Laq hmơq & hadiuq 2

Laq hmơq & hadiuq 2

Esquema: Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 419

Idioma: Roglai, Southern

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Law of God, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Translation

Guión de texto

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ

Ơ dơgrữq ung mòq adơi ai anĩt dômãn, hlãq sơh-sơr viãq hũ đơp dlài sì dơgrữq ung mòq adơi ai sa bãc tra wơq pơweh mưng video nĩ. Hlơu viãq hlãq lơkơu ganuar taniã, adơi ai song thơu Yàc Pô Lơngĩq la Pitao sì la Yàc tơpãq ring lơiq? Mơyah laìq ka ôh thơu nữn hlãq lơkơu rãqtơkàl ga ung mòq adơi ai hmỡq sì thơu mưng dơgrữq mơnuĩh song kanãl thơu mưng Pitrai. Dơgrữq pơnuaĩq rãqtơkàl sì adơi ai song hmỡq hadơi nĩ la dơgrữq vruãq song bôh viãq hũ wãq dơlãp Sơrãq Sơđah, la pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq. Lơkơu adơi ai iãq dơlãp sơrãq ia kanhìq la sơrãq dua, dơlãp tũq pơnõq drơi hmỡq video lơkơu kung iãq wơq vẽq rùp pơtui wơq dơlãp tũq pơnõq drơi hmỡq sãp mơnhĩ.

Rùp 1: Dua adơi sơai

Rùp 1: Dua adơi sơai

Sơrãq chơmrờp 25:21-34; 27:1-29

Dua adơi sơai dơlãp rùp nĩ ãn poh pơyòp sigơuq. sa la E-sau, E-sau la sa aràc mơnuĩh duah pơnah jãc khơh, dòq mơnuĩh dih la Ja-kôp la adơi lakơi E-sau, ãn rơchãc ngãq kaya bõc vơngĩ viãq nữn ôh va ga E-sau. Ja-kôp đơp sì E-sau sơai drơi laìq: “Hlơu viãq sơai pơvlơi vẽq ga hlãq ganuar anàq kachoa”. Ja-kôp ưng hũ ganuar pơtui dơlãp sàc, tui adãt adiã kaya ganuar pơtui la vrơi ga anàq lakơi kachoa. Bôh laìq E-sau la anàq lakơi kachoa yơu nữn ôh iãq màng trôh di ganuar anàq kachoa drơi, E-sau mĩn sơning di tũc drơi ãn lơpa nữn pơvlơi ganuar anàq kachoa ga Ja-kôp pioh pasơdua mãq kaya bõc. Ơ adơi sơai pơnuaĩq gatha Ja-kôp la hagĩq? Angãn Ja-kôp gatha la pagala, kơyua mưng kaya hatũc hatai Ja-kôp la pagala mơnuĩh tơmo, ôh dônữn ôh Ja-kôp dòq pagala ama drơi wơq.

Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp

Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp

Sơrãq chơmrờp 28:10-22

Mưng nữn E-sau mvai Ja-kôp ưng pamơtai Ja-kôp, nữn Ja-kôp tlàq sàc sì tơviãq nao, adơi sơai iãq vẽq dơlãp rùp nĩ, Ja-kôp pìq lơpơi sì bôh Yàc Pô Lơngĩq mưng pãq dlòc lơngĩq sigơuq sì mơnuĩh gơnrơh Pitrai ãn trôt: Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Ja-kôp: “Kơu ròq vrơi ga hã sì pơjeh pơtiàt hã hlồq tơnah nĩ,
dơgrữq vual-vơla pãq hlồq kơyua mưng hã nữn hũ lơngai, Kơu ròq dòq sigơuq sì anàq anĩh halơi anàq nao”. Adơi sơai thơu ô? Yàc Pô Lơngĩq thơu Ja-kôp la mơnuĩh pagala mơnuĩh nữn Pitrai anĩt sì ưng pasơdua rài haduiq Ja-kôp, mưng yơu nữn Yàc song vrơi ga Ja-kôp pơnuaĩq hẽ grữh siàp lơgeh viãq.

Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban

Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban

Sơrãq chơmrờp 28:10-22

Ja-kôp pơtui wơq pagala mơnuĩh tơmo yơu nữn kung hũ tũq kađòc mơnuĩh tơmo pagala wơq. Nữn vruãq ròq song tơviãq yơu nĩ: Hadơi sì tũq tơviãq tlàq sàc pioh pleh mưng sơai drơi la E-sau pamơtai, Ja-kôp trôh ngãq vruãq ga miãq angãn la La-ban. Ja-kôp kơyua mưng ưng khiãng sì anàq tơluôiq miãq angãn la Ra-chiel, nữn nhũ iơuq ngãq vruãq 7 thôt ga miãq nhũ drơh yơu sa kaya iơuq viyar pioh hũ ưng kamơi. Nữn hadơi nữn La-ban pagala Ja-kôp ngãq hayơu pioh ga Ja-kôp khiãng anàq kamơi kachoa hlơu kah. La-ban pơđar Ja-kôp ngãq vruãq ga drơi 7 thôt wơq yơu nữn jơc hũ khiãng sì Ra-chiel, hadơi nữn, Ja-kôp pagala wơq miãq drơi, la mãq avih dơgrữq anàq asỡq halơi siàp dơlãp tơpuôl anàq asỡq miãq. Sa harơi dih Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Ja-kôp Laìq: “Mai wơq vẽq pơlơi ung kõq hã”.

Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq

Sơrãq chơmrờp 32:1-32

Ja-kôp ưng mai wơq sàc nữn huaĩq pãp E-sau, mơnuĩh pagala mơnuĩh nữn tũq halơi kung hadiuq dơlãp kaya kaùq huaĩq di mơnuĩh sòqdrãq viyar wơq, ơ adơi sơai iơuq lơiq? Sa mơlãp dih dơlãp jalàt mai wơq pơlơi phuôt, dơvrôh dơvrah hũ sa aràc mơnuĩh trôh sì Ja-kôp vloh poh jơdrãq sì Ja-kôp luôiq mơlãp. Tãl trôh tũq jrang mơ-ờp mơnuĩh nữn gỡq joh tơlàc gah wẽq Ja-kôp, nữn Ja-kôp kanãl thơu la mơnuĩh nữn trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq. Nữn pơdơh ôh poh jơdrãq wơq tra sì ran lơkơu laìq: “Hlãq ròq ôh luơi ga ung nao ô, mơyah laìq ung ôh vrơi lơngai ga hlãq. Mơnuĩh nữn đơp sì Ja-kôp: “Tũq nĩ angãn hã ôh dòq la Ja-kôp wơq tra sì la Is-ra-el. Is-ra-el gatha la poh jơdrãq sì Yàc Pô Lơngĩq, Ja-kôp viãq la sa aràc mơnuĩh pagala mơnuĩh nữn ưng pasơdua rài hadiuq nữn iơuq ngãq lơdôh lơmuơn. Is-ra-el nữn la song tơviãq jơc lơngai,
hadơi nữn ung tơviãq jơc ama sa vual-vơla prong dôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq nữn la vual-vơla Ju-đa. Ơ adơi sơai, pơnõq drơi kung la mơnuĩh jơdrãq wơq jalàt athoa Yàc Pô Lơngĩq. Tũq pơnõq drơi pagala mơnuĩh tơmo yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song vrơi sa aràc mơnuĩh trôh pioh pasơdua pơnõq drơi, mơnuĩh nữn, Pitao nữn la Yàc Je-su Krist.

Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp

Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp

Sơrãq chơmrờp 37:1-11

Ja-kôp sì Yàc Pô Lơngĩq song pasơdua la Is-ra-el song hũ 12 aràc anàq lakơi. Anàq sì Ja-kôp anĩt dômãn viãq nữn la Jô-sep sì Ja-kôp vrơi ga Jô-sep sa vlah ao siàp mơkrơ, kaya nữn song ngãq ga dơgrữq aràc sơai hũ hatai mvai di Jô-sep. Sa mơlãp dih, Jô-sep pìq lơpơi vloh akhàt wơq kaya lơpơi ga dơgrữq mơnuĩh sơai laìq: “Lơkơu hmỡq vẽq kaya lơpơi hlãq song lơpơi, avih dơgrữq pơnõq drơi dòq sigơuq pãq hama pioh pơpòq pơdai nữn bôh dơgrữq pòq pơdai pơnõq sơai wit tòpdar pòq pơdai hlãq sì aguãl tơlơvàt”. Hmỡq yơu nữn, dơgrữq aràc sơai tơviãq nong. Yơu nữn iơuq lơiq kaya lơpơi nữn gatha laìq pơnõq sơai dôh tơlơvàt adơi drơi yơh? Mưng nữn, pơnõq nhũ mvai Jô-sep rlao wơq sì duah pơnuaĩq ngãq iah Jô-sep.

Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi

Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi

Sơrãq chơmrờp 37:12-36

Dơgrữq mơnuĩh sơai Jô-sep ãn dlãc avo pãq blàc rỡq, nữn Ja-kôp pơđar Jô-sep: “Anàq nao iãq vẽq dơgrữq sơai anàq sì tơpuôl avo yơu hayơu lơngai hela ôh”. Jô-sep pãc sãp sì nao, mưng di atah dơgrữq aràc sơai Jô-sep bôh Jô-sep, pơnõq nhũ song hũ kaya viyai gơnĩt la pamơtai Jô-sep, pơnõq nhũ wàq ao mơkrơ Jô-sep ãn chồq sì prah Jô-sep trôt pãq dơlãp vơngũn ia thô. Yơu nữn hũ sa aràc dơlãp dơgrữq mơnuĩh sơai Jô-sep đơp laìq: “Pơnõq drơi ròq hũ hajũc halàq hagĩq tũq pamơtai mơnuĩh adơi nĩ, va nhũ pơvlơi vẽq pioh ngãq mơnuĩh halôt, nữn hũ hajũc halàq ga pơnõq drơi”. Dơlãp tũq nữn hũ tơpuôl mơnuĩh kãq pơvlơi mơnuĩh ãn nao gãt, pơnõq nhũ pơvlơi Jô-sep sì katih la 20 tleh priãq. Pơtui nữn, pơnõq nhũ lũq ao Jô-sep mưng drah anàq ave vloh va mai vrơi ga ama la Ja-kôp. Ja-kôp đah laìq Jô-sep anàq lakơi drơi song kađòc anàq asỡq kaih pamơtai nữn sia chõq sì kaùq kayờp viãq.

Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc

Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc

Sơrãq chơmrờp 37:12-36

Tơpuôl mơnuĩh kãq pơvlơi va Jô-sep nao sì pơvlơi Jô-sep dơlãp lơgar E-jip-tơ, nữn hadơi Jô-sep tơviãq jơc mơnuĩh halôt ga sa aràc mơnuĩh angãn la Phô-ti-pha. Sì tũq nữn Jô-sep la sa aràc mơnuĩh dãm siàp sì mơkrơ lakơi, sơdiuq Phô-ti-pha anĩt Jô-sep yơu nữn nhũ duah pơnẽq mãq Jô-sep đĩh dòq sì nhũ, Jô-sep thơu yơu nữn la sỗq dlaìq nữn kamalah sì đuaĩq nữn sơdiuq Phô-ti-pha mãq hũ khãt ao Jô-sep, pơrlỡq wơq nhũ va pơnuaĩq pơthơu ga pơsàc nhũ laìq Jô-sep sơmưng ngãq iah nhũ, kơyua mưng nữn phô-ti pha mãq Jô-sep va krỡq tơmã sàc jam.

Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam

Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam

Sơrãq chơmrờp 39:20-40:23

Mưng Yàc Pô Lơngĩq dòq sigơuq sì Jô-sep dơlãp tũq Jô-sep dòq dơlãp sàc jam, yơu nữn ôh hadup suơi Jô-sep hũ pơjao ganuar vruãq mơnuĩh apãt sàc jam, Tũq nữn, mơnuĩh pô apãt akõq pồq kaya mơnhũm sì pô apãt akõq kaya ngãq bẽn dôh vruãq ga pitao kung dòq dơlãp sàc jam nữn. Sa harơi dih, dua aràc pơnõq nhũ pìq lơpơi. Jô-sep đơp sì pơnõq nhũ laìq: “Yàc Pô Lơngĩq thơu avih dơgrữq kaya lơpơi, lơkơu vrơi ga hlãq thơu kaya lơpơi”. Mơnuĩh pô apãt akõq pồq kaya mơnhũm đơp laìq: “Dơlãp kaya lơpơi, kơu bôh sa phuôt nho hũ tlơu that, kơu pẽq voh nho chơpãq mãq ia tơmã li vloh pioh pồq ga pitao”. Jô-sep đơp pơnuaĩq gatha kaya lơpơi laìq: “Dơlãp tlơu harơi pitao ròq paralao ga pô tơviãq mưng sàc jam sì pơdỡc wơq ganuar vruãq ga pô”. Mơnuĩh pô apãt akõq kaya ngãq bẽn kung akhàt kaya lơpơi drơi ga Jô-sep hmỡq wơq, kaya lơpơi nữn laìq hũ gatha la: “Tlơu harơi tra pô ganuar ròq ãt pamơtai”. Iơuq viãq yơu nữn, tlơu harơi hadơi mơnuĩh ganuar apãt akõq pồq kaya mơnhũm hũ paralao dòq mơnuĩh ganuar dĩh ãt kađòc pamơtai iơuq viãq yơu pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq song ràc tơviãq ga Jô-sep. Hadơi nữn, Jô-sep kung gãm dòq wơq dơlãp sàc jam rlao dua thôt.

Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ

Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ

Sơrãq chơmrờp 39:20-40:23

Pơtui nữn, pitao E-jip-tơ hũ sa kaya lơpơi, nhũ bôh tơjuh drơi lơmo lơmãq dòq pãq gah kròc,
tơjuh drơi lơmo lơwàc mưng gah ala kròc tơgùq nao luôt tơjuh drơi lơmo lơmãq, ôh aràc asơi akhàt tơviãq jơc pơnuaĩq gatha kaya lơpơi nữn. Tũq nữn mơnuĩh pô apãt akõq pồq kaya mơnhũm pathơu ga pitao mưng Jô-sep, pitao pơđar nao jàq Jô-sep mưng sàc jam. Jô-sep akhàt ga pitao thơu pơnuaĩq gatha kaya lơpơi laìq: “Yàc Pô Lơngĩq akhàt ga pitao thơu vruãq Pitrai ròq ngãq, laìq dơlãp E-jip-tơ ròq hũ tơjuh thôt iơuq vlàt yuãq, pơtui nữn la tơjuh thôt ờq lơpa”. Pitao kanãl thơu ganuar chơnuãq Yàc Pô Lơngĩq dòq sigơuq sì Jô-sep nữn jơc vrơi Jô-sep ngãq mơnuĩh apãt akõq lơgar E-jip-tơ. Ơ adơi sơai, Yàc Pô Lơngĩq song angui dơgrữq kaya loc sì Jô-sep song ãt pioh pơto Jô-sep dơlãp ganuar vruãq prõc màc sì Yàc Pô Lơngĩq song rơchãc lơih ga Jô-sep ròq trôh.

Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ

Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ

Sơrãq chơmrờp 41:47-42:28

Viãq yơu nữn, dơgrữq vruãq song patơviãq iơuq yơu pơnuaĩq sì Jô-sep song ganang Yàc Pô Lơngĩq pioh akhàt tơviãq kaya lơpơi pitao E-jip-tơ. Tơjuh thôt iơuq vlàt yuãq Jô-sep pioh vũq kaya bõc dơlãp adũq pioh kaya, pioh tũq tơjuh thôt ờq lơpa trôh Jô-sep va pơvlơi wơq ga vual-vơla. Dơlãp tũq nữn, pơlơi Ka-na-an kung pãp kaya ờq lơpa nữn jơc saplôh aràc sơai Jô-sep song nao trôh E-jip-tơ pioh duah vlơi kaya bõc. Pơnõq nhũ ôh thơu mơnuĩh apãt akõq tũq nữn la Jô-sep yơu nữn Jô-sep laìq thơu kanãl pơnõq nhũ. Jô-sep mãq dlaìq dơgrữq sơai drơi la mơnuĩh nao diòq iãq vloh mãq jam pơnõq nhũ tlơu harơi. Hadơi nữn, Jô-sep đơp sì pơnõq nhũ laìq: “Pioh ga dơgrữq pơnuaĩq pơnõq hã la viãq nữn va vẽq adơi lakơi tơluôiq ga kơu”. Jô-sep krỡq wơq sa aràc mơnuĩh sơai pãq sàc jam luơi ga dơgrữq mơnuĩh tơmo va kaya bõc mai wơq sàc.

Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi

Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi

Sơrãq chơmrờp 43:1-45:27

Dơgrữq mơnuĩh sơai Jô-sep huaĩq mai wơq pãq lơgar E-ji-tơ yơu nữn ôh hadup suơi tra pơnõq nhũ ròq jơkhãq chàc kaya bõc vơtãl wơq. Kơyua mưng nữn, pơnõq nhũ va adơi lakơi tơluôiq drơi la ben-ja-min trôh pãp Jô-sep. Jô-sep kung kaôh vrơi ga dơgrữq adơi sơai thơu drơi la asơi, nhũ vrơi kaya bõc sì pơđar vũh priãq dơlãp nữn, song vloh pơđar mơnuĩh halôt mãq dlaìq dơgrữq adơi sơai drơi la mơnuĩh tlẽq. dơgrữq aràc sơai ran lơkơu Jô-sep anĩt anar di pơnõq nhũ, drỡh yơu dơgrữq pòq pơdai dơlãp kaya lơpơi Jô-sep mưng thrơi. Jô-sep ôh pơdơuq jơc wơq tra, nhũ kwoar Ben-ja-min sì akhàt laìq: “Ơ dơgrữq sơai hlãq la Jô-sep, mơnuĩh adơi sì dơgrữq sơai song pơvlơi hlơu thrơi”. Dơgrữq aràc sơai mai sàc akhàt ga ama la Ja-kôp hmỡq laìq: “Jô-sep gãm dòq hadiuq sì la mơnuĩh pô apãt akõq lơgar E-jip-tơ.”

Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ

Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ

Sơrãq chơmrờp 45:28-50:26

Ja-kôp tũq nữn song taha, Ja-kôp va avih sàc anĩh sì kaya mơna drơi nao hadiuq dơlãp lơgar E-jip-tơ, sơh sơr viãq dơlãp tũq song pãp wơq Jô-sep la anàq lakơi anĩt dômãn drơi. Ja-kôp chẽq tơngãn pãq dlòc akõq dua aràc anàq lakơi Jô-sep sì vrơi lơngai, nữn pơnõq nhũ tơviãq jơc dơgrữq mơnuĩh apãt akõq jãc khỡh di khrãh gah vual-vơla Ju-đa hadơi nĩ. Ja-kôp tlàq rài dơlãp E-jip-tơ dơlãp tũq dlong thôt, nữn dơgrữq mơnuĩh sơai Jô-sep kaùq huaĩq mưng kaya ngãq ôh iơuq sì Jô-sep hlơu thrơi. Jô-sep đơp laìq: “Pơnõq sơai juơi huaĩq, pơnõq sơai dràq kaya iãh mơsãc pioh palơhiãq hlãq, sì laìq Yàc Pô Lơngĩq ngãq ga kaya nữn tơviãq jơc kaya hajũc halàq pioh dõc hadiuq lu mơnuĩh”. Jô-sep tơviãq jơc sa aràc mơnuĩh siàp lơgeh prõc màc mưng thơu ngãq tui pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq, vơngãq Yàc Pô Lơngĩq dòq sigơuq sì Jô-sep sì dơgrữq vruãq Jô-sep ngãq. Ơ adơi sơai anĩt dômãn, adơi sơai kung thơu Yàc Pô Lơngĩq gãm hadiuq Jô-sep hũ, Pitrai kung hũ kaya phuôt inã ga rài hadiuq dơgrữq adơi sơai. Adơi sơai kung iơuq ngãq tui pơnuaĩq Pitrai sì ngãq sơdah angãn Pitrai, tui gơjãp di Pitrai. Ơ adơi sơai, hũ sa Pitao pãq dlòc lơngĩq prõc màc rlao Jô-sep, angãn Pitrai la Yàc Je-su Krist, mơnuĩh iãh mơsãc song pamơtai Pitrai yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song ngãq ga kaya iãh mơsãc nữn tơviãq jơc kaya hajũc halàq ga pơnõq drơi. Yàc Je-su song hadiuq wơq mưng mơnuĩh mơtai pioh tũq nĩ Yàc Pô Lơngĩq ròq tơleh dlaìq ga pơnõq drơi, sì avih dơgrữq kaya pơnõq drơi ngãq ôh iơuq ga adơi sơai drơi, Pitrai ròq dõc pơtlah pơnõq drơi tlah mưng kaya ngãq dlaìq kaya mơtai gãm gãm.
Ơ adơi sơai, tũq nĩ hlãq ròq rãq tơkàl ga adơi sơai mưng sa aràc mơnuĩh angãn la Môi-se. ung song dõc suãq vual-vơla drơi tlah mưng kaya ngãq halôt, ung ròq dui va pơnõq drơi trôh sì Pitao ròq dõc suãq anàq mơnuĩh tlah mưng halôt Sa-tan.

Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se

Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se

Sơrãq Tơviãq 2:1-10

Môi-se la mơnuĩh Ju-đa, song hũ đeh dơlãp lơgar E-jip-tơ 300 thôt hadơi rai Jô-sep. tũq nữn pitao E-jip-tơ pơgùq pơẽp vual-vơla Ju-đa iơuq ngãq vruãq dleh dlàr yơu halôt mơnãq, sì vơtãl wơq tra pitao pađar ga mòq buai pamơtai avih dơgrữq anàq tìt mơnuĩh Ju-đa vơrhơu đeh. Dơlãp tũq Môi se song đeh ami nhũ va pơdơuq. Mòq vũh Môi-se dơlãp vai sì pơdơuq dơlãp buôr pơrvo di khrah kròc, sơai kamơi Môi-se angãn la Mi-ri-am dòq jẽq pãq đỡn pioh krãq diò iãq. Anàq kamơi Pha-ra-ôn mơnơi pãq kròc nữn bôh vai nữn, dơlãp vai nữn hũ anàq tìt, nhũ ngãq gơnĩt va Môi-se ngãq anàq ròc, mưng nữn Môi-se prõc tơgùq dơlãp sàc gơlãng Pha-ra-ôn sì mơgru rài hadiuq mơnuĩh E-jip-tơ.

Rùp 14: Môi-se sì buôr duơi

Rùp 14: Môi-se sì buôr duơi

Sơrãq Tơviãq 2:11-4:17

Hũ sa harơi dĩh, Môi-se bôh sa aràc mơnuĩh E-jip-tơ poh sa aràc mơnuĩh halôt mơnãq Ju-đa, kơyua mưng ưng dõc đơ mơnuĩh gơuq pơlơi drơi nữn Môi-se song pamơtai mơnuĩh E-jip-tơ. Kơyua mưng nữn Môi-se đuaĩq dơuq mưng di pitao, Môi-se hadiuq 40 thôt dơlãp blàc soa angãn la Si-nai. Sa harơi nữn, dơlãp tũq Môi-se ãn dlãc avo tahmã drơi, nhũ bôh sa kaya chrĩh-làq pãq buôr druơi apôi khu ôh vơdãp. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Môi-se mưng dơlãp buôr duơi laìq: “Kơu song bôh kaya dleh-dlàr vual vơla Kơu hũ, Kơu pơđar hã nao trôh sì pitao E-jip-tơ pioh va vual-vơla Kơu tơviãq mưng lơgar nữn”.

Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao

Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao

Sơrãq Tơviãq 3:11-10:29

Bôh laìq Môi-se gãm dòq huaĩq yơu nữn mưng tui ganang di Yàc Pô Lơngĩq pioh mai wơq pãp lơgar E-jip-tơ. Sơai nhũ angãn la A-rôn nao sigơuq, pơnõq nhũ đơp sì pitao laìq: Ơ pitao, Yàc Pô Lơngĩq vual vơla Ju-đa đơp laìq luơi vẽq ga vual vơla Pitrai nao”.
Pitao đơp laìq: “Kơu ôh thơu Yàc Pô Lơngĩq halơi ôh, kung ôh luơi ga vual vơla Ju-đa nao halơi ôh”. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Môi-se: “Pơđar vẽq A-rôn mãq gaiquẽt hã sì prãh pãq anãq mơta pitao, nhũ ròq tơviãq jơc anàq ala”. A-rôn pãc sãp sì ngãq tui, pitao bôh ganuar chơnuãq Yàc Pô Lơngĩq yơu nữn kung ôh ưng luơi ga vual vơla Ju-đa nao. Mưng nữn, Yàc Pô Lơngĩq song ngãq lu nữm chrĩh làq jơdrãq sì vual vơla E-jip-tơ. Pitrai ngãq ia tơviãq jơc drah ngãq ga pơnõq nhũ ôh hũ ia mơnhũm. Pitrai ngãq kaya ruãq sơkìq; yơu keuq, ruai, jơmũq, katoc sì hajàt patơu pơtrôt pãq lơgar E-jip-tơ. Anàq asỡq lơvũh mơtai sì vual-vơla pãp kaya ruãq sơkìq nữn pitao kung gãm dòq khãc hatai ôh luơi ga vual-vơla tơviãq nao.

Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai

Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai

Sơrãq Tơviãq 12:1-1:36

Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Môi-se sa bãc tra laìq: “Pơđar vẽq vual-vơla Ju-đa thơu dơgrữq sàc anĩh iơuq pamơtai sa drơi avo, vloh mãq drah lỗq di sơvòq bãc. Kơu ròq nao gãt lơgar E-jip-tơ sì pamơtai avih dơgrữq anàq lakơi kachoa mơnuĩh E-jip-tơ. Nữn dơlãp tũq iãq bôh drah, Kơu ròq gãt tơpa ôh pamơtai pơnõq hã”. Yàc Pô Lơngĩq ngãq iơuq yơu pơnuaĩq Pitrai đơp. Dơgrữq anàq lakơi kachoa mơnuĩh E-jip-tơ kađòc pamơtai. Yơu nữn ôh hũ sa aràc anàq lakơi kachoa halơi mơnuĩh Ju-đa kađòc pamơtai. Hadơi nữn, pitao pơđar mơnuĩh nao jàq Môi-se trôh sì đơp laìq; nao vẽq, hã sì vual-vơla hã tơviãq vẽq mưng lơgar kơu sơmar sơmar. Nao vẽq kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq pơnõq hã, nao, nao sơmar vẽq.

Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq

Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq

Sơrãq Tơviãq 13:17-14:31

Môi-se va vual-vơla Ju-đa tơviãq mưng lơgar E-jip-tơ, Yàc Pô Lơngĩq nao hlơu pơnõq nhũ dơlãp huãl sì gỡc apôi. Yơu nữn vual-vơla E-jip-tơ nong viãq kơyua mưng ôh dòq sa aràc asơi ngãq halôt ga pơnõq nhũ, nữn pitao sì tơpuôl ling E-jip-tơ sơmar đuaĩq tui mãq vual-vơla Ju-đa mai wơq. Tũq nữn, vual-vơla Ju-đa nao trôh tơsìq mơriãq sì pơnõq nhũ ôh gãt tơpa tơsìq jơc, dơlãp tũq nữn tơpuôl ling E-jip-tơ ãn pơgui tui pãq hadơi pơnõq nhũ, vual-vơla Ju-đa ôh pleh di kaya mơtai jơc, yơu nữn Môi-se đơp sì pơnõq nhũ laìq:
“Pơnõq hã juơi huaĩq, pơnõq hã ròq bôh Yàc Pô Lơngĩq ngãq vruãq pioh dõc pơnõq hã”. Vloh Yàc Pô Lơngĩq pơh sa jalàt gãt tơpa tơsìq, vual-vơla nao tơpa tơsìq yơu nao pãq dlòc hlồq thô, bôh yơu nữn tơpuôl ling E-jip-tơ ran pơgui tui mưng hadơi, sì ia song gãp wơq pơnõq nhũ, avih dơgrữq tơpuôl ling E-jip-tơ mơtai krãp sì vual-vơla Ju-đa hũ Yàc dõc pơtlah.

Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah

Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah

Sơrãq Tơviãq 16:1-17:7

Môi-se va vual-vơla tơmã dơlãp blàc choah, pơnõq nhũ ôh tãl kaya bõc yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq vrơi kaya bõc ga pơnõq nhũ, dơgrữq mơ-ờp hũ dơgrữq tleh bẽn yơu bẽn kapũc pabôh tơviãq pãq dlòc hlồq, vual-vơla angãn nữn la Ma-na, tlãp trôh, Yàc Pô Lơngĩq vrơi tơpuôl chĩp kagùq ga dơgrữq mơnuĩh bõc. Tũq ôh hũ ia, Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Môi-se laìq: “Mãq vẽq gaiquẽt sì poh pãq patơu, ia ròq tơviãq mưng nữn vloh vrơi ga vual-vơla mơnhũm”. Yơu nữn dơlãp 40 thôt Yàc Pô Lơngĩq ròc chiãp vual-vơla Ju-đa dòq dơlãp blàc choah.

Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq

Sơrãq Tơviãq 16:1-17:7

Vual-vơla Ju-đa nao trôh pãq chỡq angãn la Si-nai. Yàc Pô Lơngĩq pabôh tơviãq pãq dlòc chỡq vãq galiã liãq chrơnàq, huãl sì apôi, Pitrai đơp sì Môi-se Laìq: “Kơu la Yàc Pô Lơngĩq pơnõq hã nữn juơi hũ dơgrữq yàc tơmo, juơi kùq akõq di dơgrữq rồp-ràc sì kakôh tơlơvàt pơnõq nhũ, juơi mãq angãn Kơu sì ngãq mơin, sơdơr vẽq harơi tơjuh pioh ngãq jơc harơi sơdah, dôh huaĩq di ami ama, juơi sỗq dlaìq pamơtai mơnuĩh, juơi sỗq dlaìq arih-athãm, juơi tlẽq sơwah, juơi ngãq chưng lor, juơi ham kaya mơnã mơnuĩh tơmo”. Hadơi nữn Yàc Pô Lơngĩq wãq dơgrữq kaya voh va, pa angãn la saplôh kaya pơđar va dơlãp plàq patơu sì Môi-se mưng dlòc chỡq va plàq patơu nữn trôt ga vual-vơla.

Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale

Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale

Sơrãq Tơviãq 21:4-9, Akhàt wơq 18:18

Vual-vơla suãq yua mưng kaya bõc sì Yàc Pô Lơngĩq song vrơi ga pơnõq nhũ, Yàc Pô Lơngĩq ngãq dlaìq pơnõq nhũ la vrơi sa drơi ala mơsãc, lu mơnuĩh mơtai mưng anàq ala kẽq.
vual-vơla iơu lơkơu Môi-se dõc đơ, Môi-se song iơu lơkơu ala ga pơnõq nhũ nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Môi-se laìq: “Ngãq vẽq sa drơi ala sì chẽq nhũ dlòc bẽq ale, mơnuĩh halơi kađòc ala kẽq iãq vẽq pãq nữn nữn ròq hadiuq”. Iơuq yơu pơnuaĩq, Môi-se ngãq sa drơi ala mưng kasuan sì mơnuĩh halơi iãq di nhũ nữn hũ dõc pơtlah. Môi-se la ganuar huar prong prõc Yàc Pô Lơngĩq vrơi ga vual-vơla Ju-đa, dơlãp 40 thôt ung song va vual-vơla nao dơlãp blàc choah. Hlơu tũq Môi-se tlàq rài Yàc Pô Lơngĩq đơp sì nhũ: “Kơu ròq pơđar sa Pitao ganuar huar tơmo yơu hã trôh di khrah vual-vơla Ju-đa, mơnuĩh nữn ròq vrơi ga vual-vơla thơu dơgrữq kaya Kơu pơto akhàt”.

Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla

Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla

Jãng 6:1-58

Lu thôt nao gãt vual-vơla Ju-đa miẽt iãq chàc sa Pitao ganuar huar tơmo drơh yơu Môi-se. luôiq hadơi nữn Yàc Je-su song trôh, Pitrai song hũ đeh tơviãq dơlãp hlồq tơnah mơnuĩh Ju-đa, Pitrai pơto vual-vơla mưng Yàc Pô Lơngĩq yơu Môi-se song ngãq. Vual-vơla nao pãq anĩh soa lĩt pioh hmỡq Pitrai pơto akhàt, pơnõq nhũ lơpa sì ôh hũ kaya bõc, tũq nữn hũ sa aràc adơi tìt hũ lơmã voh bẽn sì dua drơi akàt, Yàc Je-su mãq bẽn sì akàt vloh in jơmĩn Yàc Pô Lơngĩq. Hadơi nữn Pitrai pampha ga dơgrữq aràc, rlao di lơmã rơvơu mơnuĩh hũ mơta pãq đỡn hũ bõc mơnhũm vãq tãl. Vual-vơla đơp laìq nĩ viãq la mơnuĩh ganuar huar, Yàc Je-su đơp sì pơnõq nhũ: “Kơu la bẽn kaya hadiuq mơnuĩh halơi trôh sì Kơu ròq ôh tũq halơi lơpa, mơnuĩh halơi pãc tui Kơu nữn ôh mơhao”.

Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se

Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se

Lu-ka 9:28-36

Môi-se sì E-li dua aràc nữn la mơnuĩh ganuar huar Yàc Pô Lơngĩq, pơnõq nhũ hadiuq suơi viãq hlơu sì tũq Yàc Je-su trôh dun kơyua nĩ. Sì laìq yơu nữn hũ sa harơi dĩh, pơnõq nhũ pơbôh tơviãq sì Yàc Je-su pãq chỡq, avih tlơu aràc sơdah kachràq yơu galiã liãq. Yàc Je-su thơu Pitrai ròq mơtai, Pitrai đơp dlài sì Môi-se sigơuq sì E-li mưng kaya mơtai jẽq trôh Pitrai hũ, kung hũ tlơu aràc mơnuĩh mơgru Yàc Je-su hmỡq pơnõq Pitrai đơp dlài sigơuq, tũq nữn mư hũ pũc hual chãc vơvãc,
sì hũ pơnuaĩq mưng dơlãp hual đơp laìq: “Nĩ la anàq anĩt dômãn Kơu hũ, hmỡq vẽq nhũ”. Tũq sãp đơp pơdơh, tlơu aràc mơnuĩh mơgru bôh mĩn Yàc Je-su soh.

Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi

Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi

Jãng 3:14-16

Vual-vơla Ju-đa kamlah Yàc Je-su sì pamơtai Pitrai. Dơgrữq mơnuĩh ling pỡc Pitrai pãq kơyơu chơkãl, pơnõq nhũ kung pỡc dua aràc mơnuĩh tơmo sigơuq sì Yàc Je-su. Dua aràc mơnuĩh nữn la mơnuĩh tlẽq sơwah sì mơnuĩh pamơtai mơnuĩh, nữn Yàc Je-su ôh tũq halơi sỗq kaya voh va Yàc Pô Lơngĩq sa kaya kung ôh. Pơnõq drơi đan mang ãt Yàc Pô Lơngĩq ngãq dlaìq mơtai gãm gãm, kaya mơtai gãm gãm nĩ krơi sì kaya mơtai rồpphàp kơyua mưng sơrãq sơđah song đơp dơgrữq aràc mơnuĩh nữn ròq mơtai vơnah rồpphàp sa bãc, vloh ròq ãt kaya charnã Yàc Pô Lơngĩq. Bôh laìq yơu nữn, Yàc Pô Lơngĩq gãm anĩt dômãn dơgrữq mơnuĩh, Pitrai ôh ưng pơnõq drơi kađòc lơhiãq thit gãm gãm, yơu nữn Pitrai pơđar Yàc Je-su, Anàq sa Pitrai hũ gui anong ala kaya ngãq dlaìq pơnõq drơi. Mơyah laìq dơlãp rài Môi-se drah dơgrữq anàq avo ãt mơtai hũ pơuãq pãq sơvòq bãc pioh dõc vual-vơla Ju-đa yơu hayơu, nữn avo Yàc Pô Lơngĩq song mơtai yơu kaya pioh ãt mơtai ga pơnõq drơi harơi nĩ, drah Pitrai la kaya dơvũh dlaìq ga pơnõq drơi, avih aràc asơi iãq di Yàc Je-su nữn hũ dõc, Sơrãq Sơđah song wãq laìq: “Yao thrơi Môi-se ateh anàq ala ngãq mưng kasuan yơu hayơu nữn Anàq Mơnuĩh kung iơuq kađòc ateh yơu nữn. pioh ga dơgrữq aràc asơi pãc tui di Pitrai nữn hũ kaya hadiuq gãm gãm.

Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq

Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq

Vruãq 1:6-11

Atơu mơtai Yàc Je-su song hũ va vũh dơlãp vơnẽq, yơu nữn tlơu harơi Yàc Je-su hadiuq wơq, hũ lu mơnuĩh song đơp dlài sì Pitrai, 40 harơi hadơi nữn, avih dơgrữq mơnuĩh mơgru song bôh Yàc Je-su đìq dlòc lơngĩq. Yơu adơi sơai song bôh dơlãp rùp nĩ, Yàc Je-su gãm ãn dòq hadiuq dơlãp harơi nĩ. Lơkơu sơdơr wơq vẽq Môi-se la mơnuĩh apãt akõq prõc màc, la mơnuĩh ganuar Yàc Pô Lơngĩq, nữn Yàc Je-su la Anàq Yàc Pô Lơngĩq, Pitrai prõc màc rlao sì Môi-se, Môi-se song va vual-vơla Ju-đa tơpa tơsìq mơriãq sì pơnõq nhũ hũ dõc.
yơu nữn Yàc Je-su song trôh sì dõc dơgrữq mơnuĩh nao tui Pitrai, pioh ga sa harơi ôh atah nữn Yàc Je-su ròq mai wơq iơuq yơu kaya Pitrai song đìq lơngĩq, Pitrai ròq tôq ròq dơgrữq mơnuĩh halơi pãc tui Pitrai pioh dòq sigơuq sì Pitrai pãq dlòc lơngĩq. Ơ adơi sơai anĩt dômãn hlãq hũ, adơi sơai gãm pơgãm sơgãm pioh nao sì Yàc Je-su ô yơh? Kơyua mưng Pitrai kung ròq mai wơq harơi nĩ, tũq nĩ mư. Pãc tui vẽq Yàc Je-su krist nữn adơi sơai ròq hũ dõc, nĩ la pơnuaĩq chãc gơnĩt song hũ wãq dơlãp Sơrãq Sơđah.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach