Kabitay Kay Maglakaw sa Dalan Ni Hesus

Kabitay Kay Maglakaw sa Dalan Ni Hesus

개요: Simpler version of #61 "How to Walk Jesus' Way," but it mentions things that hurt the body such as betel nut, hemp, alcohol; and God's standard about having one wife.

스크립트 번호: 062

언어: Hanunoo

주제: Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Spiritual Growth); Problems (Alcohol)

청중: New Christian

스타일: Monolog

장르: Exhortation

목적: Teaching

성경 인용: None

지위: Translation

스크립트 텍스트

Kawu aw mag sunud waydi sa kan Hesus? Gusto aw nimo maalaman ti kagustuhan niya sa kanmo?
Sa Bibliya, ti Diyos ay mag tudlo nu kabitay ti dapat nimo buwaton bilang taga sunod Panginoon Hesus. Kay sabi ni Hesus pagdarangin kita sirang sirang sa surip nu kita bag-o pulaw sa yabi bag-o kita maturog. Mayad diman nu magdarangin sa kanta tagi pusuon una hintay kanta buwat. Una kawo sa tarabahuan,una kawo mag lakaw sa karaw-an karsada banwa, Una naan katpong pag pakarani ag pagtawag lang sa kay ngaran nita Panginoon Hesus.

Mahalon nimo ti Diyos sa kanmo tagipusuon ag mahalon diman nimo kanmo kaparihu tawo gakanmo sadili. Itudlu nimo sa kanmo mga anak ti daka pag mahal Diyos sa kada usa ka tawo. Taban nimo sida atag sa mga mag tiripon ag magsimba kapatar-arian. Pag dararanginan kamo kaibahan ti mga mag sarig sa Diyos ag pagbasa bag-o adalan niyo tunda pag bagaw Diyos.

Iayaw nimo sa kanmo mga kaibahan, laluyi sa mga udwaya nakadnug bagaw Diyos.
Ti pag mahal ag ti karibrihan ay ginan sa kanta mag sarig sa Diyos. Mag sabi ti Diyos danga magtakaw ag danga pudilun, pag mahusay sa tanan udas hanggan aban. Pag buwat kaayadan, pag-alagad sa kay awat mayad sa kanmo pamilya, nu may nab-ul kawo bagay balaw kanmo, ulian di danga pag apua.
Danga magdaya sa magbalalyohan nu ngatay timbangan kanyo gamit, gusto Diyos pag mahusay kita mga tuludluan.

Pag alisto kawo sa kam pangawat sa iba tawo may kailangan, pag mahusay kawo pag patar-ari sa kanmo kapariho mag sarig awati diman nimo ti mga manug tudlu bagaw Diyos. Pag buwaton nimo inda tanan balaw sa kanmo sadili kagostuhan inda ay tungkol sa kadayawan Diyos

Danga mag hirak sa kanmo mga patar-ari pagbaya yi kawo nu unu ti may imaw kawo. Nu may mag buwat daut sa kanmo buwati di nimo mayad. Mahalun nimo ti Diyos sa kanmo tagipusuon dahil pag mahalun waydi kawo Panginoon. Ipakakit niya kay pag mahal sa kanta, ipinakaun niya kay buhi para sa kanta, para ugasan kanta mga kasalanan hampay kita maligtas. Kaybi kita ay kalaban Diyos dapat dahil sa binwat ni Hesus para sa kanta kay pinakan-an kita karapatan para maging mga anak Diyos

Danga kawo mag buwat una hintay pag bagay ikadaut nimo bilug. Dahil kawo pag apoon niya ag kam bilug ti ulian Diyos. Ti tanan bisyo kanta pag buwaton ay unman maangay sa kanta bilug, dahil kanta bilug ti Diyos nu kita mag kakurian mag iwas sa tanan nita bisyo. Mayad diman maghagad kita awat ginan sa Diyos, dahil ti Espirito, banal Diyos ay pirmi di sa kanta puso ag imaw ti umawat para malimtan nita ag manalo kita sa tanan kalase nita bisyo. Dapat usa lang ti asawa ag tudluan diman nita kanta mga anak para mag sunud hanggan maggalang sa kay gurang.

Pag pirmi kita mag pasalamat sa Diyos sa tanan bagay, dahil ti tanan bagay ay ginan sa Diyos ag inda ay maayad para sa kay mga anak. Danga kawo magkadala dahil makamaskihan gid ti Diyos ti mag pangulian sa kanta una sa uno pag bagay sitay sa babaw daga.

Pag paniwala lang kita sa Diyos hampay alagaan di gid niya kita sa tanan udas.
Nu may paghagadon kita danga kita magkay-a. Pag pakarani hanggan pag tawag sa Diyos ag sa kay ngaran Panginoon Hesus kita ay kay sagutun, hampay ipakaun niya kanta pag hagadon angay sa kay kalub-anan. Una naan katpong kita piliton nita maibarita nita sa iba tawo ti daka pagmahal Diyos sa kanda.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?