Tin Tức Tốt Lành

Tin Tức Tốt Lành

개요: Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

스크립트 번호: 407

언어: Vietnamese

주제: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

청중: General; Rural, developing

스타일: Monolog

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Minimal

지위: Publishable

스크립트 텍스트

Hân hạnh chào bạn!

Hân hạnh chào bạn!

Hân hạnh chào bạn! Bạn có sẵn quyển sách hình ở trước mặt chưa? Chúng ta hãy bắt đầu xin nhớ lật sang trang mới khi bạn nghe tiếng nhạc. Hãy chú ý lắng tai nghe đang khi bạn xem hình vẽ.

Hình số 1: Trước khi Sáng Thế

Hình số 1: Trước khi Sáng Thế

Sáng Thế Ký 1:1-5; Thi Thiên 90:2

Hình này nói về Thượng Ðế đã sáng tạo. Lúc ấy chưa có loài người, thú vật, cây cỏ hoặc một vật nào cả. Bầu trời thì u tối và hỗn độn, chỉ duy có Thượng Ðế mà thôi.

Hình số 2: Thượng Ðế Phán Dạy

Hình số 2: Thượng Ðế Phán Dạy

Ê-sai 45:18-19; Hê-bơ-rơ 4:12

Quyển sách trong hình này là quyển Kinh Thánh. Thượng Ðế dùng Kinh Thánh để phán dạy chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta hiểu biết Thượng Ðế. Ngài yêu thương tất cả mọi người. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta con đường đi đến sự bình an và phước hạnh. Mọi điều mà tôi sẽ kể sau đây là lời của Kinh Thánh.

Hình số 3: Thế Giới Ðược Sáng Tạo

Hình số 3: Thế Giới Ðược Sáng Tạo

Sáng Thế Ký 1:1-25

Thượng Ðế tạo dựng nên mọi thú vật và cây cỏ. Mọi vật do Ngài làm ra đều tốt lành cả. Ngài cũng dựng nên loài người và để loài người cai quản mọi vật do Ngài sáng tạo.

Hình số 4: A-đam và Ê-va

Hình số 4: A-đam và Ê-va

Sáng Thế Ký 1:26-31, 2:7 - 3:24

Người nam đầu tiên được đặt tên là A-đam và người nữ đầu tiên là Ê-va. A-đam và Ê-va sống hạnh phúc trong vườn Ê-đen. Vườn này có nhiều cây cối. Thượng Ðế phán với hai người rằng: Ngươi được phép ăn trái mọc trên mọi cây. Trừ một cây duy nhất ở ngay giữa vườn. Ngài cũng phán cho hai người biết là họ sẽ bị trừng phạt nếu họ ăn trái của cây cấm ấy. Bất tuân lời Thượng Ðế, A-đam và Ê-va ăn trái của cây cấm và phạm tội với Thượng Ðế.

Hai người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen như bạn thấy trong hình. Họ đã phạm tội và bị Thượng Ðế trừng phạt. Kể từ đó trở đi, mọi người đều có tội biết đến sự đau đớn, bệnh tật và sự chết. Tuy thế, Thượng Ðế vẫn còn yêu thương hai người. Ngài hứa ban cho họ một Ðấng Cứu Thế là Ðấng sẽ cất đi tội lỗi của họ.

Hình số 5: Ca-in và A-bên

Hình số 5: Ca-in và A-bên

Sáng Thế Ký 4:1-16; Rô-ma 3:23

A-đam và Ê-va đã phạm tội, cùng thể ấy con cái của họ cũng phạm tội. Người cầm cây gậy là Ca-in. Người kia là A-bên. Cả hai người đều là con trai của A-đam và Ê-va. Ca-in thù ghét em mình là A-bên. Ca-in phạm điều ác vì đánh A-bên đến chết. Mọi dòng dõi của A-đam và Ê-va đều phạm tội. Tôi và bạn cũng đã phạm tội và chúng ta đáng bị đoán phạt.

Hình số 6: Con Tàu Của Ông Nô-ê

Hình số 6: Con Tàu Của Ông Nô-ê

Sáng Thế Ký 6:1-22; 2 Phi-e-rơ 3:9

Dòng dõi của ông A-đam tiếp tục làm nhiều điều ác. Thượng Ðế định dùng một cơn lụt lớn để trừng trị họ. Nhưng có một người rất tôn kính Thượng Ðế. Tên ông ta là Nô-ê. Thượng Ðế phán cho Nô-ê đóng một chiếc tàu hầu tránh khỏi cơn lụt. Ông vâng theo lời Thượng Ðế mà khởi công đóng tàu. Khi đóng xong, Nô-ê cùng gia đình lên tàu. Ông cũng thúc gịuc nhiều người khác đi theo ông nhưng họ từ chối vì họ chẳng tin rằng Thượng Ðế sẽ trừng phạt họ.

Hình số 7: Cơn Lụt

Hình số 7: Cơn Lụt

Sáng Thế Ký 7:1-24

Sau khi Nô-ê và gia đình ông đã lên tàu. Liền đó mưa bão đổ xuống gây nên cơn lụt lớn, nước ngập mọi đỉnh núi. Lúc ấy, nhiều người muốn leo lên tàu của Nô-ê nhưng chính Thượng Ðế đã đóng cửa tàu lại. Mọi người trừ những người trên tàu ra đều bị chết đuối cả. Bởi vì họ đã không tin Thượng Ðế. Nô-ê cùng gia đình được bình an vì ông ta tin Thượng Ðế và vâng theo lời phán của Ngài.

Hình số 8: Áp-ra-ham, Sa-ra và Y-sác

Hình số 8: Áp-ra-ham, Sa-ra và Y-sác

Sáng Thế Ký 17:1-8; 21:1-7; Ma-thi-ơ 1:1-6

Áp-ra-ham thuộc dòng dõi của Nô-ê. Ông cũng là người tin kính Thượng Ðế. Thượng Ðế hứa ban cho ông và vợ ông tên là Sa-ra một đứa con đầu lòng. Ðến khi già nua, Áp-ra-ham và Sa-ra mới được một đứa con trai đặt tên là Y-sác. Thượng Ðế cũng có hứa rằng Ðấng Cứu Thế sẽ thuộc dòng dõi của Y-sác và Ðấng ấy sẽ cất đi tội lỗi của mọi người. Thật, Ngài đã ban Ðấng Cứu Thế xuống thế gian là Ðức Chúa Giê-xu. Chúa sẽ cất đi tội lỗi của tôi cũng như của bạn.

Hình số 9: Môi-se và Luật Pháp của Thượng Ðế

Hình số 9: Môi-se và Luật Pháp của Thượng Ðế

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-25, 34:27-32

Môi-se là con cháu của Áp-ra-ham và Y-sác. Ông tin kính Thượng Ðế. Ngài sai ông đi lên núi. Tại đó, Thượng Ðế ban cho Môi-se luật pháp của Ngài. Hình này, chúng ta thấy Môi-se đang đi xuống núi, trong tay ông cầm các điều răn của Thượng Ðế. Thượng Ðế muốn mọi người vâng theo các điều răn của Ngài.

Hình số 10: Mười Ðiều Răn

Hình số 10: Mười Ðiều Răn

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17

Trong hình này, chúng ta thấy vài điều răn trong luật pháp mà Thượng Ðế truyền cho Môi-se.
a. Chớ thờ thần tượng hay bất cứ một vật nào khác.
b. Ta phải ngừng các công việc, và chọn một ngày trong tuần để thờ phượng Thượng Ðế.
c. Con cái phải vâng lời cha mẹ, không được nói dối.
d. Cấm sát nhân
e. Chớ phạm tội ngoại tình
f. Chớ trộm cắp và tham lam tài sản của người khác.

Hình số 11: Vật Hy Sinh Cho Tội Lỗi

Hình số 11: Vật Hy Sinh Cho Tội Lỗi

Lê-vi-ký 4:27-35; Giăng 1:29

Trong thời Áp-ra-ham và Môi-se, nếu ai phạm tội thì người ấy phải tế dâng Thượng Ðế một con chiên để chứng tỏ sự ăn năn, hối cải của họ. Ngày nay, chúng ta không còn phải cúng tế con chiên nữa vì Thượng Ðế đã ban cho chúng ta Ðức Chúa Giê-xu để chết thay. Ngài chết trên thập tự giá và nhận lấy hình phạt do tội lỗi của chúng ta. Ngài được chôn đến ba ngày thì Ðức Chúa Giê-xu sống lại bởi quyền phép của Thượng Ðế. Nếu bạn nhận biết mình là kẻ có tội thì hãy tin đến Ðức Chúa Giê-xu và xưng nhận tội mình với Thượng Ðế. Ngài sẽ tha thứ bạn.

Hình số 12: Ma-ri và Thiên Sứ

Hình số 12: Ma-ri và Thiên Sứ

Lu-ca 1:16-38; Ma-thi-ơ 1:18-25

Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện giáng sinh của Ðức Chúa Giê-xu. Chúa xuống thế gian hầu cho lời hứa của Thượng Ðế với A-đam và Ê-va được ứng nghiệm. Tức là Ðấng Cứu Thế sẽ đến và cất đi tội lỗi của thế gian. Một ngày kia, thiên sứ của Chúa hiện ra trước một người nữ trinh tên là Ma-ri. Thiên sứ phán: Thánh Linh của Thượng Ðế sẽ khiến ngươi mang thai một hài nhi. Hài nhi sẽ là Ðấng Cứu Thế như Thượng Ðế đã hứa ban. Ngươi sẽ đặt tên hài nhi là Giê-xu. Ðấng duy nhất cất đi tội lỗi của toàn thế gian.

Thiên sứ cũng hiện ra trước ông Giô-sép là người sắp sửa lấy Ma-ri làm vợ và phán cho ông hay là hài nhi thai nghén trong lòng Ma-ri. Giô-sép không ở cùng với Ma-ri cho đến khi hài nhi Giê-xu ra đời.

Hình số 13: Sự Giáng Sinh của Ðức Chúa Giê-xu

Hình số 13: Sự Giáng Sinh của Ðức Chúa Giê-xu

Lu-ca 2:1-20

Trong tấm hình đầu chúng ta thấy Ma-ri đã sinh được một em bé trai. Trong tấm hình thứ nhì đoàn thiên sứ ngay trong đêm ấy hiện ra trước những người chăn chiên. Thiên sứ phán với họ đêm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh. Thiên sứ chỉ cho những người chăn chiên biết chỗ hài nhi vừa ra đời. Họ tìm đến Ðức Chúa Giê-xu và thờ lạy Người.

Hình số 14: Sự trưởng thành của Ðức Chúa Giê-xu

Hình số 14: Sự trưởng thành của Ðức Chúa Giê-xu

Lu-ca 2:41-52; Mác 6:34

Trong hình đầu chúng ta thấy Ðức Chúa Giê-xu khi Ngài còn trẻ tuổi. Lúc được mười hai tuổi, Ngài đã nói chuyện với các lãnh tụ tôn giáo về Thượng Ðế. Ngài có khả năng làm điều này bởi vì Ngài là Con của Thượng Ðế. Trong hình thứ nhì Ðức Chúa Giê-xu đã trưởng thành. Ngài dạy dỗ nhiều người, có kẻ muốn tin nơi Ngài, nhưng cũng có kẻ không muốn tin.
Nhưng Thượng Ðế phán rằng, Ðức Chúa Giê-xu là Con Một của Ngài và Thượng Ðế mong muốn chúng ta tôn kính Ðức Chúa Giê-xu.

Hình số 15: Những Phép lạ do Ðức Chúa Giê-xu làm

Hình số 15: Những Phép lạ do Ðức Chúa Giê-xu làm

Mác 8:22-26, 5:35-43, 6:45-52

Ðức Chúa Giê-xu có rất nhiều quyền phép. Trong tấm hình đầu Ngài chữa lành một người mù. Hình thứ nhì Ngài kêu một bé gái đã chết sống lại. Tấm hình cuối Ngài đi bộ trên mặt nước.

Hình số 16: Ðức Chúa Giê-xu Chịu Thương Khó

Hình số 16: Ðức Chúa Giê-xu Chịu Thương Khó

Ma-thi-ơ 27:11-31

Ðức Chúa Giê-xu luôn luôn làm việc lành. Ngài chẳng hề phạm tội. Ngài rao giảng về Thượng Ðế và dạy mọi người tôn kính Thượng Ðế. Ðức Chúa Giê-xu dạy rằng tất cả mọi người đều có tội. Có nhiều kẻ không muốn xưng nhận tội lỗi của họ. Họ trở nên oán giận Chúa và bắt bớ Ngài. Chúng bèn đánh đập và sỉ báng Chúa. Nhưng Ðức Chúa Giê-xu chẳng chống cự lại chúng. Tại sao vậy? Vì Ngài tự phó mình chịu thương khó để nhận lấy hình phạt dành cho tội lỗi thế gian.

Hình 17: Ðức Chúa Giê-xu bị đóng đinh

Hình 17: Ðức Chúa Giê-xu bị đóng đinh

Mác 15:22-39; 1 Phi-e-rơ 2:21-24

Ðức Chúa Giê-xu không những chịu thương khó, Ngài còn bị đóng đinh trên thập tự giá nữa. Ấy là cách phạm nhân thời đó bị xử hình. Thượng Ðế phán rằng Ðức Chúa Giê-xu hy sinh cho tội lỗi của chúng ta. Thân thể Ngài chịu đựng hình phạt do tội lỗi của tôi và của bạn. Nếu chúng ta thật lòng nhìn nhận tội lỗi và tin ở Ðức Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ được tha thứ. Riêng bạn thì sao? Bạn muốn được sự tha thứ này không?

Hình số 18: Ðức Chúa Giê-xu Sống Lại

Hình số 18: Ðức Chúa Giê-xu Sống Lại

Lu-ca 23:50 - 24:9

Sau khi Chúa đã chết trên thập tự giá, môn đồ Ngài đem chôn xác Ngài trong hang núi. Họ đem một tảng đá thật to chắn ngang cửa hang. Ba ngày sau đó, môn đồ Ma-ri và cùng vài người bạn đến thăm mộ nhưng không thấy xác Ngài đâu cả, chỉ có thiên sứ đang chờ. Thiên sứ phán: Ðức Chúa Giê-xu đã sống lại, Ngài không còn ở đây nữa. Sau đó, thiên sứ biến mất. Ðức Chúa Giê-xu vẫn hằng sống cho đến ngày nay và mãi mãi. Ngài lắng tai nghe khi chúng ta cầu nguyện với Ngài.

Hình số 19: Thô-ma

Hình số 19: Thô-ma

Giăng 20:19-31

Khi Ðức Chúa Giê-xu sống lại, Ngài hiện ra trước nhiều người và trò chuyện với họ. Một môn đồ của Ngài tên là Thô-ma nói: Nếu mắt tôi chẳng thấy vết thương của đinh đóng nơi bàn tay Ngài thì tôi không tin là Chúa đã sống lại. Bạn thấy trong hình này, Ðức Chúa Giê-xu hiện ra trước Thô-ma và đưa cho ông xem thấy vết thương trên Ngài. Thô-ma liền tin nơi Ngài. Ðức Chúa Giê-xu muốn chúng ta cũng tin nơi Ngài nữa mặc dầu chúng ta chưa thấy mặt Ngài. Riêng bạn, bạn có tin Chúa chăng?

Hình số 20: Ðức Chúa Giê-xu Thăng Thiên

Hình số 20: Ðức Chúa Giê-xu Thăng Thiên

Công Vụ Các Sứ Ðồ 1:1-11

Sau khi Chúa đã sống lại được 40 ngày. Ngài dẫn các môn đồ lên một đỉnh đồi. Ngài phán: Giờ đây ta sẽ trở về trời. Khi ta đã đi khỏi, các ngươi phải rao giảng cho mọi người biết rằng ta đã chịu đóng đinh và chết cho tội lỗi của họ. Hễ ai tin và vâng phục ta thì sẽ được tha thứ. Người đó sẽ được ở cùng với ta trên nước thiên đàng. Ðoạn Chúa thăng thiên trước mắt các môn đồ. Có hai thiên sứ phán với họ: Một ngày kia, Ðức Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế gian để rước về thiên đàng tất cả những ai tin nơi Ngài. Phán xong thiên sứ biến mất.

Hình số 21: Thập tự giá

Hình số 21: Thập tự giá

1 Phi-e-rơ 3:18

Thập tự giá nhắc nhở chúng ta đến sự chết của Ðức Chúa Giê-xu. Ngài chẳng hề có tội, nhưng đã chịu thương khó và chịu chết trên thập tự giá để mang lấy hình phạt của tội lỗi chúng ta. Và Ngài đã sống lại từ sự chết. Ngày nay Ngài sẵn lòng cứu giúp những ai tin kính Ngài. Khi chúng ta xưng tội mình ra và tin nơi Ðức Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ được tha tội và sẽ được sống với Thượng Ðế trên nước thiên đàng.

Hình số 22: Hai Con Ðường

Hình số 22: Hai Con Ðường

Ma-thi-ơ 7:13-14; Giăng 3:16; 1 Giăng 1:9

Ðức Chúa Giê-xu nói có hai con đường. Một con đường rộng và một con đường hẹp. Mỗi người đều đang ở trên con đường rộng. Con đường rộng dẫn tới sự hình phạt trong lửa không thể dập tắt được. Nếu một người tin Ðức Chúa Giê-xu thì người đó bước từ con đường rộng tới con đường hẹp. Con đường hẹp dẫn tới sự sống với Ðức Chúa Trời trên thiên đàng. Bạn có muốn tin nơi Ðức Chúa Giê-xu không? Nếu có, bạn hãy thưa với Ðức Chúa Giê-xu như thế này: Lạy Chúa Giê-xu, con nhận rằng con có tội. Con tin Chúa đã chết trên thập tự giá lãnh lấy hình phạt thay cho tội lỗi của con. Ngài được chôn. Ba ngày sau sống lại. Cảm ơn Chúa. A-men.

Nếu bạn thật tâm thưa với Ðức Chúa Giê-xu như vậy, bạn được trở
thành con của Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Trời là Cha của bạn.

Hình số 23: Con Cái của Ðức Chúa Trời

Hình số 23: Con Cái của Ðức Chúa Trời

Giăng 6:37-40; Giăng 14:6

Nếu chúng ta tin rằng Ðức Chúa Giê-xu chết để cất đi hình phạt của tội lỗi chúng ta, tội lỗi chúng ta sẽ được tha thứ, rồi chúng ta gọi Ðức Chúa Trời bằng Cha vì Ngài nhận chúng ta làm con. Ðức Chúa Trời muốn mọi người từ mỗi màu da và quốc gia bước theo Ngài. Trong hình này, chúng ta thấy Ðức Chúa Giê-xu đón nhận tất cả những ai tin nơi Ngài. Ðức Chúa Trời muốn cả bạn lẫn tôi tin Ðức Chúa Giê-xu và trở nên con cái của Ngài.

Hình số 24: Ðức Chúa Giê-xu và Ni-cô-đem

Hình số 24: Ðức Chúa Giê-xu và Ni-cô-đem

Giăng 3:1-18; Tít 3:4-7

Trong hình này chúng ta thấy Ðức Chúa Giê-xu nói chuyện với một thầy dạy đạo mang tên Ni-cô-đem. Ðức Chúa Giê-xu đang giảng rằng chúng ta phải được biến đổi để lên Thiên Ðàng. Chỉ có Thần của Ðức Chúa Trời là Ðức Thánh Linh mới có thể đổi mới chúng ta. Chúng ta không thể tự biến đổi vì chúng ta đã phạm tội. Nếu chúng ta thú nhận chúng ta có tội và tin Ðức Chúa Giê-xu có quyền cất tội lỗi của chúng ta thì, Ðức Thánh Linh sẽ đổi mới chúng ta. Hôm nay bạn hãy xin Ðức Chúa Giê-xu biến đổi bạn thành một người mới.

Hình số 25: Sự Giáng Lâm của Ðức Thánh Linh

Hình số 25: Sự Giáng Lâm của Ðức Thánh Linh

Giăng 14:15-18; Công Vụ Các Sứ Ðồ 2:1-39

Sau khi Ðức Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá và sống lại, Ngài về nhà trên Thiên Ðàng. Sau đó bạn bè của Ðức Chúa Giê-xu nhóm lại và cầu nguyện chung. Thình lình Ðức Thánh Linh giáng trên mỗi người và cho họ quyền năng để giúp họ nói với những người khác về Ðức Chúa Giê-xu. Ðức Thánh Linh là Ðấng giúp đỡ họ. Ðức Thánh Linh giúp họ hiểu lời của Ðức Chúa Trời và làm những điều đẹp ý Ðức Chúa Trời. Nếu bạn đã tiếp nhận Ðức Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế thì Ðức Chúa Trời đã cho bạn Ðức Thánh Linh để giúp đỡ bạn.

Hình số 26: Ði Trong Ánh Sáng

Hình số 26: Ði Trong Ánh Sáng

Giăng 3:19-21, 8:12; 1 Giăng 1:5-7

Trước khi chúng ta tin vào Ðức Chúa Giê-xu, chúng ta giống như một người đi trong bóng tối, không có ánh sáng. Chúng ta thường phạm tội vì không có ai giúp đỡ chúng ta và chúng ta không biết nên làm gì. Sau khi chúng ta tin Ðức Chúa Giê-xu, chúng ta giống như con người đi giữa ban ngày. Ðức Thánh Linh luôn sẵn sàng giúp chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường của Ðức Chúa Trời qua Kinh Thánh.

Hình số 27: Vâng Theo Lời của Ðức Chúa Trời

Hình số 27: Vâng Theo Lời của Ðức Chúa Trời

Ga-la-ti 5:16-26; Ê-phê-sô 4:22-32

Một người tin Ðức Chúa Giê-xu được gọi là tín đồ Tin Lành. Một tín đồ Tin Lành phải sống theo Kinh Thánh tức là Lời của Ðức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng tín đồ Tin Lành không được phạm tội ngoại tình, không cãi lộn, không trộm cắp, không thờ hình tượng, không thờ hồn người chết.

Hình 28: Gia đình Tín Ðồ Tin Lành

Hình 28: Gia đình Tín Ðồ Tin Lành

Ê-phê-sô 5:21 - 6:4

Gia đình tín đồ Tin Lành phải sống theo Lời của Ðức Chúa Trời. Người chồng yêu thương vợ. Người vợ kính trọng chồng. Vợ chồng phải giúp đỡ lẫn nhau. Cả hai phải săn sóc con cái và dạy chúng những bài học về Ðức Chúa Giê-xu.

Hình số 29: Thương Yêu Kẻ Thù

Hình số 29: Thương Yêu Kẻ Thù

Ma-thi-ơ 5:43-48; Lu-ca 10:25-37

Ðức Chúa Trời ra lệnh và giúp đỡ người tín đồ yêu thương kẻ thù. Bạn có thể thấy một người tín đồ giúp đỡ người khác thuộc một nước thù nghịch. Một tín đồ Tin Lành phải đối xử tử tế với mọi người, kể cả những người đã xử tệ với anh ta.

Hình số 30: Ðức Chúa Giê-xu là Chúa Ðầy Quyền Năng

Hình số 30: Ðức Chúa Giê-xu là Chúa Ðầy Quyền Năng

Công Vụ Các Sứ Ðồ 19:18-20; Thi Thiên 115:1-8

Trong hình này, bạn thấy hai người tín đồ đốt hình tượng và bùa phép. Một tín đồ Tin Lành chỉ được phép thờ phượng và cầu xin sự giúp đỡ từ Ðức Chúa Trời, nhân danh Ðức Chúa Giê-xu. Ðức Chúa Giê-xu có quyền năng vô biên hơn mọi phù thủy, hình tượng, bùa phép và hồn người chết.

Hình số 31: Trục Xuất Quỷ Sa-tan

Hình số 31: Trục Xuất Quỷ Sa-tan

Mác 5:1-20

Trong hình này chúng ta thấy một người bị quỷ nhập. Anh ta có thể bứt dây xích vì quỷ trong người anh ta rất mạnh. Anh ta được chữa lành bởi Ðức Chúa Giê-xu. Ma quỷ bị trục xuất ra khỏi người đó vì Ðức Chúa Giê-xu có quyền phép hơn hẳn mọi loài ma quỷ. Ma quỷ và ngay cả Sa-tan đều sợ Ðức Chúa Giê-xu vì Ðức Chúa Giê-xu là Con của Ðức Chúa Trời. Ðừng thờ ma quỷ. Nếu bạn bị ma quỷ quấy phá, hãy cầu xin Ðức Chúa Giê-xu đuổi chúng đi.

Hình số 32: Theo Ðức Chúa Giê-xu

Hình số 32: Theo Ðức Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 6:24; 1 Ti-mô-thê 6:6-10

Ðức Chúa Giê-xu muốn người ta tuân theo Lời Ngài. Nhưng trong hình này, chúng ta thấy một người bị Sa-tan dùng dâng rất nhiều tiền bạc, quần áo và những vật khác để cho tín đồ Tin Lành không tuân theo Lời của Chúa. Nhưng người tín đồ không muốn những thứ ấy. Ông ta muốn vâng Lời Ðức Chúa Giê-xu. Bạn có luôn luôn vâng Lời Ðức Chúa Giê-xu không?

Hình số 33: Khi Một Tín Ðồ Tin Lành Phạm Tội

Hình số 33: Khi Một Tín Ðồ Tin Lành Phạm Tội

Lu-ca 15:11-32

Ðức Chúa Giê-xu kể chuyện một chàng thanh niên đã phạm tội rất nhiều. Anh ta đã xài phí tiền bạc của cha cho để tà dâm, cờ bạc, và hưởng lạc thú cho hả dạ. Sau khi tiêu sạch tiền bạc và bị bạn bè bỏ rơi, anh ta hối hận, và anh ta bèn trở về cùng cha xin tha tội. Vì người cha yêu thương nên tội lỗi của anh ta được tha thứ và anh ta được đón nhận trở lại. Nếu chúng ta phạm tội, chúng ta cũng phải ăn năn, từ bỏ các điều xấu và thú nhận tội lỗi với Ðức Chúa Giê-xu. Ðức Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta và đã chịu chết để cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta.

Hình số 34: Bệnh Tật

Hình số 34: Bệnh Tật

Gia-cơ 5:13-16; Phi-líp 4:6-7

Mọi người đều có thể bị bệnh. Nếu bạn bị bệnh hãy cầu nguyện với Ðức Chúa Giê-xu xin Ngài giúp bạn. Ðừng nhờ phù thuỷ hay hồn người chết giúp. Ðức Chúa Giê-xu có quyền hơn tất cả.

Hình số 35: Sự Chết

Hình số 35: Sự Chết

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Hê-bơ-rơ 2:14-15

Nếu một người đã tin Ðức Chúa Giê-xu bị chết, thân thể người ấy được chôn nhưng linh hồn sẽ lên Thiên Ðàng vì tội lỗi người ấy đã được gội sạch bởi Ðức Chúa Giê-xu. Nếu một người không tin nhận Ðức Chúa Giê-xu bị chết, thân thể người ấy được chôn nhưng linh hồn sẽ chịu hình phạt trong lửa vì người đó hãy còn đầy tội lỗi. Khi chết bạn sẽ đi đâu? Ðức Chúa Giê-xu đã biến đổi bạn thành người mới và mang tội lỗi của bạn đi chưa?

Hình số 36: Thân Thể của Ðức Chúa Giê-xu

Hình số 36: Thân Thể của Ðức Chúa Giê-xu

1 Cô-rinh-tô 12:12-31; Ê-phê-sô 4:11-1

Mỗi phần của cơ thể ta có phận sự riêng. Vì dụ: mắt để thấy, miệng để nói và ăn. Nếu một phần bị bệnh, cả cơ thể cảm thấy bệnh theo. Ðức Chúa Trời phán mỗi tín đồ Tin Lành là một phần của cùng một thân thể. Mỗi người có phận sự riêng. Chẳng hạn truyền giảng, ca hát, nấu ăn. Nhưng mỗi người phải làm phận sự mình cho Ðức Chúa Giê-xu. Tất cả tín đồ phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Hình số 37: Sự Nhóm Họp

Hình số 37: Sự Nhóm Họp

Hê-bơ-rơ 10:24-25; 1 Cô-rinh-tô 11:23-24

Ðức Chúa Trời dạy rằng tất cả tín đồ Tin Lành nên nhóm lại để thờ phượng Ngài, cầu nguyện và ca hát. Nên dành thì giờ chia sẻ Kinh Thánh. Tất cả tín đồ họp lại thành Hội thánh.

Hình số 38: Ðức Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại

Hình số 38: Ðức Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại

Giăng 14:1-3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13 - 5:4

Ðức Chúa Giê-xu đã lên Thiên Ðàng nhưng một ngày kia Ngài sẽ trở lại. Khi Ngài trở lại, những người tin Ngài sẽ được lên Thiên Ðàng. Nhưng những người không tin Ðức Chúa Giê-xu sẽ bị ở lại và chịu hình phạt trong lửa đỏ. Bạn đã sẵn sàng lên Thiên Ðàng khi Ðức Chúa Giê-xu trở lại không?

Hình số 39: Kết Quả

Hình số 39: Kết Quả

Ma-thi-ơ 7:15-20; Ga-la-ti 5:22-23

Kinh Thánh chép rằng nhánh cây nào không kết quả sẽ bị cắt ra và đốt. Hãy nhìn xem hình này, chúng ta muốn một cây đơm quả. Ðức Chúa Giê-xu cũng muốn quả từ một tín đồ. Có nghĩa là bạn sẽ bày tỏ tình yêu thương, lòng nhân từ, nhu mì, vui mừng, liêm chính, sẵn sàng giúp đỡ, thật thà và tiết chế. Một người tin Ðức Chúa Giê-xu sẽ sống một cuộc đời tốt hơn lúc trước khi thành tín đồ.

Hình số 40: Nói Cho Người Khác Biết

Hình số 40: Nói Cho Người Khác Biết

Ma-thi-ơ 28:18-20; Công Vụ Các Sứ Ðồ 1:8

Ðức Chúa Giê-xu dạy rằng: Tín đồ Tin Lành phải nói cho người khác biết về Ngài. Bất cứ ai thú nhận tội mình và tin Ðức Chúa Giê-xu thì tội lỗi người đó sẽ được tha thứ và cuộc đời người đó sẽ được đổi mới. Trong hình này, ta thấy một người tín đồ vâng lời dạy của Ðức Chúa Giê-xu. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ nói cho người khác biết về Ðức Chúa Giê-xu không?

관련정보

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

The Good News 시청각 자료 - 시청각 자료는 창조부터 예수님까지의 성경 개요를 제시하는 40장 그림으로 구성되었고, 그리스도 삶에 대한 구원 메시지와 기본적인 가르침을 다루고 있으며 1,300 개 이상 언어로 제공 됩니다.

GRN 시청각 자료 활용 하기 -파트1: 복음 공유를 쉽게 - 이 글은 사역에 사용될 수 있는 다양한 GRN 시청각 자료에 대해 소개합니다.

GRN 시청각 자료 활용하기-파트2: 더 많이 배우기 - 이 글은 어떻게 사람들이 이야기로부터 배우는지, 그리고 왜 이야기에 많은 주석이 없는지에 대한 이유에 대해 추가적으로 설명 합니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach