หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 7 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้ร [Lihat, Dengar & Hidup 7 YESUS - Tuhan & Juruselamat] - Thai: Central

Apakah rekaman ini bermanfaat?

Buku 7 merupakan seri audio-visual cerita Alkitab tentang Yesus dari Lukas dan Yohanes. Untuk penginjilan, pengembangan gereja dan pengajaran Kristen yang teratur.

Nomor Program: 80507
Nama bahasa: Thai: Central

Durasi Program: 33:56

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู (ยอห์น 1:1-14, ลูกา 2, โคโลสี 1:16 [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: KELAHIRAN YESUS)]

2:13

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู (ยอห์น 1:1-14, ลูกา 2, โคโลสี 1:16 [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: KELAHIRAN YESUS)]

รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น (ยอห์น 2:1-11) [Gambar 2: YESUS MENGUBAH AIR MENJADI ANGGUR]

1:09

2. รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น (ยอห์น 2:1-11) [Gambar 2: YESUS MENGUBAH AIR MENJADI ANGGUR]

รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส (ยอห์น 3:1-36) [Gambar 3: YESUS BERBICARA DENGAN NIKODEMUS]

1:18

3. รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส (ยอห์น 3:1-36) [Gambar 3: YESUS BERBICARA DENGAN NIKODEMUS]

รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู (ยอห์น 4:46-54) [Gambar 4: SEORANG PEJABAT PEMERINTAH BERLUTUT DIHADAPAN YESUS]

1:12

4. รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู (ยอห์น 4:46-54) [Gambar 4: SEORANG PEJABAT PEMERINTAH BERLUTUT DIHADAPAN YESUS]

รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ (ยอห์น 5:1-47) [Gambar 5: ORANG SAKIT DEKAT KOLAM]

1:19

5. รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ (ยอห์น 5:1-47) [Gambar 5: ORANG SAKIT DEKAT KOLAM]

รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน (ยอห์น 6:1-15, 25-58) [Gambar 6: YESUS MEMBERI MAKAN LIMA RIBU ORANG]

1:21

6. รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน (ยอห์น 6:1-15, 25-58) [Gambar 6: YESUS MEMBERI MAKAN LIMA RIBU ORANG]

รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ (ยอห์น 6:15-21) [Gambar 7: YESUS BERJALAN DIATAS AIR]

0:56

7. รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ (ยอห์น 6:15-21) [Gambar 7: YESUS BERJALAN DIATAS AIR]

รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด (ยอห์น 9:1-41) [Gambar 8: YESUS MENYEMBUHKAN ORANG BUTA]

1:09

8. รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด (ยอห์น 9:1-41) [Gambar 8: YESUS MENYEMBUHKAN ORANG BUTA]

รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย (ยอห์น 11:1-46) [Gambar 9: YESUS MEMBANGKITAKAN LAZARUS DARI KEMATIAN]

1:25

9. รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย (ยอห์น 11:1-46) [Gambar 9: YESUS MEMBANGKITAKAN LAZARUS DARI KEMATIAN]

รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน (ยอห์น 18:1 - 19:42) [Gambar 10: YESUS MATI DI KAYU SALIB]

1:43

10. รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน (ยอห์น 18:1 - 19:42) [Gambar 10: YESUS MATI DI KAYU SALIB]

รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ (ยอห์น 19:42- 20:18) [Gambar 11: MARIA BERTEMU YESUS DIKUBURAN]

1:23

11. รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ (ยอห์น 19:42- 20:18) [Gambar 11: MARIA BERTEMU YESUS DIKUBURAN]

รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์ (ยอห์น 20:30 - 21:19) [Gambar 12: YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA SAHABAT-SAHABATNYA]

1:30

12. รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์ (ยอห์น 20:30 - 21:19) [Gambar 12: YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA SAHABAT-SAHABATNYA]

รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน (ลูกา 24:13-35) [Gambar 13: YESUS MENGAJAR DUA ORANG SAHABAT]

1:43

13. รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน (ลูกา 24:13-35) [Gambar 13: YESUS MENGAJAR DUA ORANG SAHABAT]

รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู (ลูกา 15:11-19) [Gambar 14: SEORANG ANAK DIANTARA BABI-BABI]

1:31

14. รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู (ลูกา 15:11-19) [Gambar 14: SEORANG ANAK DIANTARA BABI-BABI]

รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน (ลูกา 15:20-32) [Gambar 15: ANAK YANG HILANG PULANG KE RUMAHNYA]

1:23

15. รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน (ลูกา 15:20-32) [Gambar 15: ANAK YANG HILANG PULANG KE RUMAHNYA]

รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม (ลูกา 12:15, 21) [Gambar 16: KEKAYAAN RI SEORANG YANG KAYA RAYA]

1:18

16. รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม (ลูกา 12:15, 21) [Gambar 16: KEKAYAAN RI SEORANG YANG KAYA RAYA]

รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี (ลูกา 16:19-31) [Gambar 17: PENGEMIS DAN ORANG KAYA]

1:21

17. รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี (ลูกา 16:19-31) [Gambar 17: PENGEMIS DAN ORANG KAYA]

รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน (ลูกา 11:5-13) [Gambar 18: SEORANG SAHABAT YANG MENGETUK PINTU]

1:08

18. รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน (ลูกา 11:5-13) [Gambar 18: SEORANG SAHABAT YANG MENGETUK PINTU]

รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า (ลูกา 18:9-14) [Gambar 19: DUA ORANG DIDALAM BAIT ALLAH]

1:13

19. รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า (ลูกา 18:9-14) [Gambar 19: DUA ORANG DIDALAM BAIT ALLAH]

รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช (ลูกา 8:4-8) [Gambar 20: SESEORANG MENABURKAN BENIHNYA]

0:57

20. รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช (ลูกา 8:4-8) [Gambar 20: SESEORANG MENABURKAN BENIHNYA]

รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม (ลูกา 8:9 -15) [Gambar 21: BENIH-BENIH BERTUMBUH]

1:22

21. รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม (ลูกา 8:9 -15) [Gambar 21: BENIH-BENIH BERTUMBUH]

รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ (ลูกา 10:25-37) [Gambar 22: PERTOLONGAN UNTUK ORANG YANG TERLUKA]

1:26

22. รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ (ลูกา 10:25-37) [Gambar 22: PERTOLONGAN UNTUK ORANG YANG TERLUKA]

รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา (ลูกา 12 : 35-48) [Gambar 23: TUAN PEMILIK RUMAH KEMBALI KE RUMAHNYA]

1:30

23. รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา (ลูกา 12 : 35-48) [Gambar 23: TUAN PEMILIK RUMAH KEMBALI KE RUMAHNYA]

รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้ (ลูกา 19:1-10) [Gambar 24: ADA ORANG DI ATAS POHON]

1:17

24. รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้ (ลูกา 19:1-10) [Gambar 24: ADA ORANG DI ATAS POHON]

ดนตรี [Music]

0:58

25. ดนตรี [Music]

Mengunduh dan Memesan

Rekaman-rekaman ini didesain bagi penginjilan dan pelajaran dasar Alkitab untuk memberikan kabar baik bagi masyarakat yang tidak melek huruf, atau terisolasi budaya, utamanya masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Hubungi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Hubungi Jalur Saran.

Tentang rekaman audio kami

GRN memiliki MP3 tentang cerita-cerita Alkitab, lagu-lagu pujian, musik Kristiani dan kabar baik yang diterjemahkan lebih dari 6000 bahasa dan dialek, tersedia secara online dan gratis untuk diunduh. MP3S dan tulisan gratis tentang misi-misi organisasi-organisasi Kristiani dan gereja-gereja Kristiani yang cocok untuk tujuan penginjilan tersedia. Kisah-kisah Alkitab, pujian-pujian dan musik dalam bahasa ibu dimaksudkan untuk mengkomunikasikan ajaran Yesus Kristus dalam budaya yang berhubungan, dan khususnya dalam kalangan masyarakat.

Keterangan terkait