Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 7

Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 7

रुपरेखा: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

भाषा परिवार: 424

भाषा: Yao: Malawi

विषय: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

दर्शक: General

तरीका: Monolog

ढंग: Bible Stories & Teac

लक्ष्य: Teaching

बाइबिल का प्रमाण: Extensive

स्थिति: Obsolete

भाषा का पाठ

Part A: Yakummanyisya

Part A: Yakummanyisya

Achimjangu, ana Jwele jwakuÁilanjidwa kuti Isa Mesiya yisyene yakuti ali Isa Mesiya jwa Mlungu nipo ana mpaka atupe uwe wumi wangamala?

Kupagwa kwa Isa Mesiya, yakusimonjesya yiÁatendaga Isa Mesiya, wumi Wakwe, kwimuka kwakwe kutyochela kuÁawe ni maloÁe Gakwe, yikulosya kuti ali Mesiya jwa Mlungu.

Pimkupikanila kasetijo mloleje m'buku ja pinkijo.

Naga mkupikana kusona kuti [Ngo] m'wunukule kusyeto.

Pikicha 1: Kupagwa Kwa Isa Mesiya

Pikicha 1: Kupagwa Kwa Isa Mesiya

Yahaya 1:1-14; Luka 2:1-11

Mlole papikichapo pana lichinga, mwelemo ni muÁasungaga yilango.

Pana likandi ni Áakongwe, mamagwe likandilyo, jwamlume juÁamtomele ni Áandu Áane Áatatu, wuÁaliji Áakuchinga. Akumlola mwanache.

Lina lyakwe Isa Mesiya.

Mundu jumo jwatindiÁele pijwaliji mwanachejo Isa Mesiya, ligongo lyakwe chichi atesile myoyo?

Ligongo lyakwe ni lyakuti Isa Mesiya ali Mwanache jwakusosekwa mnope jukinapagweje kala kose.

Isa Mesiya mkinapagwe pachilambo pano, Jwaliji kalape ni Mlungu kwiwunde nipo yindu yosope yapanganyikwe kupitila mwa Isa Mesiya.

Mlungu ali Msimu; nambo jwalilosisye Msyene mwa Isa Mesiya, mamagwe mkinaÁe gona ni jwamlume jwalijose. Ayi yakomboleche ni machili ga Msimu wa Mlungu.

Msimu wuwowo watamaga mwa Isa Mesiya. Yosopeyi yigopolela kuti Isa Mesiya ali yalumope ni Mlungu pangali kulekangana.

Isa Mesiya Áayiche kukutukulupusya uwe kutyochela ku ulemwa wetu ni kutulosya yichitujile kuti tuÁe Áanache Áa Mlungu.

Pikicha 2: Isa Mesiya Ni Ãasandwisye Mesi Kuãa Finyo

Pikicha 2: Isa Mesiya Ni Ãasandwisye Mesi Kuãa Finyo

Yahaya 2:1-11

Isa Mesiya ali akusile, lisiku line Áaliji pachindimba cha ndowa.

Ãakulijiganya Áakwe ni Maliyamu mamagwe, Áalongene ni Isa Mesiya.

Maliyamu waliji mkumanyilila kuti Isa Mesiya jwaliji mwanache jwa Mlungu, myoyo pajwamasile finyo Áamsalile Isa Mesiya.

Maliyamu Áasalile soni ÁaÁatendaga masengo kuti:

Yiliyose yichamsalile Jwalakweju myitende!

Syapali wulo 6 syekulungwa sya mesi pakuÁandika.

Isa Mesiya Áasalile Áamasengowo kuti: "Mgumbasye wulosi ni mesi"

Ãanganyawo Áayitesile.

Papopo watite: Sambano mpungule nipo jine mkampe msyene chindimbachi.

Mesigo galiji gali gasandwiche finyo jwambone mnope!

Ãakulijiganya Áakwe Áatandite kuyiwona kuti Isa Mesiya Áakwete machili gakutyochela kwa Mlungu, ni Áakulupilile mwa Jwalakwe.

Pikicha 3: Isa Mesiya Ãaãechete Ni Nikodimo

Pikicha 3: Isa Mesiya Ãaãechete Ni Nikodimo

Yahaya 3:1-36

Nikodimo jwaliji jwamkulungwa nambo soni mwalimu jwa Isilayeli.

Jwapikene kuti Isa Mesiya mpaka atende yakusimonjesya.

Jwamanyilile kuti Isa Mesiya akwenela kuÁa jwakutyochela kwa Mlungu.

Lisiku line jwapite kwa Isa Mesiya chilo kukuÁechetana ya Mlungu ni yakusimonjesya yele Isa Mesiya yiÁaliji mkuyitenda.

Isa Mesiya Áatite kwa jwalakwejo kuti: Ngumsalila yisyene, pangali jutachiwuwona Uchimwene wa Mlungu akaÁe apagwe soni kwaÁili. Nikodimo Áawusisye kuti: "Ana mundu mpaka apagwe chamtiwuli soni ali akusile kalape?"

Isa Mesiya Áamjanjile achitiji: Naga mwanache ali apali mwa achikulugwe, ali ni ndamo ja wumundupe.

Myoyo mundu akwenela kupagwa mu Msimu wa Mlungu kuti aÁe ni Wumi wa Usimu.

Ayi yigopolela kuti jwalijose jwakulupilile ni kwapikanilaga Ambuje Isa Mesiya, apali kaÁili.

Ãakulupililewo akwete wumi wangamala, ligongo Msimu wa Mlungu ukusatamaga mwa Áanganyawo. Nambo jwalijose jwangakulupilila mwa Isa Mesiya, tachiÁa Áakutalikangana ni Mlungu mpaka kalakala nipo ngasajinjila kumbepo kose.

Pikicha 4: Sulutani Jwatindiãele Pawujo Pa Isa Mesiya

Pikicha 4: Sulutani Jwatindiãele Pawujo Pa Isa Mesiya

Yahaya 4:46-54

Ana mpaka mtende wuli naga mwanache jwenu ali mkulwala mnope?

Mundu jukum'wona pa pikichajo jwajesile ulendo welewu mnope kuti mpaka ampate Isa Mesiya.

Jwalakweju jwaliji jwakulamulila jwakusosekwa mnope nambo Áamsosile Isa Mesiya achitiji:

"Bwana, kwende akamlole mwanache jwangu mkinaÁe kuwa."

Isa Mesiya Áamjanjile kuti "Mjawuleje, mwanache jwenu chalame."

Mundujo wamkulupilile Isa Mesiya ni jwapite kunyumba.

Pajwaliji chiÁela pawulendo wakwe wakuwujila kumangwakwe, jwamasengo jwakwe Áamchingamile.

Ãamsalile kuti mwanache jwenu jula alamile.

Atatigwe Áamanyilile kuti pakatema kele Isa Mesiya Áatite, "Mwanache jwenu chalame", kupwetekwako kwalesile mwa mwanachejo. Myoyo mundu jweleju ni ÁamwiÁasa mwakwe wosope Áakulupilile mwa Isa Mesiya.

Pikicha 5: Mundu Jwakulwala Petamanda Lyamesi

Pikicha 5: Mundu Jwakulwala Petamanda Lyamesi

Yahaya 5:1-47

Mumsinda wa Yelusalemu mwapali litamanda lya mesi.

Ãandu Áaliji mkukulupilila kuti pa ndaÁi jine jakwe, naga akwinjila mwitamandamo naga mesi galigamakondoganye, mundu jwandanda kwinjila mmesimo jwaliji mkulama.

Mundu jwine jwaliji mkulwala kwa yaka 38.

Isa Mesiya Áam'weni ali mumbali mwalitamandalyo ni Áatite:

"Ana mkusaka kuti mlame?"

Nambo mundujo jwajanjile kuti: "nganingola jwakungamuchisya kunjinjisya mmesi naga galigamakondoganye."

Isa Mesiya Áatite: "Jimukani jigalani wugono wenu mjende!"NdaÁi jijojo mundu jula jwalamile.

Ãandu Áane yanyaleye ligongo Isa Mesiya Áamposisye mundu lisiku lya Sabata.

Lyeleli lyaliji lisiku liÁapumulaga Ayuda masengo gawo ga lisiku ni lisiku kuti akamlambileje Mlungu.

Mundujo jwapite kukwasalila Ayuda kuti Isa Mesiya ni juÁamposisye, nambo nginasaka kuti akulupilile mwa Isa Mesiya.

Kaposye Kakwe Áakulwala yalosisye kuti Isa Mesiya Áakwete ulamusi ni machili ga Mlungu gakuposya pa lisiku lililyose nambo soni pa Sabata.

Pikicha 6: Isa Mesiya Ãajikutisye Ãandu Ãakupunda 5000

Pikicha 6: Isa Mesiya Ãajikutisye Ãandu Ãakupunda 5000

Yahaya 6:1-15, 25-28, 35; Mateyo 14:19; Maliko 6:41

Ãandu Áajinji Áapikene kuti Isa Mesiya mpaka aposye wulwele, nipo lisiku line Áandu Áajinji Áamkuyiye Jwalakwejo mchipululu. Panyuma pakwe ndaÁi ja musi, Isa Mesiya wawusisye Áakulijiganya Áakwe kuti: "Ana mpaka tusume kwapi yakulya kuti Áandu wosopeÁa akwane kulya?"

Jumo jwa Áakulijiganya Áakwe jwajanjile kuti: "Apa pana kanyamata, kakwete mikate jamwana jiÁili ni tusomba tuÁili, nambi mpaka siyiche mpaka kwapi ni Áandu Áajinji imyi?"

Isa Mesiya Áasalile Áandu wosope kuti atame pasi. Ãajigele mikate ni tusomba tula ni Áatogolele kwa Mlungu. Nipo ÁagaÁenyegaÁenye mikate ni tusomba tula. Ãapele Áandu wosope muÁasachilaga.

KundaÁi kwakwe Áanduwo Áamkuyiyepe Isa Mesiya. Nipo Jwalakwe watite kwaÁanganyawo:

Ngumsalila yisyene, mkusosasosa Une ngaÁaga ligongo lyakuti myiÁeni yimanyisyo ni yakusimonjesya nambo ligongo lyakuti mlile ni mjikwite." Isa Mesiya Áatite soni kwa Áanganya kuti: "Mkasimtendelaga masengo yakulya yakuti mpaka yijonasiche, nambo yakulya yakupeleka wumi wangamala wele Mwanagwawo Mundu wunchape Áanganyamwe."

