unfoldingWord 23 - Yesuusa Yeletethaa

unfoldingWord 23 - Yesuusa Yeletethaa

개요: Matthew 1-2; Luke 2

스크립트 번호: 1223

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Mayraama, Yoosefa geetetiya xillo addiyas oyshetada de7awusu. Mayraama qanthatidaysa Yoosefi si7ida wode, na7ay iyabaa gidonaysa eris. Gidoshin, Mayraamo yeellayanaw koyonna gisho, iyo qosan agganaw koyis. I hessa oothanaape sinthe kiitanchoy amuhon qonccidi iyaw odis.

Kiitanchoy, “Yoosefa, Mayraama qanthatiday Geeshsha Ayyaanappe gidiya gisho, iyo ekkanaw yayyofa. Iya adde na7a yelana; neeni iya sunthaa Yesuusa gada xeegana (Yesuusa guussay, “Xoossay ashshees” guussu); I ba deriya entta nagaraappe ashshana” yaagis.

Hessa gisho, Yoosefi Mayraamo macho oothidi ba soo efis. Shin ba bayra na7a yelana gakkanaw iyo bochibeenna.

Mayraamis yelo wodey gakkis; Rooma kawotethay asi ubbay taybetanaw ba yeletida katama baana mela awaajjis. Yoosefinne Mayraama Dawute sheeshappe gidida gisho, bantta de7iya, Naazreteppe denddidi, adussa oge hemetidi, Beeteleheeme katama bidosona.

Entti Beeteleheeme gakkiya wode siiratiya bessi dhays; entti shemppanaw demmida bessay mehe aqo. Na7ay yeletin, zin7isanaw bessi dhayin, na7aa mehe muziya gonggen zin7isasu. Entti iya sunthaa Yesuusa gidid xeegdosona.

He qamma, he heeran, bantta mehiya naagishe karen aqiya henthanchoti de7oosona. Qopponna de7ishin, Xoossaa kiitanchoy entta yuushuwa poo7isis; entti daro yashetidosona. Shin kiitanchoy, “Yayyofite; asaa ubbaas gidiya gita ufayssa mishiraacho ekkada yas; Beeteleheeme kataman Godaa, Kiristtoosi yelettis” yaagis.

“Bidi na7aa koyite; zoqale na7ay curqara xaaxettidi gonggen zin7idayssa hintte demmana. Qopponna saloy kiitanchotan kumis; entti Xoossaa galatishe, “Bonchoy Xoossas dhoqqa saluwan gido; saroy biitta bolla Xoossay dosiya asaas gido” yaagidosona.

Henthanchoti, Yesuusi de7iya bessaa ellesidi bidosona. Kiitanchoy enttaw odidaysada, na7ay mehe muziya gonggen zin7idaysa be7idi daro ufaytidosona; Mayraamakka enttara ufayttasu. Henthanchoti si7idabaasinne be7idabaas Xoossaa galatishe, bantta mehetakko guye simmidosona.

Yesuusi yeletin, guutha wodeppe guye, ushacha bagga biittan de7iya cincati issi ooratha xoolintto be7idosona. Xoolinttoy ooratha Ayhude kawoy yeletidaysa besseysa eridosona. Hessa gisho, he kawuwa be7anaw adussa oge hemetidosona. Beeteleheeme bidi, Yesuusanne iya yelida asaa soo gakkidosona.

Ushacha baggafe yida cincati Yesuusa ba aayera de7ishin demmidi, iya goynnidosona. Yesuusas al7o imota immidosona; yaatidi bantta biitta simmidosona.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?