unfoldingWord 38 - Yesuusa Aadhdhidi Imettis

unfoldingWord 38 - Yesuusa Aadhdhidi Imettis

개요: Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

스크립트 번호: 1238

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Ayhude asay laythan laythan Faasika Baale bonchoosona. Ha Baaley, daro laythafe kase, entta mayzata waatidi Gibxe aylletethaafe kessidaakko qofisiya Baale. Yesuusi sabbakonne tamaarso doomin, heedzu laythafe guye, Faasika Baaliya enttara issife Yerusalaamen bonchanaw koydaysanne iyappe guye hayqanaw de7eysa ba tamaaretas odis.

Yesuusa tamaaretappe issoy, Yihuda geetetees. Yihudi, hawaareta miishiya aawatethan aysiya asi. Gidoshin, miishe dosiya gisho, he miishiyappe daro wode kaysotees. Yesuusaranne iya tamaaretara Yerusalaame gakkidaappe guye, Yihudi Ayhude cimatakko bidi, miishe immiko Yesuusa aathidi immanaw zorettis. Ayhude cimati, Yesuusi, Kiristtoosa gideysa kadidaysanne iya wodhanaw koyeysa eris.

Kahine halaqay Ayhude cimata kaalethin, Yesuusa aathidi immana mela Yihudas hasttamu bira immidosona. Nabeti kase odidaysada hanis; Yihudi ba miishiya ekkidi soo bis. Yesuusa aathidi immanaw injjetiya wode koyshe dees.

Yesuusi, ba tamaaretara issife Yerusalaamen Faasika Baale bonchis. Faasika Baale katha entti miya wode, Yesuusi uytha menthidi, “He7ite, haysa mite; haysi ta ashuwa; haysa tana qofisiyabaa oothite” yaagis. Yesuusi ba ashuwa yarshsho oothidi enttaw yarshshanaysa bessees.

Qassi Yesuusi xuu7a ekkidi, “Ubbay hayssafe uyite. Daro asaa nagaray atto geetettana mela gukkiya ooratha caaquwa suuthay hayssa. Hintte hayssa uyaa wode ubban tana qofisiyabaa oothite” yaagis.

Hessafe guye, Yesuusi, ba tamaareta, “Hintte giddofe issoy tana aathidi immana” yaagis. Iya tamaareti dagammidi, “Hayssa melabaa oothanay oone” yaagidi issoy issuwa oychidosona. Yesuusi zaaridi, “Taani uythaa menthada immiya addey tana aathidi immana” yaagis. Kaallidi, uythaa menthidi Yihudas immis.

Yihudi, uythaa ekkidaappe guye, Xalahey iya giddo gelis. Yihudi, entti Yesuusa oykkana mela Ayhude cimata yeddis. Hessi haniya wode sa7i qamma.

Yesuusaranne iya tamaaretara kaho midaappe guye, shamaho deriya bolla keydosona. Yesuusi, “Hintte ubbay tana aggidi baqatana; Geeshsha Maxaafan, ‘Heenthanchuwa wodhana, dorssati ubbay laalettana’ yaagetidi xaafettis” yaagis.

Phexroosi, “Entti ubbay nena aggidi baqatikkoka, taani nena aggike” yaagis. Yesuusi zaaridi, “Xalahey hinttena gistteda harqanaw koys; shin taani ne ammanoy dhayonna mela gaannatas. Hari attoshin, hachi qamma kuttoy waasanaappe sinthe neeni tana heedzu toho kaddana” yaagis.

He wode Phexroosi, “Taani neera hayqanaw giigettas; nena kaddike” yaagis. Hankko iya tamaareti ubbayka hessada gidosona.

Hessafe guye, Yesuusi ba tamaaretara Geetesemaane giya bessi bidosona. Hintte “Paacen gelonna mela barkkidi naagitenne woossite” yaagis. Yesuusi barkka woosanaw bis.

Yesuusi heedzu toho woossishe, “Ta Aawaw, taani ha waaye xuu7appe uyonna de7ashe aadhdhanaw dandda7ettonnabaa gidikko ne sheney hano” yaagidi woossis. Yesuusi daro un7etidi woossis; iya caway sa7an suuthada xokkis; Kiitanchoy saloppe qoncidi iya minthethis.

Issi issi woosappe guye, Yesuusi ba tamaaretako simerettis, shin entti dhiskkidashin demmis. Heedzantho simmi yidi, “Denddite, tana aathidi immeysi haysish” yaagis.

Yihudi, mashshanne xam7a oykkida, Ayhude cimatara, wotaaddaretaranne daro asaara yis. Yihudi, Yesuusakko yidi, “Asttamaariyaw, saroy new gido” yaagidi, Ayhude cimatas malla gidana mela Yeuusa yeeris. Yesuusi, “Yihuda, tana yeerada aatha immay” yaagis.

Wotaaddareti Yesuusa oykkida mela, Phexroosi, mashsha shoddidi kahine halaqaa oosanchuwa haythaa qanxxis. Yesuusi, “Ne mashsha guye shoohuwan gelssa; taw olettana mela daro kiitanchota ta aaway yeddanaw dandda7ees” yaagis. Yesuusi, uraa haythaa pathis; Yesuusi oyketidaappe guye, iya tamaareti baqatidosona.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?