ប្រ៊ុយណេ

ព័ត៌មានអំពី ប្រ៊ុយណេ

Region: អាស៊ី
Capital: Bandar Seri Begawan
Population: 453,000
Area (sq km): 5,765
FIPS Country Code: BX
ISO Country Code: BN
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ប្រ៊ុយណេ

Map of ប្រ៊ុយណេ

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង ប្រ៊ុយណេ

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 6

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

English: USA [United States of America] [eng]

Iban [Brunei] - ISO Language [iba]

Lundaye [Brunei] - ISO Language [lnd]

Malay, Standard [Malaysia] - ISO Language [zsm]

Penan [Brunei] - ISO Language [pne]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង ប្រ៊ុយណេ

Bajau, West Coast ▪ Belait, Kiput ▪ British ▪ Brunei Malay, Kedayan ▪ Dayak, Maanyak, Ma'anyan ▪ Deaf ▪ Dusun, Kadazan ▪ Filipino, Tagalog ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Min Bei ▪ Han Chinese, Min Dong ▪ Han Chinese, Min Nan ▪ Kayan, Busang ▪ Korean ▪ Lundayeh, Lun Bawang ▪ Melanau ▪ Nepalese ▪ Punan-Nibong ▪ Sea Dayak, Iban ▪ Sinhalese ▪ South Asian, general ▪ Tutong, Bisayan ▪ Tutung