyela Daudi ligongo lyakuti Áakulupwisye Ayisilayeli.

Daudi ÁaÁele msilikali jwamkulungwa mu Isilayeli nipo Ayisilayeli ÁalijiÁakondwa kuti Áalongoleje.

Pelepo Sawulo Áatandite wiwu nipo Áaliji mkumjogopa Daudi.

Lisiku line Daudi Áaliji mkumjimbila Sawulo nyimbo ni pangwe jakwe. Sawulo Áasachile kum'wulaga Daudi ligongo msimu wakusakala wamyichilile jwalakwe. Sawulo Áalokwete lipanga lyakwe ni Áaliponyisye kwa Daudi, nambo lyamkulwisye ni lyakanilile mwipupa.

Panyuma payeleyi Sawulo Áalinjile kuti am'wulaje Daudi kakajinji.

Nambo Mlungu Áamchinjilichisye Daudi pakumtumisya mwanache jwa Sawulo, Jonosani ni Ayisilayeli Áajinji kuti akamkulupusye Daudi kwa amagongo Áakwe.

Nambope Daudi Áatilile kumalo gakutalichila ku chipululu kumtila Sawulo.

Pikichala 16: Daudi Ãawulechelele Wumi Wa Sawulo

Pikichala 16: Daudi Ãawulechelele Wumi Wa Sawulo

1 Samuyeli 26:1-25; Aloma 12:19

Sawulo ni Áangondo Áakwe Áapite kuti akamkamule Daudi mchipululu.

Lisiku line chilo Sawulo ni Áandu Áakwe ali agonile, Daudi ni mjakwe Abishayi, ÁakwaÁile mpaka mluno lwa Sawulo.

Abishayi Áasachile kuti am'wulaje Sawulo mchimwene jwamlugono jula, nambo Daudi Áamlekasisye.

Daudi Áatite: „Mlungu tachimpa chilango jwalijose juchamlagasye mchimwene Jwakwe juÁamsagwile."

Daudi Áajigele lipanga ni kamtala kamesi kikaliji kumitwe kwa Sawulo.

Ali atyosile Daudi Áagumisile kuti Áajimusye Áanduwo, ni Áatite kwa Abinala jwele jujwakwete ulamusi Áakumlondela mchimwenejo kuti:

Nganimwalondela ambuje wenu.

"Mlolechesye palipo. Ana lipanga ni mesi gamchiwiga gigaliji kumitwe kwamchimwenejo galikwapi?"

Panyuma payeleyi Daudi Áatite kwa Sawulo: „Mpela yindite pakuwulechelela wumi wenu lelo jino, Mlungu awulechelele nombe wumi wangu ni kungulupusya kutyochela kumasawusyo gangu gosope."

Achimjangu, mkawuchisyaga wele Áakumtendela yakusakala, pakuÁa Mlungu Msyene tachapa chilango Áele Áakuyitenda yeleyo.

Yili yipite yeleyi, Sawulo Áalesile kwawulaga Daudi.

Pikichala 17: Daudi Ãamsagwile Kuãa Mchimwene

Pikichala 17: Daudi Ãamsagwile Kuãa Mchimwene

1 Samuyeli 31:1-6; 2 Samuyeli 5:1 - 7:16

Afilisitina Áayiche soni kuti amenyane ni Ayisilayeli.

Mwenye Sawulo, ni mwanache jwakwe Yonatani ni mkulugwe Áawulajidwe pangondojo.

Papopo Áandu Áamtesile Daudi kuÁa mchimwene jwa Isilayeli.

Daudi ÁataÁile nyumba jakwe mu msinda wa Yelusalemu.

Mlungu Áatite kwa Daudi: „Namlekasisye kuchinga ngondolo, nipo namtesile kuÁa mchimwene sikati ja Áandu Áa Isilayeli.

Tinjimkusya, kuÁa jwamkulungwa mnope pachilambo chapasi."

Myoyo Mlungu Áamtendesye Daudi nipo Áampele machili kuti Áagonjesye amagongo Áa Isilayeli.

Pikichala 18: Daudi Ni Betisheba

Pikichala 18: Daudi Ni Betisheba

2 Samuyeli 11:1 - 12:20; Esikeyeli 20:4

Lisiku line Daudi Áaliji mkwenda pa msakasa wanyumba jakwe.

Ãam'weni jwamkongwe jwakusalala alimkoga.

Daudi Áamnonyele kuti aÁe jwakwe. jwamkongwejo lina lyakwe waliji Betisheba

Jwalakweju jwalombedwe ni Yuliya jujwaliji msilikali jwaÁangondo Áa Daudi.

Pajele ndaÁiji Yuliya kwaliji kwangali, waliji kungondo jiÁamenyanaga ni amagongo Áa Isilayeli.

Myoyo Daudi Áatumisye utenga kwa jwakulamulila jwaÁangondowo.

Ãamsalile jwakulamulilajo kuti alolechesye kuti Yuliya awulajidwe kungondoko.

Panyuma pakwe Daudi Áamjigele Betisheba kuÁa Áamkwakwe.

Nambo yiÁatesile Daudi nganiyimnonyela Mlungu.

Mwanache jwandanda jwamlume jwa Daudi ni Betisheba jwawile, nipo Daudi Áam'wendile Mlungu kuti amkululuchile payichindu yakogoya yiÁatesileyo.

MaloÁe ga Mlungu gakuti: "Mkasimtenda chikululu."

Pikichala 19: Nyumba Ja Mlungu

Pikichala 19: Nyumba Ja Mlungu

1 Misyungu 22:1-19

Daudi Áamlemwechesye Mlungu, kutendaga jwalakwejo jwaliji mkumnonyela Mlungu nipo Áasakaga kuti amtumichileje.

Ãasakaga kuti ataÁe nyumba jekulungwa mnope ja Mlungu kuti Áandu mpaka asonganeje ni kumlambilaga Mlungu.

Nambo Mlungu Áatite: "MkasimtaÁa nyumba ja Lina Lyangu, ligongo m'wuleje Áandu Áajinji.

Chimkole mwanache jwamlume jutachiÁa jwamtendele ni jwakupumula.

Lina lyakwe tachiÁa Solomoni.

Jwalakwejo ni jutachitaÁa nyumba ja Lina Lyangu.

Chinjiwutamika pachitengu uchimwene wakwe mu Isilayeli mpaka kalakala.

Daudi Áakosechele yindu yejinji yanyumba ja Mlungu mkinaÁe kuwa, nambo Solomoni ni jujÁataÁile nyumbajo.

Jele nyumba ja Mlungujo jaliji jakusalala mnope.

Jajigele yaka 7 kuti jimale kulinganya.

Áandu Áa Isilayeli Áaliji mkumlambila Mlungu mujele nyumbajo ku Yelusalemu, kwayaka yayijinji.

Ãanganyawo nganamliÁalila Daudi kuti jwaliji mchimwene jwamkulungwa mnope.

Pikichala 20: Isa Mesiya Ãayiche Mu Yelusalemu

Pikichala 20: Isa Mesiya Ãayiche Mu Yelusalemu

Mateyo 21:1-11

Yiliyipite mpela yaka 1000 panyuma Daudi, Isa Mesiya Áapali.

Isa Mesiya ali chisukulu cha mwenye Daudi.

Mamagwe Áaliji mwalimwalipe lina lyawo Maliyamu.

Jwalakweju jwapali mwakusimonjesya kupitila mmachili ga Msimu Weswela.

Isa ali Mesiya jwa Mlungu.

Ãaliji kwajiganya Áandu ya usyesyene wa Mlungu.

Ãatesile yakusimonjesya ni machili ga Mlungu.

Sawulo ni Daudi ni uwe wosope twamlemwechesye Mlungu.

Nambo Isa Mesiya jikape ngakola ulemwa wuliwose.

Lisiku line Áajinjile mu Yelusalemu ali akwesile pa bulu.

Ãandu Áakopweche kukumchingamila Isa Mesiya alimkugumila achitiji:

"Hosana kwa mwanache jwa Daudi!" Hosana jigopolela kuti: mkulupusye.

Wosope Áaliji mkugumila kuti: Kupunda ni uchimbichimbi uwe ni Jwele jwakwisa Mlina lya Mlungu."

PakuÁa Áandu Áayiweni kuti Isa Mesiya Áaliji Áakumpunda achimwenye Daudi.

Jwalakwejo ali Mchimwene kupunda achayimwene wosope.

Pikichala 21: Likungulu Lyampele Eliya Yakulya

Pikichala 21: Likungulu Lyampele Eliya Yakulya

Achayimwene 17:1-6

Panyuma pa Daudi ni Solomoni achayimwene Áane Áaliji mkulamulila Isilayeli.

Jumo jwakwe jwaliji mkuwilangwa Ahabi. Jwalakweju Áakwete jwamkongwe jwa ulemwa lina lyakwe Jesebelo.

Jesebeloju jwawuleje Áandu Áajinji ÁaÁamkuyaga Mlungu,

nipo jwaliji mkwachisya Áanduwo kuti alambileje chisanamu lina lyakwe Bala.

Eliya Áaliji jwakulochesya jwamkulungwa mnope jwa Mlungu.

Ãapite kwa Ahabi ni Áatite: "Ambuje, Mlungu jwa Isilayeli akusiÁalekaga wele Áa jwakutuÁichila, chikuchiÁa kwangali wula mu yaka yayikwisayi mloleleje yindite pakumsalilayi."

Myoyo Mlungu Áatumisye sala jakogoya mchilambo cha Isilayeli.

Nambope Mlungu Áaliji mkumnonyelape jwakutumichila jwakwe Eliya.

Ãamtumisye Eliya kumalo gakuÁilangwa Cheliti, kweleko jwaliji mkumwa mesi ga mlusulo, nipo kundaÁi kulikose likungulu lyaliji mkwika ni mkate ni nyama kuti Eliya alye.

Pikichala 22: Eliya Ni Moto Wa Mlungu

Pikichala 22: Eliya Ni Moto Wa Mlungu

1 Achayimwene 18:16-46

Chaka chatatu musala jeleji, Eliya Áasalile Ahabi kuti ÁaÁilanje Áandu wosope wa Isilayeli ni minabiyi josope jijaliji mkumtumichila mlungu jwawunami jula Bala, kwitumbi lyakuÁilanjidwa Kalamelo.

Ãasalile jemanjajo kuti: "Naga Ambuje ali Mlungu, mwakuye, nambo naga Bala ali Mlungu, mumkuye." Nambo pangali juÁajanjile.

Papopo Eliya Áatite kwa wosopewo: Mkatujigalile ng'ombe syamikambako siÁili.

Mjileche minabiyi ja Bala Isa Mesiya mkambako wumo wambopesi.

Nambo akisiÁakunda kuti ajikolechesye moto.

Une nombe chingosechele mkambako winewo, nambo none ngingolesya moto.

Ãanganyamwe mkolanje mlina lya mlungu jwenu nipo une chingolanje Mlina lya Ambuje.

Eliya Áaliji mkuÁecheta ya Mlungu jwakuÁechetaga ni Áandu nipo Mlungu jwakusasungaga MaloÁe Gakwe.

Eliya Áatite: "Mlungu jwakwitika ni motowu - Jwalakwejo ali Mlungu."

Ãandu Áajitikene ni yiÁaÁechete Eliya.

Lisiku lyamtundu Áambopesi Áa Bala Áaliji mkukolanga mlungu jwawo.

Ãaliji mkuÁina alimkujisyungulila mbopesi jawo jila nipo waliji mkulikatakata achimsyene pachilu pawo.

Nambo moto nganiwukolela kose. Kwigulo Eliya Áakosechele mbopesi jakwe.

ÃaÁendile Áandu kuti ataje mesi pambopesi jakwe jila ni sasu syakwe.

Papopo jwalakwe Áapopesile kwa Mlungu.

MwandaÁi jijojo moto wagwile kutyochela kwiwunde ni wayichile pa mbopesi ja Eliya.

Ãakolesisye mbopesi jila pampepe ni sasu syakwe.

Ãandu wosope Áagumisile achitiji: "Ambuje - ali Mlungu!"

Pikichala 23: Eliya Ãapite Kwinani

Pikichala 23: Eliya Ãapite Kwinani

1 Achayimwene 19:1-21; 2 Achayimwene 2:1-14

Eliya Áawuleje Áambopesi wosope Áala Áa Bala, ligongo Áaliji Áa ulemwa.

Pelepo Áamkwawo mwenye Ahabi, Jesebelo Áasachile kum'wulaga Eliya.

Eliya Áajogwepe, myoyo Áatilile mchipululu kwakutalika.

Kweleko Mlungu Áampochele Eliya.

Ali aÁechete Mlungu ni Eliya jwalakwe nganakola soni woga.

Jwalakwe Áapitilisye kwajiganya Áandu kuti Áalambileje Ambuje Mlungu.

PaÁalamwile Mlungu Elisha ÁaÁele jwakamuchisya jwa Eliya.

Lisiku line piwaliji mkwenda pampepe, chigeleta chamoto chapite sikati jawo mwakuwutuka mnope nipo Mlungu Áamjigele Eliya wulendo kwinani muchimbunga, nipo Elisha ngam'wona soni.

Pikichala 24: Eliya Musa Pampepe Ni Isa Mesiya

Pikichala 24: Eliya Musa Pampepe Ni Isa Mesiya

Luka 9:28-36

Yaka 700 panyuma pa Eliya, Isa Mesiya paÁatamaga pachilambo pano, Áajigele Áakulijiganya Áakwe Áatatu ulendo kwitumbi kukupopela.

Isa Mesiya paÁaliji mkupopela, Musa ni Eliya Áam'wonechele.

Ãakulijiganya Áala Áam'weni Isa Mesiya, Musa ni Eliya ali mkuÁala mnope ni lumbili lwa Mlungu.

Papopo Mlungu msyene ÁaÁechete kutyochela kwinani.

Ãatite: "Aju ni Mwanache Jwangu jwamsaguche. Mumpikanichisyeje."

Achimjangu, Mlungu ni Áandu Áachikulile mnope mu Isilayeli Áatulanjisye uwe wosope kwa Isa Mesiya.

Isa Mesiya Áayiche pachilambo pano ni Áawile mpela mbopesi ja ulemwa wetu ni ulemwa wa Áandu wosope, ligongo Mlungu Áasachile kwakulupusya Áandu wosope kupitila mwa Mesiya Jwakwe mtendele Áuwe ni Jwalakwejo. Isa Mesiya ali mkulupusyo jwele Mlungu juÁamjimwisye kutyochela kuÁawe.

Nambo Mlungu akusapeleka wumi wangamala kwa Áele Áakupikanila MaloÁe Gakwe. Mkulupilile mwa Jwalakwe ni mumpikanileje.

Myoyo mumpikanile Jwalakwe ni mpate wumi Áangamala mwa Jwalakwe.

संबंधित माहिती

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach