unfoldingWord 39 - Yesuusa Pirddethaa

unfoldingWord 39 - Yesuusa Pirddethaa

Esquema: Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

Número de guión: 1239

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Sa7i giddi bilahe gidis; iya oychana mela wotaaddareti Yesuusa kahine halaqaako efidosona. Phexroosi, haahon entta kaallees; Yesuusa soo gelssin, Phexroosi karen tama kayees.

Soo giddon Ayhude cimati Yesuusa pirddas shiishidosona; worddon markkatiya daro markkata ehidosona. Gidoshin, entta qaalay issoy issuwara ginena; yaatin, Ayhude cimati, Yesuusi bala gideysa tillayanaw dandda7ibookona.

Wurssethan, kahine halaqay Yesuusa caddi xeellidi, “Ane nuus oda, neeni Xoossa na7aa, Kiristtoose?” yaagidi oychis.

Yesuusi zaaridi, “Neeni ne huu7en gadasa. Asa Na7ay wolqqaama Xoossaa ushachan uttidashin, qassi salo shaarara yishin neeni be7ana” yaagis. Kahine halaqay daro yilotidi ba ma7uwa peedhidi, “Nuna hara markka koshshenna; taani Xoossa na7a gishin si7ideta; hintte qofay aybee?” yaagidi waassis.

Ayhude cimati ubbay, “I, hayqanaw bessees” yaagidi zaaridosona. Entti iya ayfiya kammidi, iya bolla cuttidosona; iya dechidosona; iya bolla qelqisdosona.

Phexroosi zabban uttidi naagishin, issi macca aylliya iya be7ada, “Neenika Yesuusara de7aasa” yaagasu; shin Phexroosi, ne geysa taani erike gidi kaddis. Kaallada issi hara aylliya kaseysatho gasu; shin Phexroosi, ha77ika kaddis. Wurssethan, yan shiiqida asay, “Hintte nam7ayka Galiilappe gidiya gisho, neeni Yesuusara de7eysa eroos.” yaagidosona.

Yaatin, Phexroosi, “Ha uraa taani eriyaaba gidikko, Xoossi tana pirddo” yaagidi, caaqqis. Ellesidi, kuttoy waassis; Yesuusi guye simmidi Phexroosa xeellis.

Phexroosi yibbaata yeeho yeekkis. Yesuusa aathidi immida Yihudi, Yesuusi hayqana mela Ayhude cimati iya bolla pirddidaysa be7ida wode, azzanidi bana wodhis.

Wontetha gallas, wontta guura, Ayhude cimati Yesuusa Rooma shuuma Philaaxoosako efidosona. Ayhude cimati, Philaaxoosi, Yesuusa bolla pirddidi, iya wodhisana gidi qoppidosona. Philaaxoosi Yesuusa, “Neeni Ayhude kawo” yaagidi oychis.

Yesuusi zaaridi, “Neeni gadasa; gidoshin, ta kawotethay ha sa7a kawotethi gidenna; hessa gidiyako, daro kiitanchoti ta gisho olettana. Taani Xoossaa tumaa odanaw ha sa7aa yas; tumaa dosiya ubbay tana si7ees” yaagis. Philaaxoosi, “Tumi aybee?” yaagidi oychis.

Philaaxoosi, Yesuusara odan onggidaappe guye, asaako kare keydi, “Ha uraa bolla taani ay balaka demmabiike” yaagis. Ayhude cimatinne asay, “Iya kaqqa” yaagidi waassidosona. Philaaxosi, “Ays? I ay iitaba oothidee?” yaagidi oychis. Shin entti “Iya kaqqa” yaagidi gujjidi waassidosona. Philaaxoosi heedzantho, “Ha uray ay balaka oothibeenna” yaagis.

Philaaxoosi, ooshshi keyana gidi babbida gisho, wotaaddareti Yesuusa kaqqana mela kiittis. Rooma wotaaddareti Yeuusa garaafidi, zo7o ma7o mayzidosona; aguntha kallacha iya huu7en wothidosona. “Ayhude kawuwa hayssa be7ite” gidi iya bolla qelqisdosona.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons