unfoldingWord 44 - Giayo ni Pedro ug ni Juan ang Bakol

unfoldingWord 44 - Giayo ni Pedro ug ni Juan ang Bakol

개요: Acts 3-4:22

스크립트 번호: 1244

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Usa ka adlaw, niadto si Pedro ug Juan sa templo. Sa dihang duol na sila sa ganghaan sa templo, nakakita sila ug tawong bakol nga nagpakilimos.

Gitan-aw ni Pedro ang tawong bakol ug miingon, “Wala akoy kuwarta nga mahatag kanimo. Apan aduna akoy laing ikahatag kanimo. Sa ngalan ni Jesus, bangon ug lakaw.”

Diha-diha, giayo sa Dios ang bakol ug misugod siya’g lakaw ug nilukso-lukso sa palibot tungod sa kalipay, ug gidayeg niya ang Dios. Natingala ang mga tawo didto sa hawanan sa Templo.

Nagdali-dali ang katawhan nga mitan-aw sa tawo nga naayo. Miingon si Pedro kanila, “Nganong natingala man kamo, nga naayo na siya? Wala siya maayo tungod sa among gahom ug kamaayo, kondili pinaagi sa gahom ni Jesus ug sa pagtuo nga gihatag ni Jesus kaniya.

“Kamo ang nag-ingon sa gobernador nga Romano nga patyon si Jesus. Gipatay ninyo ang tawo nga tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios. Bisan tuod wala kamo makasabot sa inyong gibuhat, apan gigamit kini sa Dios aron matuman ang gipanagna nga ang Mesiyas mag-antos ug mamatay. Busa karon, paghinulsol ug balik sa Dios aron mahinloan ang inyong mga sala!”

Nasuko ang mga pangulo sa Templo sa mensahe ni Pedro ug Juan. Gidakop sila ug gipriso. Apan daghan ang mituo sa mensahe ni Pedro ug mga 5,000 ang kadaghanon sa mga lalaki ang mituo kang Jesus.

Sunod nga adlaw, gidala si Pedro ug si Juan sa mga pangulo sa mga Judio didto sa pangulong pari ug uban pang pangulo. Nangutana sila kang Pedro ug Juan, “Sa unsang gahom ug kang kinsang gahom ang inyong gigamit sa pag-ayo sa tawong bakol?”

Nitubag si Pedro, “Ang tawo nga nagtindog sa inyong atubangan naayo tungod sa gahom ni Jesus, ang Mesiyas. Inyo siyang gilansang sa krus, apan gibanhaw siya sa Dios. Inyo siyang gisalikway apan walay lain nga makaluwas kanato gawas lang sa gahom ni Jesus!”

Natingala sila kang Pedro ug Juan tungod kay wala gayod silay kahadlok sa pagsulti. Nasayod man sila nga ang duha yano lang nga mga tawo ug dili edukado. Apan ilang nahinumdoman nga kining mga tawhana nakauban ni Jesus. Human nila gihulga si Pedro ug Juan, ila na silang gipalakaw.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?