unfoldingWord 39 - An Gabatar da Yesu Domin Shar'ia

unfoldingWord 39 - An Gabatar da Yesu Domin Shar'ia

Esquema: Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

Número de guión: 1239

Idioma: Hausa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

A tsakiyar dare ne yanzu a wannan lokacin. Sojoji suka kai Yesu a gidan babban firist domin babban firist ya tuhume shi. Bitrus ya bi su daga nesa. Da aka kai Yesu cikin gidan, Bitrus ya tsaya a waje yana jin dumin wuta.

A cikin gidan, shugabannin Yahudawa suka gabatar da Yesu don shari'a. Suka kawo masu shaidar zur da yawa wadanda suka yi karya akansa. Duk da haka, bakinsu bai zo daya ba, don haka shugabannin Yahudawa ba su iya tabbatar da laifin sa ba. Yesu bai ce kome ba.

A karshe, babban firist din ya kafa wa Yesu ido, ya ce, "Gaya mana, ko kai ne Almasihu Dan Allah rayayye?"

Yesu yace, "Ni ne, kuma za ka ganni zaune tare da Allah ina kuma sabkowa daga sama." Babban firist din ya yaga tufaffin sa cikin fushi ya kuma yi ihu ga sauran shugabannin addini, "Ba mu bukatar wassu shaidu kuma! Kun ji shi ya ce shine Dan Allah. Menene hukuncin ku?"

Shugabannin Yahudawan dukka suka amsa wa babban firist din, "Ya cancanci mutuwa!" Sai suka rufe wa Yesu idanu, suka tofa masa yawu, suka buge shi, suka kuma yi masa ba'a.

Yayinda Bitrus yana jira a waje da gidan, wata baiwar yarinya ta gan shi ta kuma ce masa, "Kai ma tare da Yesu ka ke!" Bitrus ya yi musun haka. Daga baya, wata yarinya ta sake maimaita maganar, Bitrus ya sake yin musu kuma. A karshe, mutanen suka ce, "Mun sani cewa tare da Yesu kake domin dukkan ku daga Galili ku ke."

Sai Bitrus ya rantse da cewa, "Bari Allah ya la'anta ni idan na san wannan mutumin!" Nandanan zakara ya yi cara, sai Yesu ya juya ya dubi Bitrus.

Bitrus ya fita yayi kuka mai zafi. A lokacin kuma, Yahuda, maciyin amana, ya ga shugabannin Yahudawa sun yanke wa Yesu hukuncin kisa. Yahuza ya cika da bakinciki ya tafi ya kashe kansa.

Kashegari da sassafe, shugabannin Yahudawa suka kawo Yesu wurin Bilatus, gwamnan Roma. Sun sa zuciya Bilatus zai sami Yesu da laifi ya kuma yanke masa hukuncin kisa. Bilatus ya tambayi Yesu, "Kai ne sarkin Yahudawa?"

Yesu ya amsa, "Haka ka fada, amma mulki na ba na duniya ba. Da haka yake, bayi na zasu yi fada domina. Na zo duniya in fadi gaskiya game da Allah. Duk mai kaunar gaskiya yana sauraro na." Bilatus ya ce, "Menene gaskiya?"

Bayan yayi magana da Yesu, Bilatus ya tafi wurin taron ya kuma ce, "Ban sami laifi a kan wannan mutumin ba." Amma shugabannin Yahudawa da taron suka yi ihu, "Giciye shi!" Bilatus ya amsa, "Ba shi da laifi." Amma suka dada tada murya da karfi. Sai Bilatus ya fada masu karo na uku, "Ba shi da laifi!"

Bilatus ya ji tsoro cewa taron zasu fara tarzoma, sai ya yarda sojojinsa su gicciye Yesu. Sojojin Roma suka yi wa Yesu bulala, suka kuma sanya masa rigar sarauta da rawanin da aka yi ta da kaya a kansa. Sai suka yi masa ba'a suna cewa, "Dubi, Sarkin Yahudawa!"

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons