unfoldingWord 39 - Si Jesus Sa Hukmanan

unfoldingWord 39 - Si Jesus Sa Hukmanan

Esquema: Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

Número de guión: 1239

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Tunga-tunga na sa gabii ug gidala sa mga sundalo si Jesus sa balay sa pangulong pari aron siya pangutan-on. Misunod si Pedro pero layo ra siya sa ilaha. Gisulod si Jesus sa balay apan nagpabilin ra si Pedro sa gawas ug niganggang sa kalayo.

Sa sulod sa balay, gisugdan na ug pangutana si Jesus sa mga pangulo sa nga Judio. Daghan ang mitestigo ug mga bakak batok kaniya apan wala magkatakdo ang ilang mga gipanulti mao nang dili mapamatud-an nga sad-an si Jesus. Si Jesus hilom lang ug walay gisulti.

Kadugayan, gitan-aw sa pangulong pari si Jesus ug miingon, “Sultii mi, ikaw ba ang Mesiyas nga Anak sa Buhi nga Dios?”

Mitubag si Jesus, “O, ako, ug makita ninyo nga maglingkod ko kauban ang Dios ug mobalik gikan sa langit.” Nasuko ang pangulong pari ug gigisi niya ang iyang sanina. Misinggit siya, “Dili na kinahanglan ang mga testigo! Nakadungog mo nga miingon siya nga siya Anak sa Dios. Unsay man inyong hukom?”

Tanan nga mga pangulo sa mga Judio mitubag,”Angay siya patyon!” Dayon ilang gitaptapan si Jesus, giluwaan siya, gisumbag, ug gibugal-bugalan.

Samtang naghulat si Pedro sa gawas sa balay, nakit-an siya sa usa ka babaye nga sulugoon ug giingnan siya, “Kauban ka ni Jesus!” Milimod si Pedro. Dihay lain usab nga babaye nga nag-ingon nga kauban si Pedro ni Jesus. Gilimod gihapon kini ni Pedro. Pagkataod-taod miingon ang mga tawo didto, “Nakahibalo gayod kami nga kauban ka niya kay taga-Galilea man usab ka.”

Apan nanumpa si Pedro, “Tunglohon ko sa Dios kung kaila ko niining tawhana!” Diha-diha, mitugtugaok ang manok. Nilingi ug nitan-aw si Jesus kang Pedro.

Nilakaw si Pedro ug mihilak siya pag- ayo. Nahibaw-an ni Judas nga maoy nagluib kang Jesus nga gihukman na siya nga patyon. Naguol kaayo siya ug naghikog.

Sunod nga adlaw, sayo pa sa buntag, gidala sa mga pangulo sa mga Judio si Jesus didto kang Pilato, ang Romano nga gobernador. Nagdahom sila nga mahukman si Jesus nga sad-an ug ipapatay. Nangutana si Pilato kang Jesus, “Ikaw ba ng hari sa mga Judio?”

Mitubag si Jesus kaniya, “Gisulti na nimo. Ang akong gingharian wala dinhi niining kalibotana. Kung dinhi pa sa kalibotan ang akong gingharian, nakig-away na unta ang akong mga sulugoon. Nianhi ko sa kalibotan aron isulti sa mga tawo ang kamatuoran. Ug ang tanan nga gustong masayod sa kamatuoran maminaw kanako.” Nangutana si Pilato, “Unsa ba ang kamatuoran?”

Pagkahuman niya ug pakigsulti kang Jesus, migawas siya didto sa katawhan ug miingon, “Wala akoy nakit-an nga sala niining tawhana.” Apan ang mga pangulo sa relihiyon sa mga Judio ug ang mga katawhan naninggit, “Ilansang siya sa krus!” Nitubag si Pilato, “Wala man siyay sala.” Apan gipakusgan pa gayod nilag singgit. Sa ikatulong higayon miingon si Pilato, “Wala siyay sala.”

Nahadlok si Pilato nga magkagubot ang katawhan mao na nga nisugot na lang siya nga ilansang sa mga sundalo si Jesus. Gilatos siya sa mga sundalo nga Romano, gisul-oban ug harianong bisti, ug gikoronahan siyag tunok. Gibugal-bugalan nila si Jesus sa pag-ingon, “Tan-awa ninyo, siya ang Hari sa mga Judio!”

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons