Bunu, Bu-Nao 언어

언어 이름: Bunu, Bu-Nao
ISO 언어 코드: bwx
GRN 언어 번호: 23070
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

($a) 언어로 된 오디오북이 사용가능합니다.

이 레코딩은 글을 읽고 쓸줄 모르거나 구두 문화권의 사람들 특히 미전도 종족 그룹에게 복음의 메시지를 가지고 전도와 기본적인 성경 교육을 위해 설계되었습니다.

Becoming a Friend of God (in Miao: Cingsui Longlin)

(Bunu, Bu-Nao에서  MP3 다운로드) 관련 오디오 성경 이야기와 복음 메시지의 컬렉션입니다. 그들은 구원을 설명하고, 또한 기본적인 기독교 가르침을 줄 수 있습니다. Previously titled 'Words of Life'.

Becoming a Friend of God (in Miao: Hongtou Longlin)

(Bunu, Bu-Nao에서  MP3 다운로드) 관련 오디오 성경 이야기와 복음 메시지의 컬렉션입니다. 그들은 구원을 설명하고, 또한 기본적인 기독교 가르침을 줄 수 있습니다. Previously titled 'Words of Life'.

Becoming a Friend of God (in Yao: Bunu Dahuaxian Yalong)

(Bunu, Bu-Nao에서  MP3 다운로드) 관련 오디오 성경 이야기와 복음 메시지의 컬렉션입니다. 그들은 구원을 설명하고, 또한 기본적인 기독교 가르침을 줄 수 있습니다. Previously titled 'Words of Life'.

다른 출처의 시청각자료

Open the Doors See the Mountains - (Create International)

Bunu, Bu-Nao에 대한 다른 이름

Bu-Nao Bunu
Pu Nu
Yung-ts'ung Miao

Bunu, Bu-Nao 이(가) 말해짐

China

Bunu, Bu-Nao 관련 언어

People Groups who speak Bunu, Bu-Nao

Baonuo; Bunu; Bunuo; Changpao; Dongnu; Numao; Nunu;