Order from GRN Australia

Order from GRN Australia

បច្ចុប្បន្នទំព័រនេះមិនមាននៅក្នុង ខ្មែរ ទេ។.

Contact us if necessary to clarify language names or shipping details, then proceed to order.

Orders may be placed online using the secure online order form at the bottom of this page. You can also place orders by phone, អ៊ីមែល, post, or in person at our Prospect office (Australia) or the centre nearest to you. Find the items you want on the Price List then submit your order. Not all items are available in all centres.

Please indicate preferred shipping method, and any other special instructions, when ordering.

Payment

For small orders, payment in advance by credit card is preferred. Otherwise, GRN will send an invoice with shipment. Terms are net 7 days from date of invoice. Payment should be made in Australian dollars or a strong currency. GRN Australia will absorb minor under and over payments due to variations in prices, shipping charges, or exchange rates.

Contact Information

Order Information

Note: Any additional packing and freight charges will confirmed with you separately before shipping

Credit Card Information

GRN ចាត់ចែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត។ តាមរយៈការបញ្ជូនទម្រង់បែបបទនេះ អ្នកយល់ព្រម ទៅ GRN ដោយប្រើព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងបំពេញសំណើរបស់អ្នក។ យើងនឹងមិនប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត ឬបង្ហាញវាទៅភាគីណាមួយឡើយ លើកលែងតែចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតាមសំណើរបស់អ្នក។ សូមមើល គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

Global Recordings Network Australia - General information, articles, news and contact details about GRN Australia.

អូស្ត្រាលី - ព័ត៌មានអំពី អូស្ត្រាលី

GRN Australia Price List -