unfoldingWord 47 - Phawuloosinne Sillaasi Filphisiyusan

unfoldingWord 47 - Phawuloosinne Sillaasi Filphisiyusan

개요: Acts 16:11-40

스크립트 번호: 1247

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Saawuli Rooma kawotethan yuuya wode ubban ba Roome sunthaa “Phawuloosa” geeteteysa go7etees. Phawloosaranne iya laggiya Sillaasara Yesuusaba sabbakishe Filphisiyusa katama gakkidosona. Asay woossanaw shiiqiya, katamaappe gaxan shaafa matan de7iya bessa bidosona. He bessan Liidiya geetetiya issi zal7ancho maccasiw demmidosona; iya Xoossaa dossiyanne goynniya maccas.

Yesuusaba si7ana mela Xoossay Liidiya wozana dooyis; iiranne I soo asaara xammaqetidosona. Ba son daana mela Phawloosanne Sillaase shoobbasu; entti iiranne I soo asaara de7idosona.

Phawloosaranne Sillaasera daro wode woosa bessan ammaniya asaara gehettoosona. Gellas gallas entti yaa biya wode xalahey oykkida issi geela7o aylliya entta kaallawusu. He xalahiya wolqqan, daro asaas wontto hanabaa odada, ba godatas daro miishe shiishawusu.

He geela7o aylliya, entta kaallada, “Ha asati Ubbaafe Bolla Xoossaa aylleta! Entti hintte attana ogiya odoosona” gada waassasu. Phawloosi yilotana gakkanaw iya hessa oothasu.

Daro wode, iya hessa gada waassashe entta kaallishin, Phawloosi guye simmidi, he tuna ayyaanaa, “Yesuusa sunthan iippe keya” gidi kiittin, ellesidi Xalahey iyo yeddidi keys.

Shin he geela7o aylle godati banttaw miishe demmiya ogey gorddetidaysa be7idi, daro yilotidosona. Xalahiya wolqqi baynashin, he aylliya aybakka asaas odanaw dandda7onnaysa erdosona.

Hessa gisho, he geela7o aylle godati Phawloosanne Sillaasa oykkidi, Rooma shuumata sinthe efidosona. Entta wadhdhidaappe guye, qasho keethi gelssidosona.

Entti Phawloosanne Sillaasa qasho keethas qol77a gelssidosona; entta tohuwa duuxidosona. Shin giddi bilahe gidiya wode Phawloosaranne Sillaasera woossishenne mazmure zammarshe Xoossaa galatoosona.

Qopponna qasho keethaa baasoy qaaxxana gakkanaw biitti qaaxxis. Qasho keetha pengge ubbay dooyettis; qasho asaa ubbaa santhalaatay birshsheti wodhdhis.

Qasho keethaa naageysi dhiskkofe barkida wode qasho keethaa pengge ubbay dooyetidaysa be7idi babbis; qasho asay kessi ekkidabaa daanin bana wodhanaw mashshe ekkis. Shin Phawloosi iya be7idi, “Nu ubbay hayssan de7oos; neeni ne shemppuwa qohoppa” yaagidi waassis.

Qasho keethaa naageysi, kokkorishe Phawloosakonne Sillaaseko yidi, “Taani attanaw ay ootho” yaagidi oychis. Phawloosi, “Godaa Yesuus Kiristtoosa ammana; nenne ne soo asay attana” yaagis. Qasho keetha naageysi Phawloosanne Sillaase madunthaa meecis; Phawloosi iyawnne iya son de7iya ubbaas Godaa qaala odis.

Qasho keethaa naageysinne iya soo asa ubbay Yesuusa ammanidi xammaqetidosona. Hessafe guye, qasho keetha naageysi Phawloosasinne Sillaases kathi shiishis; entti issife ufaytidosona.

Wonttetha gallas, Filphisiyusa shuumati, Phawloosanne Sillaase qasho keethafe billidi, baana mela oychidosona. Phawloosinne Sillaasey Liidiyaranne hara ammaniya asaara gahetidaappe guye, katamaappe keyidi bidosona. Xoossa qaalay dalggishe bis; woosa keethaykka darshe bis.

Phawloosaranne woosa keetha kaalethiya asaara Yesuusabaa sabbakishenne tamaarsishe daro katamata yuuydosona. Dumma dumma woosa keethan de7iya ammaniya asaa tamaarsanawnne minthethanaw daro kiitata xaafidosona.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?