Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD

Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD

Esquema: Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording. This Simple script is meant for unwritten languages where the translation must be oral.

Número de guión: 422

Idioma: Czech

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Sin, disobedience); Christ (Life of Christ, Authority); Character of God (Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News, People of God); Problems (Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Translation

Guión de texto

Podívej, Poslouchej a Žij5 Souzen pro Boha

Podívej, Poslouchej a Žij5 Souzen pro Boha

Zdravíme. Příběhy v zelenéobrázkovéknizejsou z Božíknihy, Bible. Vypravují o mocnýchmužích, kteřípřijaliBožípomoc v těžkýchčasech.

Obrázek 1 – NámannavštěvujedůmElíši

Obrázek 1 – NámannavštěvujedůmElíši

2. královská 5:1-12

Elíša byl známým učitelem a Božím prorokem v Izraeli. Jednoho dne k jeho domu přišel muž jménem Náman. Byl to velitel Aramejského vojska, které bylo proti Izraeli. Náman byl statečný a mocně postavený muž, ale trpěl malomocenstvím. Přišel do Izraele, protože slyšel, že Elíša dokáže jeho nemoc vyléčit. Ale Elíša ani nevyšel z domu, aby ho pozdravil. Poslal svého služebníka, aby Námanovi vyřídil: „Jdi, umyj se sedm krát v řece Jordán, a budeš uzdraven z malomocenství.“ Náman se rozhněval a řekl: „Čekal jsem, že alespoň vyjde ven, bude volat Boží jméno a léčit mou nemoc.“ A odešel plný hněvu.

Obrázek 2 – Náman v řece

Obrázek 2 – Náman v řece

2. královská 5:13-19

Námanovi služebníci ho prosili, aby zanechal hněvu a pýchy. Přesvědčili ho, aby poslechl Elíšův jednoduchý úkol. NakonecNáman vešel do řeky Jordán a umyl se tam sedmkrát. Velmi se radoval. Ze svého malomocenství byl zcela uzdraven. Elíša se lidí nebál. Důvěřoval Mocnému Bohu. Věděl, že jeho Bůh dokáže všechno, ale taky věděl, že lidé musí Boha poslouchat, aby byli vysvobozeni ze svých trápení.

Obrázek 3 –Elíša a Božívojsko

Obrázek 3 –Elíša a Božívojsko

2. královská 6:8-17

Bůh předem Elíšu varoval, kdykoli se Aramejci chystali napadnout Izrael.Elíša varoval krále Izraele, aby ho Aramejci neporazili. Král Aramejců řekl svým vojákům: „Jděte, najděte Elíšu a přiveďte mi ho.“ Brzy ráno šel Elíša se svým služebníkem ven a všiml si Aramejců, jak si pro něj jdou. Jeho služebník zakřičel: „Pane, co budeme dělat?“ Elíša mu odpověděl: „Neboj se. Těch, kteří jsou s námi, je víc než těch, kteří jsou s nimi.“ Pak ten služebník všude kolem sebe spatřil koně a ohnivé vozy. Bylo to Boží vojsko. Posláno, aby je chránilo.

Obrázek 4 – Elíša a slepévojsko

Obrázek 4 – Elíša a slepévojsko

2. královská 6:17-23

Když se Aramejci přiblížili, aby Elíšu zajali, začal se modlit k Bohu: „Raň tyto lidi slepotou!“ Vtom všichni vojáci oslepli. Elíša k nim přišel a řekl jim: „Následujte mě a já vás dovedu k muži, kterého hledáte.“ Elíša dovedl všechny slepé muže přímo do Samaří, hlavního města Izraele. Tam se Elíša znovu modlil: „Pane, otevři jim znovu oči.“ A Aramejci uviděli, že jsou ve městě svých nepřátel! Král Izraele je chtěl zabít, ale Elíša mu řekl: „Dej jim jídlo a pití a nech je odejít.“ Přátelé, Bůh Elíši je větší, než všichni naši nepřátelé. Nemusíme se snažit mstít, pokud Bohu důvěřujeme.

Obrázek 5 – OblehnutéSamaří

Obrázek 5 – OblehnutéSamaří

2. královská 6:24 - 7:2

Aramejská armáda znovu přišla bojovat proti Izraeli. Po dlouhou dobu obléhali město Samaří, takže Izraelitům ve městě došlo všechno jídlo. Král Izraele zatím obcházel městské hradby, když v tom k němu přišly dvě ženy a prosili ho, aby jim pomohl. Měly takový hlad, že snědly své vlastní děti! Král nevěděl, co dělat. Hněval se, že jim Bůh nepomohl od Aramejců. Rozhodl se, že zabije Elíšu, Božího služebníka. Ten však poslal králi zprávu: „Toto praví Pán Bůh: „Zítra, touto dobou, se v branách Samaří bude prodávat mouka a ječmen!“

Obrázek 6 – Čtyřimalomocní

Obrázek 6 – Čtyřimalomocní

2. královská 7:3-20

Tehdy v bráně Samaří seděli čtyři muži. Všichni byli malomocní. Řekli si: „Proč bychom tu měli čekat, než zemřeme? Přejděme k Aramejcům.“ Mezitím Aramejci slyšeli silný hluk blížící se armády. Tolik se báli, že tam nechali všechny své věci a utekli. Když ti malomocní došli do Aramejského tábora, nikdo tam nebyl! Malomocní si nabrali jídlo i všechno co chtěli. Pak si řekli: „To není správné. Tento den je dnem dobrých zpráv a my to nikomu neříkáme.“ Rychle se vrátili do Samaří a řekli to králi. Lidé začali prodávat jídlo z Aramejského tábora v branách Samaří, přesně jak Elíša řekl. Bůh zachránil Izraelce i svého služebníka Elíšu. Přátelé, Bůh poslal Ježíše, aby nás zachránil z věčné smrti. Je to dobrá zpráva, kterou máme sdílet s ostatními.

Obrázek 7 – Jonášutíká od Boha

Obrázek 7 – Jonášutíká od Boha

Jonáš 1:1-7

Po Elíšově smrti žil v Izraeli jiný prorok jménem Jonáš. Bůh Jonáši řekl: „Jdi do velikého města Ninive a volej proti němu, neboť vím o zlu, které místní lidé páchají.“ Lidé Ninive byli také nepřátelé Izraele. Jonáš k nim nechtěl jít. Raději se pokusil utéct. Vyhledal loď, která mířila do vzdálené země, zaplatil lístek a plul pryč. Brzy na moři nastala obrovská bouře. Lidé na lodi byli vyděšeni. Řekli: „Pojďme losovat, abychom zjistili, kdo za to může.“ Losovali a los padl na Jonáše.

Obrázek 8 – Jonáš a velkáryba

Obrázek 8 – Jonáš a velkáryba

Jonáš 1:8 - 2:10

Námořníci Jonášovi řekli: „Cos to udělal?“ On jim pověděl, že utíká před Bohem. Na to mu řekli: „Co s tebou máme udělat, aby se moře uklidnilo?“ Jonáš odpověděl: „Hoďte mě do moře. Vím, je to moje vina, že na nás přišla tato bouře.“ Muži nechtěli Jonáše zabít, ale bouře stále sílila, tak ho nakonec hodili přes palubu. Nicméně Jonáš nezemřel. Jonáše spolkla velká ryba. Zůstal živý v břiše této ryby po tři dny. Poté ho ryba vyplivla na suchou zem.

Obrázek 9 – Jonáš v Ninive

Obrázek 9 – Jonáš v Ninive

Jonáš 3:1-10

Bůh znovu promluvil k Jonášovi: „Jdi do Ninive a kaž jim, co ti přikážu.“ Tentokrát Jonáš poslechl Boha a šel do Ninive. Varoval lidi a říkal: „Za 40 dní bude Ninive zničeno.“ Král spolu se všemi lidmi začali volat k Bohu, aby je zachránil. Obrátili se od svých zlých cest, takže se Bůh rozhodl, že je nezničí. Přátelé, my všichni jsme jako Jonáš a jako lid Ninive. Všichni jsme neuposlechli Boha a dělali zlé věci. Zasloužíme si trest. Nicméně, Bůh nás miluje. Poslal Ježíše, aby nás varoval, abychom se odvrátili od zla. Ježíš zemřel, aby nás zachránil. Byl v hrobě po tři dny, stejně jako byl Jonáš tři dny uvnitř velké ryby. Pak Ježíš vstal z mrtvých a teď dává věčný život každému, kdo se obrátí od hříchu a od zla a bude následovat Jeho cestu.

Obrázek 10 – Ester a král

Obrázek 10 – Ester a král

Ester 1:1 - 2:18

Ester byla mladá židovská dívka z Izraele. Její rodiče zemřeli, tak se o ni staral strýc Mordechaj. Ester s Mordechajem a se všemi Izraelci byli zajati a odvlečeni do Persie. Král Persie byl velmi mocným mužem. Každý se ho bál. Když ho jeho královna naštvala, rozhodl se ji vyměnit. Zavolal si všechny krásné mladé dívky z celého království. A mezi všemi si vybral Ester, aby se stala jeho novou královnou. Ester však nikomu neřekla, že je židovka.

Obrázek 11 – Mordechaj se odmítápoklonit

Obrázek 11 – Mordechaj se odmítápoklonit

Ester 3:1 - 4:17

Haman se stal důležitým mužem v Persii. Všichni lidé se mu museli klanět, když šel kolem. Mordechaj však uctíval pouze Jediného Pravého Boha. Odmítal se poklonit před Hamanem a tím ho naštval. Byl rozhodnutý se Mordechajovi pomstít. Jednoho dne řekl králi: „Židé nedodržují vaše zákony. Vydejte zákon, podle kterého by měli být zničeni.“ Haman králi nabídl peníze, aby souhlasil s jeho žádostí. Řekl lidem, že určitý den musí zabít všechny židy. Sám postavil šibenici, na které plánoval pověsit Mordechaje. Ten řekl Ester, aby šla za králem a přimlouvala se za svůj lid. Ale Ester odpověděla: „Kdokoli by šel za králem, aniž by byl zavolán, musí zemřít.“ Poprosila židy, aby se za ní modlili. Nakonec řekla: „Půjdu za králem. Pokud zemřu, zemřu.“

Obrázek 12 – Ester připravujehostinu

Obrázek 12 – Ester připravujehostinu

Ester 5:1 - 7:10

Bůh odpověděl na modlitby židů. Král přijal Ester. Ta ho pozvala na zvláštní hostinu spolu s Hamanem. Na hostině se jí král zeptal: „Královno Ester, co si přeješ?“ Ta odpověděla: „Přeji si, abych mohla žít, protože můj lid spolu se mnou jsme určeni na popravu.“ Král řekl: „Kdo by se opovážil udělat takovou věc?“ Ester odpověděla: „Naším nepřítelem je tento zlý muž Haman!“ Král se rozhněval, když slyšel o Hamanových podlých plánech. Nechal ho pověsit na šibenici, kterou Haman připravil pro Mordechaje a všichni židé byli zachráněni. Přátelé, Ester byla připravená zemřít za svůj národ, ale Ježíš nás miluje tak moc, že zemřel, aby nás všechny zachránil z věčné smrti.

Obrázek 13 – Daniel a jehopřátelé

Obrázek 13 – Daniel a jehopřátelé

Daniel 1:1-20

Daniel a Nehemiáš byli přinuceni žít v zemi svých nepřátel. Ale uctívali Jediného, Pravého Boha a stali se skvělými muži.
Daniel spolu se svými třemi kamarády byli židé. Jejich nepřátelé je odvlekli do Babylonu. Babylonský král chtěl, aby mu sloužili, tak se museli naučit řeč i zvyky Babylonu. Daniel se svými přáteli odmítl jíst bohaté královské jídlo. Neodpovídalo židovským zvykům. Věděli, že mají dodržovat Boží zákony a uctívat Boha, tak poprosili jen o zeleninu k jídlu a pouze o vodu k pití. Muž, který je měl na starosti, se bál, že budou hubení a nemocní. Ale Bůh se o ně staral a oni se tak stali zdravějšími a moudřejšími než všichni mladí muži Babylonu.

Obrázek 14 – Daniel a Babylonskýkrál

Obrázek 14 – Daniel a Babylonskýkrál

Daniel 2:1-49

Babylonskému králi se zdál sen. Požádal své mudrce, aby mu jeho sen řekli, ale nikdo to nedokázal, tak se rozhodl, že všechny zabije. Proto se Daniel s přáteli modlili k Bohu a Ten Danielovi zjevil králův sen. Daniel přišel ke králi a řekl mu: „Existuje Bůh v nebi, který zjevuje tajemství. Mocný Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu.“ Ve snu král viděl všechna království světa. Potom spatřil větší království, které je všechny zničilo. Bylo to Boží království, které potrvá navěky. Daniel tyto věci vyřídil králi a ten byl potěšen. Mudrcové byli zachráněni a Daniel se stal správcem celého Babylonu.

Obrázek 15 – Zlatásocha

Obrázek 15 – Zlatásocha

Daniel 3:1-12

Babylonský král nechal zhotovit obrovskou zlatou sochu. Svolal všechny své správce k té soše a králův služebník lidem přikázal: „Jakmile uslyšíte zvuk nástrojů, padnete a pokloníte se zlaté soše. Kdokoli by se nepoklonil, bude vhozen do rozpálené pece.“ Danielovi přátelé, Šadrach, Mešach a Abednego se soše odmítli klanět. Klaněli se pouze Bohu. Pár mužů přišlo za králem a řeklo: „Několik židů si z tebe nic nedělá. Neuctívají tvé bohy ani zlatou sochu.“

Obrázek 16 – Rozpálená pec

Obrázek 16 – Rozpálená pec

Daniel 3:13-30

Král poslal pro Šadracha, Mešacha i Abednega a řekl jim: „Pokud se nepokloníte zlaté soše, budete vhozeni do rozpálené pece. Jaký bůh vás potom zachrání?“ Muži odpověděli: „Bůh, kterému sloužíme, má moc nás zachránit, ale i kdyby nás nezachránil, nebudeme se klanět tvé zlaté soše.“ Tak byli Šadrach, Mešach i Abednego hozeni do ohnivé pece. Král po chvíli zvolal: „Podívejte! Vidím tam 4 muže, jak se procházejí v ohni a ten čtvrtý vypadá jako Boží syn.“ Když pak ti tři muži vyšli ven z ohně, nebyli vůbec popáleni. Král řekl: „Bůh Šadracha, Mešacha i Abednega poslal svého anděla, aby vysvobodil své služebníky. Žádný jiný bůh nedokáže zachránit tak jako tento.“

Obrázek 17 – Daniel se modlí k Bohu

Obrázek 17 – Daniel se modlí k Bohu

Daniel 6:1-13

Daniel v té zemi získal velkou moc. Ostatní správci na něj žárlili. Nenašli na něm žádnou nedbalost, protože pečlivě poslouchal krále. Danielovi nepřátelé tedy přišli za králem a řekli: „Král by měl vydat nařízení, podle něhož každý, kdo se bude modlit k jinému bohu či člověku, kromě tebe, Mocný králi, bude vhozen do lví jámy.“ Král s muži souhlasil a vydal nový zákon. Daniel uslyšel o králově novém zákonu, ale nepřestal se modlit k Bohu tak jako každý den. Když ho jeho nepřátelé viděli modlit se, přišli ke králi a řekli mu: „Daniel se nepodřídil příkazu, který jsi vydal.“

Obrázek 18 – Daniel velvíjámě

Obrázek 18 – Daniel velvíjámě

Daniel 6:14-24

Král si nepřál, aby Daniel zemřel ve lví jámě, ale nemohl už vydaný zákon změnit. Proto byl Daniel vhozen mezi lvy. Brzy ráno příštího dne král přiběhl ke lví jámě a zvolal: „Danieli, dokázal tě tvůj Bůh, kterého uctíváš, zachránit před lvy?“ A Daniel odpověděl: „Můj Bůh poslal svého anděla a ten zavřel tlamy lvům.“ Král se radoval a nechal Daniela vytáhnout z jámy. Na králův příkaz byli do jámy vhozeni nepřátelé Daniela a lvi je okamžitě roztrhali na kusy. Přátelé, nemusíme se bát toho, co nám můžou udělat lidé, pokud důvěřujeme živému Bohu Daniela a jeho kamarádů. I kdyby nás lidé zabili, máme naději, protože Ježíš sestoupil z nebe, aby nám dal život po smrti.

Obrázek 19 – Nehemiášpředmocnýmkrálem

Obrázek 19 – Nehemiášpředmocnýmkrálem

Nehemiáš 1:1 - 2:7

Nehemiáš byl žid, který důvěřoval Bohu. Žil v Babylonu po Danielovi. Jeruzalém, město jeho předchůdců, byl zbořen a židé, kteří v něm žili, měli velké potíže. Nehemiáš byl služebníkem mocného krále. Jednoho dne, když naléval králi víno, se ho král zeptal: „Proč vypadáš tak smutně?“ Nehemiáš mu pověděl o Jeruzalému a svému národu, židech. Král mu na to řekl: „Co si tedy přeješ?“ Nehemiáš se tiše modlil k Bohu a řekl králi: „Pošli mě do města mých otců, abych ho mohl znovu vystavět.“ Bůh na Nehemiášovu modlitbu odpověděl, král s žádostí souhlasil.

Obrázek 20 – Nehemiášprozkoumávázničenéměsto

Obrázek 20 – Nehemiášprozkoumávázničenéměsto

Nehemiáš 2:7-20

Král Nehemiášovi dodal stavební materiál a muže, aby mu pomohli. Cestovali až do Jeruzaléma. Nepřátelé židů zaslechli o Nehemiášovi a rozhněvali se. Nechtěli, aby někdo pomáhal židům. Nehemiáš se jich nebál. Chtěl si prohlédnout Jeruzalém, proto obešel zbořené zdi města kolem dokola. Šel v noci, aby nikdo nevěděl, co dělá. Dalšího rána svolal Nehemiáš židy a řekl jim: „Pojďme obnovit zdi Jeruzaléma a nebudeme nadále v potupě.“ Řekl jim, že Bůh byl s ním, takže se nemusejí bát nepřátel. Židé souhlasili a přidali se k Nehemiášovi.

Obrázek 21 – Stavbazdi

Obrázek 21 – Stavbazdi

Nehemiáš 3:1 - 6:19

Židé začali pracovat. Někteří odklízeli ruiny, zatímco jiní stavěli zdi a brány. Nepřátelé židů se rozhněvali ještě více. Vyhrožovali židům, že je zabijí, když budou pokračovat. Proto se Nehemiáš znovu modlil k Bohu. Potřeboval, aby mu Bůh ukázal, co má dělat. Potom umístil ozbrojené muže na hradbu, aby chránili pracovníky. Každý měl zbraň a byl připraven na válku. Nepřátelé však nebyli schopni zabít Nehemiáše ani židy, takže práce pokračovaly a během pouhých 52 dnů byla hradba dokončena.

Obrázek 22 – Ezdráščtezákon

Obrázek 22 – Ezdráščtezákon

Nehemiáš 8:1 - 13:31

Po dokončení hradeb se židé sešli v Jeruzalémě.Ezdráš, Boží kněz, jim předčítal ze svatých knih. Někteří lidé začali plakat, protože poznali, že neuposlechli Boží zákon. To proto Bůh dopustil, aby nepřátelé zničili jejich město. Židé se chtěli odvrátit od svých zlých cest a znovu následovat Boží cesty. Nehemiáš lidem vzkázal: „Nebuďte smutní. V Pánově radosti je vaše síla.“ Přátelé, máte radost? Bůh nám dává radost a duchovní sílu, když Ho poznáváme a řídíme se podle jeho svaté knihy, Bible. Řeknu vám, jak také můžete poznat Boha Nehemiáše.

Obrázek 23 – Ježíšnakříži

Obrázek 23 – Ježíšnakříži

Jan 19:17-30; Římanům 5:8

Je jenom jeden způsob, jak poznat Boha. Bůh poslal svého Syna, Ježíše, aby nám tu cestu ukázal. Ježíš na této zemi žil před mnoha lety. Učinil spoustu dobrých věcí pro lidi. Ukázal nám, jak Boha můžeme potěšit. Ale my jsme nenásledovali jeho cestu. Všichni jsme vůči Bohu zhřešili. Trestem za hřích je věčná duchovní smrt. Bůh zachránil Elíšu, Daniela a další před smrtí. Ale nezachránil Ježíše. Dopustil, aby ho zlí lidé zabili. Přibili ho na dřevěný kříž. Ježíš chtěl na sebe vzít trest za naše hříchy, protože nás miluje. Nyní nám Bůh může odpustit hříchy a my k němu můžeme přijít. Znovu přivede našeho ducha k životu, abychom mohli poznat Boha, milovat ho a sloužit mu.

Obrázek 24 – Ježíšukazujecestu k věčnémuživotu

Obrázek 24 – Ježíšukazujecestu k věčnémuživotu

Matouš 7:13; Jan 14:6

Přátelé, život je jako chodit po velké, široké cestě, která končí smrtí. Každý z nás se znelíbil Bohu. Všichni jsme na satanově cestě, která po smrti vede do věčného trestu. Ježíš trpěl a zemřel, aby nás vysvobodil od tohoto trestu. Poté znovu ožil. Teď nám ukazuje cestu k Bohu. Musíme následovat cestu Ježíše. Je to těžká a úzká cesta. Občas v tomto životě budeme trpět, podobně jako třeba Daniel a jeho kamarádi. Ale Ježíšova cesta vede do nebe. Tam není žádné utrpení. Je to místo věčné radosti a pokoje, kde přebývá Bůh. Ježíš řekl: „Já jsem Cesta, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě.“ Tak se modli k Ježíši. Požádej ho, aby ti ukázal cestu k Bohu, ať poznáš Pánovo požehnání na svém životě.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach