unfoldingWord 43 - Woosa Keetha Doomethaa

unfoldingWord 43 - Woosa Keetha Doomethaa

개요: Acts 1:12-14; 2

스크립트 번호: 1243

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Yesuusi salo simmidaappe guye, iya tamaareti, Yesuusi entta kiitidaysada Yerusalaamen gam7idosona. Yerusalaamen de7iya ammaniya asay qanxonna woossanaw issife shiiqidosona.

Faasika baaley aadhin, ichashu tammu gallasappe guye, Ayhudeti laythan laythan, Phenxeqosxe geetetiya bale bonchoosona. He baaley katha shiisho baale. Ayhudeti Phenxeqosxe baale bonchanaw kumetha alamiyappe Yerusalaame yoosona. Ha77i ha baaley bonchetey Yesuusi salo simmin, issi saaminttafe guyena.

Ammaniya asay issife shiiqidi de7ishin, akeekonna wolqqaama goteda guummiya guunthi saloppe yidi entti de7iya keethaa kumis. Qassi tama laco daaniyabay enttaw benttis; entti ubbay Geeshsha Ayyaanan kumidi, dumma dumma doonan odetethi doomidosona.

Yerusalaamen de7iya asay he guuntha si7ida wode haniyabaa be7anaw daro asay shiiqidosona. Ammaniya asay entta qaalan malaalsiya Xoossa oosuwa awaajjishin si7idi, daro malaaletidosona.

Shin issoti issoti, “Ha asati mathotidosona” yaagidosona. Phexroosi entta giddon denddi eqqidi, “Asaw si7ite, ha asati mathotibookona; Xoossay nabiya Iyyu7eela baggara, ‘Wurssetha wodiyan ta Ayyaana asa ubbaa bolla gussana’ yaagidi odida tinbbitey hayssan polettees” yaagis.

Hintteno, Isra7eele asaw, hintte be7idaysadanne hintte ereysada, Yesuusi, Xoossa wolqqan mallatanne malaatata oothis. Shin hintte iya kaqqideta.

“Yesuusi hayqikokka, Xoossay hayqo wolqqaa diggidi iya denthis. Hessika, ‘Ne Geeshsha Na7aa ahaa wooqisakka’ geetetida qaalay poletana melassa. Xoossay, Yesuusa hayqoppe denthidaysas nuuni ubbay markka” yaagis.

“Yesuusi ha77i Xoossaa ushacha baggan dhoqu dhoqu gidi uttis. Yesuusi nuus immana gida Geeshsha Ayyaana yeddis. Ha hintte be7iyabata ubbaa Geeshsha Ayyaanay oothis”.

Hintte Yesuusa masqaliya bolla kaqqidi wodhideta. Shin Xoossay, iya Godanne Kiristtoosa oothidaysa hintte ubbay erite.

Asay Phexroosi gidaysa si7ida wode bantta wozanan boshetidosona. Phexroosanne hankko hawaareta, “Nu ishato, yaatin nuuni ay oothinoo?” yaagidi oychidosona.

Phexroosi zaaridi, “Hintte nagaray atto geetettana mela hintte nagaraappe simmite. Hintte, issoy issoy Yesuus Kiristtoosa sunthan xammaqetite. Xoossay immiya Geeshsha Ayyaana imotaa hintte ekkana.”

He gallas, heedzu mukulu gidiya asay Phexroosi odidaysa ammanidi, Yesuusa tamaare gididosona. Entti xammaqetidi, Yerusalaamen de7iya woosa keethan de7iya ammaniya asaara walaketidosona.

He ammanida asay, hawaareta timirttiya si7idosona; issife wode ekkidosona; issife midosona; issoy issuwas woossidosona; banttaw de7iyaba issife shaaketidosona. Asa ubbaa matan enttaw lo77o sunthi de7ees; gallas gallas ammaniya asay entta bolla guzhetees.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?