Laq hmơq & hadiuq 5

Laq hmơq & hadiuq 5

Esquema: Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 422

Idioma: Roglai, Southern

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Sin, disobedience); Christ (Life of Christ, Authority); Character of God (Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News, People of God); Problems (Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Translation

Guión de texto

Dơgrữq kaya loc mưng Yàc

Dơgrữq kaya loc mưng Yàc

Ơ adơi sơai sì ban mơyơu anĩt dômãn, dơgrữq kaya rãq tơkal dơlãp sơrãq ia lơngãu hlàq kơyơu, la sơrãq 5 hũ mãq mưng vơnah sơrãq sơđah yao, hũ rãq tơkal mưng dơgrữq mơnuĩh mơàc mơyàc hũ kaya dõc đơ Yàc Pô Lơngĩq dơlãp tũq harơi pãp dleh dlàr. Lơkơu adơi sơai sì ban mơyơu pahmỡq dơlãp tũq hmỡq nữn kung iãq di rùp pơtui wơq dơlãp tũq hmỡq sa nữm hadơi nĩ.

Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se

Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se

II Sơrãq dơgrữq pitao 5:1-12

E-li-se kung la sa aràc mơnuĩh pô pơto prong sì kung la mơnuĩh ganuar huar Yàc Pô Lơngĩq dơlãp lơgar Ju-đa. Sa harơi dih, hũ sa aràc angãn la Na-a-nam trôh sàc E-li-se. Na-a-man la pô ganuar prong apãt akõq tơpuôl ling Sơ-ri, Sơ-ri la lơgar sòq drãq lơgar Ju-đa. Na-a-man la sa ràc chãc khin nữn nhũ laìq kađòc kwẽt kwe, nhũ song trôh sì vual vơla Ju-đa mưng nhũ hmỡq laìq E-li-se ròq pơkhơih ruãq quẽt ga nhũ, nữn laìq E-li-se ôh mơhao tơviãq pioh tồq ròq ung pơđar mơnuĩh halôt tơviãq sì đơp laìq: “Nao vẽq pãq kròc Jô-đãn sì mơnơi tơjuh bãc nữn nhũ ròq thit ruãq.” Na-a-man nong viãq, đơp dơlãp hatai: “Đah laìq nhũ ròq tơviãq chuãq rơwãc sì tồq ròq kơu, song vloh mãq angãn Yàc Pô Lơngĩq nhũ sì pơkhơi ruãq ga kơu.” Nhũ tlàq nao sì dơlãp hatai nong viãq.

Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc

Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc

II Sơrãq pitao 5:13-19

Mơnuĩh halôt Na-a-man ran lơkơu juơi nong tra, pơnõq nhũ đơp sì pơđar laìq ngãq tui pơnuaĩq E-li-se song đơp, luôiq hadơi Na-aman kung nao trôh pãq kròc Jô-đãn sì mơnơi tơjuh bãc. Lơkơu adơi sơai sì ban mơyơu iãq dơlãp rùp nĩ, Na-a-man sơh sơr viãq kơyua mưng ruãq aphung song thit, E-li-se nhũ ôh huaĩq di mơnuĩh halơi, ung mĩn tui ganang sì dôh huaĩq sa Pitao prong sì dlong dlòc rlao avih nữn la Yàc Pô Lơngĩq, mưng ung thơu Yàc Pô Lơngĩq ngãq jơc avih dơgrữq vruãq ôh kaya halơi kãn sì Pitrai, ung kung mơgru thơu laìq anàq mơnuĩh iơuq pãc pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq nữn rgơi pleh tlah mưng di dơgrữq kaya dleh dlàr kãn dơmãn dơlãp rài haduiq.

Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq

II sơrãq dơgrữq pitao 6:8-17

Yàc Pô Lơngĩq đơp ga E-li-se thơu hlơu dơgrữq bãc tơpuôl ling Sơ-ri tơgùq poh vual-vơla Ju-đa. E-li-se gãm gãm pơthơu ga pitao Ju-đa pioh ôh kađòc mơnuĩh sòqdrãq poh pha rlao. Pitao Sơ-ri đơp sì tơpuôl ling nhũ laìq: “Nao duah vẽq E-li-se dòq pãq halơi nữn mãq haduiq nhũ”. Mườp harơi hadơi, E-li-se sigơuq sì mơnuĩh halôt tơviãq nữn bôh tơpuôl ling Sơ-ri trôh mãq E-li-se, mơnuĩh halôt E-li-se bôh yơu nữn, nữn priao tơgùq: Ơ pô gru, pơnõq drơi ngãq yơu hayơu nĩ, pơnõq drơi ròq ngãq hagĩq tũq nĩ” E-li-se đơp: “ Juơi huaĩq, dơgrữq mơnuĩh dòq gah pơnõq drơi lu rlao tơpuôl ling pơnõq nhũ”. Vloh tũq nữn mơta mơnuĩh halôt E-li-se nhũ pơh tơviãq yơu nữn nhũ bôh rơdeh aseh tòpdar pơnõq nhũ. Nữn la tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq song trôh pioh iãq jàc E-li-se.

Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp

Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp

II sơrãq dơgrữq pitao 6:17-23

Dơlãp tũq tơpuôl ling trôh pioh mãq E-li-se nữn ung iơu lokơu sì Yàc Pô Lơngĩq laìq: “Lơkơu Yàc ngãq ga tơpuôl ling nĩ jơc vồp”. tũq nữn mư dơgrữq mơnuĩh ling Sơri tơviãq jơc vồp ôh iãq bôh jalàt, E-li-se trôh jeh pơnõq nhũ sì đơp laìq: “Tui vẽq kơu, kơu ròq va pơnõq hã nao trôh sì mơnuĩh pơnõq hã duah.” E-li-se va avih dơgrữq tơpuôl ling vồp nữn tơmãq dơlãp lơgar Sa-ma-ri la la lơgar tơpuôl ling mơnuĩh Ju-đa. Pãq đữn E-li-se iơu lơkơu wơq sì Yàc Pô Lơngĩq: “Ơ Yàc, la Yàc Pô Lơngĩq hlãq lơkơu pơh mơta pơnõq nhũ.” Tũq nữn, tơpuôl ling Sơri iãq bôh pơnõq nhũ ãn dòq di khrah dơlãp lơgar mơnuĩh sòqdrãq pơnõq nhũ, pitao Ju-đa ưng pamơtai avih tơpuôl ling nữn, nữn E-li-se ôh jơkhãq wơq: “Lơkơu vrơi ga pơnõq nhũ kaya bõc sì ia mơnhũm song vloh parlao pơnõq nhũ nao.” Ơ adơi sơai, Yàc Pô Lơngĩq prong prõc rlao sì dơgrữq mơnuĩh sòqdrãq pơnõq drơi mơyah laìq pơnõq drơi tui ganang di Pitrai, pơdrơi ôh chàc duah vơnrẽq pioh viyar wơq.

Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri

Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri

II sơrãq dơgrữq pitao 6:24-7:2

Sa bãc tra wơq tơpuôl ling Sơri tơgùq poh tơpuôl ling Ju-đa, pơnõq nhũ gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri suơi viãq. Ôh hadup suơi nữn ôh gãm dòq tãl kaya bõc dơlãp pơlơi. Adơi sơai iãq vẽq dơlãp rùp nĩ, pitao Ju-đa dòq pãq dlòc jơnãng pơlơi, hũ dua aràc mơnuĩh kamơi trôh lơkơu pitao dõc đơ, pơnõq nhũ lơpa tãl trôh ngãq ga pơnõq nhũ bõc rlo anàq pơnõq nhũ. Nữn pitao ôh thơu ngãq yơu hayơu, pitao nong kơyua mưng Yàc Pô Lơngĩq ôh dõc suãq pơnõq nhũ mưng di tơpuôl ling Sơri. Pitao ngãq gơnĩt la ròq pamơtai E-li-se la mơnuĩh halôt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq. Nữn E-li-se pơyua ga pitao pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq: “Nĩ la pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq, harơi pơgĩ dơlãp tũq nĩ pãq jơnãng pơlơi mơnuĩh aràc ròq pơvlơi hlỡq sì pơdai mi.”

Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung

Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung

II sơrãq dơgrữq pitao 7:3-20

Tũq nữn hũ pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung dòq gũh pãq lơniãu bãc pơlơi Sa-ma-ri đơp sì gơuq laìq: “Kơyua hagĩq pơnõq drơi laìq dòq pãq nĩ pioh tồq mơtai lơiq, nao trôh vẽq pãq tlam tơpuôl ling Sơri”. Dơlãp tũq nữn, pitao Sơri hmỡq sãp dơnai prõc nhũ ngãq yơu sãp dơnai tơpuôl ling ãn nao trôh, pơnõq nhũ huaĩq sì đuaĩq dơuq. Tũq dơgrữq mơnuĩh ruãq aphung trôh pãq tlam nữn ôh bôh sa aràc mơnuĩh halơi dòq pãq đỡn tra, pơnõq nhũ mãq kaya bõc sì dơgrữq kaya drơi iơuq chàc. Yơu nữn pơnõq nhũ sơning wơq dơlãp hatai: “ Kaya pơnõq drơi ãn ngãq la ôh iơuq, harơi nĩ la harơi hũ pơnuaĩq siàp hagĩq pơnõq drơi ôh pampha kaya nữn sì mơnuĩh tomo”. Tũq nữn mư pơnõq nhũ sơmar tơkai mai wơq pãq pơlơi Sa-ma-ri sì pơthơu ga pitao. Ôh hadup suơi bôh mơnuĩh aràc va kaya bõc mưng tlam tơpuôl ling Sơri pơvlơi pãq bãc pơlơi Sa-ma-ri, viãq yơu pơnuaĩq mơnuĩh ganuar huar E-li-se song đơp. Yàc Pô Lơngĩq song dõc vual-vơla Ju-đa sì kung dõc halôt mơnãq Pitrai la E-li-se tra. Ơ adơi sơai sì ban mơyơu, Yàc Pô Lơngĩq song vrơi Yàc Je-su trôh pioh dõc suãq pơnõq drơi tlah mưng kaya mơtai gãm gãm. Nĩ la pơnuaĩq pơthơu siàp lơgeh viãq sì pơnõq drơi iơuq pampha ga sì dơgrữq mơnuĩh tơmo tra.

Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq

Jô-na 1:1-7

Hadơi sì tũq mơnuĩh ganuar huar E-li-se tlàq rai, hũ sa aràc mơnuĩh ganuar huar tơmo angãn la Jô-na. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Jô-na laìq: “Nao trôh vẽq pơlơi Ni-ni-ve sì pơto akhàt pãq pơlơi nữn, kơyua mưng vual-vơla pãq đỡn la vual-vơla dlaìq dơnũq.” Adơi sơai thơu thơu ôh? Vual-vơla Ni-ni-ve la mơnuĩh sòq drãq vual-vơla Ju-đa, yơu nữn ngãq ga Jô-na ôh ưng nao pãq đữn sì duah pơnrẽq đuaĩq dơuq Yàc Pô Lơngĩq. Ung song đìq ahòq pioh nao pãq atah atah viãq, nữn hadơi nữn hũ angĩn prõc viãq pãq tơsìq, dơgrữq mơnuĩh dơlãp nữn huaĩq viãq đơp sì gơuq laìq: “Suãq katih vẽq tồq pioh thơu la mưng mơnuĩh halơi nữn nhũ tơviãq kaya lơhiãq thit nĩ.” Pơnõq nhũ suãq katih nữn iơuq Jô-na.

Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc

Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc

Jô-na 1:8-2:10

Dơgrữq mơnuĩh dơlãp ahòq đơp sì Jô-na: “Hã ãn ngãq kaya hagĩq nữn?” Jô-na drơ laìq: “ Hlãq ãn đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq,” dơgrữq mơnuĩh nữn taniã: “Nữn ngãq yơu hayơu ga tơsìq prõc nĩ jơc kađữc rĩc.” Jô-na drơ: “Prah vẽq hlãq trôt tơsìq, mưng hlãq thơu laìq kơyua mưng hlãq nữn tơviãq jơc angĩn rơvùq nĩ, yơu nữn dơgrữq mơnuĩh nữn ôh ưng pamơtai Jô-na, yơu nữn angĩn rơvùq brõq harơi brõq sơnãc tra, nữn luôiq hadơi pơnõq nhũ kung prah Jô-na trôt tơsìq, bôh laìq yơu nữn Jô-na ôh mơtai. Ơ adơi sơai iãq vẽq dơlãp rùp nĩ, hũ sa drơi akàt prõc song luôt Jô-na sì ung song dòq dơlãp tũc akàt dơlãp tlơu harơi. Song vloh akàt song õq Jô-na tơviãq pãq hlùq gah tơsìq.

Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve

Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve

Jô-na 3:1-10

Yàc Pô Lơngĩq đơp wơq sì Jô-na sa bãc tra wơq: “Nao trôh vẽq pơlơi Ne-ni-ve pioh pơto akhàt ga pơnõq nhũ sa pơnuaĩq siàp sì Kơu sòn đơp sì hã.” Bãc nĩ nữn Jô-na pãc pơnuaĩq song nao trôh pãq pơlơi Ni-ni-ve. Pãq anĩh nữn, ung pơthơu hlơu ga vual vơla laìq: “Dơlãp 40 harơi pơlơi Ni-ni-ve ròq kađòc palơhiãq.” Hmỡq yơu nữn, nữn pitao sì vual-vơla iơu lơkơu Yàc Pô Lơngĩq dõc suãq, pơnõq nhũ sì gơuq mvai tlàq dlaìq sì tlàq luơi avih vuãq ngãq iãh mơsãc, yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq ôh palơhiãq pơnõq nhũ. Ơ adơi sơai, pơnõq drơi kung drơh yơu Jô-na sì vual-vơla pơlơi Ni-ni-ve. Avih dơgrữq pơnõq drơi ôh pãc pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq sì ngãq dơgrữq kaya iãh mơsãc, pơnõq drơi đang mang kađòc ngãq dlaìq, silaìq Yàc Pô Lơngĩq gãm anĩt dômãn pơnõq drơi nữn vrơi Yàc Je-su trôh pioh pơthơu hlơu ga pơnõq drơi. Yàc Je-su song dòq dơlãp vơnẽq atơu 3 harơi drơh yơu Jô-na song dòq dơlãp tũc akàt 3 harơi yơu nữn. Yàc Je-su song hadiuq wơq mưng kaya mơtai, tũq nĩ Pitrai ròq vrơi kaya hadiuq dòq gãm gãm ga avih dơgrữq mơnuĩh halơi tlàq luơi dlaìq dơnuh sì nao tui Pitrai.

Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te

Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te

E-sơ-te 1:1-2:18

E-sơ-te la sa aràc mơnuĩh kamơi dra mơnuĩh Ju-đa hũ, ami ama mơnuĩh mơnuĩh kamơi nĩ song mơtai avih nữn nhũ hũ miãq la Mac-đô-che chiãp ròc, avih dua aràc pơnõq nhũ ãt kađòc va pãq lơgar Ba-tư sigơuq sì vual-vơla Ju-đa, pitao Ba-tư la sa aràc mơnuĩh hũ ganuar rlao avih yơu nữn ngãq mơnuĩh halơi kung huaĩq. Dơlãp tũq sơdiuq pitao ngãq kaya ngãq ga pitao ôh tơviãq nong, nữn pitao pơrlơh ganuar ngãq sơdiuq pitao, pitao pơđar ga avih dơgrữq mơnuĩh kamơi dra mơkrơ dơlãp lơgar iơuq trôh pioh pãp drơi, di khrah tơpuôl nữn pitao song rơwah iơuq E-sơ-te ngãq sơdiuq pitao silaìq E-sơ-te ôh vrơi ga mơnuĩh halơi thơu drơi la mơnuĩh Ju-đa.

Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt

Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt

E-sơ-te 3:1-4:17

Ha-man la sa aràc mơnuĩh prõc màc viãq dơlãp lơgar Ba-tư, dơlãp tũq nhũ nao gãt nữn mơnuĩh halơi kung kồq akõq sì aguãl tơùq tơlơvàt. Dơlãp tũq nữn, Mac-đô-che hũ mĩn Yàc Pô Lơngĩq sì kakôh tơlơvàt mĩn Yàc Pô Lơngĩq soh nữn ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt Ha-man. Kaya nữn ngãq ga Ha-man nong viãq sì duah dơgrữq pơnrẽq pioh viyar wơq kaya sì Mac-đô-che ngãq ga drơi. Sa harơi dih Ha-man đơp sì pitao: “Vual-vơla Ju-đa ôh ngãq tui voh va pitao, lơkơu pitao vrơi sa pơnuaĩq đơp pioh palơhiãq pơnõq nhũ.” Nhũ mãq lu jin priãq ga pitao pioh ga pitao sa hatai sì pơnuaĩq nhũ song lơkơu. Dơlãp lơ u hatai nhũ đơp laìq dơlãp sa harơi song ngãq ganĩt nhũ ròq pamơtai avih mơnuĩh Ju-đa. Ha-man vơdữc gữc yuãl tơquai pioh yuãl tơkwai Mac-đô-che. Mac-đô-che pơđar E-sơ-te nao pãp pitao pioh ran lơkơu ga vual-vơla nữn E-sơ-te đơp laìq: “Mơyah laìq pitao ôh vrơi ganuar nữn mơnuĩh halơi nao pãp nữn iơuq ròq kađòc pamơtai.” Mòq pơđar vual-vơla iơuq iơu lơkơu ga mòq, vloh mòq đơp: “Kơu ròq nao pãp pitao, mơyah laìq mơtai kơu kung ãt.”

Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ

Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ

E-sơ-te 5:1-7:10

Yàc Pô Lơngĩq drơ pơnuaĩq iơu lơkơu vual-vơla Ju-đa, pitao song vrơi ganuar E-sơ-te tơmã. Mòq jàq pitao bõc dơlãp sa kaya boc quơ màc, kung vrơi jàq Ha-man wơq. Dòq pãq ban kaya bõc pitao taniã: “Ơ E-sơ-te, E-sơ-te ưng kaya hagĩq kơu ròq vrơi,” mòq E-sơ-te drơ: “Kaya chơkhãq khiang hlãq tũq nĩ la ròq hũ hadiuq, kơyua vual-vơla hlãq sì hlãq ròq kađòc pamơtai.” Pitao taniã: “Mơnuĩh halơi khin ngãq kaya nĩ lơiq?” Mòq E-sơ-te drơ: “Mơnuĩh sòqdrãq pơnõq hlãq nữn la Ha-man iãh mơsãc dih.” Pitao nong viãq kơyua mưng dơgrữq kaya sì dơgrữq vruãq iãh mơsãc Ha-man, nữn pitao pơđar yoãl tơquai Ha-man pãp gữc yoãl tơquai sì Ha-man song ngãq lơih ga Mac-đô-che. Yơu nữn la avih vual-vơl hũ dõc pơtlah. Ơ adơi sơai, mòq E-sơ-te hũ hatai kađòc pamơtai tồq pioh dõc pơtlah vual-vơla, Yàc Je-su anĩt dôman pơnõq drơi tơviãq jơc song mơtai ala ga pơnõq drơi pioh dõc pơtlah dơgrữq pơnõq drơi tlah mưng kaya mơtai lơhiãq gãm gãm. Ơ adơi sơai. Da-ni-el sì Ne-he-mi kađòc pơgùq pơẽp iơuq hadiuq dơlãp lơgar mơnuĩh sòqdrãq, yơu nữn pơnõq nhũ song avih hatai kakôh tơlơvàt mĩn Yàc Pô Lơngĩq soh, kơyua mưng nữn pơnõq nhũ tơviãq jơc dơgrữq mơnuĩh mơàc mơyàc.

Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu

Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu

Da-ni-el 1:1-20

Dơlãp rùp nĩ pơnõq drơi bôh Da-ni-el sì tlơu aràc mơnuĩh mơyơu nhũ hũ, avih dơgrữq pơnõq nhũ la mơnuĩh Ju-đa, pơnõq nhũ kađòc mãq va pãq lơgar Ba-bi-lôn. Pitao ba-bi-lôn ưng pơnõq nhũ duh vruãq ga pitao, kơyua mưng nữn pơnõq nhũ iơuq mơgru pơnuaĩq sì adãt adiã lơgar nữn. Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu kamlah bõc kaya bõc vơngĩ sì pitao vrơi mưng nhũ ngãq vlỡq wơq sì adãt adiã mơnuĩh Ju-đa kơyua pơnõq nhũ thơu laìq la drơi iơuq chròq rơmiãq kaya voh va Yàc Pô Lơngĩq sì mưng angãn Pitrai, yơu nữn pơnõq nhũ mĩn lơkơu bõc hlàq iãm sì mơnhũm ia soh. Mơnuĩh iãq jàc Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu Da-ni-el huaĩq viãq kơyua mưng nữn ròq ngãq ga pơnõq nhũ kađòc ruãq, nữn Yàc Pô Lơngĩq iãq jàc pơnõq nhũ nữn Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu ôh ruãq sơkìq sì pran gãm, pơnõq nhũ jãc khơh rlao sì dơgrữq mơnuĩh lơkơi dãm tơmo dơlãp lơgar Ba-bi-lôn.

Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn

Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn

Da-ni-el 2:1-49

Pitao Ba-bi-lôn pìq lơpơi, nữn pơđar avih dơgrữq mơnuĩh jãc khơh gah pơnõq nhũ akhàt tơviãq pơnuaĩq gatha kaya lơpơi nữn, nữn ôh sa aràc asơi akhàt patơviãq jơc. Pitao tơviãq nong sì pơđar pamơtai avih dơgrữq pơnõq nữn. Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu nhũ iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq nữn Yàc Pô Lơngĩq song ràc tơviãq pơnuaĩq gatha kaya lơpơi nữn ga Da-ni-el thơu. Da-ni-el song nao pãp pitao sì đơp laìq: “Hũ sa Yàc Pô Lơngĩq pãq dlòc lơngĩq sòn ràc tơviãq mưng dơgrữq kaya dơlãp dơđơuq ròq patơviãq dơlãp rài hadơi. Dơlãp kaya lơpơi pitao song bôh lu viãq lơgar dơlãp dun kayua, yơu nữn hũ sa lơgar prõc rlao trôh hadơi ròq palơhiãq avih. Nữn la lơgar Yàc Pô Lơngĩq ròq apãt akõq tãl gãm gãm”. Da-ni-el akhàt avih ga pitao hmỡq, pitao mãq ngãq siàp hatai. Ganang mưng nữn, nữn avih dơgrữq mơnuĩh jãc khơh kađòc pamơtai. Ganang mưng kaya nữn, nữn Da-ni-el hũ pồq pơdữc ngãq mơnuĩh apãt akõq avih lơgar Ba-bi-lôn.

Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq

Da-ni-el 3:1-12

Pitao Ba-bi-lôn vrơi ganuar vỡq pơdữc rùprãp ngãq mưng mữh prong prõc viãq song iơu avih dơgrữq mơnuĩh ganuar apãt akõq prong prõc trôh pioh iãq bôh. Dơgrữq mơnuĩh duh vuãq ga pitao pơđar ga avih dơgrữq mơnuĩh laìq: “ Dơlãp tũq hmỡq sãp mơnhĩ kanhĩ, nữn avih dơgrữq mơnuĩh iơuq aguãl tơùq sì tơlơvàt rùprãp nữn, mơyah laìq mơnuĩh halơi kamlah nữn iơuq kađòc ãt pơrah dơlãp gìc apôi.” Da-ni-el sì tlơu aràc mơnuĩh mơyơu Da-ni-el kamlah kơyu mưng pơnõq nhũ mĩn kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq soh. Sa katih mơnuĩh bôh yơu nữn nữn nao akhàt ga pitao laìq: “Hũ sa katih mơnuĩh Ju-đa ôh pãc sãp sì ngãq tui pơnuaĩq pitao, pơnõq nhũ ôh duh huaĩq yàc pitao, sì ôh kakôh tơlơvàt rùprãp ngãq mưng mữh nữn”.

Rùp 16: Dròc apôi

Rùp 16: Dròc apôi

Da-ni-el 3:13-30

Pitao pơđar iơu tlơu aràc mơnuĩh mơyơu Da-ni-el trôh sì đơp laìq: “Mơyah laìq pơnõq hã ôh kakôh tơlơvàt rùprãp ngãq mưng mữh nữn, nữn pơnõq hã ròq kađòc ãt prah dơlãp gìc apôi, pioh iãq yàc halơi ròq dõc tlah pơnõq hã.” Tlơu aràc mơnuĩh mơyơu Da-ni-el drơ: “Yàc Pô Lơngĩq sì pơnõq hlãq duh vruãq ròq dõc pơtlah pơnõq hlãq, bôh laìq Pitrai ôh dõc pơtlah, pơnõq hlãq kung ôh tũq halơi kakôh tơlơvàt rùprãp nữn ôh,” yơu nữn la avih tlơu aràc pơnõq nhũ kađòc prah dơlãp gìc apôi, pitao priao tơgùq laìq: “Iãq dĩh, kơu bôh pàq aràc dòq dơlãp gìc apôi, mơnuĩh pãc pàq dĩh iãq drơh yơu anàq lakơi dơgrữq Yàc nữn.” tãl trôh tlơu aràc tơviãq mưng gìc apôi, avih tlơu aràc pơnõq nhũ ôh bôh sa nữm apôi bõc sa nữm kung ôh bôh, pitao đơp: “Yàc Pô Lơngĩq pơnõq hã song pơđar mơnuĩh gơnrơh trôh dõc pơtlah pơnpõq hã la mơnuĩh halôt mơnãq Pitrai, viãq ôh hũ Yàc halơi drơh yơu nữn ôh.”

Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq

Da-ni-el 6:1-13

Tũq nữn Da-ni-el hũ ganuar prõc pãq lơgar Ba-bi-lôn, tơviãq jơc lu mơnuĩh ganuar apãt akõq lơmùq mvai, kơyua mừn Da-ni-el gãm pãc pơnuaĩq pitao, nữn pơnõq nhũ ôh duah hũ sa kaya sỗq halơi dơlãp Da-ni-el. Yơu nữn, pơnõq nhũ nao pãp pitao sì đơp laìq: “Lơkơu pitao vrơi pơnuaĩq laìq mơnuĩh halơi iơu lơkơu sì yàc halơi hela mơnuĩh halơi lơnião sì pitao, nữn mơnu ĩh nữn ròq kađòc ãt prah tơmã lơvàc rơmong phũm”. Nữn pitao mãq ngãq iơuq hatai sì vrơi ganuar ngãq yơu nữn. Da-ni-thơu kaya nữn, yơu nữn Da-ni-el miẽt pơtui pơtui iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq dơgrữq harơi, dơgrữq mơnuĩh lơmùq mvai ung diòq iãq bôh yơu nữn, nữn nao akhàt mư ga pitao thơu: “Dĩh, Da-ni-el ôh ngãq tui pơnuaĩq pitao dĩh.”

Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm

Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm

Da-ni-el 6:14-24

Pitao ôh ưng prah Da-ni-el tơmã dơlãp lơvàc rơmong phũm, yơu nữn kung ôh pasơdua jơc kơyua mưng dơgrữq kaya song ngãq gơnĩt vloh, nữn pơđar mãq prah Da-ni-el tơmã dơlãp lơvàc rơmong phũm. Nữn mư ờp harơi hadơi, pitao nao trôh pãq lơvàc rơmong phũm sì priao tơgùq laìq: “ Ơ Da-ni-el, Yàc Pô Lơngĩq hã dõc pơtlah hã lơiq?” Da-ni-el drơ laìq: “ Yàc Pô Lơngĩq song pơđar mơnuĩh gơnrơh Pitrai trôh kabĩp mvah rơmong phũm vloh” Yơu nữn pitao pơđar mãq prah dơgrữq mơnuĩh sòqdrãq Da-ni-el tơmã dơlãp lơvàc rơmong phũm tũq nữn mư rơmong phũm patơmã kẽq sì pamơtai pơnõq nữn. Ơ adơi sơai, adơi sơai juơi huaĩq di dơgrữq kaya halơi sì dơgrữq mơnuĩh tơmo duah pơnẽq pioh ngãq dleh dlàr di drơi, mơyah laìq pơnõq drơi tui ganang di Yàc Pô Lơngĩq gãm hadiuq gãm Da-ni-el hũ sì dơgrữq adơi sơai. Bôh laìq dơlãp tũq kaya haduiq kađòc pãp kaya dleh dlàr nữn pơnõq drơi kung gãm dòq kaya chàc ganang mưng Yàc Je-su trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq pioh vrơi pơnõq drơi kaya haduiq hadơi sì tũq tơviãq tlah mưng rài nĩ.

Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao

Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao

Ne-he-mi 1:1-2:7

Ne-he-mi la sa aràc mơnuĩh Ju-đa tui ganang di Yàc Pô Lơngĩq, ung song hadiuq pãq lơgar Ba-bi-lôn hadơi sì tũq Da-nĩ-el tlàq rài. Tũq nữn, Je-ru-sa-lem la lơgar ung kõq Ne-he-mi song kađòc jơlỡh tayah. Dơgrữq mơnuĩh Ju-đa dòq dơlãp nữn ãn pãp kaya dleh dlar prõc, Ne-he-mi la mơnuĩh duh vruãq ga pitao, nữn sa harơi dĩh dơlãp tũq pồq alãc ga pitao nữn pitao taniã nhũ laìq: “Hagĩq bòq mơta hã kaùq kaãn yơu nữn?” Ne-he-mi drơ laìq: “Ơ pitao, nữn la kơyua mưng pơlơi Je-ru-sa-lem sì vual-vơla Ju-đa hlãq.” Pitao đơp wơq: “Nữn hã ưng lơkơu sì kơu kaya halơi?” Hadơi sì tũq dòq soa iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq, Ne-he-mi drơ laìq: “Lơkơu pitao vrơi ga hlãq mai wơq vỡq pơdỡc wơq pơlơi ung kõq hlãq.” Yàc Pô Lơngĩq drơ pơnuaĩq iơu lơkơu sì ngãq ga pitao tồq pơnuaĩq lơkơu Ne-he-mi.

Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong song kađòc jơlỡq tayah

Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong song kađòc jơlỡq tayah

Ne-he-mi 2:7-20

Pitao vrơi ga Ne-he-mi kaya pioh vỡq pơdữc sigơuq sì dơgrữq mơnuĩh pioh dõc đơ. Nữn pơnõq nhũ mai wơq pãq Je-ru-sa-lem. Mơnuĩh sòqdrãq mơnuĩh Ju-đa dơlãp tũq hmỡq vruãq nữn, nữn pơnõq nhũ nong viãq kơyua mưng pơnõq nhũ ôh ưng mơnuĩh halơi dõc đơ mơnuĩh Ju-đa. Nữn Ne-he-mi ôh huaĩq, ung pơtui nao tòpdar pioh iãq dơgrữq jơnãng pơlơi song kađòc chôh tayah, Ne-he-mi nao iãq dơlãp tũq mơlãp tồq pioh ga ôh mơnuĩh halơi thơu dơgrữq vruãq ung sơmưng ngãq, vloh mư ờp harơi hadơi Ne-he-mi pơjum pơtom dơgrữq mơnuĩh Ju-đa wơq sì đơp laìq: “Trôh vẽq, pơnõq drơi ròq vỡq wơq jơnãng pơlơi Je-ru-sa-lem pioh ôh dòq kaya siẽq sier tra,” ung đơp laìq: “Yàc Pô Lơngĩq dòq sigơuq sì pơnõq drơi, ôh huaĩq mơnuĩh sòqdrãq halơi tra.” Nữn la avih dơgrữq mơnuĩh Ju-đa song sa hatai sigơuq, dõc Ne-he-mi.

Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi

Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi

Ne-he-mi 3:1-6:19

Lơkơu adơi sơai iãq dơlãp rùp nĩ, vual-vơla Ju-đa ãn vỡq pơdữc, yơu nữn mơnuĩh sòqdrãq vual-vơla Ju-đa nong viãq, pơnõq nhũ pơhuaĩq la ròq pamơtai mơnuĩh Ju-đa dơlãp tũq ãn vỡq pơdữc. Ne-he-mi sa bãc tra iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq, ung ưng duah thơu hatai ưng Yàc Pô Lơngĩq. Pơtui nữn, ung pơđar mơnuĩh ling iãq jàc ga dơgrữq mơnuĩh ngãq vruãq, mơnuĩh halơi kung apãt đao sì tring sơgãm lơih pioh poh jơdrãq wơq sì mơnuĩh sòqdrãq. Yơu nữn mơnuĩh sòqdrãq ôh pamơtai jơc Ne-he-mi sì vual-vơla nữn ngãq yơu hayơu tồq ga vruãq vỡq pơdữc savĩq sơmar samar. Luôiq hadơi vơgã pơlơi song hũ vỡq pơdữc song dơlãp 52 harơi. Ơ adơi sơai, Yàc Pô Lơngĩq song angui Ne-he-mi dơlãp vruãq vỡq pơdữc wơq vơgã pơlơi nữn Yàc Pô Lơngĩq kung angui dơgrữq rai hadiuq pơnõq drơi.

Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va

Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va

Ne-he-mi 8:1-13:31

Hadơi sì tũq dơgrữq vơgã pơlơi song vỡq pơdữc jơc vloh nữn mơnuĩh Ju-đa pơjum pơtom wơq pãq Je-ru-sa-lem. E-sơ-ra mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq song pơpoh ga vual-vơla hmỡq pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq, hũ sa katih mơnuĩh song sia mưng kanãl thơu laìq drơi song ôh hmỡq pơnuaĩq Sơrãq Sơđah, la kaya voh va Yàc Pô Lơngĩq. Kơyua mưng nữn, nữn Yàc vrơi ganuar mơnuĩh sòqdrãq poh tayah vơgã pơlơi, mơnuĩh Ju-đa ưng mvai tlàq dlaìq sì mai wơq sì Yàc Pô Lơngĩq. Ne-he-mi đơp sì pơnõq nhũ laìq: “Juơi kàuq kaãn tra, kaya sơh sơr Yàc Pô Lơngĩq la kaya pran ga pơnõq hã.” Ơ adơi sơai, adơi ai sơh sơr lơiq? Pitrai vrơi ga pơnõq drơi kaya sơh sơr dơlãp tũq pơnõq drơi thơu sì pãc pơnuaĩq Pitrai la Sơrãq Sơđah. Hlãq ròq vrơi ga adơi sơai thơu mưng Yàc Pô Lơngĩq Ne-he-mi hũ.

Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl

Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl

Jãng 19:17-30; Rôma 5:8

Hũ mĩn sa jalàt pioh thơu Yàc Pô Lơngĩq, Pitrai song pơđar Anàq Pitrai la Yàc Je-su trôh dun kayua pioh vrơi ga pơnõq drơi thơu mưng jalàt nữn. lu thôt hlơu nữn, Jàc Je-su song hadiuq dơlãp dun kơyua, Pitrai dõc pơtlah lu mơnuĩh sì tơchơi ga pơnõq drơi thơu ngãq yơu hayơu pioh hadiuq siàp hatai Yàc Pô Lơngĩq. Yơu nữn avih dơgrữq anàq mơnuĩh kamlah Pitrai tơviãq jơc avih dơgrữq kaya dlaìq dơnuh jơdrãq sì Yàc Pô Lơngĩq, kaya ngãq dlaìq dlaìq dơnuh hũ la kaya mơtai gãm gãm gah vơnah vơngã. Yàc Pô Lơngĩq song dõc E-li-se sì Da-ni-el tlah mưng kaya mơtai, nữn laìq Pitrai luơi ga Yàc Je-su mơtai. Yàc Pô Lơngĩq song luơi ga dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc pamơtai Yàc Je-su, pơnõq nhũ pỡc đĩn Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl. Yàc Je-su song ãt pơđìq pơđua mưng dlaìq dơnuh pơnõq drơi, Pitrai gui anong avih dơgrữq dlaìq dơnuh anàq mơnuĩh kơyua mưng Pitrai anĩt dôman anàq mơnuĩh, pioh ga Yàc Pô Lơngĩq tơleh dlaìq ga pơnõq drơi sì pơnõq drơi trôh jẽq sì Yàc Pô Lơngĩq. Yàc vơngãq Yàc Pô Lơngĩq dòq dolãp pơnõq drơi pioh ga pơnõq drơi thơu Yàc, anĩt dôman sì duh vruãq Pitrai.

Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm

Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm

Mathiơ 7:3; Jãng 14:6

Ơ adơi sơai sì ban mơyơu anĩt dôman, rài hadiuq drơh yơu kaya nao lơnang lơnai va trôh pãq kaya mơtai. Asơi asơi kung ngãq ga Yàc ôh siàp hatai. Pơnõq drơi ãn nao dơlãp jalàt Sa-tan va trôh pãq kaya ngãq dlaìq gãm gãm hadơi sì tũq tlàq rài. Yàc Je-su song ãt dleh dlàr sì mơtai pioh dõc pơnõq drơi tơviãq mưng kaya ngãq dlaìq nữn vloh mưng Pitrai song hadiuq wơq. Ganang mưng nữn, tũq nĩ Pitrai tơchơi ga pơnõq drơi trôh pãq jalàt hadiuq gãm gãm. Tũq nĩ mư, pơnõq drơi iơuq nao tui jalàt Yàc Je-su, nữn la jalàt kãn sì ganiãq. Lu bãc drơi ãt lòc dleh dlàr kãn dơmãn dơlãp rài hadiuq kung drơh yơu Da-ni-el sì 3 aràc mơnuĩh ban mơyơu ung. Yơu nữn jalàt Yàc Je-su laìq va trôh lơgar lơngĩq la anĩh ôh hũ kaya dleh dlàr kãn dơmãn tra, sa anĩh vãq kaya sơh sơr sì lơngai gãm gãm sì Yàc Pô Lơngĩq dòq pãq anĩh nữn, kơyua mưng Yàc Je-su song đơp: “Kơu la jalàt nao pơnuaĩq tơpãq sì kaya hadiuq, ôh mưng Kơu nữn ôh mơnuĩh halơi hũ trôh sì Ama.” Hlãq lơkơu jàq adơi sơai iơu lơkơu vẽq sì Yàc Je-su tũq nĩ mư, pioh Pitrai pơto ga pơnõq drơi thơu jalàt nao trôh sì Yàc Pô Lơngĩq.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach