ന്യൂസിലാന്റ്

ന്യൂസിലാന്റ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

Region: ഓഷ്യാനിയ
Capital: Wellington
Population: 4,383,600
Area (sq km): 267,515
FIPS Country Code: NZ
ISO Country Code: NZ
GRN Office: Global Recordings Network Australia

Map of ന്യൂസിലാന്റ്

Map of ന്യൂസിലാന്റ്

ന്യൂസിലാന്റ്-ൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളും ഉപഭാഷകളും

  • Other Language Options
    റെക്കോർഡിംഗുകൾ ലഭ്യമാണ്
    ഭാഷാ പേരുകൾ
    തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ

6 ഭാഷാ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

English: Australia [eng]

English: British [United Kingdom, Greater London] [eng]

Maori [New Zealand] - ISO Language [mri]

New Zealand Sign Language - ISO Language [nzs]

Niue - ISO Language [niu]

ന്യൂസിലാന്റ് എന്നതിലെ ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ

Americans, U.S. ▪ Anglo-Australian ▪ Anglo-Canadian ▪ Anglo-New Zealander ▪ Anglo-South African ▪ Arab, Lebanese ▪ Austrian, Bavarian ▪ Black African, general ▪ British ▪ British, Scottish ▪ Cook Islands Maori, Rarotongan ▪ Croat ▪ Danish ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ European, general ▪ Fijian ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ German ▪ German Swiss ▪ Greek ▪ Gypsy, Anglo-Romani ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Wu ▪ Indonesian ▪ Irish ▪ Isan, Northeastern Thai ▪ Italian ▪ Japanese ▪ Jew, English Speaking ▪ Khmer, Central ▪ Korean ▪ Malay ▪ Maori ▪ Niuean ▪ Pacific Islanders, general ▪ Persian ▪ Pitcairner, Norfolk ▪ Polish ▪ Pukapuka ▪ Rakahanga-Manihiki ▪ Russian ▪ Samoan ▪ Serb ▪ Slovene ▪ Somali ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Tahitian ▪ Tokelauan ▪ Tongan ▪ Turk ▪ Tuvaluan ▪ Vietnamese ▪ Welsh

ന്യൂസിലാന്റ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ

Language Recordings New Zealand - Contact details for Language Recordings' office in New Zealand.