Lebelela, Theetša O Phele Puku 8

Lebelela, Theetša O Phele Puku 8

Esquema: The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 425

Idioma: Northern Sotho

Tema: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Matseno

Matseno

Madume (lekae bagwera).

Ke rata go le tsebiša ka ga Moya mokgethwa wa Modimo yo a phelago. Ge o theeletša "cassette", lebelela diswantšho gare ga puku ye "purple". Ge o e kwa sikinale (SIKINALE) fetela letlaleng le le latelago.

Seswantšho 1: Jesu O Boela Legodimong

Seswantšho 1: Jesu O Boela Legodimong

Ditiro 1:1-11

Lebelela seswantšhong. Morena Jesu o rotogela legodimong ka leru. Barutiwa ba Gagwe ba mo lebeletše. Jesu ka nnete ke Modimo, gomme o tšwile legodimong, a tla lefaseng nywaga e ka ka bong mengwagae 2000 ye e fetilego.

Jesu o belegwe ke kgarebe ye e bego e bitšwa Maria, Motseng ya go bitšwa Bethlehema.

Jesu o ile a ba motho, gore a bontšhe bo Modimo. Batho ba be ba nyamišitše Modimo ka ditsela tša bona tše dimpe. Ba dirile dibe. Moputso wa sebe ke lehu, le go arogana le Modimo. Empa Modimo o rata batho bohle. Ga a rate ba e ya 'diheleng' (Tulo ya kotlo ka Modimo). Ka go o Jesu o tlile go rwala kotlo bakeng sa dibe tša rena. Kotlo yeo e be e le lehu. Batho bakgopo ba dirite gore Jesu a bolawe, ka go mmapola koteng ya sefapano. Batho ba bantši ba mmone a ie gona moo sefapanong.

Empa ba bantši ba balatedi ba Gagwe ba mmone ka morago ga ge a tsogile lebitleng gomme a ba botša, "Le tla hwetša maatla ge Moyamokgethwa o theogela go lena gomme le tla botša batho ka Nna."

Se se ra gore balatedi ba Gagwe ba swanetše go ya lefaseng lohle ba botša batho bohle ka ga Gagwe.

Ge ba a ba fe malao woo, Jesu o ile a nyologela ka leru, bjalo ka ge o bona seswantšhong.

Ka tšatši le lengwe Jesu o tla boya lefaseng ka mokgwa wo a rotogetšego ka gona legodimong.

Bjalo batho bohle bao ba dumelago go Morena Jesu gomme ba (boloka melao ya Gagwe) ba mo hlompha ba na le mpho ya Modimo ya bophelo bjo bo sa felego.

Seswantsho 2: Moyamokgethwa O Tla Ka Mollo

Seswantsho 2: Moyamokgethwa O Tla Ka Mollo

Ditiro 2:1-12

O a gopola gore Jesu o tshepišitše barutiwa ba Gagwe gore o tia ba romela Moya wa Gagwe O Mokgethwa (balatedi ba kgauswi). Ka pejana ka morago ga thotogelo ya Jesu, Barutiwa ba Gagwe ba ile ba dumelelana go kopana ngwakong go yo rapela.

Gomme MoyaMokgethwa wa Modimo, o ile wa theogela go bona. Ka bjako go ile gwa kwala modumo go tšwa legodimong, bjalo ka moya wo tšutiong. Gomme batho ba bona seo e kego maleme a mollo. Maleme a mollo a mantši a dikgabo tša mollo tša dula godimo ga yo mongwe le yo mongwe wa badumedi.

Ba ile ba tlatšwa ka Moyamokgethwa wa Modimo, ba thoma go bolela ka maleme a šele Mehlolo ya Modimo. Jesu ka nako tšohle O dira tšeo A di tshepišago, gobane Jesu O rometše Moya wa Gagwe O mokgethwa go bohle bao ba Mohlomphago le go Mo dumela.

Seswantšho 3: Petrose O Rerela Batho

Seswantšho 3: Petrose O Rerela Batho

Ditiro 2:14-41

Moya mokgethwa wa Modimo wa tla go barutiwa baJesu Jerusalema, nageng ya baJuda.

Nakong yeo go be go na le baJuda ba bantši Jerusalema, go tšwa mafelong o fapafapanego, bjalo ka ge o bona seswantšhong se.

Ba be ba bolela ka moleme fapafapanego, a montši. Moyamokgethwa o thušitše barutiwa baJesu go bolela ka maleme a mantši, gore batho ba kgone go kwa le go kwešiša molaetša ka ga Morena Jesu.

Empa batho ba bangwe ba ile ba nagana gore balatedi ba Jesu ba tagilwe ke beine, ka go yo mongwe wa baApostola wa go bitšwa Petro, se o ile a Mela le baApostola ba bangwe ba lesome tee. A bolela mo lekgotleng are: "Aowa, batho ba ga ba tagwa." Bontši bja batho bo ile ba dumela seo Petro a bego a se bolela.

Ba ile ba kolobetšwa. Ele sešupo sa go hlatswiwaga dibe. Le bona ba amogela Moya Mokgethwa, ba thoma go latela tsela ya Jesu.

Seswantšho 4: Phuthego (Kereke) Ya Mathomo Ya Bokriste

Seswantšho 4: Phuthego (Kereke) Ya Mathomo Ya Bokriste

Bona 1 Bakorente 11; Ditiro 2:42-47

Batho ba bantši Jerusalema ba tshepa Jesu, ba thoma go ba balatedi ba Gagwe. Batho bao ba amogetšego moyamokgethwa wa Modimo, ba fela ba kopana bjalo ka lelapa le legolo, gomme se e bile mathomo a kereke ya boKriste. Ka morago ba ile ba bitšwa baKriste. Ba abelana dilo tša bona, ba hlokomelana.

Tšatši le lengwe le le lengwe ba ya ntlong ya Modimo ye kgolo Jerusalema, ya go bitšwa tempele. Moo ba be ba rapela le go tumiša Modimo gammogo.

BaApostola ba ba ruta gotšwa lentšung la Modimo. BaKriste le bona ba hlakana malapeng a bona, go ngwathelang dijo.

Ka nako tše dintši ba ngwathantšha le go ja senkgwa, ba bile nwa le seno sa morara lebakeng le bohlokwa la sejo, sa go bitšwa selalelo sa Morena.

Jesu o laetše barutiwa ba Gagwe go dira bjalo. Gobane bošegong bjo bongwe pele Jesu a tla bapolwa, O ile a ja le barutiwa ba Gagwe gomme ge a lebogile. A tšea senkgwa a se ngwatha, a fa barutiwa ba Gagwe senkwa, e be e le pontsho (segopotšo) sa gore mmele wa Jesu o robagantšhitšwe ka baka la bona sefapanong. Ka mokgwa wo bjalo, Jesu le yena O ile a tšea le senwelo sabeine, a fa barutiwa ba Gagwe gore ba nwe. Seno se be se swanetše go ba gopotša ka madi a Gagwe ao a be go a swanetše go tshologa ka baka la bona sefapanong. Jesu a ba laela go dira se, go re ba Mo gopole.

Ka go o mang le mang yo a tshepago le go hlompha Morena Jesu Kriste o swanetše go boloka selalelo sa Morena gobane lentšu la Modimo le re: "Ge le eja senkgwa se le enwa senwelo se le kwalagatše lehu la Morena go fihlela A etla (1 Bakorente 11:26).

Seswantšho 5: Segole Sa Go Kgopela Se a Fodišwa

Seswantšho 5: Segole Sa Go Kgopela Se a Fodišwa

Ditiro 3:1 - 4:4

Tšatši le lengwe Petrose le Johana ba ile ba ya ntlong ya Modimo go rapela.

Mokgopedi o be a dutše mojako. O be a golofetše go tšwa tswalong a sa kgone go sepela. O ile a kgopela Petrose le Johana tšhelete.

Empa Petro a re go Yena, "Silvere le gauta (tšhelete) ga ke nayo, empa seo ke nago le sona ke a go fa. Ka leina la Jesu wa Nazaretha, sepela."

Gomme Petro a mo swara ke letsogo la go ja, a mo thuša go ema. Ka bjako maoto a gagwe le mesifan ya thoma go tia. A tsena ka kerekeng le Petro le Johana. O be a sepela a fofafofa a tumiša Modimo. E be e se Petrose yo a mo fodišitšego. Tumelo go Jesu le maatla a Modimo a Moyamokgethwa ke yona e mo fodišitšego. O amogetše mpho ya go phala tšhelete.

Seswantšho 6: Monna Le Mosadi Bao Ba Boletšego Maaka

Seswantšho 6: Monna Le Mosadi Bao Ba Boletšego Maaka

Ditiro 4:32-36, 5:1-11

Monna wa go bitšwa Baraabas o ile rekiša tšhemo ya gagwe, gomme a fa kereke tšhelete gore e thuše badiidi. Monna le mosadi, Anania le Safira, ba gopola go dira se se swanago.

Empa Anania a fihla ye nngwe, a iphehlelayonale mosadi wa gagwe. A tliša seripa fela sa tšhelete go Petrose.

A fora Petrose a re ke tšhelete ka mo ka ga yona. Petrose a tseba gore o bolela maaka, bjalo a re go Anania, "Anania ke ka bakalang Sathane a tladitše pelo ya gago, gore o fore moyamokgethwa?

Ga o a fora motho, empa Modimo." Ka bjako Anania a wela fase a šetše a hwile.

Ba bangwe ba masogana ba mo rwalela ntle go yo mo moloka. Ka pela Safira a fihla gare. (Re mmona seswantšhong.)

O be a sa tsebe seo se diregilego go Anania. Safira le yena a fora Petro ka ga tšhelete. Ka go Petro a re go Yena, "Le kwane bjang go leka moya wa Morena? Bona! maoto a banna ba ba bolokilego monna wa gago a mojako, ba tla go tšeela ntle le wena." Ka bjako a wela fase dinaong tša Petrose a nwa. Re swanetše go fa bao ba hlokago empa ga ra swanela go fora Modimo le ge go ka ba bjang.

Gomme gopola, Modimo o tseba megopolo ye mebotse le ye mebe ya rena bohle.

Seswantšho 7: Stefane O a Bolawa

Seswantšho 7: Stefane O a Bolawa

Ditiro 6:1 - 8:3

Bona! Batho ba bangwe ba babe ba pšhatla (bolaya) monna wa go bitšwa Stefane.

O šomile bjalo ka moetapele kerekeng, a thuša bahloki Jerusalema. A ruta Lentšu la Modimo ka sebete a dira le mehlolo ka maatla a Moyamokgethwa. BaJuda ba bangwe ba be ba le kgahlanong le yena. Ba mo iša kgolegong ba bolela bohlatse bja maaka ka yena bare o rogaka Modimo le go bolela kgahlanong le lentšu la Gagwe. Empa Stefane o be a sa tšhoga, gobane Modimo o be a mo file maatla ka moyamokgethwa wa Gagwe, gomme Stephen a botša baJuda bao gore ba bolayile Jesu yo a tlilego go fa batho bophelo bjo bo sa felego.

BaJuda ba ile ba befelwa ba mo ntšhetša ka ntle ga motse. Gona moo ba thoma go mo pšhatla ka maswika.

Ge ba le gare ba mo pšhatla yena are a rapela. "MorenaJesu, amogela moya waka."

Ge a ehwa a goeletša are, "Morena o seke wa ba balela sebe se!Batho bao ba begoba pšhatla Stephen, ba bea diaparo tša bona pele ga mohlankana wa MoJuda moetapele wo a bego a bitšwa Saulo. A (hlatsela) dumelela lehul la Stephen. Le Mamohia, bao ba ratago go hlompha Morena Jesu ba tla hlokofatšwa ke badira-dibe, empa Modimo le moya mokgethwa a ka se ke a ba tlogela, le ge batho ba ka ba bolaya.

Seswantšho 8: Mosepedi Wa Mo-Ithopia

Seswantšho 8: Mosepedi Wa Mo-Ithopia

Ditiro 8:4-8, 26-40

Saulo le ba bangwe manaba a baKriste bakereke ba thoma go hloriša badumedi Jerusalema mo ba bangwe ba ile ba tšaba motseng.

Monna wa go bitša Phillipi a ya mošate wa Samaria. Gona moo a botša batho ba bantši Ebangedi ka Jesu, gomme ba bantši ba dumela.

Gomme Modimo, ka morongwa, a botša Phillipi go yalešokeng tseleng ye e tšwago Jerusalema go ya Gaza. Phillipi a kwa Modimo.

Mo seswantšhong re bona monna yo bohlokwa kudu, go tšwa nageng ya Ethopia.

O be a sepela ka koloi ya gagwe. O be a bala lentšu la Modimo ka ga motho yo a bego a swanetše go hlokofatšwa a sa dira molato, empa Moithopia o be a sa kwešiši se.

Moya wa Modimo wa botša Phillipi go ya koloing, gomme Phillipi a kitimela go yona a kwa monna a bala.

Gomme a thoma go hlalošetša Moithopia ka ga Jesu yo Modimo a mo romilego.

Moithopia le yena o be a rata go latela Jesu. Ge a sepela le Phillipi a re go Phillipi, "Bona, mo ke meetse. Ke ka baka la ena ke sa kolobetšwe?"

Gomme Phillipi a kolobetša Moithopia yo a ilego a boela nageng ya gabo ka lethabo le legolo. Empa Phillipi a tšwela pele go rera Ebangedi motseng y mentši.

Bjalo ka Phillipi re swanetši go theetša gomme re botše ba bangwe ka Jesu, gore ba kgone go Motshepa le go ba le bophelo bjo bo sa felego.

Seswantšho 9: Pono Ya Petrose Ya Diphoofolo

Seswantšho 9: Pono Ya Petrose Ya Diphoofolo

Ditiro 10:9-18

Tšatši le lengwe Petrose a rotegela ntlong ya ka godimo, go yo rapela. (O ka bona Petrose seswantšhong a rapela.) Gona a thoma go kwa tlalo a nyaka se sengwe gore a je Ka nako yona yeo a bona pono e šele, go tšwa go Modimo.

A bona sephuthelwana se tswa legodimong, se na le diphoofo (diphedi) tša mehuta ka gare. Lentšu la re go Petro, "Tsoga Petro, hlaba o je."

Petro e be e le MoJuda gomme molao wa baJuda o be o re diphedi tšohle tše a di bonego di be di sa hlweka, ka baka leo di be di sa swanelwa go lewa.

Ka go Petro are, "Ruri Morena! Ga ke tsebe go ja se sengwe seo se sa hlwekago. Gomme lentšu la re; O se ke wa re seo se tšhila fetše, a se lokafaditšego ke Modimo. Se se ile sa boeletša makga a mararo gomme sephuthelwang seo sa tšeelwa legodimong. Ge Petro se a sa maketše gore Pono e ra go reng, batho ba bararo ba tsena ntlong ba mo lebelela. Lebelela seswantšhong se se latelago gomme o tla kgona go bona gore ke ka baka la eng ba tlile.

Seswantšho 10: Ebangebi Go Bathobotle

Seswantšho 10: Ebangebi Go Bathobotle

Ditiro 10:1-48

Ge Petro a fetša go rapela, batho ba bararo ba mo hwetša. Ba be ba etšwa metseng ye nngwe ba romilwe ke Cornelius. Cornelius e be e le moetapele wa madira a Roma yo a bego a rata go hlompha Modimo.

Morongwa wa Modimo o mmoditše gore a hwetše Petrose. BaJuda ba be ba tšea baRoma bjalo ka batho ba babe, empa Modimo a bontšha Petro ponong gore ga a swanela go bitša mongwe gore ga a hlweka. Modimo o amogela batho bohle go tšwa melokong yohle.Feelage ba mmoifago le go dira toka. Petro a sepela le banna go ya ntlong ya lešole la Mo Roma (Cornelius).

Cornelius a wela maotong a Petrose a mo rapela, empa Petrose a re go yena, "Emelela, Ke nna motho le nna. O mpileditše eng?" Cornelius a botša Petro ka ga Morongwa. Bjalo Petrose a botša. Cornelius ka Jesu, yo a utullago Modimo go batho (bontšhago batho gore Modimo o swana le eng).

Cornelius le lapa la gagwe ba dumela go Jesu, ba amogela Moya wa Modimo gomme ba thoma go ba bahlanka ba Jesu.

Modimo o rata batho bohle, go sa kgathalege polelo, moloko goba m mala wa lelhalo. Jesu ga a tla go phološa baJuda fela. O rata go fa bophelo bjo bo sa felego go batho bohle. O rata gore ditšhaba tšohle di mo tshepe le go mo direla.

Seswantšho 11: Petro Kgolegong

Seswantšho 11: Petro Kgolegong

Ditiro 12:1-11

Kgoši Herode a thoma go hlomara balatedi ba Jesu (kereke ya BaKriste). A bolaya baApostola Jakobo, a iša Petro le baApostola ba bangwe kgolegong. Bošegong bjo bongwe Petro o be a robetše a tlemilwe gare ga baleti ba ba bedi.

Ka bjako morongwa a tšoša Petro are, "Tsoga ka pela!"

Ka bjako marala a wa. Alatela Morongwa ba tšwa kgolegong. Mojako wa tšhipi wa bulega ka noši gomme gwa se be le yo a ba thibelago. Petro o ile a nagana gore ke toro, go fihlela a fihla ka ntle gomme morongwa a nyamela.

Seswantšho 12: Petro Le Bagwera Ba Gagwe Ba Rapelago

Seswantšho 12: Petro Le Bagwera Ba Gagwe Ba Rapelago

Ditiro 12:12-19

Ge Petro a etšwa kgolegong, a leba ntlong ya Maria mmago yo mongwe wa baApostola. Bontši bja badumedi ba be ba la gona bošegong bjo. Ba be ba rapelela. Petro a kokota mojakong gomme modiredi wa mosetsana, wa go bitšwa Rhoda a ya go mmulela. Ge a e kwa lentšu le Petro a se ke a bula empa a kitima a botša ba bangwe.

"Petro o mojako."

Ba ile ba se kgolwe ba re go yena, "O hlakane mogopolo." Empa Petro a tšwela pele go kokota mojako. Ba bula ba mmona. Ba makala. Petro a ba botša ka mo Modimo a arabilego dithapelo tša bona ka go mo lokolla kgolegong.

Badumedi ba swanetše go dula ba kopanela go rapela. Modimo o kwa le go araba dithapelo tša bao ba dumelago Jesu.

Jesu o rile, "Ke a le botša, ge ba babedi ba lena mo lefaseng ba ka kwana ka se sengwe, se o ba se kgopelago se tla dirwa ke Ntate legodimong A direla lena. Gobane ge ba babedi goba ba bararo ba kopana ka leina laka, ke tla ba le bona gona moo.

Matseno

Matseno

Mo diswantšhong re tla go botša ka motho wa go bitšwa Saulo. O be a le gona lehung la Stephen. Saulo o ile a ikemišetša go ya motseng wa ya go bitšwa Damascus. O be a rata go golega badumedi gona. Leetong go ile gwa direga (semaka) mohlolo.

Lebelela seswantšhong.

Seswantšho 13: Seetša Le Lentšu, Go Tšwa Legodimong

Seswantšho 13: Seetša Le Lentšu, Go Tšwa Legodimong

Ditiro 9:1-9

Seetša se segolo sa bonego go tšwa legodimong, gomme Saulo a wela fase. Lentšu la bolela go yena la re, "Saulo, Saulo o nhlomarelang?"Saulo a botšiša, "O mang Morena?"

Gomme lentšu la re: "Ke nna Jesu, Yo o mohlomerego."

Batho bao ba bego ba na le Saulo le bona ba kwa lentšu, empa ba se ba bona motho. Saulo a tsoga empa o be a le sefofu. Banna ba mo hlahla ka letsogo go ya motseng ya Damascus. Matsatšing a mararo Saulo o bile sefofu. A se je, le go nwa. Saulo o be a swere balatedi ba Jesu gampe. Modimo o kgona go fetola yo mongwe le yo mongwe. Theeletša seo se dirilego go tšwela pele.

Seswantšho 14: Saulo Wa Sefofu Le Ananias

Seswantšho 14: Saulo Wa Sefofu Le Ananias

Ditiro 9:10-20

Mo re bona Saulo wa sefofu ka ntlong motseng wa Damascus. Modimo a romela monna wa go bitšwa A nanias go yena. Anania e be e le modumedi le molatedi wa Jesu Kriste.

O be a tseba tše mpe tšeo Saulo a di dirilego badumedi Jerusalema. Le ge go le bjalo Anania o ile a hlompha Modimo a ya go Saulo.

Anania a re go Saulo, "Ngwanešo Saulo; Morena Jesu, Yo a bonagetšego go wena tseleng, ge o be o etla mo. O nthomile gore o bone gape, gomme o tlatšwe ka MoyaMokgethwa." Gomme Anania a bea diatla tša gagwe godimo ga Saulo, bofofu bja mo tlogela ka bjako. A amogela Moyamokgethwa go tšwa go Modimo gomme a kolobetšwa go bontšha badumedi gore bjale le yena ke molatedi wa Jesu.

Gomme Saulo a ya go baJuda a ba botša ka Jesu. Go swana le Anania re swanetše go hlompha Modimo gomme re se boife batho.

Gomme Modimo o tla re šomiša gobotša ba bangwe ka mo ba ka phološwago ka gona.

SESWANTŠHO 15: KEREKE YE E RAPELAGO E ROMELA “DIMIŠINARE” (“Boroniwa”)

SESWANTŠHO 15: KEREKE YE E RAPELAGO E ROMELA “DIMIŠINARE” (“Boroniwa”)

Ditiro 11:25-26, 13:1-3

Motseng ya Antioch, sehlopha sa badumedi se be se kopane go tumiša Modimo. Sehlopha se e be e le sa kereke ya Antioch. Ba be ba bitšwa BaKriste. Saulo o ile a ya gona le Barnabas go ruta batho.

Tšatši le lengwe baetapele ba kereke ba Ikona ba rapela gammogo gomme moyamokogethwa wa bolela le bona ware, "Beelang Barnabas le Saulo ka thoko ka baka la mošomo wo ke ba biletšego wo na."

Modimo o be a nyaka gore Saulo le Barnabas ba ye go batho bao sa tsebego selo ka ga Jesu. O ka go bona Saulo le Barnabas ba khunamile mo seswantšhong.

Baetapele ba kereke ba ba bea matsogo, ba ba rapelela. Gomme ba romela Saulo le Barnabas go ruta batho Ebangedi ya Jesu Mafelong a kgole le Antioch.

Jesu o rile, "Sepelang lefaseng lohle le botše dibopša tšohle Ebangedi. (ditšaba, batho) (yo mongwe le yo mongwe)

Modimo O sa bitša batho dikerekeng gore tšwe ba yo bolela Ebangedi ya Gagwe go batho bohle. (KEREKE) badumedi ba swanetše go ba rapelela, go ba thekga ba ba romele ntle.

Seswantšho 16: Paulose O Ruta Ka Jesu

Seswantšho 16: Paulose O Ruta Ka Jesu

Ditiro 13:4-52

Saulo le Barnabas ba ya metseng ye dintši le metseng ye kgole. Nakong yona ye Saulo o be a bitšwa ka leina la gagwe le leswa Paulus. Ba kopana le batho ntlong ya go rapela ya baJuda, bjalo ka ge o bona seswantšhong gomme ba ba ruta, "Modimo wa baJuda o kgethile botatawešo a ba dira setšhaba se segolo. A ba fa paporofeta ba bagolo, baetapele le baruti. Ba botšwa ka yo a bego a swanetše go tla go ba phološa dibeng. Ke morena Jesu Kriste. Ge a tlile, bontši bja baJuda ga ba mo dumela. Ga ba kwešiša gore Yena ke mang gomme ga ba ka ba mo tumiša, Yo Modimo a bego a Mo romile.

Paulus le Barnabas ba ruta le gore le ge Jesu a sa ka a dira phoša, ba ile ba mmolaya.

Modimo o mo tsošitše bahung. A ka se ke a hwa gape.

Bjale mang le mang yo a beago tshepo ya gagwe go Jesu, o amogelego go Modimo gomme o tla dirwa yo a lokilego go Modimo. Empa bao ba dikadikago ba sega Dinnete tša Modimo ba tla otlwa ke Modimo.

Ba bangwe ba baJuda le batho ba bantši ba ditšhaba tše dingwe ba dumela molaetša, gomme dikereke tše dingwe tše dintši tša hlolega, empa ba bangwe ga ba ka ba dumela. Batho ba ka se dula ba dumela nako tšohle ge re ba botša ka Jesu. Empa Modimo o nyaka yo mongwe le yo mongwe a ekwa le go dumela Ebangedi ka Jesu, le go phološwa.

Seswantšho 17: Modimo O Boela O Etela Pele Paulus

Seswantšho 17: Modimo O Boela O Etela Pele Paulus

Ditiro 16:6-10

Mengwageng ye e latelago Paulus a boela a etela dikereke tšeo. Asepela le banna ba se ba kae,re akaretša le monna wa go bitša Silas.

Ba be ba nyaka go ya nageng ya Bethaniya, empa Moya wa Jesu ga o a ka wa ba dumelela. Bošegong bjona bjoo Paulus a bona le pono.

Mo ponong a bona monna wa go tšwa nageng ya Macedonia yo a bego a re go yena, "Etla Macedonia o re thuše!"

Ka pela Paulus a tseba gore Modimo o mmiletša go ya Macedonia. Modimo o tla etela pele bao ba ratago go latela Jesu.

Ka dinako tše dingwe o itsebiša ka toro goba ka dipono, empa gantši Modimo o re laetša ka lentšu pukung ya Gagwe, elego Bibele. Badumedi ba swanetše go botšiša (kgopela) Modimo go se a ba etele pele go se sengwe le se sengwe seo ba se dirago.

Ba swanetše go mo tshepa go re A ba šupe tše gore ba mo hlomphe bjang ge a ba eteletše ka Moyamokgethwa wa Gagwe.

Seswantšho 18: Paulus Le Silas Tšhišinyegong Ya Lefase

Seswantšho 18: Paulus Le Silas Tšhišinyegong Ya Lefase

Ditiro 16:16-35

Paulus le Silas ba theeletša Modimo gomme ba ya go Philipi Macedonia. Gona ba ruta batho ka Jesu.

Ka leina la Jesu ba raka moya o mobe go mosetsana. Se seile sa befediša batho ba bangwe gomme ba betha Paulus le Silas ba ba lahlela kgolegong.

Bošego gare ba be ba rapela, ba opela, ba tumiša Modimo gona kgolegong. Ka bjako gwa ba le tšhišinyego ya lefase. Mejako ya bulega, diketane tša kgolego tša bofo loga. Moleta kgolego a nagana gore bagolegwa ba tšhabile. O be a tšhogile kudu gomme a ba a nagana go ipolaya. Bjalo Paulus a bitša go yena, "O se ke wa ikgobatša, re gona ka moka mo."

Moleta kgolego a tšwa le bona a botšiša, "Banna, ke swanetše go dirang gore ke phološwe?"

Bona ba araba, "Dumela go Morena Jesu o tla phološwa wena le ba lapa la gago."

Moletakgolego le ba lapa la gagwe ba bea tshepo ya bona go Morena Jesu gomme ba ba le lethabo le legolo. Moletakgolego a hlokomelea Paulus le Silas gomme mesong ba lokollwa.

Ba sepela ba le ba ba lokologilego. Le ge go befile (go le bothata) re swanetše go tšwela pele go tumiša Modimo.

Ge re tshepa Modimo mmere obamela lentšu la Gagwe, gona re tla kgona go mo direla mo gongwe le mo gongwe mo re ka ba go gona.

Seswantšho 19: Paulus Le Altara Ya Modimo Wa Go Se Tsebje

Seswantšho 19: Paulus Le Altara Ya Modimo Wa Go Se Tsebje

Dirito 17:16-34

Motse mogolo wa Athen e be e tletše ka medimo e šele. (Ge batho ba dira selo gomme ba se rapela seo e ba modimo o šele.

Batho ba rapela medimo ye mentši ye e fapane fapanego. Mo seswantšhong Paulus o lebeletše aletareng. Mongwalo o lego mo go sona o re, "Go Modimo wa go se tsebjeng."

Batho ba Athen ba rata go tseba seo Paulus a bego a se ruta, Ke mo a itsego, "Batho ba Athen ke a bona gore le batho ba borapedi kudu. Ge ke sepela go dikologa mošate wa lena ke hweditše aletara e na le mantšu go Modimo wa go se tsebjeng." Ke rata go le botša ka Modimo yo, Yo le sa mo tsebego."

Paulus a ba botša ka Modimo wa Nnete Yo a dirilego tšohle. Ke Modimo wa legodimo le lefase. Ga a dule Tempeleng tša go dirwa ka matsago a batho. Paulus a ba botša ka gare ba ka ithuta go tseba Modimo Yo o tee wa Nnete mo go Morena Jesu, gomme ba bangwe ba ile ba dumela go Yena.

Jesu o a boya gape go ahlola bohle. Ke Mophološi a le tee.

Ga gona Modimo yo mongwe goba bodumedi bjo bo ka phološa batho dibeng tša bona. Bjalo ka Paulus are tshepegeng re dumele go Morena Jesu Kriste.

A nke re se tšhoge go botša batho ba bangwe ka Yesu, gore le bona ba kgone go mo direla.

Seswantšho 20: Paulus O Išwa Kgolegong

Seswantšho 20: Paulus O Išwa Kgolegong

Ditiro 18:1-17

Bjalo ka ge o bona mo seswantšhong, Paulus o bothateng gape. O mošata wa Korente. Ga be go na le batho ba bantši ba babe Motseng wo.

BaJuda gona Korente ba be ba lwantšha Paulus, ka gobane o be a ba botša gore Jesu ke Kriste (Messiah). Bošegong bjo bongwe Morena Jesu a bolela le Paulus a re, "O seke wa tšhoga, tšwela pele go bolela, o se ke wa homola. Gobane ke na le wena gomme ga gona yo a tlogo go o hlomara le go hlokofatša gobane ke na le batho ba bantši mo mošate wo."

Bjalo Paulus a dula Korente mo a ilego a ruta batho, bontsi bja dumela molaetša wa gagwe. Empa baJuda bao ba bego ba le kgahlanong le yena ba ba na le mona. Ka tšatši le lengwe ba mo swara ba mo iša kgolegong. Ba be ba mmega ka la gore o ruta thuto yeo e fošagetšego. Le ge go le bjalo, tonagolo ga a ka a ba theetša, gomme a ba ntšha bohle kgolegong. Ka ntle ga kgolego baJuda ba bego ba le sehlogo ba betha moetapele wa baJuda yo le yena a bego a dumela go Jesu. Empa Paulus a tšhaba a sa gobala.

Ga ra swanela go ema go bolela ka Jesu, le ge ba bakgopo ba re lwantšha gobane Modimo o re tshepišitše go ba le badiredi ba gagwe ka nako tšohle.

Seswantšho 21: Mašole a Lwela Paulus Manabeng a Gagwe

Seswantšho 21: Mašole a Lwela Paulus Manabeng a Gagwe

Ditiro 21:1, 22:24

Paulus a goma go yo etela dikereke tše dimpsha tše di bego di ša tšo HLANGWA. A hlohleletša badumedi go tšwela pele go latela Jesu. Ba bangwe ba badumedi ba kgopela Paulus gore a se ye Jerusalema. Ba be ba tseba gore manaba a gagwe a be a le gona gomme a rata go mmolaya. Empa Paulus are, "Ke itokišeditše e sego fela go ya kgolegong, empa le go hwa Jerusalema ka baka la leina la Morena Jesu."

Ka pela ge Paulus a boetše Jerusalema, baJuda ba emaemiša batho kgahlanong le Paulus. Batho ba leka go mmLaya mokgetheng. Ba bangwe ba baRoma (masole) ba tloša Paulus moo sehlopheng sa go befelwa. Paulus a ema ka ntle ga mo go bego go na le mašole. A bolela le batho.

Ba thoma go goeletša, "mmolayeng! Ga a lokelwa go phela."

Mašole a ile a swanelwa ke go tšea Paulus a mo iša kgolegong go mo tšhabiša, bona. Paulus o be a sa tshabe go hwa. O be a tseba moputso wo mogolo wo o emetšego, bohle bao ba tshwenyegago ka baka la Jesu legodimong.

Seswantšho 22: Paulus O Rerela Batho Ba Bohlokwa (Tonakgolo, Kgoši Le Kgošigadi)

Seswantšho 22: Paulus O Rerela Batho Ba Bohlokwa (Tonakgolo, Kgoši Le Kgošigadi)

Ditiro 23:11, 25 - 26

Ba bangwe ba baJuda be be ba sa rata go bolaya Paulus. Empa Morena Jesu o be a iponagaditše go Paulus are, "Tia maatla! Bjalo ka ge o hlatsetše ka Nna Jerusalema, o swanetše go nhlatsela le mo Roma."

Baetapele ba baJuda be bega Paulus pele ga mmuši wa moRoma, ba mo iša go Agrippa kgoši ya baJuda. O ka kgona go ba bona bohle seswantšhong.

Paulus o be a sa tšhabe motho. A botša mmuši, kgoši le kgošigadi ka Jesu.

A ba botša ka moo Jesu A bonagetšego go yena a le tseleng go ya Damascus le ka moo a mo romilego go botša batho bohle Ebangedi ke gona.

Kgoši Agrippa o be a nyaka go dumela go Jesu. O be a tseba gore ga go se sebe seo Paulus a se dirilego.

Paulus a kgopela mookamedi wa Roma (o be a rata go ahlolwa ke mookamedi wa kgoro ya Roma).

Agrippa a dumelela Paulus go ya. Roma e be a le mošate wo mogolo wa lefase nakong yeo gomme musi wa moo o bea le bohlokwa, o be a dula gona. Modimo o be a na le lenaneo le bohlokwa ka Paulus. O na le lenaneo le bohlokwa ka yo mongwe le mongwe wa rena. Re hwetša lenaneo la Modimo la mophelo a rena lentšung la Gagwe. re swanetše go mo obamela.

Seswantšho 23: Modimo Le Paulus Bothateng Go Nwelela Ga Lesela-Watle

Seswantšho 23: Modimo Le Paulus Bothateng Go Nwelela Ga Lesela-Watle

Ditiro 27:13-44

Mašole a tšea Paulus le dibofša tše dingwe ba iša Roma. Ba be ba swanetše go sepela ka lesela-watle le le nnyane tseleng. Matšatšing a lesomenne lesela-watle le be le le seemong sa go tšhoša sa moya.

Batho leselawatleng ba be ba gopola gore ba tla hlokofala. Morongwa wa Modimo a bolela le Paulus, "O se ke wa tšhoga, O swanetše go yo ema pele ga mookamedi. Modimo o tla boloka maphelo a lena bohle. Ka bjako lesela-watle la fihla kgauswi le naga gomme la thoma go ema meetseng a mannyane.

Batho ba fofela lewatleng. Ba bangwe ba be ba kgona go rutha, ba bangwe ba swarelela ditshiping tša leselawatle. Bohle ba tšwela ntle ga lewatle ba bolokegile.

Go tšwa go se re ithuta gore Modimo ge a na le mošomo wo a ratago go a tšweletša ka rena, o na le maatla go a go re sireletša mathateng ohle.

Seswantšho 24: E Paolose, Mogolegwa-Roma

Seswantšho 24: E Paolose, Mogolegwa-Roma

Ditiro 28:16-31

Mo o bona Paulus Roma. O gona bile gona kgolegong mengwaga ye mebedi. O ile a dumelelwa go dula le Moroma (Lešole) go mo diša. O be a amogela bohle bao ba bego ba etla go mmona. O be a ba ruta ka mmušo wa Modimo le ka Morena Jesu. Paulus o ile a ngwala lengwalo go hlahlaleletsa Dikereke tšeo a ilego a di etela pele a ka swarwa. Mangwalo a gagwe ohle a Bibeleng gore batho bohle ba ithute ditsela tša Modimo.

Paulus o ile a hlomarwa kudu ka baka la leina la Jesu. Mabakeng a mantši o be a bethwa, le go thubja/pšhatlwa ka mabje, a e kwa tlala a hloka le bodulo. Mafelelong o ile a bolawa ke baRoma.

Empa Paulus lengwalong la gagwe la go ngwalelwa baRoma o ngwalentše badumedi bohle, "Ke kgotšwe gore ga go lehu, goba bophelo.....goba se sengwe mo hlolong ka moka se ka kgonago go re arogantšha le lerato la Modimo, leo le lego go Kriste Jesu, Morena wa rena."

Modimo o nea maatla go bohle bao ba dumelago, le go direla Morena le Mophološi Jesu Kriste. A nke re neeleng maphelo a rena go Morena Jesu. A re Mo direleng, re phatlalatse molaetša wa Gagwe, gore lefase lohle le kgone go tseba gore Jesu o nea bophelo bjo bo sa felego le Modimo.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons