8. Kenge, tegherere ndani Pare Mbapira 8 Yitenda yaMupepo ghokupongoka

8. Kenge, tegherere ndani Pare Mbapira 8 Yitenda yaMupepo ghokupongoka

개요: The young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

스크립트 번호: 425

언어: Thimbukushu

주제: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

청중: General

스타일: Monolog

장르: Bible Stories & Teac

목적: Teaching

성경 인용: Extensive

지위: Translation

스크립트 텍스트

Mwingeneno

Mwingeneno

Diyuwa dyodiwa. Mumakurando ghano na shana kumutongwera yokwa mupepo ghokupongoka waNyambi ghomuyumi. Kenge kuyiperende pambapira dho thinadiwiru okuwe pakutegherera ko yino. Fikure kuthiperende thokuranda ko apa shoyuve mughuma. (Mughuma)

Thiperende 1 Jesusi ghana kuhuka kudiwiru

Thiperende 1 Jesusi ghana kuhuka kudiwiru

Yitenda yawa postoli 1:1-11

Kenge kuthiperende. Fumu Jesusi ghana yeyuka ghashwaghe pamuve gha yende mudiwiru mumavuyi. Ha kathishongero wendi hana kumukengerera ghununguruka. Pashanye ghana kuyendera kudiwiru? Pakutanga Jesusi gha karire na Nyambi, karo aye ne yoNyambi ghoshemwa. Kupitakana myaka mayovi mawadi (2000) dhina kapita gha shwayire mudiwiru gheye mukaye. Ha mu shamurukire pamupepo ghokupongoka, mwa mbuyama yu gha pira kukara rumweya panyama namukafumu ghodina dyo Mariya mu Betelehema. Jesusi gha karire munu mu kuneghedha edi gha kara Nyambi. Nyambi gha hakire twahe eshi, tu kukwatakane nendi. Ene ngambi kemo, atwe ne twa nyatha Nyambi nokutjora ghundambo wetu nendi. Mu muhingo ghu twa kuretera honyi twathinda. Twa heya twa para muhonyi no mu maharwero. Mahumbithero ghomaharwero ne yifa. Ene Nyambi gha haka hanu wahe. Aye gha tendire ndhira dhokutuhutha kukwendi. Gha tumine Jesusi mukaye mu kuna fera honyi nomaharwero ghetu mudyango dyetu. Hanu hohayi ha payire Jesusi pakumupamarera pathikurushe ngambi kenge gha pirire kutenda keheyi mu kushamuna Nyambi. Yifa yendi ya tu shemwathanitha na Nyambi. Hanu hohengi hamu monine edi gha fire pathikurushe, ene thingi thawakathishongero wendi nowa ha mu kuthire hamumonine munyima dhokuvumbuka kwendi mwawafu. Kemo dyo ya hokokire no gha wa tongwerire eshi, “Mbo muna tambura ngcamu apa mbo gheya mupepo ghokupongoka kukwenu; no mbo muna kara mwa tunonga wange mu Jerusalema, no mu Judeya ghomuheya na Samariya, kate kuyiyegheka muto yokaye.” Apa gha manine kuwapa marawero gha Jesusi gha dhinine kudiwiru mumavuyi thika di ghuna kuyimona pathiperende thi. Diyuwa dimweya mbo ghana kahuka mukaye mughurwedhima mu kuna pangura hanu waheya mukaye. Keheyu ghokuyuva mbudhi dhodhiwa dha Jesusi hokudhi tawa nokumufumaneka ghana kuwana yitapa yokupara kuroruheya mughurwedhima na Nyambi yira hanendi. (Mughuma)

Thiperende 2 Mupepo ghokupongoka ghana kwiya nomudiro

Thiperende 2 Mupepo ghokupongoka ghana kwiya nomudiro

Yitenda Yawa Postoli 2:1-12

opo munyima dhopa gha dhinine Jesusi mudiwiru, hakathishongero ha kuyuvire no ha karire mundhugho ghuraperera. Kapupi kamanana wa karire muyoyo mudiwiru yira mupepo ghoghukuru. Hanu ha monine maretha ghomudiro. Maretha gha kuhanyine pakeheyu mutawi. Ha yarire namupepo ghokupongoka waNyambi, thika di gha kuruperithire Jesusi, no ha tangire kughamba yitetukitho yoyirughana ya Nyambi mumandimi gha mweya. Jesusi kukumitha mo keheyino ghana kutukuruperitha; Gha tuma Mupepo Ghokupongoka kwakeheyu gha mu fumaneka mughushemwa nokumutawa. (Mughuma)

Thiperende 3 Petrusi ghana kuyawera hanu

Thiperende 3 Petrusi ghana kuyawera hanu

Yitenda Yawa Postoli 2:13-41

Apa weyire Mupepo Ghokupongoka waNyambi kwawa kathishongero mu mbara dha Jerusalema muditunga dya waJuda. Mo ro ruvedhe hengi haJuda muJerusalema awa ha shwayire kumatunga ghokutjaka -tjaka mu kuna djabwana difeste dyawa Juda. Ha ghambire mandimi ghokuku tjaka -tjaka. Mupepo Ghokupongoka wa ghamwenine hakathishongero waJesusi kughamba mandimi ghomahe gha, podiyo hanu hayuve no kutjwathana mbudhi dha Jesusi hekudyetu muma ndimi ghawo. Ene hamwe ha ghayarire eshi hakathishongero waJesusi ne hana terera marovu. Ghofotji ghopa wapostoli oyu hana kutoya eshi Petrusi ghemanine no hadikumi no yofotji. Ko kughamba kumbunga eshi, “Hanu wane mbadi hana terera thikadyodi muna kughayara, ene hana yara naMupepo Ghokupongoka.” Petrusi gha wa tongwerire mbudhi dhodhiwa dha Jesusi. Hengi hanu hatawire man̂ando gha Petrusi. No hapwire kuyogha mu kuneghedha eshi hana piruka kumaharwero ghawo. Nawo ha tamburire Mupepo Ghokupongoka ndani hatangire kukutha mayira gha Jesusi. (Mughuma)

Thiperende 4 Ngirishe dho kutanga dhawa Kriste

Thiperende 4 Ngirishe dho kutanga dhawa Kriste

Yitenda Yawa Postoli 2:42-47; 1 Korinte 11:17-34

Diyuwa diya hengi hanu muJerusalema ha kuruperire Jesusi no ha karire hakathishongero wendi. Hanu wa ha tamburire Mupepo Ghokupongoka munyima heyire pofotji no ha karire yira diko dyodikuru, ghomatangero gho ngirishe dhawa Kriste. Munyima hanu wa ne, gho ha wethire eshi haKriste. Ha kutaperire ghushwi wawo nokukupakera thinga. Kehe diyuwa nga ha yendanga ku ngirishe dhodhikuru dhaNyambi mu Jerusalema. Nga ha raperanga nokukugha Nyambi pofotji. Ha kathishongero wa, ha karire ha postoli, hahongire yoMan̂ando gha Nyambi. Karo haKriste ngahakuyenderanga kumaghumbo ghawo nokukuyumbura. Roruheya nga ha yondoranga ghuroto no kunwa vinyu nga ha yitoyanga eshi Murarero waFumu. Jesusi yo gha rawerire hakathishongero wendi ha yi tendange thika dyo. Mughuthiku ghu ya kughutho ghokamupamarera, gha karire no murarero nawakathishongero wendi. Apa gha manine kutumera, gha shimbire ghuroto ghumweya, no gha ghuyondorire kokughupa hakathishongero wendi. Ghuroto kuna kuneghedha eshi yirama ya Jesusi eyi yakuwanyandera pathikurushe. Shime karo Jesusi gha shimbire kopi ghovinyu gha pire hakathishongero hanwe. Yinwa ne kwa karire yo kuwavurukitha manyinga ghendi ghagha ghakuwandendeshera pathikurushe. Jesusi gha rawere hakathishongero wendi eshi ha yi tendange kehe pano kumavurukero ghendi. Podiyo keheyu gha kurupera nokukutapa thinda kwa hekudyetu Jesusi naye karo gha fumaneke Murarero wa Fumu thika dyo di ghana kughamba Man̂ando ghaNyambi eshi, “Ngeshi oku muna kudya ghuroto nokunwa kopi yu, muna kuyuvitha yifa ya Fumu kate gha kwiye.’’ (Mughuma)

Thiperende 5 Katughuru ghomukumberedhi ghothi hwere ghana kwiruka

Thiperende 5 Katughuru ghomukumberedhi ghothi hwere ghana kwiruka

Yitenda Yawa postoli 3:1-4:4

Diyuwa dimwe Petrusi na Johanesi ha yendire kutembeli waNyambi ha ka raperere. Muka mukumberedhi gha hungumanine pathero. Gha karire thirema kutunda kumushamurukero wendi mbadi wakuyenda. Gha rombire haPetrusi na Johanesi manyinga. Petrusi gha mu ningire eshi, “Manyinga ne mbadiko me, ene eyi na wana na kuyikupa. Mudina dya Jesusi Kristusi ghomuka Nasareti, wimane ghuyende!” Petrusi ghakwatire katughuru yu padyoko dyorudyo gha mughamwene kwimana. Popo maghuru no mangongotji gha tanarire. Gha yendire mutembeli waNyambi naPetrusi naJohanesi. Gha yendire ghuregha noghukugha Nyambi. Mbadi Petrusi gherukithire katughuru yu. Matawero gho mwa Jesusi no ngcamu dhaNyambi mwa Mupepo Ghokupongoka dho dha mwirukithire. Gha wanine thitapa tho thikuru kupiterera masherenyi. (Mughuma)

Thiperende 6 Hanu namunuwendi awa hangerekire

Thiperende 6 Hanu namunuwendi awa hangerekire

Yitenda Yawa Postoli 4:32-37, Yitenda Yawa Postoli 5:1-11

Katughuru oyu ha toyire eshi Baranabasi gha ghurithire dipya dyendi no gha shimbire manyinga gha gha tapire kungirishe haka ghamwenitheko hahepwe. Hanu namunu wendi, ghodina Ananiasi naSafira, ha kuyuvire ha tende thika dyo. Ene Ananiasi gha horekire manyinga ghamwe no gha munu wendi. Gho ha retireko dihenda dyo manyinga kwaPetrusi. No hangerekire Petrusi, mukumutongwera eshi po ghana hurera manyinga. Petrusi gha yi dimukire eshi kuna kwangera, no gha ningire kwa Ananiasi eshi, “Ananiasi, ngepi di gha nengena Shatani mumutjima ghoye nokwangera Mupepo Ghokupongoka, gho ghuna horeka manyinga ghamwe agha ghuna wana mudipya dyoye? Mbadi munu ghu nangera ene Nyambi.’’ Popo Ananiasi gha wire no gha fire. Ha ngaghu hamu shimbirepo no ka mu vumbeka. Popo Safira naye kokungena. Kadi gha dimukire eshi yinye yina hokoka kwa Ananiasi. Safira naye ghangerekire Petrusi yo manyinga. Petrusi gha ningire eshi, “Ngepi di sho kone kwangera Mupepo waFumu? Kenge! Mapadhi ghowa hana ka vumbeka mu kafumu ghoye tamba ha kume muthero nowe karo noha kushimbe.” Popo naye gha wire ku mapadhi gha Petrusi no gha fire. Ananiasi na Safira mbadi ha fumanekire Nyambi no Mupepo wendi pakwangereka. Ha kuneghire hahunga, napone hahorekire ko manyinga ghawo ghamweya. Nyambi ne gha dimuka yitenda yetu yoyiwa noyighayara yetu yoyimango. Kadiko yokunda kukwendi. (Mughuma)

Thiperende 7 Stefanusi hana kumupagha

Thiperende 7 Stefanusi hana kumupagha

Yitenda Yawa Postoli 6:1-8:3

Kenge! Mbunga dhawanu hana kuvukuma katughuru ghodina dyo Stefanusi. Gha karire mupiterethi gho mungirishe, kughamwena hahepwe homu Jerusalema. Ghahongire hanu Man̂ando gha Nyambi no gha tendere yitetukitho mungcamu dha Mupepo Ghokupongoka. Ene haJuda hamwe ha mwiman̂anyenine. Ha mu shimbire Stefanusi kundhango no kumurundera eshi ghana shamuna Nyambi no kwiman̂anyena Man̂ando ghendi. Ene Stefanusi kadi gha yapire, yoyishi Nyambi gha mu pire ngcamu paMupepo Ghokupongoka. Stefanusi gha tongwere haJuda eshi yamwe mwa payire Jesusi oyu gha retire moyo ghororuheya kwa wanu. Munyima gha di ghamenine kudiwiru gha monine Jesusi ghanemana kurudyo rwa Nyambi mughufumu wendi. No gha ningire eshi, “Kenge! Na mono diwiru dina yandhuruka namwana munu gha nemana kurudyo rwa Nyambi!” Ha Juda ha patire thikuma no ha paranyine Stefanusi ha mu shwayithe panunda dho mbara gho ha tangire kumuvukuma nomawe. Oku shime hamuvukuma, gha raperire eshi, “Fumu Jesusi, tambure mupepo wange.” Apa gha fire, gha kughererire eshi, “Fumu, wawa wedherera ko no diharwero dino.” Harume wa ha vukumine Stefanusi nomawe ha turire yitere yawo kumapadhi gha mungaghu ghomu Juda ghomupiterethi gho dina dyo Saghulu. Gha yi kumonene yifa ya Stefanusi. Ngambi dyarero hanu wa hana kushana kufumaneka nokukarera Jesusi, awo kuwakutha-kutha hanu hohayi. Ene Nyambi noMupepo wendi Ghokupongoka kadi mbo gha wa thigha, ngambi hanu ha kuwapaghe. (Mughuma)

Thiperende 8 Muka Ethopiya muruyendo

Thiperende 8 Muka Ethopiya muruyendo

Yitenda Yawa Postoli 8:4-8, 26-40

Mu diyuwa di Saghulu, no hanyathi hamwe wawa Kriste mu ngirishe, gha tangire makuthakuthero kwawa tawi muJerusalema. Hengi ha tjirire hashwaghe mumbara. Katughuru gho dinashi Filipusi gha yendire kumbara dha Samariya. Gha katongwere hanu yo mbudhi dhodhiwa dha Jesusi no hengi ha tawire. Ndani kupitera mwamu engeli, Nyambi gha tongwere Filipusi eshi, “Kuroyithere ghu yende mu mamboreya mundhira dho kushwagha ku Jerusalema dhi tambe ku Gaza.” Filipusi gha tendire thika di gha mu ningire Nyambi. Pa thiperende tuna kumona katughuru ghomukadikuto ghana kutunderera kuditunga dya Ethopiya. Ghana kuyenda muditemba. Ghatoyire Man̂ando ghaNyambi mu mbapira dha Jesaya yokuhatera kwaghumweya ghoyu mbo gha nyanda thikuma, ene muka Ethopiya mbadi gha tjwathanine ko yi ghatoyire. Mupepo waNyambi wamutongwerire Filipusi eshi, “Yende kuditemba diya.” Filipusi gha tjirire ko no gha yuvire eyi ghana kutoya. Gho gha mwipurire eshi, “Yo yi ghutjwathana eyi ghuna kutoya ndi?” Katughuru yu gho gha huthire eshi, “Ngepi di sho ni yi tjwathane, shimengwa ghumwe shogha yinitjwathanithe?” Thipindhi tho yitjanga thi ghatoyire ne eshi, “Thika ndjwi yu hana kutwara kukumupagha. No thika ndjwighana yu ghana kuporera pakumukurura, no mbadi gha yahurire kanwa kendi. Ha mushwahurire ene mbadi gha huthire. Gha fire kupira nohana. Moyo wendi ha ghu shwayithire mukaye.” Mukatughuru yu ghomu Ethopiya ghepurire kwaFilipusi eshi, “Nakanderera ni tongwere, kwadye ghana kughamba muporofita pano? Ku kwendi thinda ndi, endi kwa ghumweya?’’ Filipusi gho gha tangire kutjwathanitha katughuru yu yo kwahekudyetu Jesusi oyu gha tumine Nyambi. Muka Ethopiya naye gha shanine kukutha Jesusi. Oku shime hana kuyenda pofotji gha ningire kwaFilipusi eshi, “Kenge, meyu ne gha. Yinye karo sho yi ni shinge ku niyogha?” Fillipusi gha yoyire muka Ethopiya no gha hukire ghushamberera kuditunga dyendi. Filipusi shime ghaka yuvithire mbudhi dhodhiwa mu mambara ghomengi. (Mughuma)

Thiperende 9 Yimonekera ya Petrusi yoyiyama

Thiperende 9 Yimonekera ya Petrusi yoyiyama

Yitenda Yawa Postoli 10:9-18

Diyuwa dimweya Peturusi gha dhinine pamutuya gha karaperere. Gha ka fire ndhara thikuma, gha shanine yokudya. Popo kokumonekera yinu yimweya eyi ya pwire kutuma kwaNyambi. Gha monine dikehe dina kushuruka mudiwiru no yiyama yomarudhi gho mahe mwishi dhadyo. Diywi dya ningire kwa Petrusi eshi, “Petrusi, wimane. Paghe no dye.” Petrusi ne muJuda no gha karire mu muragho wawa Juda oghu waninga eshi, yiyama yi gha monine mbadi ya kushuka mbadi wakuyidya. Petrusi gha huthire eshi, “Mbadi kemo, Fumu! Shime ni shemwa eshi kokudya yinu yokudhira kukushuka.” Ndani diywi dya gha mbire eshi, “Wa piritha ghukushuki yinu yi gha kushukitha Nyambi.” Ya hokokire paruhatu ndani dikehe ha di huthire mudiwiru. Oku shime Petrusi handhu-ndhu eshi yinye yina kuninga yi monekera yi, harume hahatu heyire nohashane Petrusi. (Mughuma)

Thiperende 10 Mbudhi dhodhiwa kumarudhi ghomahe

Thiperende 10 Mbudhi dhodhiwa kumarudhi ghomahe

Yitenda yawa postoli 10:1-8,19-48

Ha tutughuru hahatu hatundire mumbara dhimweya awa gha tumine murume ghodina Koronerighusi. Koronerighusi gha karire mukuru wawakayita waRoma. Gha fumanekire Nyambi no kumukarera. Mu engeli wa Nyambi gha mu hokokerire no gha mu tongwerire eshi gha yende ghaka wane Petrusi. Ha Juda edi ha yi dimukire eshi haka Roma ne mbadi ha kushuka, ene Nyambi gha neghedhire Petrusi yimonekera eshi mbadi gha kona kutoya munu eshi mbadi ghapongoka. Nyambi gha tambura hanu homu marudhi ghomahe awa hamuyapa no kutenda yoyihunga. Petrusi gha yendire noharume wa kudighumbo kwamushurundate gho muka Roma. Koronerighusi apa gha monine Petrusi, gha werere kumapadhi ghendi gha mu fumaneke, ene Petrusi gha ningire eshi, “Wimane. Na me no munu vene. Kukona ni kwipure eshi yinye muna ni shanena?” Koronerighusi gha tongwere Petrusi yo kwa mu engeli. Petrusi gha ningire eshi, “Apano ne yinanikenena keho eshi, Nyambi ne mbadi gha taghura.” Munyima shime gha mu tongwerire Koronerighusi yo kuhatera kwa Jesusi yu gha hokorire Nyambi kwa wanu. Koronerighusi nawakadiko dyendi ha tawire mwa Jesusi, hatamburire Mupepo Ghokupongoka wa Nyambi no ha karere Nyambi. Nyambi gha haka haguva wahe, yi kare eshi ndimi, rudhi endi rudhi ro thikova munye. Jesusi mbadi gheyire mukughamwena haJuda pithawo keho. Gha shana kutapa moyo ghororuheya kwa hanu wahe. Gha shana marudhi ghomahe eshi ha mu kurupere no kumu karera. (Mughuma)

Thiperende 11 Petrusi mukashitiko

Thiperende 11 Petrusi mukashitiko

Yitenda Yawa Postoli 12:1-11

Fumu wawa Juda, Herodesi, gha tangire ku kutha-kutha hakareri wa Jesusi, ngirishe dhawa Kriste. Gha kwatire Jakobusi no gha mu payire, petrusi gha mu turire mukashitiko. Ghuthiku ghumweya petrusi, ha mu ghangire nomenge mawadi, po gha rarire mukatji kawa kungi. Popo mu engeli gha mupinduthire petrusi no kumuninga eshi, “Tambuke, wimane!” Popo menge ghawire mu moko gha Petrusi. Gha kuthire mu engeli panunda dho kashitiko. Mayongaghothero dho kashitiko gha yandhurukire ghathinda no yofotji temba ghawa shingire. Petrusi gha ghayarire eshi ne yirota, kate gha kakumine panunda dho thitarata namu engeli gha dhongonokire. (Mughuma)

Thiperende 12 Hayendha Petrusi hana kuraperera

Thiperende 12 Hayendha Petrusi hana kuraperera

Yitenda Yawa Postoli 12:12-19

Oku shime gha karera Petrusi mukashitiko ha yendhendi ha kukongwedhire ha mu rapererithe. Apa gha shwayire Petrusi mukashitiko gha yendire kundhugho dhi ha karire thingi thohatawi, ha karire ghuthiku ghuya ghurapereritha Petrusi. Petrusi gha ngongonine pathero nomupika ghombuyama gho dina Roda gha yendire eshi gha ka yandhurure. Ene apa gha ka yuvire diywi dya Petrusi, mbadi gha ka yandhururire thero, gha hukire ghutjira nokuna tongwera hamweya eshi, “Petrusi pathero!” Mbadi ha yi tawire, gho ha ningire kwa mbuyama eshi, “Ghuna ghundumuka.” Ene Petrusi gha ngongonine shime. Apa haka yandhurire haka mu monine gha nemana, wahe ha tetukire. Petrusi gha wa tongwere eshi ngepi di ghana hutha Nyambi mandapero ghawo no ngepi di ghana mu shwayitha mukashitiko. Nyambi kuyuva nokuhutha mandapero ghowa ha tawa mumwendi. Jesusi gha ningire karo eshi, “Ngeshi mwawadi hamu kuyuvu thinu pano pakaye nokuthikumbera mbo ghana thi mu tendera Tate ghomudiwiru. Ngeshi hawadi endi hahatu gha ha kara pofotji mudina dyange, name nawo ni di.” (Mateghusi 18:19-20).

Mwingeneno 2

Mwingeneno 2

Muyiperende yi yina kurandako n̂anyi ni kutongwere yokuhatera kwa katughuru gho dina Saghulu, munu yu gha karire payifa ya Stefanusi. Munyima dho yifa ya Stefanusi, Saghulu po gha tokorire kuyenda kumbara dha Damaskusi. Gha shanine ka kwata hatawi no ka wa tura mukashitiko. Mu ndhira dhawo yinu yo yi tetukitho ya hokokire. (Mughuma)

Thiperende 13 Thishe no diywi dyokushwagha mudiwiru

Thiperende 13 Thishe no diywi dyokushwagha mudiwiru

Yitenda yawa postoli 9:1-9

Oku shime gha karera Saghulu mundhira dhokuyenda ku Damaskusi thishe thothikuru tha shwayire mudiwiru thiwere pamuve. No diywi dya ghambire eshi, “Saghulu, Saghulu yinye ghuna kuni kutha-kuthera?” Saghulu ghepurire eshi, “Yowe dye, Fumu?” Diywi dya ni ngire eshi, “Yame Jesusi, ghuna ku kutha-kutha. Wimane ghu yende mumbara, n̂anyi haka kutongwere eshi nye sho tende.” Hatutughuru wa ha karire na Saghulu nawo ha yuvire diywi, ene mbadi ko yi ha monine. Saghulu ghemanine, ene mukunga. Ha mu kwatire padyoko ha mu tware ku mbara dha Damaskusi. Mayuwa mahatu Saghulu mbadi gha konine kumona. No mbadi gha dire nokunwa temba. (Mughuma)

Thiperende 14 Saghulu ghomukunga na Ananiyasi

Thiperende 14 Saghulu ghomukunga na Ananiyasi

Yitenda Yawa Postoli 9:10-20

Pano kuna kumona mukunga Saghulu mundhugho mu Damaskusi. Nyambi gha tumine murume gho dina Ananiyasi kukwendi. Ananiyasi mutawi no gha kuthire Jesusi Kristusi. Gha dimukire eshi Saghulu mukukutu kwa watawi homu Jerusalema. Ene Ananiyasi, ngambi kemo, gha tawire ya Nyambi no gha yendire kwa Saghulu. Ananiyasi gha ghambire kwa Saghulu eshi, “Muyendhange Saghulu, Fumu Jesusi, oyu nga kuhokokera mundhira apa ngawiya kuno, yo ghana ni tumu eshi ghumone karo ndani gho yare keho naMupepo Ghokupongoka.” Ananiyasi gha kambekire nyara pa Saghulu ndani Saghulu ghukunga wamushwayire popo. Gha tamburire Mupepo Ghokupongoka wa Nyambi no ha mu yoghire gha neghedhe hanu eshi aye ne mukakukutha Jesusi. Ndani Saghulu gha yendire kwa waJuda gha ka wa tongwere yokuhatera kwa Jesusi. (Mughuma)

Thiperende 15 Ngirishe dhinakuraperera mukutuma hayuvithi

Thiperende 15 Ngirishe dhinakuraperera mukutuma hayuvithi

Yitenda Yawa Postoli 11:25, 26; Yitenda Yawa Postoli 13:1-3

Mudoropa edhi ha toya eshi Antiyokiya, mbunga dha wa tawi ha karire pofotji nokukugha Nyambi. Ghodhi mbunga dha wanu wa, dho dha karire ngirishe mu Antiyokiya. Wo hanu ho kutangerera awa ha toyire eshi haKriste. Saghulu na Baranabasi ha yendire nawo eshi ha kahonge hanu koko. Diyuwa dimwe hakuru hongirishe ha dhirerekedhire nokurapera pofotji. Mupepo Ghokupongoka wa ghambire eshi, “Mushwayithe haBaranabasi na Saghulu ha yende ha ka rughane eyi na wethera.” Nyambi gha shanine Saghulu na Baranabasi ha yende kwa wanu wa ha dhira kuyuva yokwa Jesusi. Yoyi ghu mona ha Saghulu na Baranabasi hana tongamena pathiperende thi. Hakuru hongirishe hana kuwakambeka nyara no kuwaraperera. Ha tumine Saghulu na Baranabasi haka honge mbudhi dhodhiwa dha Jesusi kudyango dyo kayenda kushwagha mu Antiyokiya. Man̂ando gha Nyambi kutuhonga twe eshi, “Muyende mu kaye kokahe, mu ka yuvithe mbudhi dhodhiwa kumarudhi ghomahe.”
(Markusi 16:15) (Mughuma)

Thiperende 16 Paghulusi ghana kuyaghura yokuhatera kwa Jesusi

Thiperende 16 Paghulusi ghana kuyaghura yokuhatera kwa Jesusi

Yitenda yawa postoli 13:4-54

Saghulu na Baranabasi ha yendire kumango ghomengi no mikunda dhodhingi dho kayenda. Ruvedhe ruya Saghulu ha mu tire dina dyodipya eshi, Paghulusi. Nga ha kuwananga nawaguva mumayugho ghawa Juda gho kuraperera, thika dyo di ghuna kumona pa. Ha hongire eshi, “Nyambi wo hanu wa Isragheri gha tororire ha wihetu noku watenda diko dyodikuru. Gha wapire haporofeta, hapiterethi no hahongi. Ha ghambire ko yu mbo gheya mu kuna wa ghamwena ku maharwero, aye ne yoFumu Jesusi. Apa gheyire Jesusi, haJuda hohengi mbadi ha mu tawire. Mbadi ha tjwathanine eshi yo dye no mbadi ha mu rapererire oyu gha pwire kutuma kwaNyambi. Mu tegherere kukwetu, mbudhi dho makomweneno ha dhi tupa. Hanu homu Jerusalema no hapiterithi wawo mbadi ha di mukire eshi, Jesusi ne yo dye. No mbadi ha mu tjwathanine man̂ando gha waporofeta agha nga hatoyanga mu kehe Shabata. Ha nyathire Jesusi thika kenge ha yi ghambire haporofeta. Ngambi kenge ha pirire kuwana mu mwendi murandu ghokumupagha, ha kumberire Pilatusi eshi, ha mu paghe. Munyima dho kufa Jesusi, ha mwamburire pathikurushe no ha mu turire mumbira. Ene Nyambi gha mu tumunine mwawa fu! Ndani mu mayuwa ghomengi Jesusi nga kuhokoranga kwawa kuthi wendi. Ho digho hana kutongwera haguva wetu yokuhatera ku kwendi. Aye mbadi mbo gha fa karo.” Podigho Paghulusi gha ningire eshi, “Mwayendhange, mutegherereshi! Atwe tuna muretera mbudhi dhino: kupitera mwa Jesusi maharwero ghenu ghana kupwa kuthigherera. Keheyu ghokukurupera mwa Jesusi mbo ghana mutambura Nyambi, no mbo ghana shutuka. Ghundambo wawo na Nyambi wapwa kuroghitha. Ene wa hana kutamangera no kunyatha ghushemwa wa Nyambi, n̂anyi mbo gha wa dhongonona Nyambi.” HaJuda hamweya no hanu homu marudhi ghawo nawo hengi wa ha tawire mbudhi dhi, no ha tatekire mangirishe ghomengi, ene hamweya ne mbadi hatawire. Hanu roruheya mbadi wa kukona ku tawa ngeshi oku tuna kuwatongwera mbudhi dho kwa Jesusi. Ene Nyambi ghana haka hanu wahe ha yuve no hatawe mbudhi dhodhiwa dha Jesusi podigho eshi hapwe kughamwena. (Mughuma)

Thiperende 17 Paghulusi gha monine rupara rwa muka Masedoniya

Thiperende 17 Paghulusi gha monine rupara rwa muka Masedoniya

Yitenda Yawa Postoli 16:6-10

Ma myaka gha ka pitirepo Paghulusi gha ka dhingurire mangirishe gha karo. Gha yendire noharume hohapu, nakatughuru ghodina Silasi. Ha shanine kuyenda kuditunga dya Betaniya, ene Mupepo waJesusi mbadi wawa tawedhere kuyenda ko. Mughuthiku ghogho Paghulusi gha monine yimona. Muyimona gha monine katughuru ghomuditunga dya Masedoniya oyu gha ghambire kukwendi eshi, “Mwiye kuno kuMasedoniya no mu tu ghamwene.” Popo Paghulusi gha dimukire eshi Nyambi ghana mwitha gha yende kuMasedoniya. Nyambi mbo ghana neghedha wa hana kushana kukutha Jesusi. Parumweya ghana kutuneghedha muyirota endi muyimonekera, ene thikumapo ne ghana kutuneghedha kupitera muman̂ando ghomumbapira dhendi Bayibiri, no kupitera mwaMupepo Ghokupongoka mu mutjima dhetu. (Mughuma)

Thiperende 18 Paghulusi na Silasi muma kin̂eno ghomuve

Thiperende 18 Paghulusi na Silasi muma kin̂eno ghomuve

Yitenda Yawa Postoli 16:16-35

Paghulusi na silasi ha karire ghutawedhi kwa Nyambi no ha yendire ku Filipusi muMasedoniya. Ha ka hongire hanu yo kwa Jesusi. Mudina dya Jesusi ha ka shwayithire mupepo gho ghumango mwa mu kamadighana. Ya tendithire hanu hamweya ha pate, yoyishi nga ha wananga manyinga ghomengi koyumukamadighana oyu ngapumbanga yo kughutho ene pano keho ne hana yongaritha yiwana mo yawo. Gho ha kwatire haPaghulusi na Silasi no kuwatwara kumuragho. Haka muragho ha pumurire ha Paghulusi no kuwatura mukashitiko. Pakatji koghuthiku Paghulusi na Silasi harapere nohembire ha kughe Nyambi mukashitiko, oku haka kashitiko hamweya pakuwategherera. Popo ko kukara makin̂eno ghomuve. Mathero gha yandhurukire nomenge ghawa kakashitiko gha shutaghukire. Mukakukunga kashitiko, gha ghayarire eshi hakakashitiko ne hana shwagha. Gha yapire thikuma no gha shanine kukupagha thinda. Paghulusi gha mu kughererire eshi, “Wa kupagha ghothinda! Twahe mo tu di muno!” Mukungi gha shimbire munyenge, gho gha reghere mwishi nokuwera kumapadhi gha Paghulusi na Silasi ghututuma. Ndani gha wa shwayithire ha Paghulusi na Silasi no kuwaninga eshi, “Mwaka dikuto, yinye sho ni kone kutenda ni pwe kughamwena?” Ha mu huthire eshi, “Tawe mwa Fumu Jesusi, no n̂anyi ghu pwe kughamwena nodighumbo dyoye.” Mukungi nohakadighumbo dyendi ha kuruperire mwa Fumu Jesusi no ha karire noyishamberera yoyikuru. Mukungi gha ghamwenine Paghulusi na Silasi no pamathikuthiku hawa shwayithire. Ha ka yendire hana shutuka. Ngeshi mumanako maghukukutu tu di twa kona kukugha shime Nyambi. (Mughuma)

Thiperende 19 Paghulusi nothinyaku thaNyambi wayenaye

Thiperende 19 Paghulusi nothinyaku thaNyambi wayenaye

Yitenda Yawa Postoli 4:12; 17:16-34

Pathiperende thi Paghulusi ghana kukenga kuthinyaku. Hatjanga po eshi, ‘kwa nyambi ghokupira kudimuka.’ Thinyaku thi themana mumbara dha Atene. Ya karire mo yitwandjo yo yingi, yoyishi hanu homu Atene ha rapererire ha nyambi hohengi hokukutjaka-tjaka. Kadi ha dimukire ghushemwa na Nyambi ghomuyumi. Hanu homu Atene ha shanine kudimuka ko yi ghana kuhonga paghulusi, no gha wa ningire eshi, “Mwa ka Atene! Na mu mono eshi, mwaka kukarera hanyambi. Apa na yendaghura gho na mono thiwana mango gha mwa rapereranga, na kawana thinyaku noyitjanga po eshi, ‘Kwa nyambi ghokupira kudimuka’. Nyambi yu mwa rapereranga oyu mwa dhira kudimuka, yoyunina kumutongwera yoku hatera kukwendi.” Paghulusi gha watongwere yo kwa Nyambi oyu gha tenda yoyihe. Aye ne yo Fumu gho diwiru nomuve. Mbadi gha kara mutembeli ghokutenda hanu no nyara dhawo. Paghulusi gha wa tongwere ha dimuke Nyambi mwa Fumu Jesusi, oyu gha tumunine mwa wa fu. Hatutughuru hamwe ha hekire Paghulusi, ene hamwe ha shanine kukuhonga yokuhatera kwa Jesusi Kristusi ndani hamwe ha tawire muMwendi. Jesusi Kristusi yo mukomononi. Kadiko haNyambi hamwe no mbadiko ghukareri ghokukona kushutura hanu mudiharwero no muhonyi. (Mughuma)

Thiperende 20 Paghulusi hana kumutwara kundhango

Thiperende 20 Paghulusi hana kumutwara kundhango

Yitenda Yawa Postoli 18:1-17

Thika kenge ghuna kumona pathiperende, Paghulusi mughukukutu gha di. Aye ne mumbara dha Korinte. Hanu hohayi hohengi ha karire mudoropa dhiya. HaYuda mu Korinte heman̂anyenine Paghulusi, pamurandu gha wa hongire yokwa Jesusi eshi yoKristusi endi Mesiya, oyu gha pwa kutorora kwaNyambi thinda. Ghuthiku ghuya Fumu gha ghambire na Paghulusi eshi, “Wa yapa; ghambe shime, nowaporera. Ame ne noye ni di, noyofotji temba yu sho gha kumbandukere endi kukushinya, yoyishi hengi haguva wange mo dhi mbara.” Na Paghulusi naye gha karire mu Korinte mo gha hongire hanu, ndani hengi ha tawire kuman̂ando ghendi. Ene haJuda wa hamu rwithire pamurandu ghonya. Diyuwa dimwe ha mu kwatire Paghulusi ha mu tware kundhango. Haka mu runderire eshi yo mbango ghana kuhonga. Ngambi kemo, nguvuru kadi gha wa tegherere no gha wa shwayithire mo mu ndhango. Ene Paghulusi ha ka mu thighire no gha katwarire shime kughutho kutongora ya Jesusi, gha kuwanekerire no meman̂anyeno. (Mughuma)

Thiperende 21 Hamashurundate hana kughamwena Paghulusi kwawan̂ore dhendi

Thiperende 21 Hamashurundate hana kughamwena Paghulusi kwawan̂ore dhendi

Yitenda Yawa Postoli 21:1-22:24

Paghulusi gha kahukire na gha kenge endi kudhingura mangirishe ghomapya. Gha tjokedhire hatawi eshi ha tware shime kughutho kukutha Jesusi. Hatawi ha mu kandererire Paghulusi eshi kadi gha yende ku Jerusalema karo. Ha yi dimukire eshi hengi han̂ore dhendi awa ha shanine kumupagha. Ene Paghulusi gha huthire eshi, “Na kuroghithera mbadi kunikwatakeho, ene mukafa mu Jerusalema mudina dya Fumu Jesusi.” Apa gha kakumine muJerusalema, haJuda hadhongerire hanu ha mu nyenge. Mbunga dha shanine kumupagha muthitata. Ene mashurundate ghawakaRoma ha shimbire Paghulusi mu mbunga dho wa hapatire. Ene Paghulusi ghemanine po kuyeyuka mudyango dyawamashurundate. Gha ghambire kwa waguva eshi ngepi edi gha kuwanekerire na Jesusi nokumukutha. Ene haguva ha tangire kukuyerera eshi, “Mu mu Paghe! Mbadi gharoghera kupara!” Hamashurundate ha shimbire Paghulusi no haka muturire mukashitiko mu kumughamwena kwawahanu. Paghulusi mbadi gha yapire kufa. Gha dimukire eshi yiruwera yoyikuru yina tatera mudiwiru kowa hana kunyandera pamurandu waJesusi. (Mughuma)

