unfoldingWord 44 - Biturus da Yahaya sun Warkar da wani Bara

unfoldingWord 44 - Biturus da Yahaya sun Warkar da wani Bara

개요: Acts 3-4:22

스크립트 번호: 1244

언어: Hausa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Wata rana, Bitrus da Yahaya suna tafiya Haikali. Da suka kusa da kofar shigar Haikalin, suka ga wani gurgu wanda ke rokon kudi.

Biturus ya dubi gurgun ya ce, "Bani da kudin da zan ba ka. Amma zan baka abin da nake dashi. A cikin sunan Yesu, ka tashi ka yi tafiya!"

Nan da nan Allah ya warkar da gurgun, sai ya fara tafiya yana tsalle, ya na yabon Allah. Mutanen da suke harabar Haikalin suka yi mamaki.

Taron jama'a suka zo da sauri don su ga mutumin da aka warkar da shi. Bitrus ya ce masu, "Don me kuke mamakin cewa mutumin nan ya warke? Ba mu warkar da shi da ikon kan mu, ko adalcin mu ba. Maimakon haka, ikon Yesu ne da bangaskiyar da ya bayar ya warkar da mutumin nan."

"Kune wadanda kuka ce wa Gwamnan Roma ya kashe Yesu. Kuka kashe mahaliccin rai. Amma Allah ya tashe shi daga matattu. Ko da yake baku gane abin da kuke yi ba, Allah ya yi amfani da ayyukan ku don Ya cika annabce anabce cewa Almasihu zai sha wahala ya kuma mutu. Saboda haka ku tuba ku juyo ga Allah, domin a wanke zunuban ku."

Shugabannin Haikalin suka husata, da abin da Bitrus da Yahaya suke cewa. Don haka suka kama su, suka sa su cikin kurkuku. Amma mutane da yawa suka gaskanta da sakon da Bitrus ya fada, don haka jimillar mazaje da suka gaskanta da Yesu, ya karu kimanin 5,000.

Washe gari, shugabannin Yahudawa suka kawo Bitrus da Yahaya wurin babban Firist da wassu shugabbannin addini. Suka tambayi Bitrus da Yahaya, "Da wane iko kuka warkar da wannan gurgun mutum?"

Bitrus ya amsa masu, "Wannan mutumin da ke tsaye a gaban ku, ya warke ne ta ikon Yesu Almasihu. Kun gicciye Yesu, amma Allah ya tashe shi da rai! Kuka ki shi, amma ba wata hanyar ceto sai ko ta wurin ikon Yesu!"

Shugabannin suka yi mamaki yadda Bitrus da Yahaya suka yi magana da gabagadi, suna gani su ba kome bane, ba su kuma karantu ba. Amma suka tuna cewa mutanen nan sun kasance tare da Yesu. Bayan da suka tsorata Bitrus da Yahaya, sai suka bar su su tafi.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?