Look, Listen & Live 2

Look, Listen & Live 2

개요: Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

스크립트 번호: 419

언어: Zulu

주제: Sin and Satan (Deliverance, Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Law of God, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

청중: General

스타일: Monolog

장르: Bible Stories & Teac

목적: Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Publishable

스크립트 텍스트

Isingeniso

Isingeniso

SANIBONANI (BANGANI). Niyamazi uNku. Oyedwa oyiqiniso. Akenginitshele kambalwa ngabantu abazi uNku. Bukelani ezithombeni encwadini ebovu ngenkathi nilalele icasset. Qhubekela (ekhasini) esithombeni esilandelayo uma uzwa ukwexwayiswa. (SIGNAL)

Isithombe 1: Amadodana Amabili

Isithombe 1: Amadodana Amabili

Genesis 25:21-34, 27:1-29

Amadodena kulesisithombe?
Oyedwa kulamadoda kwakungu ESAWU owa yengumzingeli omkhulu.
uJakobe, umfowabo omncane wayelunqisa ukudla ukumnandi.
uESAWU wayelambile kakhulu wacela kuJakobe ukudla.
uJakobe wathi kuESAWA: "Kuqala ngithenqisele nqefa lobuzibulo bakho. Wayefuna ifa lomndeni, okwakufanele libe ngelomfowabo omdala uESAWU. uESAWU weyengenandaba ngefa lakhe. Wayecabanga kuphela ngesisu sakhe esilambileyo Ngakho ke wamelayisela umfowabo ngefa lakhe ukuze athole ukudla. Igama like Jakobe likhaza ukuthi. "Ungumthohlisi" ngako impilo yakhe kwakungukukhohlisa abanye abantu. (Ngokuhamba kwesikhathi uJakobe waze wakhohlisa nobaba wakhe.)

Isithombe 2: Iphupho Likajakobe

Isithombe 2: Iphupho Likajakobe

Genesis 28:10-22

uESAWU wamuzonda uJakobe waze wafuna ukumbulala, ngakoke uJakobe kwafuneka abaleke ekhaya.
Bheka esithombeni. UJakobe waphupha.
Wabona uNku ezulwini nezingelosi zakhe ziza emhlabeni uNk. Wathi kuJakobe. Ngizokinikeza wena nesizuku lwane sakho lendawo olele kuyo. Isizukulwane sakho soba siningi. Bonke abantu bayobusiseka ngawe nangesizukulwane sakho.
"Nginawe ngizokubheka nomakuphi lapho uyakhona ngokubuyisela kulendawo. Ngeke ngikushiye ngize ngifeze isethembiso sami kuwe.
uNku wayazi ukuthi uJakobe wayengukhohlisi kodwa wayemthanda efuna ukumguqula.
Ngakho ke uNku wamnikeza lezizethembiso ezinhle kangaka.

Isithombe 3: Ujakobe No Labani

Isithombe 3: Ujakobe No Labani

Genesis 29:1 - 31:55

uJAkobe waqhubeka nokukhohlisa abanye, kodwa isikhathi akhohUswe yibona.
uJAkobe wahamba uwayosebenzela umalume wakhe uLabani. Wayefuna ukushada nendodakazi kaLabani encane uRachel. Walobola ngokusebenza iminyaka eyisikh o mbisa kuLabana. Ngakho ke uLabane wakhu hlisa uJakobe ukuze ashade indodakazi endela kuqala. uLabani wenza uJakobe asebenze eminye iminyaka eyisikhombisa ukulobola uRachel. UJAkobe wakhohlisa uLabana. Wazuza zonke izilwane (imfuyo) kaLabani. Ngekhoke uNku. wathi kuJAKOBE. "Phindela ezweni loyihlo nasezihlobeni zakho mina Nkulunkulu wakho ngoba nawe."

Isithombe 4: Ujakobe Uhlangabezana Nonku

Isithombe 4: Ujakobe Uhlangabezana Nonku

Genesis 32:1-32

uJakobe wayefuna ukubuyela ekhaya kodwa wayesaba uESAWU ngoba labo abathohlisa abanye bahlalela ovalweni lwembuyiselo. Ngobunye ubusuku endleleni ebuyela ekhaya indoda yeza kuJakobe. Yaphumula noJakobe kulobobusuku. Kwathi nje ilanga selizophuma indoda yethinta isikhoxo senyongo kaJakobe emsipheni wenqulu. Ngakhoke uJakobe wayazi ukuthi indoda kwakunguNk. uJakobe akalwanga kEpha wathi "Ngeke ngikudedele uhambe ungangibusisanga. Ngakho indoda yathi kuJakobe." Ngeke usabizwa ngoku thi uJakobe kodwa ungu Israyeli" uIsrayeli ushokuthi, "uzabalaza noNku". UNk. wenza uJakobe umkhohlisi wamanga khona ezoku mphendula. uIsrayele wabuyela ekhaya eno kuthula emoyeni wakhe. Waphenduka ubaba nomholi wabantu ababekhonza uNk. Bangani, sonke silwa nezindlela noma izwe likaNk. uma sikhohlisa abanye. Kodwa uNk wasithumelela umuntu ozosiguqula. UnguNk. uJesu Kristu.

Isithombe 5: Iphupmo Likajosefa

Isithombe 5: Iphupmo Likajosefa

Genesis 37:1-11

uJakobe: UNku. ametha igama lika Israyeli, wayenamadodana ayishumi nambili Indodana yathe ayeyithanda kwakungu Josefa. uJakobe wanikeka uJosefa iseMbatho esihle. UMfowabo Josefa waba nomona. Ngobunye ubusuku uJosefa waphupha. Ngakho wathi kubafuwabo: "Lalelani leliphupho engiliphuphile." Bhekani bensibopha izithungu ensimini; nasoke isithungu sami sivuka sima; nazoke izithungu zenu zisipha zisikhothamela isithungu Sami." Abafowabo bathukuthela. Ngabe leliphupho lalichaza ukuthi bazokhothama kumfowabo omnane? Bamzonda uJosefa ngako bazama isu lokumlimaza.

Isithombe 6: Ujosefa Uyadayiswa

Isithombe 6: Ujosefa Uyadayiswa

Genesis 37:12-36

Abafowabo Josefa babeluse izimvu kude nasekhaya uJakobe wathi kuJosefa. "Hamba uyobheka ukuthi konke kuhamba kahle ekwaluseni kubafoweni bese ubuyisa imfuyo nomsebenzi ekhaya.
uMa abafowabo bebona uJosefa eza kubo bacabanga... Ukumbulala. Bamephuca isembatho sakhe esihle, Obamfaka emgodini omnyama. Ngakho omunye wabo wathi: Sizozuzani ngokubulala umfowethu? Ngcono simdayise njengesigqila. Ngakho ke bagcoba isembatho sikaJosefa ngegazi lembuzi base belisa kubaba wabo. uJakobe wacabanga ukuthi uJosefa ubulalve ingonyama.
Wazila wathandaza ngokukhulu ukudumala.

Isithombe 7: Ujosefa Nonkosikazi Enonya

Isithombe 7: Ujosefa Nonkosikazi Enonya

Genesis 39:1-20

Abadayisi badayisa uJosepha ezweni lase Gibhithe. Waphenduka isigqila somnumzane okuthiwe ngu Potiphar. uPotiphar wayeyisisebenzi esethembekile senkosi yase Gibhithe. uNk. wayeno Josefa futhi enempumelelo kukonke akwanzayo. Ngokushesha wenziwa isithenjwa esikhulu ekhaya lika Potiphar. uJosefa wayeyibhungu elihle eliselincane. INkosikazi yaPotiphar yamthanda uJosefa izithandela yona. uJosefa wayazi ukuthi loko akulingile, ngakho wakwala lokokwenza. Waphuma wabaleka endlini kodwa uNkosikasi kaPotiphar yambamba ngengubo. Wathatha ingubo yakhe wayikhombisa indoda wathi... inceku yakho ize ukuba inginukubeze. Ngakho uPotifa wamthatha wamfaka etilongweni.

Isithombe 8: Ujosefa Esetilongweni

Isithombe 8: Ujosefa Esetilongweni

Genesis 39:20 - 40:23

uJehova wayenaye uJosefa etilongweni. Ngokushesha uJosefa waphuma waba ngumlindi weziboshwa etilongweni. Izisebenzi zenkosi eziyithelela iwanini nezazi bhaka zipheka nazo zaziseti longweni. Ngobunye ubusuku bobabili baphupha. Kodwa bacabanga ukuthi kwakungekho noyedwa owayengaba chazela lamaphupho. UJosefa wathi kubo: "Kuyimithetho yaNku. Yini ukutolika?" Ngiksheleni amaphupho enu. Ngakhoke izisebenzi zamtshela uJosefa. Ephupheni lami kwakukhona umvini wewayini phambi kwami, emvinini kwakukhona amagatsha amathathu.
Ngathatha izithelo zomvini, ngazikhamela endebeni yenkosi ngayinikela. UJosefa wathi naku ukuchazwa kwayo. Ezinsukwini ezintathu inkosi izokunikhulula ikubuyisela emisebenzi wakho. Nomphathi zinkwa watshela uJosefa iphupho lakhe. Kodwa elakhe lathi ezinsukwini ezintathu, uzakubulawa. Isisebenzi sakhululwa njengokuchazwa kwephupho uJosefa nombhaki zinkwa wabulawa. Kodwa ujobi wasala etilongweni iminyaka emibili.

Isithombe 9: Iphupho Lenkosi

Isithombe 9: Iphupho Lenkosi

Genesis 41:1-40

Ngakhoke inkosi yaGibhithe yabanephupho. Yabona izinkomo ezicebile eziyisikhombisa eceleni komfula. Neziyisikhombisa ezizacileyo ngaphandle komfula lezo zadla eziyisikhombisa ezikhuluphele. Akekho owayenqachazela lelophupho Ngakho inceku enkulu yenkosi yatshela inkosi ngoJosefa. INkosi yathi uJosefa makakhishwe etilongweni. uJosefa wayichazela inkosi ngephupho layo wathi: INkosi uNku. uvezile kuwe ukuthi uzokwenzani. Bheka kuyeza iminyaka eyisikhombisa yenala ezweni lonke lase Gibhithe. Emva kwayo kuyakuvela iminyaka eyisikhombisa yendlala. Bheka indoda ehlakaniphileyo ezoqaphela phezu kwezwe lase Gibhithe. Lenyondoda namanye amadoda mabaqoqo konke ukudla kwenala kuleyominyaka eyisikhombisa, bakugunele leminyaka eyisikhombisa yendlala. INkosi yabona ukuthi uJosefa unomoya kaNku. Ngakho wamenza. Umphathi ohlakaniphile phezu kwezwe lase Gibhithe.

Isithombe 10: Ukuphatha Kukajosefa Egibithe

Isithombe 10: Ukuphatha Kukajosefa Egibithe

Genesis 41:47 - 42:28

Ngesikhathi seminyaka eyisikhombisa yenala egibhithe, uJosefa wagcina ummbilu omningi. Pho sekufika iminyaka eyisikhombisa yendlala. Wadayisa ummbila kubantu baseGibhithe. Kwakunendlala nasezweni lase kanana. Ngakhoke abafowabo kuJosefa abayishumi beza eGibhithe ukuzothenga ukudla. Babengazi ukuthi ngubani owayephethe frethi babengumboni uJosefa. uJosefa kodwa yena wababona. uJosefa wababeka icala lokuba izinhloli; Wayesebavalela etilongweni. Emva kwezinsuku ezintathu wathi kubo. "Ukubonakalisa ukuthi nithembekile, ngiletheni umfoweni omncane lapha kimi. Wayesegcina oyedwa kubafowabo, wayescebadedela abanye wabanikeza ukudla wathi abahambe.

Isithombe 11: Ujosefa Uyaziveza Kubafowabo

Isithombe 11: Ujosefa Uyaziveza Kubafowabo

Genesis 43:1 - 45:27

Abafowabo Josefa babesaba ukuphindela eGibhite kodwa masishane babefuna okunye ukudla. Ngakho bathatha umfowabo omncane uBhejamini baphindela kuJosefa. Kodwa uJosefa akabatshelanga ukuthi ungubani. Wabadayisela ukudla kodwa wayesetshela omunye wezi sebenzi zakhe ukuba aphindisele imali ezikhwameni zabo bese efaka inkomishi yakhe yesiliva esakeni likamfowabo omncane uBhenjamini. Ngakho wathumela omunye wezisebenzi zakhe ukuba ababambe bese ebabophela ukweba. Abafowabo baguqa ngamadolo bezicelela uxolo kuJosef (loko kwafana nezinto aziphupha). UJosefa wakhala ngaloko wayengasakwazi ukuzifihla wabatshela..." Ngingumfowenu uJosefa, lona enamdayisa eGibhithe." Waphakamisa uBhenjamini wamanga wase ebanga bonke abafowabo. uJosefa wabanika izipho enhle abafowabo kanye nezikayise, wabatshela ukuba babuye beze nemindeni yabo eGibhithe. Baphindela ekhaya bafike bamtshela uyise. uJosefa uyaphila ungumbusi waseGibhithe.

Isithombe 12: Ujakobe Nojosefa Egibhithe

Isithombe 12: Ujakobe Nojosefa Egibhithe

Genesis 45:28 - 50:26

UJakobe oweyesegugile wathatha yonke imfuyo yakhe nomndeni wakhe wayohlala eGibhithe. Uma uJosefa ebona uyise. Wambamba wamanga; bobabili bakhala. Wase webusisa amadodana kaJosefa babangababusi abakhulu ezizweni zakwa Israeli. UJakobe washonela eGibhithe esemdala kakhulu. Ngakhoke abafowabo kaJosefa babesaba ngamaphutha abawenza kuJosefa. Kodwa uJosefa wathi kubo: "Ningesabi". **
Naningakhele uzungu lokungibulala, kodwa uNk. Ngalokho wagcina abantu abaningi bephilile. Bangani kukhona oyedwa ezulwini omkhulu kunoJosefa. Igama lakhe yiNkosi uJesu Christu. Abantu ababi bambulela. Kodwa uNku wenza okuhle kokubi enzela thina nakubobonke abakholwa kuJesu. uJesu wavuka kwabafileyo.
Manje uma sivuma izono zethu kuJesu, kuhlangene nokubi esikwenza kwabanye. UNk. uyakuzixolela lezono. Unamandla okusiza...bonke abakholwa kuye, ngeke basizwe izijeziso zokufa okuphakade.

Icala Lesibili Isibingelelo

Icala Lesibili Isibingelelo

Kwakukhona indoda igama layo kunguMoses owaye namandla kuNk. futhi asindisa wakhulula abantu bakaNk. (beyizigqila) eGibhithe.

Isithombe 13: Umntwana Umose

Isithombe 13: Umntwana Umose

Exodusi 1:2-10

UJakobe owethiwa igama Israyeli, waba nomankulu owethiwa igoma Mose... uMose wazalelwa eGibhithe eminyakeni engamakhulu amathathu adlula uJosefa emhlabeni. Ngalesosikhathi abakwa Israyeli babebaningi kakhulu, ngaloko inkosi yaseGibhithe yabasaba abantwana bakwa Israyeli, yayisibaphatha kabi yabahluphekisa. Ababophelela ukuba basebenze njengezigqila, akhipha nomthetho wokuthi abantwana babafana bakwa Israyeli mababulawe. Ngenkathi uMose ezalwa, imama wakhe wamufihla. Wamufaka kubhasikidi wayomfihla emihlangeni ezanzi nomfula. Udadewabo, uMiriam, wayeseduza nomfula ukuze aqaphe umntwana. Indodakazi yenkosi yeza emfuleni ukwohlamba. Yathola ngobhasikidi owawunomntwana uMose. uMose waqala ukukhala, lndodakazi yeNkosi yayizwela lngane. Yacabanga ukuzithathela umntwana, abe indodana yayo. UMose wakhulela emzini wenkosi. UMose wafundiswe yonke imithetho yase yaGibhithe, waphenduka indoda ebalulekile.

Isithombe 14: Umose Nesihlahla Esiruthe

Isithombe 14: Umose Nesihlahla Esiruthe

Exodusi 2:11 - 4:17

Ngelinye ilanga uMose wabona umGibhithe eshaya isigqila esingum Israyeli.
uMose wayefuna ukusiza abantu bakubo, Wabulala umGibhithe kodwa kwafanele ukuba abalekele inkosi. Iminyaka engamashumi amane wahlela ezweni lase Sinayi. Ngolunye usuku wabona into engajwayelekile. Wabona isihlahla sivutha, kodwa sasingawohloki. UNku. wakhuluma kuMose, izwi lakhe lalivela kulesosihlahla esasivutha, "Wathi kuye: "Ngibonile ukuhlukunyezwa nokuphathwa kabi kwabantu bami. Ngizakuthumela wena enkosini yaseGibhite ukuze ukhiphe abantu bami ezweni.

Isithombe 15: Umose Uphindela Enkosini

Isithombe 15: Umose Uphindela Enkosini

Exodosi 3:11 - 10:29

UMose wayesaba kepha wamthemba uNk. waphindela eGibhithe.
UMfowebo uAroni, wahamba. naye.
Bathi enkosini, UNk., Inkosi kaIsrayeli, ithikuwe, "dedela abantu bami bahambe" ngoba ufuna abantu bakhe bamkhonze. Kodwa inkosi yathi: "Angimazi uNk. futhi ngeke ngibadedele abantwana bakwa Israyeli." Emva kwaloko iNkosi yabaphathakabi kakhulu abantwana bakwe Israyeli. UNku. wathi kuMose: "Ama Gibhithe azokwazi ukuthi ngingu Nku. iNkosi uma ngiphakamisa isandla sami phezu kweGibhite bese ngikhipha amaIsrayeli kulo". UNku. wabuye wathi: "Uma uFaro ethi kuwe 'yenza imilingo', ngakowena ithi kuAroni, 'Thatha induku yakho uyiphonse phansi phambi kukaFaro, iyakuphenduka inyoka". UAroni wenzenjalo, inkosi yase iwabona amandla kaNku, kodwa inhliziyo yayibukhuni akavumanga nama Israyeli. Ngakoke uNku. wasesebenzisa amandla akhe kumaGibhithe. Waphendula amanzi abomvu ukuze amaGibhithe amba eceleni nKomfulu omkhulu (iNile). Waletha umhlambi wamaxoxo izinyosi, isjehotho ezweni lase Gibhithe. UNku. wavumela abenzi bemilingo ukubabenze imilingo kodwe uNku. weqiniso wenza okungaphezu kwaloko. UNku. wayixwayisa iNkosi ukuthi unamandla amakhulu kunabenzamilingo Gibhithe. Kodwa phezu kwalo iNkosi ayivumanga ukuthobela unku. nabantwana bakwaIsrayeli yangabavumela bahambe.

Isithombe 16: Imvu Yomhlatshelo

Isithombe 16: Imvu Yomhlatshelo

Exodusi 12:1-36

UNku. wakhuluma kuMose futhi, wathi: "Ishela uIsrayeli ukuthi umndeni ngamunye mawubulale imvu. Bathathe ingosana yegazi bayigcobe eminyangweni yezindlu zabo", ngizofika ebusuku eGibhithe, ngibulale wonke amazibulo abantwana besilisa. Uma ngibona uphawu lwegazi eminyangweni yenu, ngiyodlula ngeke nginilimaze. UNku. wenze njengokusho kwakhe. Bonke abantwana bamazibulo bamaGibhithe bashona. Akukho noyedwa umntwana wamaIsrayeli owashona. Yase inkosi ibiza uMose, yathi: "Phumani manje wena nabantwana bakaIsrayeli". Hambani niyokhonza uNku. wenu.

Isithombe 17: Bawela Ulwandle

Isithombe 17: Bawela Ulwandle

Exodusi 13:17 - 14:31

UMose wahola abantwana bakwaIsrayeli ebakhipha eGibhithe. UNku wahamba phambi kwabo. Kodwa amaGibhithe athukuthela ephunyulwe izigqila zawo.
Inkosi yakhipha impi yamaGibhithe ukuba ibalandele ibabuyise eGibhithe. AmaIsrayeli ahamba aze afika dwandle olukhulu abakwazanga ukuwela. AmaGibhithe ayesezithendeni. Ayengakwazi ukubaleka amaIsrayeli. uMose wathi kubo: "Ningesabi".
Nizobona ukuthi uNku. uzosiza kanjani. Ngempela ulwandle lwavuleka phakathi abantwana bakaIsrayeli bawela ulwandle esihlabathini esomileyo. AmaGibhithe azama ukubalandela kodwa amanzi abuya abamboza. Wonke lawo magibhithe emuka namanzi kodwa amaIsrayeli ehamba aze aphumela ngaphandle.

Isithombe 18: Ukudla Namamzi Ehlane

Isithombe 18: Ukudla Namamzi Ehlane

Exodusi 16:1 - 17:7

UMose wabahola abantwana bakwaIsrayeli ehlane. Babengenako okwanele kokudla ngako bakhononda kuMose noAroni...noNku. Njalo ebusuku uNku. wayethume umhlambi wezinyoni ukuze badle. Ekuseni njalo inqwaba yezinkwa ukuze badle. (Abantu bakubiza ngemana). Uma amanzi engekho, babexabana noMose.
uMose wathi kubo: "Nilwelani nami na?" "Nimuvivinyelani uNku. na?" UMose wathandaza uNku. wamphendula. Thatha induku yakho ushaye idwala amanzi azokuvela baphuze abantu bami. Iminyaka engamashumi amane uNk. wabondla abantwana bakwaIsrayeli ehlane.

Isithombe 19: Umose Enhabenika Nkulunkulu

Isithombe 19: Umose Enhabenika Nkulunkulu

Exodusi 19:1 - 20:17; Psalm 19:11; John 14:15

AmaIsrayeli afika entabeni yaseSinayi.
UNku. watika entabeni nomoya omkhulu onamandla, engumbani, engamagu nomlilo. UMose wakhuphukela entabeni wakhuluma noNkulunkulu. Wathi kuye: "NginguNku. UJehova wakho, awuyikuba nabanye oNku. ngaphandle kwami". Ungakhonzi sithixo ngaphandle kwami. Ungaliphathi ngeze igama lami. Khumbula usuku lwesabatha ulwngewelise. Hlonipha uyihlo nonyoko. Ungabulali. Ungaphingi. Ungebi. Ungafakaziamanga ngomakhelwane wakho. Ungafisi into noma indlu kamakhelwane wakho. Emvakwaloko. uNku. wayibhala phansi yonke lemiyalelo etsheni. uMose wehla enfabeni ephethe lezozibhebhe zamatshi abhalwe imithetho kubantu ukuba bayizwe.
Namuhla sithola imiyalo kaNku. eBhayibhelini. UNku. Wathi. 'Ogcina imiyalo yakhe unomvuzo omkhulu ezulwini. NoJesu wathi: "Uma ungithanda uzohlonipha loko engikusyala ongotho.

Isithombe 20: Inyoka Yethusi

Isithombe 20: Inyoka Yethusi

Izinombolo 21:4-9; Dutoronomy 18:18

AmaIsrayeli athembisa ukugcina imiyalo kaNku. kodwa abazange bayigcine.
Abantu futhi baqala ukukhononda kuNku. ngokudla uNku. ayebanika kona. UNku. wabaqalekisa ngokubathumelela izinyoka ezinophoyizeni. Abantu abaningi babulawa nguphoyizeni wezinyoka. Abantu bakhala kuMose wasebathandazela kuNku. UNku. Watshela uMose ukuthi: Yenza inyoka yethusi uyibeke phezulu olunywe yinyoka ephilayo abheke phezulu uyakuphila.
Ngakoke uMose wakha inyoka yethusi wayi. Bonke abalunywe yinyoka babebheka in yoyethusi baphile.
UMose wayengomunye waholi nomprofethi omkhulu abantwana bakaIsrayeli abake babanaye.
Iminyaka engamashumi amane wabahola abantwana bakaIsrayeli ehlane.
Ngaphambi kokuba aShone uMose uNku. wathi. Ngizoletha umprofethi onjoengawa khona lapha phakathi kwabakwaIsrayeli.
Uzotshela abantu konke engimuala ngakho.

Isithombe 21: Ujesu Wondla Abantu

Isithombe 21: Ujesu Wondla Abantu

Johani 6:1-58

Iminyaka eminingi amaIsrayeli ayefuna umholi onjengoMose.
Ekugcineni uJesu Kristu wazalwa ezweni lakaIsrayeli.
Wafundisa abantu ngoNku njengoMose enza. Ngolunye usuku abantu bayandawana thize ukuyomlalela.
Balamba kodwa kwakungekho ukudla.
Umfana omncane wayephethe izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili.
UJesu wathatha isinkwa nofishi wathanelaza. Basutha bonke abantu ngolokokudla okuncane. Babengaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu. Abantu bathi. "Ngempele lona ngumprofethi okwamenyezelwa ukuza kwakhe".
Ngosuku olulandelayo uJesu wathi: "Ngiyisinkwa sokuphila, oza kimi, ngeke alambe nokholwa yimi ngeke ome." Masize kuJesu sikholwe nguye.