Thiperende 22 Paghulusi ghana kuyawera haka makuto

Thiperende 22 Paghulusi ghana kuyawera haka makuto

Yitenda Yawa Postoli 23:11, 25-26

Paghulusi gha karire mukashitiko myaka dhiwadi. HaJuda ha shanine kumupagha shime, ene Fumu Jesusi gha hokokerire kwaPaghulusi no ghamu ningire eshi, “Tjimape! Thika kenge di waninongononine muJerusalema, wa kona kaninongonona karo muRoma.” Hakuru wawa Juda ha runderire Paghulusi kughutho wa nguvuru wawa kaRoma nohamu tumine kwa Agiripa, fumu wawa Juda. Paghulusi mbadi ko yu gha yapire, gha tongwerire nguvuru, na fumu nawaherekadhi yokuhatera kwa Jesusi. Gha wa tongwere eshi ngepi gha mu hokokere Jesusi mundhira dhokuyenda ku Damaskusi no ngepi di gha mu tumine Jesusi eshi gha ka tongwere hanu yo mbudhi dhodhiwa kwawanu kehekuno. Fumu Agiripa momu gha tawe mwa Jesusi. Gha dimukire eshi Paghulusi kadiko thothimango thi gha tenda. Paghulusi ghaka hokokire karo kwa fumu shokuru waRoma. Ha shanine kumupangura fumu shokuru kuya. Ene Agiripa gha tawedhere Paghulusi eshi gha yende. Roma dha karire mbara dhodhikuru mukaye dhomarawero, mo ha tungire haraghuri hashokuru. Nyambi gha karire nodighano dyodiwa kwa Paghulusi. (Mughuma)

Thiperende 23 Paghulusi mu maghukukutu

Thiperende 23 Paghulusi mu maghukukutu

Yitenda Yawa Postoli 27:13-44

Hamashurundate ha shimbire Paghulusi nohakakashitiko hamwe kuRoma. Ha yendere muthikepa thothimbiru ha tjinaghane dikuruviya. Mumayuwa dikumi nomane ene thikepa thakuwanine nodingundunga dyodikuru thikuma. Ene hanu muthikepa ha ghayarire eshi kuna kufa. Mu engeli wa Nyambi gha ningire kwa Paghulusi eshi, “Wa yapa, Paghulusi. Wa kona kemana kughutho wa muraghuri shokuru ghoghufumu waRoma ndani Nyambi gha di no thin̂eke eshi, gha ghamwene awa muna kuvugha nawo.” Popo thikepa theyire pepi nondundu no tha payaghukire mu meyu ghoma kandami. Hanu ha regherire mudikuruvigha. Hamwe hakonine kuyogha, nohamwe hakakaterire kuyipindhi yothikepa. Wahe haka kavere thiwana. Moyi kuna kutuhonga eshi, ngeshi Nyambi ghana tupa yirughana eyi sho tu tende, aye ne ngcamu mukutughamwena kukehe ghuno ghukukutu. (Mughuma)

Thiperende 24 Paghulusi mukashitiko muRoma

Thiperende 24 Paghulusi mukashitiko muRoma

Yitenda Yawa Postoli 28:16-31; HakaRoma 8:38, 39

Pano tuna kumona Paghulusi muRoma. Gha karire mukashitiko myaka dhiwadi muRoma. Ha mutawedhere gha karange mundhugho dhendi dhokuruwera oku mashurundate ghaRoma pakumukunga. Gha tamburire yomuhe yu ngeyanga na gha mu dhingure. Gha wa hongire yokuhatera kughufumu waNyambi noya Fumu Jesusi. Paghulusi karo gha tjangire mambapira kumangirishe gha nga dhinguranga kughutho ghokumukwata, mu kuwahonga shime. Mambapira gha ne gho gha di mu Bayibiri kuhonga hanu mayira gha Nyambi. Paghulusi gha nyandire pamurandu wa Jesusi no pambudhi dhodhiwa. Roruheya nga wananga mamwashwero nokumuvukuma nomawe, nondhara nokupira dighumbo. Paghuhura ha mu payire hakaRoma. Ene mbapira dhokutanga kwawakaRoma hohatawi gha tjangire eshi, “Ghana ninongononitha mbadiko yifa endi moyo, ha engeli endi mupepo dhodhimango, yo pasha dyarero endi yokughutho, endi mangcamu, ghure endi ghudhungi, kehethino thivareka, ethi thokukona kutu shwayitha kuruhakitho rwa Nyambi ghoru ru di mwa Kristusi Jesusi ghohekudyetu.” Nyambi kutapa ngcamu kowahe hatawi nowa ha mu kareranga Jesusi Kristusi. Tutape keho moyo dhetu mu mwendi. Tukarere mu mwendi no tu hanyithe man̂ando ghendi mukaye kokahe po digho ha dimuke eshi, Jesusi kutapa moyo ghororuheya naNyambi.

Ghuhura

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?