unfoldingWord 46 - Nahimong Magtutuo si Pablo

unfoldingWord 46 - Nahimong Magtutuo si Pablo

개요: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

스크립트 번호: 1246

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Si Saulo ang batan-on nga lalaki nga nagbantay sa mga kupo sa mga tawo nga nagpatay kang Esteban. Wala siya motuo kang Jesus busa iyang gipanglutos ang mga magtutuo. Giadto niya ang mga kabalayan ug iyang gidakop ang mga lalaki ug babaye ug gipriso. Gihatagan siya ug katungod sa pangulong pari nga moadto sa Damasco aron dakpon ang mga Kristohanon didto ug dad-on balik sa Jerusalem.

Sa dihang padulong na si Saulo sa Damasco, dihay sulaw nga kahayag gikan sa langit nga midan-ag sa iyang palibot, ug natumba siya sa yuta. Nadungog niya ang tingog sa tawo nga nag-ingon, “Saulo! Saulo! Nganong ginalutos mo man ako?” Nangutana si Saulo, “Kinsa ka man, Magtutudlo?” Nitubag si Jesus, “Ako si Jesus nga imong ginalutos!”

Pagtindog ni Saulo, dili na siya makakita. Gidala siya sa iyang mga higala didto sa Damasco. Wala mokaon ug moinom si Saulo sa sunod nga tulo ka adlaw.

Dihay usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganla’g Ananias. Miingon ang Dios kaniya, “Adto sa balay nga gisak-an ni Saulo. Itapion ang imong mga kamot kaniya aron mobalik ang iyang panan-aw.” Apan niingon si Ananias, “Agalon, nakadungog ako nga kining tawhana maoy naglutos sa mga magtutuo.” Nitubag ang Dios, “Lakaw! Siya ang akong gipili nga ipaila ang akong ngalan ngadto sa mga Judio ug sa tanan nga mga katawhan. Daghan siya’g masinatian nga pag-antos alang sa akong ngalan.”

Busa niadto si Ananias kang Saulo, iyang gitapion ang iyang mga kamot ug miingon, “Gipadala ako ni Jesus dinhi. Siya ang nagpakita kanimo samtang nagpadulong ikaw dinhi. Mianhi ako aron makakita ka pag-usab ug aron gamhan ka sa Balaang Espiritu.” Diha-diha nakakita na pud si Saulo ug gibawtismohan siya ni Ananias. Unya mikaon siya ug nabaskog pag-usab ang iyang lawas.

Nagsugod dayon ug sangyaw si Saulo sa mga Judio didto sa Damasco nga nag-ingon, “Si Jesus ang Anak sa Dios!” Natingala ang mga Judio kay mao man kining tawhana ang naglutos sa mga magtutuo ug karon mituo na usab kang Jesus! Siya nakigdibate sa mga Judio ug gipamatud-an ni Saulo kanila nga si Jesus mao ang Mesiyas.

Pagkahuman sa pila ka adlaw, nagplano ang mga Judio nga patyon nila si Saulo. Nagpadala sila ug mga tawo nga bantayan si Saulo sa ganghaan sa siyudad aron patyon siya. Apan nahibal-an ni Saulo ang ilang plano, ug gitabangan siya sa iyang mga higala nga makaikyas. Usa ka gabii, gihinay-hinay nila siya ug paubos sa pader pinaagi sa pagsulod kaniya sa bukag. Human makaikyas ni Saulo sa Damasco, nagpadayon lang siya ug sangyaw mahitungod kang Jesus.

Niadto si Saulo sa Jerusalem aron makigkita sa mga tinun-an, apan nahadlok sila kang Saulo. Gidala ni Barnabas nga usa ka magtutuo, si Saulo didto sa mga apostoles. Gisulti ni Barnabas ang kaisog ni Saulo sa pagsangyaw didto sa Damasco. Sukad niadto, gidawat na si Saulo sa mga apostoles.

Ang ubang mga magtutuo nga nibiya sa Jerusalem tungod sa paglutos kanila, nangadto sa siyudad sa Antioquia. Ug didto nagsangyaw sila mahitungod kang Jesus. Kadaghanan sa mga tawo sa Antioquia dili Judio, apan daghan usab kanila ang mituo kang Jesus. Niadto si Barnabas ug si Saulo didto aron magtudlo sa mga bag-ong magtutuo mahitungod kang Jesus ug aron mapalig-on ang kasimbahanan. Ang mga magtutuo kang Jesus sa Antioquia mao ang unang gitawag nga mga “Kristohanon.”

Usa ka adlaw, samtang nagpuasa ug nag-ampo ang mga Kristohanon sa Antioquia, miingon ang Balaang Espiritu kanila, “Igahin ninyo alang kanako si Barnabas ug si Saulo tungod kay aduna akoy ipabuhat kanila.” Busa ang simbahan sa Antioquia nag-ampo alang kang Barnabas ug Saulo ug gipandongan nila sila sa ilang mga kamot. Unya ila silang gipalakaw aron magsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Jesus sa uban pang mga lugar. Nagtudlo si Barnabas ug Saulo sa mga nagkalain-laing grupo sa mga tawo, ug daghan ang mituo kang Jesus.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons