The Living Christ

The Living Christ

Schema: A Survey of the Life of Christ for Evangelism and Basic Bible Teaching. Comes with a 120 picture set.

Numero di Sceneggiatura: 440

Lingua: Yao: Malawi

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Worship, Witnessing, Second Birth, Obedience, Spiritual Growth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values, Humility); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Problems, troubles, worries)

Pubblico: General

Stile: Monolog

Genere: Bible Stories & Teac

Scopo: Evangelism

Citazione Biblica: Extensive

Stato: Obsolete

Testo della Sceneggiatura

Pictala 1: Mesiya pandanda

Pictala 1: Mesiya pandanda

Pandanda, nda[w]i kaijitande, Mlugujwapali. Issa [w]aliji yalumo ni Mlungu pandanda.

Pictala 2: Mlungu [w]apanganyisye

Pictala 2: Mlungu [w]apanganyisye

Genesisi 2:4-11

Mlungo [w]apanganyisye yosope yaumi ya mwinani ni chilambo chapasi. Mlungu [w]apanganyisye yinyama yosope ni [w]andu wosope mu chilambo achino. [w]alume ni [w]akongwe [w]andanda [w]aliji kukolanjidwa Adamu ni Hawa. Panda[w]i jelejo kwaliji kwangali kulwala kapena chiwa mu chilambo.

Pictala 3: Shetwani akwalinga Adamu ni Hawa

Pictala 3: Shetwani akwalinga Adamu ni Hawa

Genesisi 3:1-7

Mlungu [w]a[w]isile Adamu ni Hawa mu mgundawakusalala. Mlungu [w]apele jemanjajo yosope yambone kulya. Nambo Mlungu [w]asalile jemanjajo kuti akalya chisogosi chakutyochela mu chimo cha itelayi. Kaneko chinyama chine chakupanganyidwa ni Mlungu chagalauchile welewo. Lina lyakwe lyaliji Shetwani. Lisiku line Shetwani wayiche kwa Adamu ni Hawa. [w]awoneche mpela lijoka lyakusalala.

[w]asalile Adamu ni Hawa ya unami, nipo Adamu ni Hawa [w]amkulupilile Shetwanijo. Mu chiwilili, akomboleka kulola kuti aDamu ni Hawa [w]alile chisogosi chele Mlungu [w]asalile kuti akalya. Shetwani [w]atendekasisye jemanjajo kulupilila ni kumjimuchhila Mlungu ni kungampikanila.

Pictala 4: Adamu ni Hawa [w]atopesye

Pictala 4: Adamu ni Hawa [w]atopesye

Genesisi 3:8-24

Kutyochela nda[w]i jelejo, achalume ni achakongwe wosope [w]alekanganisidwe ni Mlungu. [w]akuyisye matala ga Shetwani. Mlungu [w]atyosisye Adamu ni Hawa. [w]awulesile mgunda [w]akusalala ula. Umi waliji wakusausya ni chiwa yayiche pa chilambo. Nambo Mlungu [w]anonyele upanganye wakwe mwa m'nope nipo Mlungu [w]apanganyisye lunda.

[w]apanganyisye lunda lwakwakulupusya [w]andu wosope kutyochela ku matala gakusakala ga Shetwani ni kutyochela ku chiwa.

Pictala 5: Chilanga cha Mlungu kwa Ibulayima

Pictala 5: Chilanga cha Mlungu kwa Ibulayima

Genesisi 15:1-6, 22:15-18

[w]apali [w]andu wajiji pa chilambo chapasi, nambo [w]amli[w]alile Mlungu. Nganasaka kumpikanila Mlungu. [w]apali mundu jumo ju[w]apitilisye kumkuya. Mlungu ni kumpikanila Lina lyawo lyaliji Ibulahima. Ibulahima ni [w]amkwawo Sala [w]aliji [w]achekulupe mnope nipo nganakola [w]anache. Mu chiwulilia achi akomboleka kwawona Ibulahima chilo chine Mlungu [w]atite kwa Ibulahima, "Mlole mwinani nipo m'[w]alinje ndondwa. Lukosyo lwenu tachi[w]a [w]ajinji mpela ndondwa."

Mlungu [w]atesile chilanga cha kwajaliwasya [w]andu wosope kulungulila mwa [w]anache waq Ibulahima. ni [w]anache wawo. Ibulahima [w]akulupililie Mlungu. Kaneko Mlungu [w]ampele Ibulahima ni Sala mwanache jwamlume atamose kuti Ibulahima [w]aliji ni yaka lichila (100) yakupagwa. Kutyochela mwa mwanagwawo chilambo cha Yisulayeli chayiche.

Pictala 6: Sakaliya ni Lilayika

Pictala 6: Sakaliya ni Lilayika

Luka 1:5-25

Chiwulili achi chikutulosya uwe chine chakwe chichantendekwe yaka machila yipite. Ibulahima [w]awile nipo [w]anache wawo [w]awile. Yaka yejinji chiwile Ibulahima, Mlungu [w]atumisye jwamtenga jwakutochela kwinani kwula kuchilambo cha Yisulayeli. Jwamtenga jweleju, jwakukolanjidwa lilanyika, mu Yelusalema wapali Nyumba ja Mlungu mwele [w]andu [w]alambilaga Mlungu. {w]apali jwambopesi jwaku[w]ilanjigwa Sakaliya. [w]aliji [w]angali mwanache. Pandawi jele Sakaliya [w]aliji kupopela mu Nyumba jwa Mlungu, lilayika lyayiche pa welewo. Mu chiwulili achi, lilayika liku[w]echeta kuti: "Mkasitenda woga, Sakaliya, [w]amkwenu tam[w]elechele mwejo mwanache jwamlume jwakolanjidwa Yahaya.Tachi[w]a jwamkulungwa m'meso mwa Ambuje." Mwanache aju jwakolanjidwa Yahaya [w]akusile ku[w]a jwakutumichila jwa Ambuje.

Pictala 7: Lilayika liku[w]echeta kwa Maliyamu

Pictala 7: Lilayika liku[w]echeta kwa Maliyamu

Luka 1:26-38

Mu nda[w]i jakulandana, lilayika lilyolyo lyawoneche kwa mwali jwamwana jwa ku Yisalayeli. Lina lyakwe lyaliji Maliyamu. [w]aliji mwali (mundu jwele nganawonegane ni walume). Lilayika lyatite kwa Maliyamu: "Timchikola mwanache jwamlume ... Msimu [w]eswela tiwuchiyika pa mwejo, mwanachejo tachikolanjidwa mwanache jwa Mlungu."

Pictala 8: Lilayika ni Yusufu

Pictala 8: Lilayika ni Yusufu

Mataio 1:18-25

Maliyamu [w]atomelwe ni jwamlume jwakolanjidwa Yusufu. Nambo Yusufu [w]asimene kuti Maliyamu akwete chiilu nipo Yusufu [w]aganisisye ua kumasya ulembela wawo. Kaneko lilayika lyawonechele Yusufu mu sagamisi nipo lyatite: "Mkasitenda woga kwajigala Maliyamu mpela [w]amkwenu, ligongo likandi lili mwa [w]elewo lili lyakutyochela kwa Msimu Weswela wa Mlungu. Tachikola mwanache jwamlume, nipo tichimpa lina Issa Mesiya, ligongo welewo tachikulupusya [w]andu wakwe kutyochela ku ulemwa." Lina lya 'Issa' likugopolela: Mkulupusyo.

Pictala 9: Kupagwa kwa Issa Mesiya

Pictala 9: Kupagwa kwa Issa Mesiya

Luka 2:1-7

Yusufu [w]alombile Maliyamu. [w]ajigele welewo kwula nawo ku msinda wa Betelehemu ligongo kweleko kwaliji kumangwawo, kutyatyochele li[w]asa lyawo. [w]apali wandu [w]ajinji ku Betelehemu panda[w]i jelejo. Yusufu ni Maliyamu nganapata malo gakutama. [w]agonile chilo chosope mwichinga lya ng'ombe pi[w]aliji mwelemo, Issa Mesiya [w]apagwile.

Pictala 10: [w]akuchinga ni Malayika

Pictala 10: [w]akuchinga ni Malayika

Luka 2:8-14

M'migunda kusa kwa msinda wa Betelehemu [w]apali [w]akuchinga [w]ane. [w]aliji mkulundilila ngondolo syawo chilo cheleche. Mwachisisimuchila malayika gejinji gawonechel jemanjajo.

Lilayika limolyatite: "Mkasitenda woga. Yiche ni ngani jambone kwa jemanja. Lelo Mkulupusyo apagwile kwa jemenja mBetelehemu."

Pictala 11: [w]akuchinga walikungulwisye likandi Issa

Pictala 11: [w]akuchinga walikungulwisye likandi Issa

Luka 2:15-20

Mwachitemape [w]akuchinga [w]apite ku Betelehemu. [w]asimene likandi ni Maliyamu ni Yusufu, mpela mwele malayika mugasalilile. [w]akuchinga [w]elewa [w]aliji [w]andu wangasyoma nambo wamanyilile kuti likandi lyeleli lyaliji lyapeadela nipo walambile Mlungu.

Pictala 12: Simiyone [w]alochesye ya Issa

Pictala 12: Simiyone [w]alochesye ya Issa

Luka 2:21-38

Maliyamu ni Yusufu [w]amjigalile Issa ku Nyumba ja Mlungu wa ku Yelusalemu. [w]asakaga kumpeleka myala mwa Ambuje. Mundu jwamchekulupe jwakukolanjidwa Simiyoni [w]aliji mu Nyumbajo. [w]amanyilile kuti Mlungu [w]atesile chilanga, kumtumisya mundu jwakusosegwa lina lyakwe Mesiya mu chilambo chino kukwakulupusya [w]andu wawo.

Simiyoni [w]aliji kwembecheya yeleyo kutendechekwa. Panda[w] jele Simiyoni pi[w]ambweni Issa, [w]amjigele mwanachejo m'yala. 'w]atite kwa Mlungu" "Meso gangu gaweni chikulupusyo chawo ... [w]elewo ali lilanguka pa [w]andu wosope nilumbili lwa Yisulayeli." Jwakulochesya jwamkongwe, lina lyakwe Anna, [w]aliweni likandi. [w]elewo [w]asalile [w]andu kuti mwanache jweleju ayiche kukwakulupusya jemenjajo. Simiyoni ni Anna [w]amanyilile kuti Issa [w]aliji Mesiya jwele Mlungu ju[w]alangene ni [w]andu wawo.

Pictala 13: Kunguluka kwa [w]andu wa lunda

Pictala 13: Kunguluka kwa [w]andu wa lunda

Mataio 2:1-12

[w]andu [w]ane [w]alunda [w]ayiche kutyochela ku ngopoko lyuwa. [w]awusisye: "Ana likandi lili kwapi lyele lyalipagwile ku[w]a mwenye jwa Ayuda? Twajiweni ndondwa jawo kungopoko lyu[w]a ni tuyiche kukumlambila."

Mwenye jwa Yisulayeli [w]aliji Helodi. [w]elewo [w]akwete wiwu pa[w]amanyilile ya ulendo wa [w]andu [w]alunda. [w]achile kum'bulaga Issa Mesiya. Sambano lilayika lyachenjesye Maliyamu ni Yusufu nipo [w]amjigele Issa ni kutilila ku Eguputo. [w]atemi kweleko mpaka nda[w]i jele mwenye Helodi [w]awile. Kaneko wawujilile ku Yesulayeli ni kutama mu msinda wa Nasaleti.

Pictala 14: Mchanda Issa ku Nyumjba ja Mlungu

Pictala 14: Mchanda Issa ku Nyumjba ja Mlungu

Luka 2:39-52

Issa Mesiya, pi[w]aliji ndi yaka likumi ni yi[w]ili yakupagwa, Maliyamu ni Yusufu [w]ajigele soni kwawula nawo ku Nyumba ja Mlungu ku Yelusalemu. Kweleko [w]a[w]echete ni [w]akwiganya ni wakutaga mbopesi. [w]aliji [w]akusimonga ligongo Issa [w]amanyilie yindu yejinji ya Mlungu. [w]amanyilile kuti Mlungu [w]aliji Atati wawo wasyesyene. Issa [w]apitilisye kukula ni kumsangalasya Mlungu ni [w]andu.

Pictala 15: Utenga wa Yahaya m’batisa

Pictala 15: Utenga wa Yahaya m’batisa

Mataio 3:1-12; Maliko 1:2-8; Luka 3:3-18

Akumbuchila kuti jwambopesi lina lyakwe Sakaliya [w]akwete mwanache jwakukolanjidwa Yahaya (alole chiwulili chamsano ni chimo). Mchanda jwelju nombe najo wakusile nipo [w]a[w]ele jwakulochesya jwamkulungwa kweleko kukwapikanila welewo panda[w]i ji[w]aliji kwiganya. [w]asalile jemanjajo kuti Mlungu tachitumisya mundu jwine kukwakulupusya. Nombe nawo [w]achenjesye jemanjajo kuti akwenela kugalauka kutyochela ku matala gawo gakusakala.

[W]andu [w]ele [w]awakulupilile tuenga wa Yahaya wabatisidwe mu lusulo. Ubatiso [w]alosisye kuti jemanjajo [w]asakaga kugalauka kutyochela ku yakusakala ni kukuya matala ga Mlungu.

Pictala 16: Ubatiso wa Issa Mesiya

Pictala 16: Ubatiso wa Issa Mesiya

Mataio 3:13-17; Maliko 1:9-11; Luka 3:21-22

Yahaya [w]aliji kubatisa [w]andu mu lusulo lwa Yolodani. Issa [w]ayiche kwa Yahaya. Issa nganasaka kugalauka kutyochela ku ulemwa, ligongo [w]elewo nganalemwe chitandilile. [W] aschile Yahaya kuti [w]abatise [w]elewo. Mu chiwulili akomboleka kwawona Yahaya anakwabatisa Issa Mesiya. Issa Mesiya pi[w]akopweche m'mesi, Msimu wa Mlungu [w]ayiche pa [w]elewo mpela ngunda. Malo[w]e gakutyochela kwinani gatite: "Aju ni mwanangu jwele ngumnonyela, ngusengwa najo."

Pictala 17: Issa Mesiya [w]alinjidwe ni Shetwani

Pictala 17: Issa Mesiya [w]alinjidwe ni Shetwani

Mataio 4:1-11; Maliko 1:12-13; Luka 4:1-13

Yahaya pi[w]amasile kwabatise Issa Mesiya. Msimu wa Mlungu [w]atumisye Issa mwipululu. Kweleko [w]aliji chilepe pa utumiki wakwe wa msaogolo. Issa [w]apopesile nipo nganalya kwa mo[w]a makumi mcheche musi ni chilo. Kanko Shetwani [w]ayiche kukwalinga Issa Mesiya. [W]asakaga kwalekasya Issa Mesiya kwakulupusya [w]andu wakwe.

Shetwani [w]alinjile kumtenda Issa Mesiya kumgwadila jwelejo. Nambo Issa [w]akamulisye masengo malo[w]e gakutyochela m'bayibulo pakumsisya Shetwani, mipo Shetwani nganakola machili pa Issa Mesiya.

Pictala 18: Chindimba cha ulemobela ku Kana

Pictala 18: Chindimba cha ulemobela ku Kana

Yahaya 2:1-11

Piyamasile yeleyi Isa Mesiya wapite kuMwana ni liwasa lyakwe sikati ja wandu wa chi Yisilayeli. Lisiku line Isa Mesiya wapite ku Galileya kum poto kwa chilambo cha Isilayeli. Kweleko waliji nawo palhindimba cha ulombela, nipo Isa watesile chakusimongjesya chandanda.

Achimjakwe Isa watandite kulola malhili gakusimonyesya gala. Isa Mesiya watandite kutenda yakusimonjesya yejinji. M'mapikichala gakwisaga talijigamape yejinji yayakusimonjesyayo.

Pictala 19: Issa akwiganya Nikodemo

Pictala 19: Issa akwiganya Nikodemo

Yahaya 3:1-21

(Piyamisile yakumasya lunda yawo yandanda,) Issa Mesiya [w]atandite kutenda yakamusya lunda yejinji. [W]andu [w]ajinji [w]apikene ya yakumasya lundayo. [W]apali mundu jumo jwakulongelela jwa dini lina lyakwe Nikodemo. [W]apikene ya Issa Mesiya, nipo lisiku lien [w]apite chilo kwa Issa.

Issa [w]ajiganysiye [w]elewo yejinji. Issa [w]atite: "Ngumsalila yakuwona, jwalijose ngasajinjila mu uchimwene wa kwinani naga ngakupagwe soni. Akwenela akwenela kupagwe mwa mesi ni msimu." Iss [w]agogpolele kuti achalume ni achakongwe akwenela kupochela msimu wa Mlungu ktui ajinjile mu uchimwene wa Mlungu. Jwalijose jwakulupilila mea Issa tachikola umi wangamala mu uchimwene wa Mlungu, nambo [w]aliwose [w]akumkana Issa Mesiya tachijonasika nipo ngasauwona umi. Achi chili chilangano cha Mlungu kwa uwe wosope.

Pictala 20: Isa Mesiya ni [w]akongwe wa ku Samaliya

Pictala 20: Isa Mesiya ni [w]akongwe wa ku Samaliya

Yahaya 4:1-26

Isa Mesiya kupitila mchilambo cha Samaliya. [W]apesile [w]atemi pasi pambali pa chisima. Jwamkonwe jwalukosyo lwa Samaliya [w]ayichekukuteka mesi. Isa [w]atite: "Mumbani mesikuti mwe?" Isa [w]amanyilile kuti [w]aliji [w]akongwe wachilyelelye [w]ele [w]atamaga ni [w]alume [w]ele ngana[w]a [w]awo. [W]akongwewo [w]aliji [w]akusimonga kuti Isa [w]awendile mesi. Isa [w]atite kwa [w]eleo: "Ngamkumanyilila ume. Mkambendile une kump mesi ga umi."

Isa [w]asalile [w]elewo ya mesi ga umi gele gasakulupusya ,[w]andu wosope kutyochela ku ulemwa wawo. [W]akongwe [w]ala [w]awilasile [w]andu [w]ane kyika ni kumpikanila Isa, nipo [w]andu [w]ajinji walusyo lwa chiSamaliya [w]akulupilile Isawo.

Informazioni correlate

"The Living Christ" audio-visual - This comprehensive audio visual uses 120 pictures to give a more in depth view of the life and ministry of Jesus.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach