unfoldingWord 46 - Paula Kristien a Hung Nih

unfoldingWord 46 - Paula Kristien a Hung Nih

개요: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

스크립트 번호: 1246

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Saula hi Stephen an that laia a that tuhai thuomhnaw lo veng tu a nih. Soula chu in tina fein, nuhmei pasal manin, lungina khum le Kristienhai soisak a la sun zawm peia. Saula chun Damaska khuoa fe a, chutaka Kristienhai chu zu man khawma Jerusalem khua hung thruoi kîr dingin Thiempu laltak phalna a hmua.

Saula chu Damaska khuo lampuia a um lai chun var tak el chun a kuomah Isu a hung inlâr phuta, A kuomah, “Saula, Saula! Iengdinga nangin kei I mi suknawmna am a na?” tiin rawl a hriet a. Chun ama chun, “Lalpa, tu am I na?” a ta. Chun Isu’n, “Isu, i suknawmnat hi ka nih,” a ta.

Saula chu a hang tho chun iengkhom a hmu thei ta naw a, a kuta keihruoiin Damaska khuo a chun an thruoi lût a. Nithum sûng chu Saula chun iengkhom fain a dawn nawh.

Chu zo chun Kristien mi pakhat a hming Anani an ti, kuoma chun Pathien a hung inlâr a, “Saula umna inah fe rawh. Khuo a hmu nawk theina dingin a lu chungah i kut innghat rawh,” a ta. Nisienlakhom Anani chun, “Lalpa, Kristienhai a suknawmna hlak ti ka hriet,” a ta. Pathien chun, “Ringnawtuhai kuoma ka hming put lûtna ding a ka thlang a nih. Ka hming leiin rinum ieng anga nasâm a tuor ding, a kuomah lan hriettir ka tih,” a ta.

Chuongchun Anani chun Saula kuomah, “I mit a hung var nawk theina ding le Thlarau Thienghlima i sip theina dingin Isu, lampuia i kuoma hung inlâr khan a mi tir a nih,” a ta. Saula chu a mit a hung var nawk ta phut a. Chun Saula chun baptisma a chang ta a. Bu a fâka, a hung hrât nawk ta a.

“Isu chu Pathen Naupa a nizie chu Judahai lai chun a khêkpui ta nghâl a!” Kristienhai sukbohmang tumtu kha tuhin Kristien a hung ni ta hi ti’n mak an ti a. Isu chu Messia a ni takzet a nih ti hrilfiein Judahai chu an sêlpui a. Saula chu Paula ti a ko a hung ni ta a.

Ni tamtak hnunga chun Saula chu Judahaiin that tumin an phierrûk a. That tumin kul kotkhâr tina chun mi an inchântir a. Nisienlakhom chu thu chu Paulan a lo hriet a, a ruolhaiin an thruoi hmang ta a. Zânkhat chu a ruolhaiin khawpui bang chungah bawmin an khaithlâka. Saula chu a tlânhmanga, Isu chanchin hril chu a sunzom zing a.

Saula chu inchûktirhai hmu tumin Jerusalem khuoa a fe a, nisienlakhom Kristienhai chun an lo tri a. Anakie chun, Kristien mi pakhat, Barnaba chun Saula chu inchûktirhai kuomah a fe pui a, Damaska khuoa Saulan huoi taka Chanchinthra thu a hril zie chu a hril tawl a. Chuphing le chun Saula chu an pawm theita a.

Isu Krista ringtu threnkhat suknawmnatna tri leia Jerusalem maksana ram hlatak Antiok khawpui a chun Isu Krista Chanchin Thra an hril a. Antiok khawpui a chun a tamlem chu Juda mi an ni naw a chu tamtakin Isu Krista an hung ringa. Chu hnung tieng chun Saula le Barnaba chu Antiok khuoa fea Isu chanchin hrilin kohranhai chu an sukhrât malam pei a. Antiok a hin a nih Isu Krista ringtuhai chu Kristien an hung inti tran na.

Nikhat chu Antiok khuoa Kristienhai an trongtrai a, bu an nghei lai takin, Thlarau Thienghlimin, “Barnaba le Saula chu ka ina sin thaw dingin mi threthlâ pêk ro,” a ta. Chuongchun Kohranhai chun Saula le Barnaba chunga kut innghatin an trongtrai pêka Isu Chanchin Thra thu hril dingin an tirsuok a. Hmun tina Isu chanchin an hrila, mi tamtakin Isu an ring ta a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?