Isithombe 22: Ujesu Ukhuluma Nomose

Isithombe 22: Ujesu Ukhuluma Nomose

Matthew 17:1-8; Luke 9:28-36

UMose noElijah babengabaprofethi bakaNk. Baphila iminyaka ngeminyaka (eminingi) ngaphambi kokuza kukaJesu.
Ngolunye usuku uJesu nabafundi bakhe abathathu babesentabeni ukuyothandaza.
Ngenkathi uJesu ethandaza, ubuso bakhe bashintsha bakhazimula bagqama.
Izingubo zakhe zabamhlophe njengombani.
UMose noElija nabo baqhamuka bekhazimula. Bakhuluma noJesu ngokusa kwakhe besebungaweleni noNk. Abafundi bakhe.
Kwase kwehla babezwa bekhuluma bobathathu ifu labamboza bonke. Izwi likeNku. lakhuluma kulolelofu. Lathi: "Lona indodana yami engiyithandayo, ngaye ngithoko zile. "Musweni." Uma izwe selikhululumile laqeda, abafundi babona uJesu.

Isithombe 23: Ujesu Wafela Thina

Isithombe 23: Ujesu Wafela Thina

Johani 3:14-16

Abantu ababithandanga uJesu bambulala.
Amabutho ambethelela esiphambanweni.
Babulala namanye amadoda amabili kanye naye.
Lamadoda ayengamasela nababulali.
Kodwa uJesu akaze aphule umthetho kaNku.
Kodwa mina nawe siyephulile imithetho kaNku. Kusifanele ukujeziswa nokukhishelwa ngaphandle kombuso kaNku. Kodwa uNku. uyabathanda bonke abantu. Akafuni ukuba sibekude nomusa wakhe noma siye esihogweni. (kasathane). Ngako uNku wathumela uJesu, indodana yakhe, azosimela emacaleni ethu. Ngesikhathi sikaMose, Igazi lemvu lenzelwa ukusindisa amaIsrayeli olakeni likaNku. Ezweni useGibhithe.
UJesu, imvu kaNku. Wafa efela thina njengomhlatshelo. Igazi lakhe liyinhlawufo yezono zami nawe. Ngenkathi uMose ephakaMisa inyoka yethusi, ngakoke uJesu kumele aphakanyiswe esiphambanweni ukuze bonke abakholwa nguye babenokuphila okuphakade. Njengesipho esivela kuNkulunkulu.
Ngokuba uJehova wasithanda kangaka wasithumeleka indodena yakhe eyodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo, angabhubhi, abe nokuphila okuphakade.

Isithombe 24: Ujesu Ezulwini

Isithombe 24: Ujesu Ezulwini

Johani 19:38; Act 1:6-11

Umzimba kaJesu wathathwa wayiswa ethuneni.
Kodwa ngosuku lwesithathu, uJesu wavuka kwabafileyo. Abantu abaningi bakhuluma ngaloko, emva kwezinsuku ezingamashumi amane, wavuka kwabafileyo bambona enyukela ezulwini, njengoba ubona kulesisithombe.
UJesu namanje usaphila.
UMose ndbobonke abafayo babekholwa kuNku. Nabo basaphila nanamuhla. Basezulwini.
UMose wayengumholi omkhulu nomprofethi kaNku.
Kodwa uJesu undodana kanku.
Ukude kakhulu kunoMose, nangobukhulu.
uMose wahola abantwana bakwaIsrayeli wabawelisa ulwandle ebakhipha eGibhithe. Kodwa uJesu weza ukuzosindisa bonke abakholwa kuye. Ngelinye ilanga uJesu uyobuya, njengokunyukela kwakhe ezulwini.
Uyothatha bonke abakholwa kuye, babe naye ezulwini. Bangani abahle. Senikulungele ukuhamba noJesu (kungenzeka afika namuhla!)
Kholwa eNkosini uJesu Krestu uyakusindiswa.

관련정보

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

"Look, Listen and Live" 시청각 자료 - 8개 프로그램의 24개 그림은 각각 체계적인 전도와 그리스도 교육에 매우 적합합니다. 이 시리즈는 구약의 등장 인물과 예수님의 삶, 그리고 젊은 교회에 대하여 배울 수 있으며 수백개의 언어로 제공됩니다.

GRN 시청각 자료 활용 하기 -파트1: 복음 공유를 쉽게 - 이 글은 사역에 사용될 수 있는 다양한 GRN 시청각 자료에 대해 소개합니다.

GRN 시청각 자료 활용하기-파트2: 더 많이 배우기 - 이 글은 어떻게 사람들이 이야기로부터 배우는지, 그리고 왜 이야기에 많은 주석이 없는지에 대한 이유에 대해 추가적으로 설명 합니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach