unfoldingWord 15 - Xoossay Immana Gidi Qaala Gelida Biittaa

Esquema: Joshua 1-24

Número de guión: 1215

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Wurssethan Isra7eele asay, Xoossay qaala gelida biittaa, Kanaane gelanaw wodey gakkis. Iyyaasuy gimbbe dirssan diretada, Iyyarkko katamaa nam7u wochiya asata yeddis. He kataman, wochiya asata qosada ashshida issi Raabo geetettiya layma maccasi de7awusu. Iya hessa oothiday, Xoossan ammanida gishossa. Wochanaw bida asati, Isra7eele asay Iyyarkko dhaysiya wode, Raabonne I soo asaa ashshanaw qaala gelidosona.

Isra7eele asay Kanaane gelanaw Yorddaanose shaafa pinanaw bessees. Xoossay Iyyaasukko, “Koyro kahineti pinana mela oda” yaagis. Kahineti Yorddaanose shaafa pinethi oykkida wode, qommo baggara duge goggiya haathay eqqis.

Isra7eele asay Yorddaanose shaafa pinnidaappe guye, wolqaama Iyyarkko katamaa waatidi olanekko Xoossay Iyyaasus odis. Asay, Xoossas kiitetidosona. Kahinetinne olanchoti Xoossay enttaw odidaysada, issi gallas issi toho, usuppun gallas yuuydosona.

Laappuntha gallasan, Isra7eele asay Katamaa laappun toho yuuydosona. Wurssetha gallasan, entti katamaa yuuyshin, olanchoti waassidosona; kahineti bantta moyziya punidosona.

Iyyarkko yuushon de7iya gimbbey woddis. Xoossay entta kiitidayssada Isra7eele asay kataman de7iyaba ubbaa dhayssidosona. Isra7eele asay guyeppe entta bagga gidida Raabonne I soo asaa xalaala ashshidosona. Kanaanen de7iya hara kochati, Isra7eele asay Iyyarkko dhayssidayssa si7ida wode, Isra7eele asay banttanaka dhayssana gidi yaydosona.

Xoossay Kanaanen de7iya kochatara sarotetha caaqo caaqonna mela Isra7eele asaa kiittis. Gidoshin, Kanaanen de7iya kochatappe issuwa gidida Gaba7oona asay, “Nuuni Kanaane biittan gaxa bolla de7iya asata” gidi Iyyaasu worddotidosona. Banttara sarotetha caaqo caaqana mela Iyyaasu oychidosona. Gaba7oona asay awuppe yidaakko eranaw Iyyaasuynne Isra7eele asay Xoossaa oychibookona. Yaatin, Iyyaasuy enttara sarotetha caaqo caaqettis.

Gaba7oona asay banttana cimmidayssa Isra7eele asay erida wode yilotidosona. Gidoshin, Xoossa sinthan entti caaqida gisho, sarotetha caaquwa naagidosona. Guyeppe, Kanaanen de7iya hara kochata kawoti, Gaba7oone asay Isra7eeletara sarotetha caaqo caaqidayssa si7idosona. Yaanin, bantta olanchota issife gathidi, Gaba7ooneta olidosona; Gaba7ooneti maade koydi, Iyyaasukko ase kiitidosona.

Hessa gisho, Iyyaasuy Isra7eele olanchota shiishidi, Gaba7oona gakkanaw qamma kumethi hemetishe aqqis. Wontta guura Amooreti qoppona de7ishin, gakkidi olidosona.

He wode Xoossay Isra7eele asaa gisho olettis. Xoossay Amooreta daganthidi, gita shacha shuchu saloppe entta bolla buksidi, Amooretappe darota wodhis.

Isra7eela asay bantta morkke gidida Amoorta xoonana gakkanaw awi wullonna mela salon essis. He gallas, Xoossay, Isra7eele asaas wolqaama xoono immis.

Xoossay he olanchota xoonidaappe guye, Kanaanen de7iya daro kochati, Isra7eele olanaw issife shiiqidosona. Gidoshin, Iyyaasuynne Isra7eele asay entta olidi Xoonidosona.

He olaappe guye, Xoossay issi issi zerethaas, qaala gelida bittaafe gakkiya laata immis. Hessafe guye, Xoossay Isra7eele zawa ubban sarotethi immis.

Iyyaasuy cimida wode, Isra7eele asa ubbaa issi bolla xeegis. Xoossay enttara Siina deriya bolla caaqida caaquwa nagana mela entta akeeksis. Asay Xoossas ammanetidi daanawnne iya higgiya naaganaw qaala gelidosona.Geeshsha Maxaafa taarikey eketiday, Iyyasu 1-24

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?