unfoldingWord 08 - Yoosefanne Iya Soo Asaa Atethaa

unfoldingWord 08 - Yoosefanne Iya Soo Asaa Atethaa

개요: Genesis 37-50

스크립트 번호: 1208

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Daro laythafe guye, Yayqoobi cimida wode, mehiya naagiya iya ishati waanidi de7iyakko be7ana mela, aaway ba dosiya na7aa Yoosefa yeddis.

Entta aaway, Yayqoobi, Yoosefa, iya ishata ubbaafe aathidi dosiya gishonne amuho amuhida gisho, Yoosefa ishati iya ixxidosona. Yoosefi ba ishatakko yida wode, iya ishati Yoosefa ixxidi, zal7anchotas bayzidosona.

Yoosefa ishati soo simmanaappe sinthe Yoosefa ma7uwa daakkidi, deesha suuthan muukkidosona. Suuthan muuketida Yoosefa ma7uwa bantta aawa bessidosona. Yayqoobi, ta na7aa, Yoosefa do7i mis gidi qoppis; Yayqoobi daro azzanis.

Aylle bayziya zal7anchoti Yoosefa Gibxe efidosona. He wode Gibxey, Abbaye shaafa matan de7iya gitanne wolqqaama biitta. Zal7anchoti, Yoosefa Gibxen de7iya issi dure kawo shuumas bayzidosona. Yoosefi, ba godaa loythidi haggaazis; Xoossayka Yoosefa anjjis.

Iya goda machiya Yoosefara zin7anaw koyasu. Shin Yoosefi, taani Xoossa sinthan hayssa mela nagara oothike gidi ixxis. Iya daro yilotida gisho, worddon mootada, qashisasu. Yoosefi qasho keethan de7ikkoka, Xoossas ammanetida gisho, Xoossay iya anjjis.

Yoosefi xillo asi gidikkoka, nam7u laythi aadhinkka Yoosefi qasho keethafe keybeenna. Issi qamma, Gibxeti “Nu kawuwa” gidi xeegiya, “Paarona” geetetiya kawoy daganthiya amuho be7is. Iya moorinatappe issoyka amuhuwa birshethaa odanaw dandda7ibookona.

Xoossay, Yoosefas amuho birshshiya imota immis. Hessa gisho, Paaroni, Yoosefa qasho keethafe ehisis. Yoosefi amuhuwa iyaw birshshidi, “Xoossay laappun kalo laythata ehana; kaallidi qassi laappun kosha laythati yaana” yaagis.

Paaroni, Yoosefa be7idi malaalettis; Gibxe biitta ubban, bana kaallidi de7iya nam7antho shuuma oothidi shuumis.

Gibxe asay laappun kalo laythatan kaxxida kathaa shaalen minjjana mela Yoosefi odis. Laappun kosha laythatan Yoosefi minjjida shaaliyappe asaas kathi bayzida gisho, asay maanaw gidiya kathi demmidosona.

He iita koshay Gibxe xalaalan gidonashin, Yayqoobaranne iya soo asaara de7iya biittan, Kanaane biittaa gakkis.

Yaanin, Yayqoobi ba nayta kathi shammana mela Gibxe yeddis. Yoosefa ishati kathi shammanaw Gibxe bidi, Yoosefa sinthan eqqida wode, Yooseefi ba ishata eris, shin entti iya erbookona.

Yoosefi ba ishata paaccidaappe guye, entti laametidaako be7anaw koydi hayssada Yaagis: “Yayyofite! Taani, hintte tana Gibxe bayzida hintte ishaa Yoosefa. Hintte tana aylletethas bayziya wode iitabaa qoppideta, shin Xoossay he iita qofaa lo77on laammis. Ha77i Gibxe yidi de7ite. Hinttewnne hintte soo asaas koshshiyabaa ubba taani immana” yaagis.

Yoosefa ishati, guye bantta biittaa simmidi, Yoosefi paxa de7eysa bantta aawas odida wode, Yayqoobi daro ufayttis.

Yayqoobi, daro cimidabaa gidikkoka, ba soo asaara Gibxe bidi yan de7idosona. Yayqoobi hayqqanaappe sinthe ba nayta issuwa issuwa anjjis.

Xoossay, Abrahaames gelida caaqo qaalay Yisaaqa gakkis; iyappe Yayqooba gakkis; kaallidi tammanne nam7u Yayqooba naytanne entta soo asaa gakkis. Wurssethan tammanne nam7u nayta sheeshay, tammanne nam7u Isra7eele zerethi gididosona.Geeshsha Maxaafa taarikey eketiday, Medhetetha 37-50

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?