Isa Mesiya ÁaÁechetaga ya Msyene Jikape. Ãatite Mlungu Atati Áaliji mkunonyelwa ni Jwalakwe mnope. Kwaligongo lyeleli Isa Mesiya nombe Áatite: "Une ndili Mkate wa Wumi, jwalijose jwakwisa kwa Une, Isa Mesiya, ngasijimkola sala."

Pikicha 7: Isa Mesiya Ãajesile Pachanya Pa Mesi

Pikicha 7: Isa Mesiya Ãajesile Pachanya Pa Mesi

Yahaya 6:16-21; Mateyo 14:22-32

Isa Mesiya paÁamasile kwalisya Áandu wala, Áasalile kuti ajawuleje. Nipo Jwalakwe wapite kwitumbi jikape, kukupopela kwa Mlungu.

Ãakulijiganya Áakwe Áakwesile liboti ni Áajombokaga nyasa jekulungwa. Papopo Isa Mesiya Áayiche kuÁaliji Áanganyawo, alimkwenda pachanya pamesi.

Ãanganyawo Áaganisyaga kuti chaliji chimsimu ni wakamwile woga mnope.

Nambo Isa Mesiya Áatite: Mkasimjogopa, Une." Ãakwesile mwibotimo ndaÁi jijojo chimbungo chalesile. Achimjangu, yeleyi yalosisye yamanyisye Áakulijiganya Áala nowe Áakwe kuti machili ga Mlungu gatendaga masengo kupitila mwa Isa Mesiya.

Pikicha 8: Isa Mesiya Ãamposisye Mundu Jwangalola

Pikicha 8: Isa Mesiya Ãamposisye Mundu Jwangalola

Yahaya 9:1-49, 8:12

Jwapali mundu jine jujwaliji jwangalola chipagwile. Ãakulijiganya Áakwe waganisyaga kuti jwapali jwangalola ligongo lyakuti jwalakwejo kapena achinangolo Áakwe Áamlemwechesye Mlungu. Nambo Isa Mesiya Áasalile Áanganyawo kuti mundu jweleju jwapali ali jwangalola, kuti agawone machili ga Mlungu galimkutenda masengo muwumi wakwe. Isa Mesiya Áasunile pasi ni wawunyile litakalyo kuti liÁe matope. Ãagajigele matopego ni kumpakasya jwangalola jula mmeso.

Papopo Isa Mesiya Áatite kwa jwalakwe: "Mjawuleje, mkachape mlusulo lwa Siloyamu." Kuti ku Siloyamu yigopolela kuti "Jwakutumidwa."

Mundujo jwampikanile Isa Mesiya. Jwapite ni jwachapile ni jwawusile kunyumba ali mkulola.

Achimjangu, Áajinji Áetuwe tuli Áangalola mu nganisyo syetu yamatala ga Mlungu.

Isa Mesiya Áatite: "Une ndili Lilanguka lya pachilambo. Jwalijose jwakunguya Une, ngasajenda kose mchipi, nambo tachikola Lilanguka lya Wumi."

Pikicha 9: Isa Mesiya Ãam'Ãilasile Lasalo Kutyochela Kuchiwa

Pikicha 9: Isa Mesiya Ãam'Ãilasile Lasalo Kutyochela Kuchiwa

Yahaya 11:1-45

Mundu jwine lina lyakwe Lasalo jwaliji mkulwala. Achalumbugwe ÁaÁili Maliyamu ni Malita, Áatumisye utenga kwa Isa Mesiya, wakuti.

"Ambuje, jwele jwakumnonyelaga jula akulwala."

Isa Mesiya paÁapikene wutengawo, Áatite: "Kulwalako ngakumalila kuchiwa.

Iyayi, yeleyi yili ya Lumbili lwa Mlungu kutendela kuti Mwanagwawo akachimbichikwe kupitila myeleyo."

Isa Mesiya Áaliji mkumnonyela Lasalo ni achalumbugwe ÁaÁili Áala.

Nambo Isa Mesiya nganajawula mwa ndaÁi jijojo kwa Áanganyawo.

Palipapite moÁa gaÁili Isa Mesiya Áatite kwa Áakulijiganya Áakwe: "Lasalo awile nambo kwalisosa lyenu Áanganyamwe Une ngukondwa kuti nganimba kweleleko; kutendela kuti jemanja mkulupilile (mwa Une). Nambo kwende tujawuleje kweleko sambano."

PaÁayiche kweleko, Lasalo Áaliji ali amsichile kalape mwilembe moÁa mcheche gali gakwanile.

Achalumbugwe Áaliji mkudandawula ligongo Isa Mesiya nganayika chitemape kukumposya.

Nambo Isa Mesiya Áatite: "Mlumbugwenu tajimuche soni."

Ãasalile Áandu kuti atyosye liganga liÁawugalile pamlango wa mbanga jiÁamsichilejo. Papopo Isa Mesiya ÁaÁilasile kuti Lasalo, kopokani!" nipo Lasalo Áakopweche, alichiÁela jwamum'wijilile ni nguwo ja sanda.

MkinaÁe Isa Mesiya kumjimusya Lasalo ku chiwa, watite kwa Malita: "Une ndili Jwele jungusajimusyaga Áawe ni kwapa wumi. Jwalijose jwakukulupilila mwa Une, tachikola wumi wangamala atamose awe.

Pikicha 10: Isa Mesiya Ãawile Pamsalaba

Pikicha 10: Isa Mesiya Ãawile Pamsalaba

Yahaya 18:1 - 19:42

Isa Mesiya Áalisimichisye msyene, pakutenda yakusimonjesya, kuti ali Mesiya jwa Mlungu.

Nambo Áakulongolela wa Ayuda Áaliji ni wiwu mumitima jawo. Ãasachile kuti am'wulaje. Isa Mesiya Áasalile Áakulijiganya Áakwe kuti Jwalakwe akwenela kuwa ligongo lya ulemwa wa Áandu wosope.

Lyeleli ni lilyaliji litala lyakwe basi, lyakuti Jwalakwe Áajigalile achalume Áanache ni achakongwe wakwe kwa Mlungu.

Yudasi jumo jwa Áakulijiganya Áakwe Áampeleche Isa Mesiya kwa Ayuda ni silifa makumi gatatu. Ãayiche ni ÁamtaÁile Isa Mesiya.

Petulo ni Áakulijiganya Áane Áala Áatisile ligongo lya woga.

Ãakulongolela Áa chiYuda Áamjigalile Isa Mesiya kunganya jamagambo, nambo nganakola chisimichisyo chisyesyene chakulemwa Kwakwe.

Nambo Áalimbichile gumila achitiji: "Akomelwe, akomelwe."

Panyuma pakwe Isa Mesiya Áayiche Najo kwa Áandu. Nombe nawo Áagumisile achitiji: "Kwende Nawo! Kwende Nawo! Amkomele!"

Myoyo Áandu Áam'wuleje Mwanache jwa Mlungu jwangalemwa.

Ãachiswamba ÁaÁili nombe Áawile pamo ni Jwalakwe. Ãanganyawo Áapochele chilango ligongo lya kulemwa kwawo, nambo Isa Mesiya Jwele jumkinalemweje, Áawile mpela mbopesi ja ulemwa wenu ni Áangune.

Isa Mesiya Áaliji mbopesi jijojopejo jele Mlungu jiÁajipochele pa ulemwa wetu.

Pikicha 11: Maliyamu Ni Isa Mesiya Kumbanga

Pikicha 11: Maliyamu Ni Isa Mesiya Kumbanga

Yahaya 19:38 - 20:18; Mateyo 27:60

Jumo jwa Áakumkuya Isa Mesiya lina lyakwe Yusufu, jwaÁendile mtembo wa Isa Mesiya. Áampele nipo Yusufu Áawugoneche mtembo wa Isa Mesiya mu mbanga ja sambano jele jiÁalipanganyichisye syenejo kuti chamsiche naga ali awile.

Yusufu ÁaÁisile liganga lyekulungwa mnope pamlango walikabulilyo.

PalyuÁa lyachitatu Maliyamu Magadala Áapite kumbanga kula. Ãalisimene liganga lila lili lyetyosye pamlangopo.

Maliyamu Áatandite kulila. Ãajineme kuti alingule mumbangamo. Mtembowo mwaliji mwangali.

Malayika gaÁili gatemi piwaliji mtembo wa Isa Mesiya.

Papopo Maliyamu Áagalawiche ni wam'weni mundu ali ajimi pelepo, nambo nginammanyilila kuti jwaliji Isa Mesiya.

Isa Mesiya Áam'wusisye Maliyamu kuti: "Ãakongwemwe, ligongo chichi mkulila? Ana wani wimkwasosa?"

Maliyamu Áaganisyaga kuti Jwalakwejo jwaliji jwakulima ni Áam'wusisye kuwaliji mtembo wa Isa Mesiya.

Papopo Isa Mesiya watite: "Maliyamu!" Maliyamu Áamanyilile kuti Jwalakwejo jwaliji Isa Mesiya. Ali chijumi!

Isa Mesiya Áamsalile kuti: „Mjawule kwa achimijangu ni mkasalile kuti ndili Áumi."

Chiwa nginichipakombola kumkamulila Mwanache jwa Mlungu Jwachijumi.

Pikicha 12: Isa Mesiya Ãawonechele Kwa Ãakulijiganya Ãakwe

Pikicha 12: Isa Mesiya Ãawonechele Kwa Ãakulijiganya Ãakwe

Yahaya 21:1-19

Isa Mesiya mkinawujile kwinani, Áatesile chakusimonjesya chine.

Chilo chine Áakulijiganya Áakwe Áapite kukuwulaga somba, nambo ngapagwa chiÁapatile.

Pikwatandaga kucha, Mundu jwine jwayiche mungulugulu nyasa. Jwasalile kuti aponye likokalyo chakunlyo kwa libotilyo nipo chim'wulaje somba. Ãapikanile nipo Áawuleje somba syejinji.

Ãakulijiganyawo Áamanyilile kuti Mundu jujwaliji mkuÁecheta ni Áanganyawo jwaliji Isa Mesiya.

Ãayiche nasyo somba syosope pamkuli. Pelepo Isa Mesiya waliji ali amasile kwalinganyichisya Áanganyawo yakulya.

PaÁamasile kulya Isa Mesiya ÁaÁechetene nawo. Pasikati pawo Áapali Petulo.

Jwalakwe jwatisile pampepe ni Áakulijiganya Áane Áala katema kiÁamtaÁile Isa Mesiya panyuma pakwe Áamkanile Áatite ngangummanyilila Isa Mesiya.

Sambano Isa Mesiya watite kwa Petulo: "Munguye une" Jwalakwejo Áamsalile Petulo kuti Áajiganye Áandu wa Mlungu kuti agaÁaneje Utenga Wambone wa Isa Mesiya nipo Áasamaleje.

Achimjangu, Mlungu akusaka kuti Áandu apikaneje Utenga wa Isa Mesiya ni yakusimonjesya Yakwe kutendela kuti akulupilile kuti jwalakwe ali Mesiya jwa Mlungu.

Mumkuye Jwalakwe nipo timchipochela wumi wangamala.

Mgalawusye kasetijo kuti mpikane yayikusatendekwa naga tukwitichisya Isa Mesiya mpela Mkulupusyo jwetu.

Part B: Yakummanyisya

Part B: Yakummanyisya

Achimjangu, Isa Mesiya ali Mkulupusyo jwamkulungwa mnope.

Ãatukulupwisye uwe kutyochela ku ulemwa wetu ni yangalumbana, nipo Jwalakwe Áatukulupwisye kuti tukole Wumi wangamala.

Mpikanile majiganyo gane ga Isa Mesiya ni mlole papikicha chakuyichisya naga mkupikana kusona kuti.

Pikicha 13: Isa Mesiya Ãajiganyisye Ãakulijiganya Ãaãili

Pikicha 13: Isa Mesiya Ãajiganyisye Ãakulijiganya Ãaãili

Luka 24:13-35

Ayuda Áajinji Áaganisyaga kuti Isa Mesiya chiÁakulupusye kutyochela kwa Áakulamulila Áa chiLoma.

Nambo lyelelyo nganiliÁa ligongo liÁayichile Isa Mesiya pachilambo.

Panyuma pakwe Ayuda ÁaÁendile Áakulamulila wa chiLoma kuti am'wulaje Isa Mesiya pakumkomela pamsalaba pele piÁawilile.

Lisiku line, Isa Mesiya ali awile nipo ali ajimwiche kutyochela kuÁawe, Áakulijiganya Áakwe ÁaÁili Áajawulaga kumangwawo.

Mwakusisimuchila, Isa Mesiya msyene Áawonechele kwa Áanganyawo.

Jamanjawo Áaganisyaga kuti ali mlendo.

Myoyo Áamsalile yiyatendekwe. Papopo Isa Mesiya Áajiganyisye yele Musa ni minabiyi josope ja Mlungu yijatite yakwamba Jwalakwejo Mmalemba yaka yejinji yipite.

Minabiyijo jatite Isa Mesiya tachilaga mnope ni kuwulajidwa.

Jatite soni, Jwalakwejo tachijimuka kutyochela kuchiwa kuti akatame kumkono wamlyo wa Atatigwe.

Kweleko tachilamulila mu Uchimwene wa Mlungu kwangamala.

Kuli kuswele Isa Mesiya Áatemi kuti alye nawo Áakulijiganya ÁaÁiliwo.

PaÁagaÁanyaga mkate ni kwapaga, meso gawo gawunukwiche ni Áammanyilile kuti Isa Mesiya.

Papopo Isa Mesiya Áagambile kusoÁa ngawoneka soni.

Ãanganyawo Áawujile ku Yelusalemu kukwasalila Áane kuti am'weni Isa Mesiya nipo kuti ali wumi.

Kwende tupikane yele Isa Mesiya msyene akutujiganya kutyochela Mmalemba.

Pikicha 14: Mchanda Sikati Ja Maguluãe

Pikicha 14: Mchanda Sikati Ja Maguluãe

Luka 15:11-19

Isa Mesiya Áalondechesye chitagu cha mundu jwine jujwakwete Áanache ÁaÁili Áachalume. Jwamnondi jwatite kwa atatigwe....

AngaÁile mbuÁa jachipanje chawo. Myoyo atatigwe Áala Áagawenye Áanache ÁaÁiliwo chipanjecho. Jwamnondi jula jwatyosile ni jwapite kuchilambo chakutalika. Jwajonasile mbiya syakwe syosope mwangaliganichisya. Sala jakogoya jayiche mchilambo chelecho. Mnyamata nganakola chilichose. Myoyo jwapite kwamundu jwine kukutenda masengo, kweleko Áamtumisye kwilambo kukulisya maguluÁe. Mchandajo jamkwete sala mpaka jwasachile kulya yakulya yamaguluÁego.

Papopo jwatandite kuganisya.

Atati Áangu akwete yakulya yejinji, ni une ndenda kuwa ni sala. Jwalakwe chamumtima jwatite: Chimbujile kwa atati Áangu ni chingajile: "Atati, namlemwechesye Mlungu nambo soni Áalakwe.

Ngangwenela kuÁilanjikwa soni mwanagwenu. Andende mpela jumo jwa Áaganyu Áawo." Myoyo jwanyakwiche ulendo kwa atatigwe.

Pikichala 15: Mwanache Jwakusokonechela Jwausile

Pikichala 15: Mwanache Jwakusokonechela Jwausile

Luka 15:20-32

Mchanda jwaujilaga kwa atatigwe. Nambo paÁaliji pakutalichila atatigwe Áam'bweni. Atatigwewo Áamwutuchile kuti akawonegane najo. Ãamkumbatile mchanda jula. ÃaÁilasile wamasengo Áawo kuti ajigale yakuwala ni yakulya yambone, ni Áatite kwende tusangalale mwananguju Áawile nambo sano ali umi soni. Jwalakweju jwasokonechele nambo jawoneche.

Achimijangu, Isa Mesiya Áatusalile m'we kuti Mlungu ali mpela atati Áa machanda juÁasokonecheleju. M'we tuli mpela mwanache juÁalemwechesye atatigwe ni kwawula kwakutalika. Nambo Mlungu akusatunonyela m'we. Akusasakaga kuti tuleche yitendo yetu yangalumbana. Jwalakwe akusaka kuti atukululuchile m'we. Isa Mesiya Áayiche kukutukulupusya m'we ku ulemwa ni chiwa. Jwalakwejo ni Litala lyakuwujila kwa Mlungu Atati Áetu.

Pikicha 16: Yipanje Ya Mundu Jwakusichila

Pikicha 16: Yipanje Ya Mundu Jwakusichila

Luka 12:13-24

Isa Mesiya Áalisalile soni likuga lila chitagu chine cha mundu jwakusichila jujwakwete yakulya yejinji mumgunda mwakwe.

Jwaganisisye yakulinganya ngokwe kuti ayisunje yosope ni jwachisalile chilu chakwe kuti: „Mkwete yosope yimkuyisosa, kwayaka yejinji. Mm'Áe Áangalagasika, m'mweje ni kulya ni msangalaleje."

Nambo Mlungu jwatite: "ÃakuloÁela mwe! Chilo chalelo chim'we.

Ana nduni juchajigale yosope yimgoweleyi?"

Achimjangu, Isa Mesiya Áatite: "Ayi ni yichiyichitendekwa kwa jwalijose jwakulisunjila msyene yindu, nambo ali mkinaÁa jwakusichila pameso pa Mlungu"; ayitu yikwamba kupikangana kwetu ni Mlungu ni chikulupi chetu mwa jwalakwe.

Pikicha 17: Jwakulaga Ni Mundu Jwakusichila

Pikicha 17: Jwakulaga Ni Mundu Jwakusichila

Luka 16:19-31

Isa Mesiya ÁaÁechete soni chitagu chine cha mundu jujwakwete yosope jiÁasosaga.

Jwalakweju nginasamalaga ya mundu jwine jujwatamaga pamlango wa nyumba jakwe.

Lisikini lyakulaga lila lyawile ni lyapite kumbepo. Kweleko jwatemi pambali pa Ibulahima.

Jwakusichila jula nombe pijwawile, jwapite kumalo gayipwetesi yakogoya ku moto.

Ali kweleko jwagumisile kum'Áilanga Ibulahima achitiji: Mundumichisye lisikinilyo liyiche ni mesi akuno.

Nambo Ibulahima watite: „Sikati jenumwe ni uwe pana lisimbo lyekulungwa. Ãakusaka kwika kweleko kutyochela akuno, ngakomboleka: Kapena jwalijose jwakutyochela kweleko kwisa kuno, ngakomboleka."

Achimjangu, kumoto kwangali jwampaka kukukamuchisya nipo pangali kwakutilila. Wosope wene Áakwawula kweleko, talajeje mpaka kalakala. Chinga tuli Áakusichila kapena Áakulaga tukwenela kugakuya matala ga Mlungu mu wumi awuno, naga tukusaka kwinjila kumbepo panyuma pa chiwa. Myoyo mkulupilile mwa Ambuje Isa Mesiya sambano nipo cha mkulupusye kuti mkajawula ku moto.

Pikicha 18: Mjakwe Pamlango

Pikicha 18: Mjakwe Pamlango

Luka 11:5-13

Lisiku line mundu jwine jwapite kwamjakwe pakati chilo ni jwatite mjangu, munjasime mikate jitatu, ligongo mlendo ayiche ni jwangali yakulya yakuti nampe. Mjakwe jujwaliji mnyumba jula jwaliji ali agonile kalape ni Áanache Áakwe. Nginasaka kuti ajimuche.

Nambo mjakwe jujwaliji kusa jula nganajasa mtima kuti akapitilisya kum'Áendako, myoyo mjakwejo jwajimwiche ni kumpa yiÁaÁendagayo.

Isa Mesiya Áatite: "Ãendani nipo tichipegwa, sosani nipo timsimane, poposyani nipo mlango tachim'wugulila. PakuÁa jwalijose jwakuÁenda akusapochela, jwakusosa akusasimana nipo jwakupoposya mlango tachim'wugulila."

Isa Mesiya Áatite soni kuti ngatukwenela kuÁenda kwa Mlungu. Jwalakwejo ali Atati wetu Áambone akusaka kutupa uwe Msimu Wawo Weswela ni kutupa yosope yatukusosa.

Yakusosekwa kuti tutendeje ni kum'Áenda Mlungu mmapopelo kuti atukamuchisyeje kuti tupikanileje MaloÁe Gakwe ni kukulupilila mwa Jwalakwe.

Pikicha 19: Ãandu Ãaãili Mnyumba Ja Mlungu

Pikicha 19: Ãandu Ãaãili Mnyumba Ja Mlungu

Luka 18:9-24

Ana Mlungu akusampikanila mundu jwalijose jwakwisa kwa jwalakwe mmapopelo?

Papikichapa tukwawona Áandu ÁaÁili Áakupopela Mnyumba ja Mlungu. Mundu jwinejo ali jwakuyikamulisya mnope ya dini.

Jwalakwejo soni ali jwakulinonyela. Jwapopesile yakulilumba msyene jikape achitiji: "Mlungu, ngwatogolela kuti une nganimba mpela Áandu Áane Áawiyi, Áangalumbana, Áachikululu mpela jwamsongoju." Mlungu ngananonyelwa najo mundu jweleju nambo soni lipopelo lyakwe.

Mundu jwinejo jwaliji jwamsongo jwangakulupichika. Jwaliji mkwajiwila Áandu mbiya.

Jwamanyilile kuti nginamsangalasyaga Mlungu. Jwaliputile pamtima ni jwajinamile pasi mwachanasa.

Jwapopesile kwa Mlungu achitiji: "Mlungu andendele chanasa une jwa ulemwa!"

Isa Mesiya Áatite: „Mlungu Áalipikene lipopelo lyakwe. Ãamkululuchile ulemwa wakwe."

Achimjangu, Mlungu akusiÁakana Áandu Áakulinonyela, nambo akusiÁapochela wele Áali Áakulitulusya mumtima.

Pikicha 20: Mundu Jwamisile Mbeju Syakwe

Pikicha 20: Mundu Jwamisile Mbeju Syakwe

Luka 8:9-15

Lisiku line Isa Mesiya Áajiganyisye Áandu Áajinji. Watite: Jwakulima jwapite kukumisa mbeju syakwe. Mbeju sine syagwilile mwitala, yijuni yayiche ni kulokotanya. Sine syagwilile palwala, pijamesile michiga jakwe jasoÁile mwakutoÁela ni syawile ligongo lyakusoÁa chinyesi. Sine syagwilile pamawukutu ga miwa, syakusile mwakunyolola ligongo lyakuÁijikana.

Nambo mbeju sine syagwilile petaka lyachajila. Syamesile ni syasogwele chenene misaku 100 kutyochela mu mbeju ja msaku wumope.

Isa Mesiya Áasalile Áandu kuti: "Jwakwete mawiwi, apikane."

PaÁamasile kuÁecheta yeleyi, Áakulijiganya Áakwe Áam'wusisye Isa Mesiya ngopolelo syakwe syachitaguchi.

Pikicha 21: Mbeju Jamesile

Pikicha 21: Mbeju Jamesile

Luka 8:9-15

Isa Mesiya Áagopolele chitagucho watite: Mbejusyo ni MaloÁe ga Mlungu.

Mbeju sisyagwilile mwitala ni Áandu Áakugapikana MaloÁego. Papopo akwisa Shetwani ni kwasumula MaloÁego, pakuÁa jwalakwejo jwangasaka kuti Áanganyamwe mkulupilile mwa Ambuje Isa Mesiya kuti amkulupusye.

Syapalwala sila ni Áakugapochela MaloÁe, akusagakulupilila kwakandaÁi, nambo pakulingwa akusawujila panyuma.

Mbeju syapamawukutu syawile ligongo lya kudandawula yawumi ni yayipanje.

Litaka lyambone lyagapochele MaloÁe ni lyasogwesye mbeju jambone.

Achimjangu, ana mpaka mpikane chamtiwuli ni kugapochela MaloÁe ga Mlungu? Ana chim'we Áangapikanilape kuti msokonechele? Ana kapena chimkulupilile MaloÁe ga Mlungu, kumpikanila ni kumsangalasya Mlungu?

Naga mkutenda myoyo, tichiÁa mpela mbeju jijagwilile petaka lya chajila lila.

Pikicha 22: Chikamuchisyo Cha Mundu Jwam'Wulale

Pikicha 22: Chikamuchisyo Cha Mundu Jwam'Wulale

Luka 10:25-37

Ana mpaka tusimichisye wuli kuti tukumsangalasya Mlungu ndamo jetu jalyuÁa ni lyuÁa?

MaloÁe ga Mlungu gakutujiganya kuti tukwenela kumnonyela Mlungu ni kwanonyela soni Áandu wosope.

Nambi Áandu Áakwe ni Áapi Áatukwenela kunonyela?

Isa Mesiya akutusalila ya mundu jwine jujwajendaga pa msewo wangapitapita Áandu. Ãawiyi Áamputile.

Ãamjiwile yosope yiÁakwete ni Áamlesile ali akomweche.

Ãandu wa dini mnope wapitaga pelepo. Ãam'weni mundu jwam'wulale jula nambo nganajawula kukumkamuchisya. Papopo jwapitaga mlendo jwine. Ãamtendele chanasa.

ÃamtaÁile mmaÁanga gakwe. Pijwamasile Áamkwesisye pa bulu jwakwe ni Áan'jigalile kunyumba ja achalendo. Isa Mesiya Áatite naga tukumnonyela Mlungu, nowe Áakwe tukwenela kulosya chinonyelo chamtiyi, pakumkamuchisya jwalijose jwakulaga.

Pikicha 23: Msyene Nyumba Jwawusile Ku Wulendo

Pikicha 23: Msyene Nyumba Jwawusile Ku Wulendo

Luka 12:35-48

Ana mkukumbuchila, kuti Isa Mesiya ali awile, Áajimwiche kutyochela chiwa?

Ãakulijiganya Áam'weni mkinaÁe kuwujila kwiwunde.

Isa Mesiya Áasalile Áanganyawo kuti Jwalakwe tachiyika soni pachilambo pano. Ãatite kuti wosope wele Áakukulupilila mwa Jwalakwe, akwenela kuÁa mpela jwamasengo jwakwembecheya bwana jwakwe kuwuja kuchindimba cha ndowa. Isa Mesiya Áatite: "ChiyiÁa yambone kwa Áamasengo wele bwanajo akwasimana ali Áakosechele....."

Achimjangu, ngatukumanyilila ndaÁi jichachiwujila Isa Mesiya pachilambo pano. Tukwenela kumtendela masengo kuti tumpochele mundaÁi jele jitachiwuja Jwalakwe. Chachijitendekasya ndaÁi jeleji kuÁa jachisangalalo chachikulungwa mnope. Nambo kwaÁangakulupilila chijiÁa ndaÁi ja ligongo lyekulungwa.

Isa Mesiya Áatite soni kuti jwalijose jujwaliji kapitawo jwa achimjakwe, akwenela kosechela kuwuja Kwakwe. Naga akusamala yosope yamnyumba chenene ni kwasamala Áamasengo Wakwe, Áanganyawo tachipochela mboto jekulungwa mnope. Naga akwaputa Áamasengowo ni kukolelwaga, chilango chawo tichichiÁa chakogoya mnope.

Pikicha 24: Mundu Mumtela

Pikicha 24: Mundu Mumtela

Luka 19:1-10

Isa Mesiya mpaka amkulupusye jwalijose kutyochela ku ulemwa. Apikane ayi.

Sakeyo jwaliji mundu jwakosya msongo jwakusichila. Jwaliji jwangakulupichika nipo jwaliji mkwajiwila Áandu mbiya. Jwalakweju jwasachile kuti am'wone Isa Mesiya, nambo jwaliji jwamjipi mnope nipo Isa Mesiya Áaliji sikati ja chigulu cha Áandu. Myoyo Sakeyo jwakwesile m'chitela.

PaÁapitaga Isa Mesiya, Áalolite mwinani ni Áatite: "Sakeyo tulukani chitema.

Ngwenela kuÁa mnyumba jenu lelojino." Ãandu Áasimonjile.

Sakeyo nginaÁa mundu jwambone. Nambo jwatulwiche ni kumpochela Isa Mesiya mwakusangalala mnope.

Ãamsalile Isa Mesiya kuti jwalakwe chaleche matala gakwe gangalumbana ni kuleka yitendo yakwe yakusakala. Jwalakwe chawuchisye yosope yiÁajiÁile.

Nipo Isa Mesiya watite: "Lelojino ukulupusyo wuyiche mnyumba jino."

Achimjangu, Isa Mesiya Áayiche kukusosasosa ni kulupusya jwalijose jwali jwakusokonechela kwa Mlungu. Mkumbuchile, naga nomwe mkusaka kusinda yitendo yenu ni kuleka matala genu, mpela muÁatendele Sakeyo, mpaka mlijilanye ni Mlungu pakumkulupilila ni kumpikanila Isa Mesiya.

संबंधित जानकारी

मुफ्त डाउनलोड - यहाँ आपको अनेक भाषाओं में जीआरएन के सभी मुख्य संदेशों के लेख,एवं उनसे संबंधित चित्र तथा अन्य सामग्री भी डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे.

"देखें, सुनें और जीएं" ऑडियो-विज़ुअल - सुसमाचार प्रचार और मसीही शिक्षा देने के लिए यह 8 कार्यक्रमों का सेट है और प्रत्येक प्रोग्राम में 24 चित्र हैं. इस श्रंखला में पुराने नियम के पात्रों, यीशु के जीवन, और आरंभिक चर्च संबंधित अध्ययन हैं. यह सैंकडों भाषाओं में उपलब्ध है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधान कैसे प्रयोग करें - 1: सरलता से सुसमाचार प्रचार करना - यह लेख एक परिचय देता है कि जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधानों को मसीही सेवकाई में विभिन्न रीति से कैसे उपयोग किया जा सकता है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधन कैसे उपयोग करें - भाग 2: गहरे जाना - यह लेख और जानकारी देता है कि कैसे लोग कहानियों द्वारा सीखते हैं और क्यों कहानियों के साथ अधिक व्याख्या नहीं होती.

जीआरएन ऑडियो संग्रह - मसीही प्रचार और बुनियादी बाइबल शिक्षा संबंधित सामग्री लोगों की आवश्यकता तथा संसकृति के अनुरूप विभिन्न शैलियों तथा प्रारूपों में.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach