unfoldingWord 46 - Phawloosi Ammaniya Asi Gidis

unfoldingWord 46 - Phawloosi Ammaniya Asi Gidis

개요: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

스크립트 번호: 1246

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Isxifaanose wodhida asaa afila naagida na7atethay Saawula geetettees. He wode I Yesuusa ammanenna; Yerusalaamen sooppe soo yuuyidi, ammaniya asaa, maccanne addiya oykkidi, qasho keethi gelsees. Ammaniya asaa oykkidi, Yerusalaame ehana mela kahine halaqaappe dabddaabbe ekkidi Damasqo bis.

Saawuli Damasqo bishin, saloppe wolqqaama poo7oy iya yuushuwan poo7is; yaatin, I sa7an kunddis. Issi asi, “Saawula, Saawula, tana ays goodday?” yaagishin si7is. Saawuli, “Godaw, neeni oonee?” yaagidi oychis. Yesuusi zaaridi, “Taani, neeni gooddiya Yesuusa” yaagis.

Saawuli kunddida bessaafe denddiya wode xeellanaw xoonettis; yaatin iya laggeti kaalethidi Damasqo efidosona. Saawuli heedzu gallas kumethi kathi mibeenna; haathe uybeenna.

Damasqqon Hananiya geetetiya issi ammaniya asi de7ees. Xoossay iya, “Denddada, Saawuli de7iya bessaa ba; I xeellana mela ne kushiya iya bolla wotha” yaagis. Shin, Hananey zaaridi, “Ha uray ammaniya asaa ay mela gooddidaako taani si7as” yaagis. Shin Xoossay, “Saawuli Ayhude gidonna asaas, kawotasinne Isra7eele asaas ta sunthaa awaajana mela taani iya dooras. I ta sunthaa gisho, waaye ekkanaw bessees” yaagis.

Hessa gisho, Hananey Saawulakko bis; ba kushiya iya bolla wothidi, “Ta ishaw Saawula, neeni yaa ogiyan new bentida Yesuusi, neeni xeellana melanne Geeshsha Ayyaanan kumana mela tana neekko kiittis” yaagis. Saawuli ellesidi, xeellis; Hananey iya xammaqis; Saawuli kathi midi xaalis.

Saawuli ellesidi, “Yesuusi Xoossaa na7a” yaagidi, Damasqon de7iya Ayhudetas sabbakis. Ayhudeti, ammaniya asaa dhayssanaw gooddiya uray, ha77i baw ammanidaysa be7idi malaaletidosona. Yesuusi, Kiristtoosa gideysa ersanaw Ayhudetara palamidi entta ammanthis.

Daro gallasappe guye, Ayhudeti Saawula wodhanaw zorettidosona. Entti iya wodhanaw katamaa penggiya naagiya asata iyaakko kiitidosona. Shin Ayhudeti bana wodhanaw qoppidaysa Saawuli si7is; iya laggeti, I kessi ekkana mela oothidosona. Issi qamma daachon wothidi, katamaa gimbbe dirssaa bollar wodhisidosona. Saawuli Damasqofe kessi ekkidaappe guye Yesuusaba sabbakis.

Saawuli Yesuusa tamaaretara gahettanaw Yerusalaame bis; shin entti iya be7idi babbidosona. He wode Barnnabaasi, Saawula hawaaretakko efidi, Damasqqon yayyonna Yesuusa sunthan waatidi odidaakko enttaw geeshshidi odis. Iyaappe guye, hawaareti iya ekkidosona.

Yerusalaamen denddida goodaappe baqatida issi issi ammaniya asati Yesuusaba Anxookiyan sabbakidosona. Anxookiyan de7iya daro asay Ayhude gidokona; shin guutha woden daro asay ammanidosona. Barnnabaasaranne Saawulara oorathi ammanida asaa tamaarsanawnne woosa keethaa minthethanaw yaa bidosona. Anxookiyan de7iya ammaniya asay “Kiristtaane” geetettidi koyro xeegetidosona.

Issi gallas Anxookiyan de7iya ammaniya asay woossishenne xoomishe de7ishin, Geeshsha Ayyaanay, “Taani xeegida oosuwas Barnnabaasanne Saawula taw dummayite” yaagis. Hessa gisho, entti xoomidaappenne woossidaappe guye, bantta kushiya entta bolla wothidosona. Hessafe guye, dumma dumma bessan Yesuusaba sabbakana mela yeddidosona. Barnnabaasaranne Saawulara dumma dumma asaa tamaarsidosona; daro asay Yesuusa ammanidosona.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons