ម៉ាល់ឌីវ

ព័ត៌មានអំពី ម៉ាល់ឌីវ

Region: អាស៊ី
Capital: Male'
Population: 521,000
Area (sq km): 298
FIPS Country Code: MV
ISO Country Code: MV
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ម៉ាល់ឌីវ

Map of ម៉ាល់ឌីវ

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង ម៉ាល់ឌីវ

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញ 1 ឈ្មោះភាសា

Maldivian [Maldives] - ISO Language [div]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង ម៉ាល់ឌីវ

Arab ▪ Deaf ▪ Filipino, Tagalog ▪ Gujarati ▪ Malay ▪ Malayali ▪ Maldivian ▪ Sinhalese ▪ Tamil Hindu