Look, Listen & Live 7

Look, Listen & Live 7

Grandes lignes: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Numéro de texte: 424

Langue: Zulu

Thème: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Objectif: Teaching

Statut: Publishable

Corps du texte

Isingeniso

Isingeniso

Bangani lo obizwa ngoJesu uyindodana kaNkulunkulu, (ilowo owathunyelwa uNkulunkulu) futhi angasinika yini ukuphila okuphakade na? Ukuzalwa kukaJesu, isimangaliso asenza, impilo yakhe, ukuvuka kwabafilelyo nezwi lakhe kuyasikombisa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Ngesikathi ulalele ikhasethi bheka izithombe (encwadini) ephinki. Uma uzwa lomsindo phenya ekhasini elilandelayo.

Isithombe 1: Ukuzalwa Kuka Jesu

Isithombe 1: Ukuzalwa Kuka Jesu

John 1:1-14, Luka 2:1-11

Bheka esithombeni. Sikhombisa isitebele lapho kuhlala khona izilwane futhi sikhombisa umntwana osanda kuzalwa nowesifazane, unina womntwana, umyeni wakhe kanye namadoda amathathu, angabelusi. Bonke babuka umntwana. Igama lakhe uJesu. Enye indoda eguqe ngaphambi komntwana uJesu yini kumele enze lokhu? Isizathu ilesi, uJesu ubaluleke kunabobonke abantwana babafana abake bazalwa. Ngaphabi kokuba azalwe kulumhlaba, wayehlala noNkulunkulu eZulwini futhi zonke izinto zadalwa ngaye. UNkulunkulu ungumoya, kodwa uzibonakalise ngoJesu owazalwa unina eseyintombi nto. Loku kwenziwa uMoya ka Nkulunkulu loMoya wahlala kuJesu. Konke lokhu kuchaza ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Ujesu weza ukuzosikhulula ezonweni nokuthi singaba kanjani abantwana bakaNkulunkulu.

Isithombe 2: Ujesu Ujika Amanzi Uwenza Iwayini

Isithombe 2: Ujesu Ujika Amanzi Uwenza Iwayini

John 2:1-11

Lapho uJesu esekhulile, wayesemshadweni ngolunye usuku. Abafundi bakhe, kanynounina uMariya babekanye naye. Umariya wayazi vele ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, kwathi seliphelile iwayini watshela uJesu. Wathi esincekwini: "Yenzani konke akushoyo." Kwakunemiphongolo emikhulu yamanzi eyisithupha. Ujesu wathi kuzo: "Gcwalisani imiphongolo ngamanzi." Bakwenza loko. Wayesethi: "Yikhani ninike umphathi wokudla." Amanzi ayesephenduke iwayini elimnandi kakhulu. Abafundi bakhe baqala ukubona ukuthi unamandla kaNkulunkulu futhi bakholwa kuye.

Isithombe 3: Ujesu Ukhuluma Nonikhodima

Isithombe 3: Ujesu Ukhuluma Nonikhodima

John 3:1-36

UNikodima wayengufundisi nombusi obalulekile kwaIsrayeli.
Wezwa ukuthi uJesu wenza izimangaliso wayazi ukuthi uvela kuNkulunkulu. Ngobunye ubusuku wayakuye ukuyokhuluma ngoNkulunkulu nezimngaliso uJesu azenzile. UJesu wathi kuye: "Ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu." UNikodima wabuza: "Umuntu angazalwa kanjani esmdala na?" Ujesu waphendula wathi: "Ingane izalwa unina (be) iba nemphilo yenyama, kodwa uma umuntu ezalwa ngomoya kaNkulunkulu uba nemphilo yomoye." Loku kusho ukuthi wonke umuntu okholwayo nolalela iNkosi uJesu uzalwa kabusha. Abazalwane baphila phakade, ngoba uMoya kaNkulunkulu ukubo. Kodwa bonke abangakholwa kuJesu bayohlukana noNkulunkulu ukubo. Kodwa bonke abangakholwa kuJesu bayohlukana noNkulukulu futhi ngeke bangene eZulwini.

Isithombe 4: Umbusi Uguqa Phambi Kuka Jesu

Isithombe 4: Umbusi Uguqa Phambi Kuka Jesu

John 4:46-54

Yini ongayenza uma indodana yakho igula kakulu? Indoda ekulesisithombe ihambe ibange elide ukuthola uJesu. Yayingumbusi obalulekile kodwa ymancenga uJesu ithi: "Mnumzane, woza ngaphambi kokuba afe umntwana wami." UJesu waphendula: "Hamba indodana yakho izophila." Indoda yamkholwa yahamba. Kwathi isesendleleni izinceku zayihlangabeza. Zayithela ukuthi indodana yayo isisindile. Indoda yazi ngesikathi uJesu ethi indodana izophila. Ngakhoke umkhuhlane waphuma endodaneni. Yena nendlu yonke bakholwa kuJesu.

Isithombe 5: Indoda Egulayo Echibini

Isithombe 5: Indoda Egulayo Echibini

John 5:1-47

Kwakunechibi edolobheni lase Jerusalem. Abantu babekolwa ukuthi uma amanzi enyakaza, umuntu ongena emazini uyakuphila. Enye indoda yayisigule iminyaka engu 38. UJesu wayibona eduze kwechibi wathi: "Uyafuna ukuphila?" Kodwa yaphendula yathi: "Akekho ongangisiza angifake echibini lapho amanzi enyakaza." UJesu wathi: "Sukuma, uthathe uhlaka lwakho uhambe." Ngokushesha indoda yaphila. Abanye abantu bamthukuthelela uJesu ngoba wayephilise umuntu ngosuku olungcwele, lweSabatha. Lolu kwakuwusuku lokuphumula kumaJuda nokukhonza uNkulunkulu. Indoda yahamba yatshela amaJuda ukuthi uJesu oyiphilisile, kodwa abafunanga ukukholwa kuye. Loku kuphilisa kwakombisa ukuthi uJesu unamandla kaNKulunkulu okuphilisa noma ingaluphi usuka, nangosuku lweSabatha.

Isithombe 6: Ujesu Wondla Abantu Abangu 5000

Isithombe 6: Ujesu Wondla Abantu Abangu 5000

John 6:1-15, 6:25-28; Matewu 14:19; Maku 6:41

Abantu abaningi ebezwa ukuthi uJesu uyaphilisa, ngolunye usuka bamlandela baye ndaweni eyihlane. Ngokuhamba kosuku uJesu wabuza abafundi bakhe: "Singasithenga kuphi isinkwa ukuze labantu badle?" Omunye umfundi wathi: "Nango umfana nezinkwana ezinhlanu nezinhlanzana ezimbili, kodwa kuyini loku kubantu abangaka?" UJesu wabahlalisa phansi. Wathatha izinkwana nezinhlanzana, wabonga. Wase ekuhlephula izingcezu. Wapha abantu badla njengaloku befuna. Ngosuku olulandelayo abantu babesamlandela uJesu.

Wayesithi kubo: "Ngiqinisile ngithi aningifuni ngobe nibon izimangaliso kodwa ngoba nidle izinkwa nasutha: "Wathi futhi: "Ningasebenzeli ukudla okubolayo kodwa lokho okuhlala ingunaphakade, lokho iNdodana yoMuntu eninika khona." Ujesu wayekhuluma ngaye. Wathi uNkulunkulu uBaba uyajabula ngaye.

Ngalesisikhathi uJesu waphinda wathi: "Ngiyisinkwa sokuphila, oza kimina akasayokuphinda alambe."

Isithombe 7: Ujesu Phezu Kwamanzi

Isithombe 7: Ujesu Phezu Kwamanzi

John 6:16-21, Matewu 14:22-32

Ngokushesha emva kokusuthisa abantu, wabakhulula. Wayeseya entabeni yedwa, ukuyokhuleka kuNkulunlulu. Abafundi bakhe bangena emkhunjini ukuwela ulwandle olukhulu. Kwase kumnyama, kwavuka isiphepho esinibi. UJesu weza kubo, ehamba pheza kwamanzi bacabanga ukuthi uyisipoki, bathuka kakhulu. Wathi kubo: "Yimina, ningesabi." Wangena emkhunjini, ngokushesha saphela isiphepho. Bangani, Lokhu kuyasikhombisa uJesu usebenza nganandla kaNkulu.

Isithombe 8: Ujesu Elapha Impumputhe

Isithombe 8: Ujesu Elapha Impumputhe

John 9:1-41, 8:12

Kwakunendoda eyayingakaza ibone kwasekuzalweni kwayo. Abafundi babecabanga ukuthi impumputhe ngoba abazali bayo bona. Kodwa uJesu wathi lendoda yazalwa ingaboni ukuze nibone imisebenzi kaNkulunkulu ikhonjiswa emplilweni yayo. Ujesu wathifela enhlabathini wenza udaka ngamathe. Wafaka udaka emehlweni alendoda. Wase ethi: "Hamba uyogeza echibini lase Siloam." Ukuthi Siloam kusho ukuthi othnyiweyo. Indoda yamlalela uJesu. Yahamba yageza, yaya ekhaya isibona. Bangani, abaningi bethu bayizimpumputhe ekuqondeni abaziboni izindlela zika Nkulunkulu. UJesu wathi: "Ngingukukhanya kweze. Abazibo Ulandela Mina akasoze ahamba ebumnyameni kodwa uyoba nokukhaya kwempilo."

Isithombe 9: Ujesu Uvusa Ulazaru Kwabafileyo

Isithombe 9: Ujesu Uvusa Ulazaru Kwabafileyo

John 11:1-46

Indoda okwakuthiwa uLazaru yayigula. Odade bayo ababili, uMaria no Matha, bathumela umyalezo kuJesu, bethi: "Nkosi, lowo omthandayo uyagula." Lapho ezwa lomyalezo wathi, "Lokokugula ngeke kugcine ekufeni, cha, kungokodumo luka Nkulunkulu ukuze iNdodana yakhe idunyiswe ngalokhu. UJesu wayemthanda uLazaru nodade wabo. Kodwa akazange ayekhona ngokushesha. Emwa kwezinsuku ezimbili wathi kubafundi bake: "ULazaru ufile futhi ngiyajabula ukuthi bengingekho, ukuze nikholelwe kimi, asihambeni siye kuyeke manje." Lapho uJesu efika uLazaru wayesesethuneni isinsuku ezine. Odadewabo babedabukile ngoba uJesu akezange ukuzomphilisa. Kodwa Ujesu wathi: "Umfowenu uzovuka futhi." Watshela abantu ukuba abvule ithuna. Wase ememeza: "Lazaru, phuma!" ULazaru waphuma embozwe ngezindwangu ngaphambi kokuba amvuse wathi kuMariya: "Ngingulwo ovusa abafileyo abanikeze impilo. Okholwa yimi uyophila phakade noma angafa."

Isithombe 10: Ujesu Ufa Esiphambanweni

Isithombe 10: Ujesu Ufa Esiphambanweni

John 18:1 - 19

UJesu wabonakalisa ngezimanga azenza ukuthi uyindodana ka Nkulunkulu. Kodwa abaholi bamaJudu babanomona. Bafuna ukumbulala. Watshela abafundi bakhe ukuthi kumele afele izono zabo bonke abantu. Lena kwaku iyona kuphela indlela ayengabuyisela angayo abantu kuNkulunkulu. UJudasi omunye wabafundi wamdayisa ngemali (amasiliva angu 30). Bambamba bambopha uJesu. UPeter nabanye abafundi babaleka benokwesaba. Bamthatha bamusa enkantolo kodwa abalibonanga icala alenzile. Kodwa bamemeza bathi: "Mbetheleni Mbetheleni." Bambethela phambi kwabantu nabo bamemeza: "Mthatheni, Mthatheni, Mthatheni." Abantu bayibulala indodana kaNkulunkulu elungile. Izingebengu ezimbili zafa kanye naye. Bajeziselwa amacala abo, kodwa uJesu akazange one, wafa njengomnikele wezono zami nawe. UJesu wayengumnikelo oyedwa kuphela uNkulunkulu ayengawumukela.

Isithombe 11: Umariya Nojesu Ethuneni

Isithombe 11: Umariya Nojesu Ethuneni

John 19:38, Matewu 27:60

Omunye wabalandeli bakaJesu uJosefa awacela isidumbu sikaJesu. Wanikezwa wasibeka ethuneni elisha ayezenzela lona. Waginga imbokodo enkulu ngasemnyango ngosuku lwesithathu uMariya waya ethuneni. Itshe lasisusiwe. Umariya waqala ukukhala waquqa walnguza ethuneni. Isidumbu sasingekho. Izingelosi ezimbili zazihlela lapho kwakukele khona uJesu. Waphenduka wabona indoda imile. Kodwa akabonanga ukuthi uJesu. UJesu wabuza uMariya: "Mame ukhalelani? Ufuna bani? UMariya wacabanga ukuthi umuntu osebenza engadini, wabuza ukuthi siphi isidumba sikaJesu. Wayesethi uJesu kuyena: "Mariya" Wabona ukuthi uJesu. Wathi kuye hamba utshela abafowethu ukuthi sengibuyela kuBaba no Yihlo, uNkulunkulu wami no Nkulunkulu wenu." Ngokuthi BAFOWETHU uJesu wayesho abafundi bakhe.
Ithuna alikwazanga ukugcina indodana kaNkulunkulu ophilayo.

Isithombe 12: Ujesu Uyazibonakalisa Kubafundi Bakhe

Isithombe 12: Ujesu Uyazibonakalisa Kubafundi Bakhe

John 21:1-19

Ngaphambi kokuba uJesu abuyela ezulwini wenza esinye isimangaliso. Ngolunye usuku abafundi bakhe babedoba, kodwa ababambanga lutho, Kwathi sekusa kwaqhamuka indoda ogwini lolwandle. Yabatshela ukuthi bakhiphe amanethi abo ngakwesokudla komkhumbi bazothola izinhlanzi eziningi. Abafundi babona ukuthi lendoda ekhulumile uJesu. Baletha zonke izinhlanzi ogwini. Lapho uJesu wayevele esebalungisele ukudla. Emva kokuba sebedlile wakhuluma nabo. Kubona kwakukhona uPeter. Wayebaleke nabanye ngesikhathi uJesu eboshwa, emva kwesikhathi wamphika uJesu. UJesu wathi kuPeter: "Ngilandele." Wamtshela ukuthi akafundise abantu bakaNkulunkulu (ukwabelana ngevangeli likaJesu Krestu) kanye nokubanakekela. Bangani, uNkulunkulu ufana bonke abantu bezwe ngoJesu Krestu nezimangaliso zakhe ukuze bakholwe ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu. Mlandele wamukele ukuphila okuphakade.

Isingeniso

Isingeniso

Bangani, uJesu unguMsindisi omkhulu. Usisindisa ezonweni nasebubini, usindisela impilo engunaphakade. Lalela ezinye izimfundiso ngoJesu. Phenya esithombeni esilandelayo uma uzwa umsindo.

Isithombe 13: Ujesu Ufundisa Abafundi Abalili

Isithombe 13: Ujesu Ufundisa Abafundi Abalili

Luka 24:13-35

AmaJuda amaningi ayethemba ukuthi uJesu uzobasindisa kubaholi base Roma ababazondayo kodwa akuson lesosizathu esaletha uJesu emhlabeni. Ngakho ke emva kwesikathi lamaJuda acela abaholi bamaRoma ukuba babulale uJesu. Bambulala ngokumbethela esiphambanweni. Emwa izinsuku ezintathu uJesu efile, wavuka, abafundi ababili babehamba sebeya ekhaya. UJesu wavela kubona. Babecabanga ukuthi uyisihambi bamxoxela ngokwenzekile. Wayesebafundisa ukuthi uMose kaye nabanye abaProfethi bakaNkulunkulu bathini ngaye. Emibhalweni eminyakeni eminingi eyedlule. Babethe UJesu uzohlupheka futhi abulawe. Bathi futhi uzovuka kwabafileyo ahlale ngasesandleni sokunene sikaYise. Ngalobo busuka wahlala wadla nalabo bafundi ababili. Ngesikhathi ehlephula isinkwa ebanika, amehlo abo avuleka babona ukuthi lo uJesu Krestu, wasenyamalala emehlweni abo. Baya eJerusalem ukuyotshela abanye abafundi ukuthi bambonile uJesu futhi uyaphile. Asizwe ukuthi uJesu usifundisani eBayibhelini.

Isithombe 14: Indodana Ezingulubeni

Isithombe 14: Indodana Ezingulubeni

Luka 15:11-19

UJesu waxoxa umzekelo ngendoda eyayinamadodana amabili. Indodana encana yathi kuyise: "Nginike isabelo sefa lami." Wawahlukanisela impahla yakhe amadodana ake amabili. Indodana encane yahamba yaya ezweni elikude. Yachitha imali yakhe empilweni eyonakeleyo. Kwasekuba nendlala enkulu kulelozwe. Yayingasenalutho. Yayilambe ngendlela yokuthi yayifuna ukudla nezingulube. Yayisiyacabanga. Izinceku zikababa zinokudla okuningi kodwa bheka mina ngiyalamba lapha. Yazitshela ukuthi: Ngizokubuyela kubaba ngithi: "Baba ngonile phambi kwakho naphambi kwezulu. Agisafanele ukubizaw ngedodana yakho. Ngenze omunye wabaqashwa bakho." Yasuka yaya kuyise.

Isithombe 15: Indodana Yolahleko Ifika Ekhaya

Isithombe 15: Indodana Yolahleko Ifika Ekhaya

Luka 15:20-32

Yathi isekude uyise wayibona. Uyise wagijimela kuyo.
Waygona wayiqabula wathi ezincekwini zakhe lethani izingubo ezinhle kakhula neze nokudla okumandi kakhulu. Wathi futhi: "Asidle sijabule." Kwabanokuthokoza okukhulu. Bangani, uJesu usifundisa ukuthi uNkulunkulu unjengalobaba. Bonke abantu banjengendodana eyona. Kodwa uNkulunkulu usaithanda. Uyafisa ukuthi isbuyele kuyena. Ufuna ukusixolela. Wathuma uJesu ukuzofuna futhi asindise labo abahlukene noNkulunkulu. Abantu bahlukene noNkulunkulu, balahlekile, uJesu yena kuphela indlela yokubuyisa abantu abalahlekile kuNkulunkulu, uBaba.

Isithombe 16: Ingcebo Yendoda Ecebile

Isithombe 16: Ingcebo Yendoda Ecebile

Luka 12:13-21

UJesu waxoxela isixuku omunye umzekelo ngendoda eyayicebili inezitshalo ezinhle. Wahlela ukwakha izinqaba ezinkulu ukuze azigqinele kuzo ukudla. Ukuze ethi ehliziyweni dlana uphuze upumule, ujabule kodwa uNkulunkulu wathi: "Silima! Kulobubusuku uzofa. Ubani ozothola zonke lezizintho oziqoqele ndawonye?" Bangani, UJesu wathi: "Yiloku okuyokwenzeka kulowo ozibekela izinto ngokwakhe, kodwa engacebile kuNkulunkulu," loku kusho ubudlelwane noNkulunkulu nokubeka ithemba lakho kuye.

Isithombe 17: Ompofu Nendoda Ecebile

Isithombe 17: Ompofu Nendoda Ecebile

Luka 16:19-31

UJesu wabatshela ngenye indoda ecebile eyayinako konke ekudingayo. Yayingasikhathalele isincebi esangweni. Safa isincebi saya eZulwini lapho sahlala emva kuka Abrahamu (ukokho wamaJuda). Lapho ifa lendoda ecebile yaya endaweni embi enomlilo nokuhlupheka, ebizwa ngokuthi isihogo. Sabiza uAbraham ukuba athumele isincebi sizomnikeza amanzi kodwa uAbraham wathi: "Kunegebe elikhulu phakathi kwethu nawe. Labo abafuna ukusuka lapha beze kuwe, ngeke bakwazi, futhi akekho ongasuka lapho eze kithi. Bangani, esihoweni akukho ukuthokomala, ayikho nendlela yokweqa. Labo abaya khona bayohlupheka ingunaphakade. Noma ngabe sicebile noma simpofu simelwe ukulandela indlela kaNKulunkulu, uma sifuna ukuya ezulwini emva kokufa. Ngakhoke kholwa kuJesu Krestu manje, uyakusindiswa ekuyeni esihogweni, emva kwesikhathi.

Isithombe 18: Umngani Emnyango

Isithombe 18: Umngani Emnyango

Luka 11:5-13

Indoda yaya kumgane wayo phakathi kwamabili yathi Mngani ngicela izinkwa ezintathu, ngoba ngivakashelwe omunye umnganiwami ovela kude, manje anginakho ukudla engingamunika kona. Umgani ongaphakathi wayeselele nezingane zakhe. Akafunanga ukuvuka.
Kodwa indoda engaphandle ayizange ibe namahloni yaqhubeka yacela, yaze lendoda iyavuka yamnika lokho ekufunayo. UJesu wathi: "Cela uzophiwa, funa uzofumana, gqogqoza uzovulelwa. Nkokuba loyo ocelayo uyakuphiwa, ofuayo uyakufumana, ogqogqothayo uyakuvulelwa emnyango." UJesu waphinda wathi: "Akudingekile ukuthi sincenge kuNkulunkulu unguBaba wethu omuhle. Ufuna ukusinikeza uMoya wakhe Oyingcwele futhi afeza zonke izidingo zethu. Konke okumele sikenze ukumcela ngomkhuleko ukusisiza ekulaleleni.
Izwi lakhe simethembe.

Isithombe 19: Amadoda Amabili Endlini Kankulunkulu

Isithombe 19: Amadoda Amabili Endlini Kankulunkulu

Luka 18:9-14

Ngabe uNkulunkulu uzwa noma ubani oza kuye ngomkhuleko? Kulesisithombe sibona amadoda amabili endlini ka Nkulunkulu. Omuye unokholo olukhulu. Futhi uyaziqhenya. Wazikhulekela wathi: "Nkulunkulu ngiyakubonga ukuthi angifani nabanye abantu izigebengu, abangalungile, abaphingi nanjengalomthelisi." UNkulunkulu wayengajabule ngalendoda nomthandazo wayo. Enye indoda yayingumthelisi ongathembekile eba izimali zabantu. Yayazi ukuthi ayimjabulisa uNkulunkulu. Yashaya isifuba sayo yagebisa ikhanda osizini. Yathandaza kuNkulunkulu yathi: "Nkulunkulu ngihawukele mina soni." UJesu wathi uNkulunkulu wawuzwa umkhuleko wayo. Wazixolela izono zayo. Bangani, uNkulunkulu uyabalahla abzikahukhumezayo, kodwa uyemukela abathobile enhliziweni.

Isithombe 20: Indoda Itshala Imbeyw Yayo

Isithombe 20: Indoda Itshala Imbeyw Yayo

Luka 8:4-9

Ngelinye ilanga UJesu wafundisa abantu abaningi wathi: "Umlimi waphuma eyotshala imbewu yakhe. Enye imbewu yawela endleleni, izinyoni zayidla. Enye yawela edwaleni yathi ikhula yabuna ngoba yayingenamswakama. Enye phakathi kwameva yamila kanye nameva ayiminyanisa. Enye yawela emhlabathini omuhle. Yamila yakhipha isivuno esihle, kwaphindaphinda ngekhulu lokho okwakutshaliwa. UJesu wathi kubantu: "Lowo onezindlebe makezwe, aqondisise." Emwa kwalokho abafundi bakhe bambuza ukuthi ngabe usho ukuthini.

Isithombe 21: Imbewu Iyamila

Isithombe 21: Imbewu Iyamila

Luka 8:9-15

UJesu wawchaza ngalendlela umfanekiso: Imbewu yiZwi likaNkulunkulu. Labo abangasendleleni yilabo abezwayo. Bese Usathane alisuse izwi kubo, ngoba akafuni bakholwe neNkosi uJesu ibasindise. Labo abasedwaleni bayalamukela izwi kodwa ngesikathi sokuvivinywa bayahluleka, bawe. Lena ephakathi kwameva imnyaniswa usizi nobucebi bemphilo. Umhlabathi omuhle wamukela izwi uthele izithelo ezinhle. Bangani, ungalilalela ulamukele kanjani izwi lika Nkulunkulu? Ungalishaya indiva bese uyalahlwa? Noma ungakholwa izwi likaNkulunkulu, ukuze umjabulise. Uma wenze njalo uyoba imbewu emhlabathini omuhle.

Isithombe 22: Usizo Lwendoda Eyayilimele

Isithombe 22: Usizo Lwendoda Eyayilimele

Luka 10:25-37

Singaqiniseka kanjani ukuthi siyamujabulisa uNkulunkulu ngezinsuku zokuphila? Imibhalo isifundisa ukuthi kufanele sithande uNkulunkulu nabantu bonke. Kodwa ibaphi abantu okufanele sibathande. UJesu waxoxa indaba yomuntu owayehamba emgaqweni oyihlane. Wahlaselwa amasela. Bantshontsha konke ayenako bamshiya bethi ufile. Kwaqhamuka amadoda akholwayo ayibona lendoda kepha awazange ayisize. Kwase kuqhamuka isihambi ngaleyondlela.

Sayidabukela lendoda. Sayibopha amanxeba. Sayigibelisa embongolweni yayo sayiyisa endlini yezihambi ukuyosizwa. UJesu wathi uma simthanda uNkulunkulu, kumele nathi silukhombise loluthando ngokusiza noma ubani osenkathazweni.

Isithombe 23: Uninimuzi Ubuyela Ekhaya

Isithombe 23: Uninimuzi Ubuyela Ekhaya

Luka 12:35-48

Uyakhumbula ukuthi uJesu emva kokufa wavuka kwabafileyo? Abafundi bakhe bambona phambi kokuthi abuyele ezulwini. Wabatshela ukuthi uzobuya. Bonke abakholelwa kuye kumele babe njengezisebenzi ezilindele umqashi ukuba abuye edilini. UJesu wathi: "Kuyoba kuhle kulezozisebenzi umqashi ayozifica zilungile..." Bangani, asazi ukuthi uJesu uzobuya nini kumele simsebenzele silindele ukwamukela ngesikathi ebuya Oyokwenza loko, kobe kuyisikhathi isikhathi sokujabula nokuthokoza. Kodwa kulabo abangakholwa kuyoba isikathi sosizi. UJesu waphinda wathi: "Abaphethe iziceku zakhe kumele bakulungele ukubuya kwakhe. Uma bephethe kahle imizi yabo benakekela izinceku bayokuthola umklomelo omkhulu. Uma beshaya izinceku futhi bedakwa, bayothola isijeziso esinzima.

Isithombe 24: Indoda Esihlahleni

Isithombe 24: Indoda Esihlahleni

Luka 19:1-10

UJesu angasindisa noma ubani ezonweni. Lalela lokhu. UZakewu wayengumthelisi onothile wayengathembekile entshontsha izimali zabantu wayefuna ukubona uJesu kodwa wayemfishane, ngenxa yesixuku kakwazanga. Wase igibela esihlahleni. Ngesikathi edlula wabheka phezulu wase ethi: "Zakewu shesha wehle, kumele ngingenise endlini yakho. Abantu bamangala. UZakewu wayeyindoda engalungile. UZakewu wehla, wamamukela uJesu ngentokozo. Watshela uJesu ukuthi usezoshintsha ezindleleni zakhe ezimbi. Uzobuyisela konke akuntshontshile. Wayesthi uJesu: "Insindiso ifikile kulendlu." Bangani, uJesu wezela ukuzofuna, asindise bonke abadukelene noNkulunkulu. Khumbula, uma ufuna ukushintsha ezindleleni ezimbi. Khoma njengoZAkewu, ungabuyisana noNkulunkulu ngokukholelwa nasekulalelelni uJesu Krestu.
Umculo.

Informations reliées

Téléchargements gratuits - Ici vous allez trouver le texte pour les principaux messages GRN en plusieurs langues, plus des images et autres documents prêts à télécharger

L'audivisuel "Vois, Ecoute et Vis" - Un ensemble de 8 programmes de 24 images chacun pour l'évangélisation et l'enseignement chrétien. La série présente des personnages de l'Ancien Testament, la vie de Jésus et la jeune église.

Comment utiliser les produits audiovisuels de GRN - 1: Faciliter la dissémination de l'évangile - Cet article donne un sommaire de diverses façons d'utiliser les produtis audiovisuels de GRN sur le terrain.

Comment utiliser les produits audiovisuels de GRN - 2: Approfondir - Cet article donne des explications supplémentaires en relation avec les histoires et pourquoi il y a peu de commentaires.

La collection d'Enregistrements de GRN - Matériel d'évangélisation et d'enseignement biblique de base adapté aux besoins et à la culture du peuple, dans une variété de styles et de formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?