Zapoteco de Quiatoni 언어

언어 이름: Zapoteco de Quiatoni
ISO 언어 코드: zpf
GRN 언어 번호: 2829
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

샘플 Zapoteco de Quiatoni의

Zapotec Zapoteco de Quiatoni - Untitled.mp3

Zapoteco de Quiatoni 언어로 된 오디오북이 사용가능합니다.

이 레코딩은 글을 읽고 쓸줄 모르거나 구두 문화권의 사람들 특히 미전도 종족 그룹에게 복음의 메시지를 가지고 전도와 기본적인 성경 교육을 위해 설계되었습니다.

Zapotec Diagnostic (in Zapotec)

Collections of short messages or samples in many different languages for the purpose of identifying what language someone speaks.

다른 출처의 시청각자료

Crist, nah re zäl ded dioskill luuy - Zapotec, Quiatoni (w subs Zapotec Quiatoni, Spanish, Eng) - (Martinez Family)
Jesus Film Project films - Zapotec, San Pedro Quiatoni - (The Jesus Film Project)
Nah re rkit ro' ka ladx Jesus rahb behn - Zapotec, Quiatoni (w subs Zapotec Quiatoni, Spanish, Eng) - (Martinez Family)
Scripture resources - Zapotec, Quiatoni - (Scripture Earth)

Zapoteco de Quiatoni에 대한 다른 이름

diidx zah
Eastern Tlacolula Zapotec
Quiatoni
Quiatoni Zapotec
San Pedro Quiatoni Zapotec
Zapoteco de San Pedro Quiatoni
Zapoteco, Eastern Tlacolula
Zapotec, Quiatoni
Zapotec, San Pedro Quiatoni (ISO 언어 이름)

Zapoteco de Quiatoni 이(가) 말해짐

Mexico

Zapoteco de Quiatoni 관련 언어

People Groups who speak Zapoteco de Quiatoni

Zapoteco, San Pedro Quiatoni;

Zapoteco de Quiatoni에 관한 정보

기타 정보들: Close to Z.: Matla, Understand Spanish; Campesino.

인구: 4,000

이 언어와 관련해 GRN과 일하기

당신은 예수님과 성경 메시지를 들어 본 적이없는 사람들에게 기독교 복음을 전달하는것에 대해 열정을 갖고 있습니까? 당신은이 이 언어의 모국어 스피커이거나 모국어 스피커인 사람을 알고 있습니까? 당신은 이 언어에 대한 정보를 조사하거나 정보를 제공하는 도움을 줄 수 있습니까? 또는, 우리가 그것을 번역이나 녹음을 할 수 사람을 찾을 수 있도록 도와 줄 수 있습니까? 당신이 이언어 또는 다른 언어로 녹음 하는것을 후원 하시겠습니까? 그렇다면, GRN Language Hotline에 연락해 주세요 로 연락해 주시기 바랍니다.

GRN은 비영리 단체이며, 번역 또는 언어 도우미에 댓가를 지불하지 않습니다. 모든 지원은 자발적으로 제공됩니다.