ការកត់ត្រានៃស្គ្រីបនេះ។: God or Baal

បង្ហាញធាតុ 1 ទៅ 99 នៃ 99

Ada: Esse [Togo] - Words of Life

Adan-Gbe: Agotime [Ghana, Volta] - Words of Life

Aekyom [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 2

Agoune [Benin, Mono, Kouffo] - Words of Life

Aja: Tala [Benin, Mono, Kouffo] - Words of Life

Akposo [Togo] - Words of Life 2

Amdo [China, Xizang (Tibet)] - Messages & songs

Anyang: Deyang-Usong [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life

Aruwam [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life

Atuku [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Banaro [Papua New Guinea] - Words of Life 2

Beebo [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Bete-Bendi: Bete [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Blang-Shan [China, Yunnan] - Words of Life 2

Cabe [Benin, Collines] - New life in the Lord

Chakali [Ghana, Upper West] - Words of Life

Dass: Durr-Baraza [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Dass: Zumbul [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Deori [India, Assam] - Words of Life

Doka Avong [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Eloyi [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Erohwa [Nigeria, Delta] - Words of Life

Esimbi [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life

Evand [Nigeria, Cross River] - Words of Life 2

Fulfulde, Adamawa [Cameroon, Adamaoua] - Words of Life 2

Gamognia [Ethiopia] - Words of Life 2

Gbe, Ci [Benin, Mono] - Words of Life

Gbe, Waci [Benin, Oueme] - Words of Life

Gbe, Xwela [Benin, Atlantique] - Words of Life

Gun: Seto [Benin, Plateau] - Words of Life

Gun: Toli [Benin, Plateau] - Words of Life

Guvoko [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Halaban [Ethiopia] - Words of Life 2

Hruso [India, Arunachal Pradesh] - God our Creator

Iceve-Maci [Cameroon, Sud-Ouest, Akwaya] - Words of Life 1

Ije [Benin, Zou] - Words of Life

Ipulo [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life

Iyara: Ijumu [Nigeria, Lagos] - Words of Life

Jaba: Gora [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Jibu [Nigeria, Taraba] - Becoming a Friend of God

Jwira-Pepesa: Jwira [Ghana, Western] - Words of Life

Jwira-Pepesa: Pepesa [Ghana, Western] - Words of Life

Kabye: Boufale [Togo] - Words of Life

Kam [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Kami [Nigeria, Niger] - Fear Not

Karfa [Nigeria, Plateau] - Creation to Christ

Kariya: Wudufa [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Kayaurinci [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Kenyang: Lower [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life 1

Koro Wachi [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Koro Wachi: Katugal [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Kupto [Nigeria, Gombe] - Words of Life

Kwakwi [Nigeria, Plateau] - Hardships

Lalla [Nigeria, Adamawa] - Words of Life 2

Lama: Kante [Togo] - Jesus Can Save Us

Lame: Gurawa [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Logba [Ghana, Volta] - Words of Life

Mambila, Nigeria [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Mboi: Haanda [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Miri: Miching [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life 1

Miri: Miching [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life 2

Naka [Vanuatu, Tanna] - Words of Life - The Power of God

Niksek [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 2

Nikyob-Nindem: Zankan [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Ningerum [Papua New Guinea, Western] - Good News & Words of Life

Nkem-Nkum: Nkum [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Nkonya [Ghana, Central] - Words of Life 2

Noni [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life 1

Nyankpa [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Nzema [Ghana, Western] - Words of Life 2

Oroko [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life

Pa [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 2

Pa [Papua New Guinea, Western] - Good News & Words of Life

Pa'awa [Nigeria, Bauchi] - Choosing The Right Road

Piame [Papua New Guinea, Western] - Good News

Pidgin, Nigeria [Nigeria] - Words of Life 2

Piti [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Polci: Langas [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Sanga: Bujiyel [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Sehwi [Ghana, Western] - Words of Life

Sheni [Nigeria, Kaduna] - The Good Road

Singpho [India, Assam] - Words of Life

Singpho [India, Assam] - Jesus, the Light of the world

Sola [Benin, Donga] - A New Nature

Sola-Kante [Benin, Atakora] - Words of Life

Tala [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Tiwa [India, Assam] - Words of Life 1

Toto [Bhutan] - Words of Life 2

Tyap: Attakar [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Tyap: Fantswam [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Tyap: Tyecarat [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Ubang [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Utange [Nigeria, Cross River] - Words of Life 2

Ute-Southern Paiute: Ute [United States of America, Colorado] - Words of Life

Wala [Vanuatu] - Words of Life - The Power of God

Wandala [Nigeria, Borno] - Words of Life

Wom [Nigeria] [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Yi: Hong [China, Yunnan] - Words of Life 2

Zumbulawa [Nigeria, Bauchi] - Fear Not

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?