Zapotec, Quiatoni 언어

언어 이름: Zapotec, Quiatoni
ISO 언어 코드: zpf
GRN 언어 번호: 2829
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

샘플 Zapotec, Quiatoni의

Zapotec Quiatoni - Diagnostic.mp3

Zapotec, Quiatoni의 일부를 포함하는 다른 언어로 레코딩

Zapotec Diagnostic Zapotec, Quiatoni에서 Zapotec Diagnostic MP3 다운로드 (in Español [Spanish: Mexico])

다른 출처의 시청각자료

Crist, nah re zäl ded dioskill luuy - Zapotec, Quiatoni (w subs Zapotec Quiatoni, Spanish, Eng) - (Martinez Family)
Jesus Film Project films - Zapotec, San Pedro Quiatoni - (The Jesus Film Project)
Nah re rkit ro' ka ladx Jesus rahb behn - Zapotec, Quiatoni (w subs Zapotec Quiatoni, Spanish, Eng) - (Martinez Family)
Scripture resources - Zapotec, Quiatoni - (Scripture Earth)

Zapotec, Quiatoni에 대한 다른 이름

diidx zah
Eastern Tlacolula Zapotec
Quiatoni
Quiatoni Zapotec
San Pedro Quiatoni Zapotec
Zapoteco de San Pedro Quiatoni
Zapoteco, Eastern Tlacolula
Zapotec, San Pedro Quiatoni (ISO 언어 이름)

Zapotec, Quiatoni 이(가) 말해짐

Mexico

Zapotec, Quiatoni 관련 언어

People Groups who speak Zapotec, Quiatoni

Zapoteco, San Pedro Quiatoni;

Zapotec, Quiatoni에 관한 정보

기타 정보들: Close to Z.: Matla, Understand Spanish; Campesino.

인구: 4,000

이 언어와 관련해 GRN과 일하기

당신은 예수님과 성경 메시지를 들어 본 적이없는 사람들에게 기독교 복음을 전달하는것에 대해 열정을 갖고 있습니까? 당신은이 이 언어의 모국어 스피커이거나 모국어 스피커인 사람을 알고 있습니까? 당신은 이 언어에 대한 정보를 조사하거나 정보를 제공하는 도움을 줄 수 있습니까? 또는, 우리가 그것을 번역이나 녹음을 할 수 사람을 찾을 수 있도록 도와 줄 수 있습니까? 당신이 이언어 또는 다른 언어로 녹음 하는것을 후원 하시겠습니까? 그렇다면, GRN Global Studio에 연락하기 로 연락해 주시기 바랍니다.

GRN은 비영리 단체이며, 번역 또는 언어 도우미에 댓가를 지불하지 않습니다. 모든 지원은 자발적으로 제공됩니다.

GRN은 오디오 성경 이야기, 성경 교훈, 성경 공부 도구, 전도 메시지, 노래와 음악을 통해 미전도 종족 복음화에 의미있게 기여할 수 있는 기독교인을 위한 기회가 있습니다. 당신은 후원이나 자료 배포를 통해 전도나 교회 개척에 참여하고 있는 선교단체나 교회를 지원할 수 있습니다. 우리는 또한 당신이 세계 어디에서든 원격으로 선교에 참여하는 흥미로운 기회를 가지고 있습니다. 당신이 정기적으로 기독교 교회에 참석하고, 성경을 믿는다면, 당신은 선교에 참여할 수 있고, 미전도 종족 그룹이 예수 그리스도의 복음을 듣는 것을 볼 수 있습니다. {$ contact_local_office}.