ការជួបជុំគ្នា។

ព័ត៌មានអំពី ការជួបជុំគ្នា។

Region:អាហ្រ្វិក
Capital:Saint-Denis
Population:839,500
Area (sq km):2,544
FIPS Country Code:RE
ISO Country Code:RE
GRN Office:GRN Offices in Africa

Map of ការជួបជុំគ្នា។

Map of ការជួបជុំគ្នា។

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង ការជួបជុំគ្នា។

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 2

French [France] - ISO Language [fra]

Réunion French Creole [Reunion] - ISO Language [rcf]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង ការជួបជុំគ្នា។

Bantu ▪ Bara ▪ Comorian, Maore ▪ Comorian, Mwali ▪ Comorian, Ndzwani ▪ Comorian, Ngazidja ▪ Deaf ▪ French ▪ Gujarati ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Malagasy ▪ Punjabi ▪ Reunionese Creole ▪ Reunionese, French-Speaking ▪ Swahili ▪ Tamil Christian ▪ Urdu