ព្រះគ្រីស្ទដ៏មានព្រះជន្មរស់ - Mandarin

តើការថតនេះមានប្រយោជន៍ទេ?

ស៊េរីបង្រៀនព្រះគម្ពីរតាមកាលប្បវត្តិ ចាប់ពីការបង្កើតរហូតដល់ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទ មាន 120 រូប។ នាំមកនូវការយល់ដឹងអំពីចរិតលក្ខណៈ និងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

លេខកម្មវិធី: 62646
ប្រវែងកម្មវិធី: 1:36:24
ឈ្មោះភាសា: Mandarin
អានស្គ្រីប
ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

រូបភាព 1. Christ in the Beginning

0:35

1. រូបភាព 1. Christ in the Beginning

រូបភាព 2. God Created all Things

0:33

2. រូបភាព 2. God Created all Things

រូបភាព 3. Satan Tempts Adam and Eve

0:47

3. រូបភាព 3. Satan Tempts Adam and Eve

រូបភាព 4. Adam and Eve Cast Out

0:42

4. រូបភាព 4. Adam and Eve Cast Out

រូបភាព 5. God's Promise to Abraham

1:06

5. រូបភាព 5. God's Promise to Abraham

រូបភាព 6. សាការី and the Angel

0:52

6. រូបភាព 6. សាការី and the Angel

រូបភាព 7. The Angel Speaks to Mary

0:28

7. រូបភាព 7. The Angel Speaks to Mary

រូបភាព 8. The Angel and Joseph

0:40

8. រូបភាព 8. The Angel and Joseph

រូបភាព 9. The Birth of Jesus

0:33

9. រូបភាព 9. The Birth of Jesus

រូបភាព 10. The Shepherds and the Angels

0:44

10. រូបភាព 10. The Shepherds and the Angels

រូបភាព 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

0:31

11. រូបភាព 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

រូបភាព 12. Simeon Prophesies about Jesus

1:10

12. រូបភាព 12. Simeon Prophesies about Jesus

រូបភាព 13. The Visit of the Wise Men

1:00

13. រូបភាព 13. The Visit of the Wise Men

រូបភាព 14. The Boy Jesus at the Temple

0:39

14. រូបភាព 14. The Boy Jesus at the Temple

រូបភាព 15. The សារ of ចន the Baptist

0:49

15. រូបភាព 15. The សារ of ចន the Baptist

រូបភាព 16. The Baptism of Jesus

0:46

16. រូបភាព 16. The Baptism of Jesus

រូបភាព 17. Jesus Tested by Satan

0:39

17. រូបភាព 17. Jesus Tested by Satan

រូបភាព 18. The Marriage Feast at Cana

0:36

18. រូបភាព 18. The Marriage Feast at Cana

រូបភាព 19. Jesus Teaches Nicodemus

0:59

19. រូបភាព 19. Jesus Teaches Nicodemus

រូបភាព 20. Jesus and the Samaritan Woman

0:57

20. រូបភាព 20. Jesus and the Samaritan Woman

រូបភាព 21. Jesus and the Official

0:45

21. រូបភាព 21. Jesus and the Official

រូបភាព 22. Jesus Calls the First Disciples

0:41

22. រូបភាព 22. Jesus Calls the First Disciples

រូបភាព 23. The Great Catch of Fish

0:52

23. រូបភាព 23. The Great Catch of Fish

រូបភាព 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

0:41

24. រូបភាព 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

រូបភាព 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

0:30

25. រូបភាព 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

រូបភាព 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

0:36

26. រូបភាព 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

រូបភាព 27. Jesus Heals a Paralysed Man

1:03

27. រូបភាព 27. Jesus Heals a Paralysed Man

រូបភាព 28. Jesus calls ម៉ាថាយ to Follow Him

0:37

28. រូបភាព 28. Jesus calls ម៉ាថាយ to Follow Him

រូបភាព 29. Jesus at ម៉ាថាយ's Feast

0:41

29. រូបភាព 29. Jesus at ម៉ាថាយ's Feast

រូបភាព 30. Jesus Heals the Man at the Pool

0:49

30. រូបភាព 30. Jesus Heals the Man at the Pool

រូបភាព 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

0:44

31. រូបភាព 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

រូបភាព 32. Jesus Heals a Withered Hand

0:58

32. រូបភាព 32. Jesus Heals a Withered Hand

រូបភាព 33. Jesus Teaches the People

0:33

33. រូបភាព 33. Jesus Teaches the People

រូបភាព 34. Teaching about Light in the Darkness

0:45

34. រូបភាព 34. Teaching about Light in the Darkness

រូបភាព 35. Teaching about Revenge

0:44

35. រូបភាព 35. Teaching about Revenge

រូបភាព 36. Teaching about ការអធិស្ឋាន

0:37

36. រូបភាព 36. Teaching about ការអធិស្ឋាន

រូបភាព 37. The Two Ways of Life

0:41

37. រូបភាព 37. The Two Ways of Life

រូបភាព 38. The House on the Rock

0:42

38. រូបភាព 38. The House on the Rock

រូបភាព 39. Jesus Raises a Widow's Son

0:39

39. រូបភាព 39. Jesus Raises a Widow's Son

រូបភាព 40. ចន the Baptist in Prison

1:02

40. រូបភាព 40. ចន the Baptist in Prison

រូបភាព 41. A Woman Washes Jesus' Feet

0:43

41. រូបភាព 41. A Woman Washes Jesus' Feet

រូបភាព 42. The Parable of the Sower

0:45

42. រូបភាព 42. The Parable of the Sower

រូបភាព 43. The Parable of the Seed

0:57

43. រូបភាព 43. The Parable of the Seed

រូបភាព 44. The Parable of the Weeds

0:46

44. រូបភាព 44. The Parable of the Weeds

រូបភាព 45. The Parable of the Hidden Treasure

0:28

45. រូបភាព 45. The Parable of the Hidden Treasure

រូបភាព 46. Jesus Calms the Storm

0:43

46. រូបភាព 46. Jesus Calms the Storm

រូបភាព 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

0:54

47. រូបភាព 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

រូបភាព 48. The Healing of a Woman in the Crowd

0:29

48. រូបភាព 48. The Healing of a Woman in the Crowd

រូបភាព 49. A Dead Girl is Raised to Life

0:40

49. រូបភាព 49. A Dead Girl is Raised to Life

រូបភាព 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

0:47

50. រូបភាព 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

រូបភាព 51. Jesus Feeds Five Thousand People

0:49

51. រូបភាព 51. Jesus Feeds Five Thousand People

រូបភាព 52. Jesus Walks on the Water

0:44

52. រូបភាព 52. Jesus Walks on the Water

រូបភាព 53. The Bread of Life

0:52

53. រូបភាព 53. The Bread of Life

រូបភាព 54. The Faith of a Foreign Woman

0:52

54. រូបភាព 54. The Faith of a Foreign Woman

រូបភាព 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

0:42

55. រូបភាព 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

រូបភាព 56. Jesus Heals a Blind Man

0:34

56. រូបភាព 56. Jesus Heals a Blind Man

រូបភាព 57. Peter's Confession of the Christ

0:46

57. រូបភាព 57. Peter's Confession of the Christ

រូបភាព 58. The Transfiguration of Jesus Christ

0:51

58. រូបភាព 58. The Transfiguration of Jesus Christ

រូបភាព 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

0:39

59. រូបភាព 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

រូបភាព 60. Peter Pays the Temple Tax

0:38

60. រូបភាព 60. Peter Pays the Temple Tax

រូបភាព 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

0:39

61. រូបភាព 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

រូបភាព 62. Parable of the Lost Sheep

0:32

62. រូបភាព 62. Parable of the Lost Sheep

រូបភាព 63. Parable of the Unforgiving Servant

0:57

63. រូបភាព 63. Parable of the Unforgiving Servant

រូបភាព 64. The Woman Caught in Adultery

1:02

64. រូបភាព 64. The Woman Caught in Adultery

រូបភាព 65. Jesus Heals a Man Born Blind

0:51

65. រូបភាព 65. Jesus Heals a Man Born Blind

រូបភាព 66. Parable of the Good Shepherd

0:46

66. រូបភាព 66. Parable of the Good Shepherd

រូបភាព 67. Parable of the Good Samaritan

0:55

67. រូបភាព 67. Parable of the Good Samaritan

រូបភាព 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

0:53

68. រូបភាព 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

រូបភាព 69. Parable of the Friend at Midnight

1:00

69. រូបភាព 69. Parable of the Friend at Midnight

រូបភាព 70. Parable of the Rich Fool

0:50

70. រូបភាព 70. Parable of the Rich Fool

រូបភាព 71. Servants Ready for their Master's Return

0:48

71. រូបភាព 71. Servants Ready for their Master's Return

រូបភាព 72. Jesus Heals a Crippled Woman

0:50

72. រូបភាព 72. Jesus Heals a Crippled Woman

រូបភាព 73. Parable of the Great Feast

0:58

73. រូបភាព 73. Parable of the Great Feast

រូបភាព 74. Parable of the Lost Coin

0:48

74. រូបភាព 74. Parable of the Lost Coin

រូបភាព 75. Parable of កូនប្រុសដែលបាត់បង់

0:27

75. រូបភាព 75. Parable of កូនប្រុសដែលបាត់បង់

រូបភាព 76. កូនប្រុសដែលបាត់បង់ Among the Pigs

0:48

76. រូបភាព 76. កូនប្រុសដែលបាត់បង់ Among the Pigs

រូបភាព 77. កូនប្រុសដែលបាត់បង់ Returns Home

0:49

77. រូបភាព 77. កូនប្រុសដែលបាត់បង់ Returns Home

រូបភាព 78. The Rich Man and the Beggar

1:00

78. រូបភាព 78. The Rich Man and the Beggar

រូបភាព 79. Jesus Raises Lazarus from Death

1:26

79. រូបភាព 79. Jesus Raises Lazarus from Death

រូបភាព 80. Jesus Heals Ten Lepers

0:43

80. រូបភាព 80. Jesus Heals Ten Lepers

រូបភាព 81. Parable of the Persistent Widow

1:02

81. រូបភាព 81. Parable of the Persistent Widow

រូបភាព 82. The Pharisee and the Tax Collector

0:54

82. រូបភាព 82. The Pharisee and the Tax Collector

រូបភាព 83. Jesus Blesses the Children

0:40

83. រូបភាព 83. Jesus Blesses the Children

រូបភាព 84. Jesus and the Rich Young Man

0:49

84. រូបភាព 84. Jesus and the Rich Young Man

រូបភាព 85. Parable of Workers in the Vineyard

0:58

85. រូបភាព 85. Parable of Workers in the Vineyard

រូបភាព 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

0:38

86. រូបភាព 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

រូបភាព 87. Jesus and Zacchaeus

1:03

87. រូបភាព 87. Jesus and Zacchaeus

រូបភាព 88. Jesus Enters Jerusalem

0:34

88. រូបភាព 88. Jesus Enters Jerusalem

រូបភាព 89. Jesus Clears the Temple

0:40

89. រូបភាព 89. Jesus Clears the Temple

រូបភាព 90. Parable of the Wicked Tenants

1:11

90. រូបភាព 90. Parable of the Wicked Tenants

រូបភាព 91. Paying Taxes to Caesar

0:39

91. រូបភាព 91. Paying Taxes to Caesar

រូបភាព 92. The Poor Widow's Offering

0:43

92. រូបភាព 92. The Poor Widow's Offering

រូបភាព 93. Jesus Teaches about the End Times

0:34

93. រូបភាព 93. Jesus Teaches about the End Times

រូបភាព 94. Parable of the Ten Virgins

1:19

94. រូបភាព 94. Parable of the Ten Virgins

រូបភាព 95. Parable of the Talents

0:59

95. រូបភាព 95. Parable of the Talents

រូបភាព 96. Parable of the Sheep and the Goats

0:38

96. រូបភាព 96. Parable of the Sheep and the Goats

រូបភាព 97. Jesus Anointed at Bethany

0:46

97. រូបភាព 97. Jesus Anointed at Bethany

រូបភាព 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

0:29

98. រូបភាព 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

រូបភាព 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

0:49

99. រូបភាព 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

រូបភាព 100. Teaching at the Last Supper

0:59

100. រូបភាព 100. Teaching at the Last Supper

រូបភាព 101. Teaching about the True Vine

1:04

101. រូបភាព 101. Teaching about the True Vine

រូបភាព 102. Jesus Prays in Gethsemane

0:58

102. រូបភាព 102. Jesus Prays in Gethsemane

រូបភាព 103. Jesus Arrested

0:37

103. រូបភាព 103. Jesus Arrested

រូបភាព 104. Jesus Tried Before the High Priest

0:39

104. រូបភាព 104. Jesus Tried Before the High Priest

រូបភាព 105. Peter Denies Jesus

0:47

105. រូបភាព 105. Peter Denies Jesus

រូបភាព 106. Jesus Tried Before Pilate

1:03

106. រូបភាព 106. Jesus Tried Before Pilate

រូបភាព 107. Jesus Led Out to be Crucified

0:29

107. រូបភាព 107. Jesus Led Out to be Crucified

រូបភាព 108. The Crucifixion

0:40

108. រូបភាព 108. The Crucifixion

រូបភាព 109. The Burial of Jesus

0:46

109. រូបភាព 109. The Burial of Jesus

រូបភាព 110. The Women at the Tomb

0:48

110. រូបភាព 110. The Women at the Tomb

រូបភាព 111. Peter and ចន at the Empty Tomb

0:34

111. រូបភាព 111. Peter and ចន at the Empty Tomb

រូបភាព 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

0:58

112. រូបភាព 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

រូបភាព 113. Jesus on the Road to Emmaus

0:47

113. រូបភាព 113. Jesus on the Road to Emmaus

រូបភាព 114. Jesus Appears to His Disciples

0:40

114. រូបភាព 114. Jesus Appears to His Disciples

រូបភាព 115. Jesus Appears to Thomas

0:40

115. រូបភាព 115. Jesus Appears to Thomas

រូបភាព 116. Jesus Appears in Galilee

0:42

116. រូបភាព 116. Jesus Appears in Galilee

រូបភាព 117. Jesus Commissions His Disciples

0:36

117. រូបភាព 117. Jesus Commissions His Disciples

រូបភាព 118. Jesus Ascends into Heaven

0:49

118. រូបភាព 118. Jesus Ascends into Heaven

រូបភាព 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

1:10

119. រូបភាព 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

រូបភាព 120. Jesus Will Return

0:51

120. រូបភាព 120. Jesus Will Return

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

2:02

121. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

ការកត់ត្រាទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ និងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីនាំសារដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សដែលមិនចេះអក្សរ ឬមកពីវប្បធម៌ផ្ទាល់មាត់ ជាពិសេសក្រុមមនុស្សដែលមិនទាន់បានទៅដល់។

Copyright © 2007 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

ការថតសំឡេងគឺចំណាយច្រើន។ សូមពិចារណា បរិច្ចាគទៅ GRN ដើម្បីបើកឱ្យក្រសួងនេះបន្ត។

យើងចង់ស្តាប់មតិកែលម្អរបស់អ្នកអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើការថតសំឡេងនេះ ហើយតើលទ្ធផលបែបណា។ ទាក់ទង​ខ្សែ​មតិ.

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"The Living Christ" audio-visual - This comprehensive audio visual uses 120 pictures to give a more in depth view of the life and ministry of Jesus.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach